Vývoj emisií v Bratislave

Report
Vývoj emisií v Bratislave
Denisa Vargová
Matea Danková
Andrea Lukačovičová
Emisie
-Sú znečisťujúce látky, ktoré sa rôznymi
technologickými procesmi dostávajú do ovzdušia
Druhy emisií:
• Základné- tuhe znečisťujúce látky a SO2 :
oxidy dusíka, CO
• Emisie ostatných látok- emisie nemetánových
organických látok NMVOC: POPs: emisie PM10,
PM2,5
Monitorovacie siete kvality
ovzdušia v Bratislave
-vlastník SHMÚ
• Bratislava I – Kamenné námestie
• Bratislava III – Trnavské mýto
• Bratislava III – Jeséniova
• Bratislava V - Mamateyova
- Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike - 2010
Emisie základných znečisťujúcich látok [t] v
Bratislave pre roky 2000 - 2010
SO2
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Hodnoty
Hodnoty
TZL
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Roky
Roky
2000
NOx
2000
1500
Hodnoty
Hodnoty
1500
CO
1000
500
1000
500
0
0
Roky
Roky
- Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR •2010
Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia v Bratislave a ich podiel
na emisiách znečisťujúcich
látok (NEIS – veľké a stredné zdroje*) za rok 2010
• Nezanedbateľné je aj znečistenie Bratislavského kraja, kde dominantný
podiel celkovej produkcie emituje SLOVNAFT a.s. Bratislava. Na
znečisťovaní ovzdušia v Bratislavskej oblasti sa podieľa predovšetkým
chemický, energetický a strojársky priemysel, ako aj každoročne sa
rozširujúca sa automobilová doprava.
• SLOVNAFT a.s. : TZL :0,54 %, ; SO2 : 2,32%; Nox : 2,25 %; CO : 0,30%
• Limitná hodnota pre NO2 upravená o medzu tolerancie na ochranu
ľudského zdravia za priemerované obdobie jedného kalendárneho roka
nebola v roku 2004 prekročená ani na jednej stanici. Najvyššia hodnota
však bola zaznamenaná monitorovacou stanicou na Trnavskom mýte v
Bratislave. Z tohto dôvodu bol pre mesto Bratislava spracovaný
Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia riešiaci okrem PM10 aj
problematiku zvýšeného množstva emisie NOx .
* podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z. z.
Tuhé znečisťujúce látky a SO2
• Emisie tuhých znečisťujúcich látok a oxidu siričitého sa od roku 1990
plynulo znižujú
•
Pokles SO2 do roku 2000 bol zapríčinený znižovaním spotreby hnedého a
čierneho
uhlia, ťažkého vykurovacieho oleja, používaním nízko sírnych vykurovacích
olejov
(Slovnaft, a.s.)
•
V rokoch 2004 až 2006 bol zaznamenaný ďalší pokles emisií SO2 hlavne u
veľkých stacionárnych zdrojov. Tento pokles bol zapríčinený najmä
spaľovaním nízko sírnych vykurovacích olejov a uhlia (Slovnaft a.s.,
Bratislava)
• . Naopak nárast emisií TZL v rokoch 2004 a 2005 bol spôsobený zvýšením
spotreby dreva v sektore malé zdroje (vykurovanie domácností) v dôsledku
nárastu cien zemného plynu a uhlia
Oxidy dusíka
• Emisie oxidov dusíka v období od roku 1990
mierne poklesli napriek tomu, že medziročne
1994 – 1995 mierne vzrástli v súvislosti so
zvýšením spotreby zemného plynu
• Tento pokles súvisí s obnovou vozidlového
parku osobných a nákladných vozidiel a
používaním presnejšieho emisného faktoru.
CO
• Pokles emisií CO od roku 1996 bol zapríčinený
zohľadnením účinkov politiky a opatrení na
obmedzovanie emisií CO
• Zmeny v trende emisií CO z veľkých zdrojov v
rokoch 1997 až 2003 súvisia tiež s objemom
výroby surového železa ako aj so spotrebou
paliva. V roku 2004 emisie CO mierne vzrástli, a
to hlavne u veľkých zdrojov, odvtedy si udržujú
iba mierne klesajúci trend
• Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia sú v zmysle zákona č.
137/ 2010 Z. z., povinní do 15. februára
oznamovať obvodným úradom ŽP stanovené
informácie o stacionárnom zdroji za uplynulý
kalendárny rok
Zdroje znečistenia
• Veľké zdroje- Technologické celky obsahujúce
stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným príkonom 50 MW a
vyšším a ostatné technologické celky s
výrobnou kapacitou presahujúcou prahovú
hodnotu stanovenú v predpise
• Stredné zdroje- Technologické celky
obsahujúce stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív so súhrnným tepelným
príkonom 0,3 MW až 50 MW a ostatné
technologické celky s výrobnou kapacitou
nižšou ako prahová hodnota platná pre veľké
zdroje a presahujúcou prahovú hodnotu
stanovenú v predpise
• Malé zdroje- Stacionárne zariadenia – domáce
kúreniská na spaľovanie tuhých palív a
zemného plynu s menovitým tepelným
príkonom do 0,3 MW
Mobilné zdroje
•
Pre všetky znečisťujúce látky sú emisie z mobilných zdrojov vypočítané z
množstva jednotlivých druhov pohonných hmôt, z počtu jednotlivých typov
automobilov a množstva najazdených kilometrov. Pre výpočet emisií z cestnej
dopravy sa používa metóda COPERT (Computer Programme to Calculate
Emissions from Road Transport), ktorá je odporúčaná pre účastníkov Dohovoru
EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia, prechádzajúcom hranicami štátov.
•
Spotreba automobilových benzínov poklesla v roku 2010 o takmer 5 % oproti roku
2009, avšak spotreba nafty vzrástla oproti roku 2009 o približne 12 %. Celkový
rastúci trend vývoja emisií sa výrazne nezmenil a stále dochádza k nárastu počtu
automobilov, počtu dopravných výkonov a nárastu emisií
•
Okrem cestnej dopravy sa vyhodnocujú emisie a zdroje znečistenia aj zo
železničnej, leteckej a vodnej dopravy
Zdroje
• http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava
_o_kvalite_ovzdusia_SR_2010.pdf
•http://www.minzp.sk/informacie/tlacovyservis/tlacove spravy/ narodny-alokacny-plan-roky2008 2012.html
•SPRÁVA O KVALITE OVZDUŠIA A PODIELE
JEDNOTLIVÝCH ZDROJOV NA JEHO
ZNEČISŤOVANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
2010
Ďakujeme za pozornosť

similar documents