Obsah vyu*ovania

Report
Základné pojmy
2. Výber učiva
3. Usporiadanie učiva
4. Základné pedagogické dokumenty
1.
Didaktická transformácia
 Didaktická transformácia je premena
existujúceho fondu poznatkov vedného
systému na didaktický systém
 V pedagogickej praxi technických
predmetov ide o také psychodidaktické
uspôsobenie fondu technických
poznatkov v súlade s výchovnými a
didaktickými zásadami, ktoré by bol
žiak schopný vnímať a chápať a
postupne ich premieňať na vedomosti ,
zručnosti a návyky, riešiť situácie a
úlohy vo vymedzenom čase.
Lerner
 Prvky sociálnej kultúry ľudstva:
 Poznatky ...???
 Skúsenosti z činností .....???
 Skúsenosti z tvorivej činnosti ....???
 Citovo –emočné skúsenosti .....???
Didaktická analýza učiva
 Určenie prvkov, z ktorých sa skladá
učivo (fakty, pojmy, vzťahy, pravidlá,
zákony, teórie, princípy apod.) a formy v
ktorej sú tieto prvky reprezentované
(slovne, graficky, modelmi, symbolmi,
apod.)
 Určenie metód zapojenia žiaka do
interakcie s učivom, aby došlo k učeniu
sa
Predpokladom dosiahnutia cieľov je
postihnutie vnútorných vzťahov v
učive, vnútornej štruktúry učiva
Jeromé Bruner (1969):
Každá téma vyučovaná v škole má svoju
štruktúru skladajúcu sa z troch prvkov:
 pojmy,
 generalizácie
 fakty
 Osnova učiva musí vychádzať z jej
pochopenia, musia v nej byť zrejmé
logické zoskupenia a vzťahy.
 Pojem je kategória alebo trieda vecí
alebo myšlienok, ktoré majú spoločné
podstatné, typické vlastnosti.
Sú základnými stavebnými kameňmi
kvalitného usporiadania učiva
môžu byť konkrétne (stôl, skrutka,
elektróda..) alebo abstraktné (vodivosť,
tovar, viskozita...)
Vizuálne zobrazenie vzťahov medzi
pojmami sa nazýva pojmová mapa
Generalizácia (zovšeobecnenie) je
výrok, ktorý vyjadruje vzťahy medzi
dvomi alebo viacerými pojmami.
Je vyjadrený zložitejším výrokom,
súvetím
Napr.: Ak nevzrastie dopyt spotrebiteľov a
ponuka tovaru sa zvýši, dá sa očakávať,
že cena tovaru na trhu vzrastie

similar documents