Jelöltek, listák bejelentése

Report
Helyhatósági és nemzetiségi
választások 2014. október 12.
FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK
ÉS
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
2014. október 12-ei
MEGVÁLASZTÁSÁRA
Jelöltek és listák bejelentése
Előadó: Dr. Kovács Zoltán
aljegyző, a TVI vezetője
1
Jelöltek és listák bejelentése
A jelölő szervezetet a:
1. Nemzeti Választási Bizottság és
2. (bármely) területi választási bizottság vehet nyilvántartásba
(országos illetékességgel).
Használandó formanyomtatvány:
P3: polgármesterek és települési önkormányzati képviselők választásán,
P4: nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.
Ha nemzetiségi jelölő szervezet mindkét választási típusban indít jelöltet, mindkét
választásra kiterjedően nyilvántartásba kell vetetnie magát.
2
Jelöltek és listák bejelentése
Ajánlóívek igénylése:
A/4: polgármester és helyi önkormányzati képviselő
A/5: megyei lista
A/6: nemzetiségi önkormányzati képviselők
A/7: nemzetiségi (megyei, országos) lista
Ki igényelheti? Jelölt, vagy képviseletre feljogosított személy! (NVR-ben berögzített
személy, vagy az általa meghatalmazott személy.)
Ki veheti át? Képviseletre feljogosított személy! (Az a személy, akit az A jelű
nyomtatványon feltüntettek.)
3
Jelöltek és listák bejelentése
Átadás szabályai:
Ajánlóív átadás a helyhatósági választáson:
1.
2.
3.
4.
Az átvételre jogosultság megállapítása.
Az átvevő személyazonosságának megállapítása.
SZIG, LIG fénymásolása.
Az NVR-ből kinyomtatott átvételi elismervényt kell használni.
Ajánlóív átadás a nemzetiségi választásokon:
1. A fenti 1-4. pontok,
2. Elektronikus adathordozón át kell adni a regisztrált nemzetiségi választópolgárok
adatait, (Aláírásgyűjtés céljára használhatók az adatok!)
3. Adatszolgáltatás kérelemre: 7-én és 29-én: ÜGYELET TARTÁSA KÖTELEZŐ!!!
4. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének 1851-es sz.
levele.
4
Jelöltek és listák bejelentése
Ívek visszavétele:
1. A jelölt bejelentésére szolgáló formanyomtatványok (E2-E3), (L7-L8), (Sz4-Sz5).
2. Ajánlóívek.
Teendők:
1. Formanyomtatványok ellenőrzése. (Értelemszerű kitöltés, aláírások
szabályszerűsége!?)
2. Ajánlóívek visszavétele (szkenner, vonalkód-olvasó, sorszám szerinti berögzítés)
3. Visszavételi jegyzőkönyv kinyomtatása.
4. Formanyomtatványok (E és L) adattartalmának berögzítése az NVR-be.
5. Jelölt választójogának ellenőrzése.
6. Az ajánlások ellenőrzése.
7. Az ellenőrzési eredmény kinyomtatása az NVR-ből.
5
Jelöltek és listák bejelentése
Az ellenőrzés szabályai:
1. Az ív formai ellenőrzése: gyűjtő személy neve, aláírása, pecsét megléte.
Bármely hiány az ív érvénytelenségét vonja maga után!
2. Tartalmi ellenőrzés:
Az ajánlás érvényes, ha
a) az ajánló választópolgár 2014. augusztus 25-e és az ajánlóív benyújtásának napja
közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,
b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival
teljeskörűen megegyeznek,
c) A választópolgár adatai értelem szerűen lettek ráírva az ívre és a választópolgár saját
kezűleg aláírta az ajánlását.
6
Jelöltek és listák bejelentése
Csekély mértékű eltérés megengedett!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A „dr”-i fokozat feltüntetésének mellőzése.
Előtagok „ifj.”, „id.”, „özv.” feltüntetése. Vagy annak mellőzése.
2. utónév elhagyása.
Anyja 2. utónevének elhagyása.
Lakcím település rövidített, de a gyakorlatban elfogadott rövidítése.
Irányítószám hiba.
Közterület nevének helytelen írásmódja,
Közterület jellegének helytelen megadása.
Házszámot követő (pl. lépcsőház, emelet, szint, ajtó) lakcímadat elhagyása, vagy
rossz adat feltüntetése.
7
Jelöltek és listák bejelentése
Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell
elvégezni.
Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az
érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni
munkanapon megsemmisíti. (2015. január 12.)
8
Jelöltek és listák bejelentése
A jelölt/lista nyilvántartásba vétele, ha a törvényes feltételek fennállnak: A
HVB/TVB alakszerű határozattal dönt.
Törvényes feltételek:
1. Jelöltnek van passzív választójoga.
2. Megszerezte a jelöléshez szükséges számú érvényes ajánlást.
3. Minden alaki előírást teljesített. (Formanyomtatványokat hibátlanul
töltötte ki.)
4. Az eljárási cselekményeket határidőben, törvényesen teljesítette.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a
lista bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján visszavonhatja.
A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép.
A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
9
Jelöltek és listák bejelentése
A HVI folyamatos feladata:
A jelöltek adatait a központi névjegyzék adatai alapján folyamatosan
frissíteni kell. Ha a jelölt elveszíti a választhatóság jogát, ennek
tényét a nyilvántartásból való törlése érdekében a választási iroda
haladéktalanul jelzi a választási bizottságnak.
A jelölő szervezetek adatait a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásának adatai alapján folyamatosan frissíteni kell. Ha a
jelölő
szervezetet
törlik
a
civil
szervezetek
bírósági
nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő
szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából.
10
Jelöltek és listák bejelentése
A jelölt kiesése
A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, a
központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá ha
a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek,
jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és
listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell.
A lista kiesése
A lista kiesik, ha a jelölő szervezet a listát visszavonja, a szavazás megkezdése
előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik, továbbá ha a választási bizottság a
jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák
nyilvántartásából. A kiesett listát a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából,
valamint a szavazólapokról törölni kell.
11
Sorsolás
Feladatok 2014. szeptember 8-án:
Fő szabály: A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek
bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba,
vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz
viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos
sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
Nemzetiségi választás esetében is a sorsolását el kell végezni!
12
Sorsolás
Feladatok 2014. szeptember 9-én:
1.) Kompenzációs listák sorrendjének kisorsolása.
2.) Megyei listák sorrendjének kisorsolása.
13
Sorsolás
A sorsolás nem törvényben szabályozott előírásai:
1.) Minden jelölt/jelölő szervezet előzetes kiértesítése történjen meg.
2.) A sajtó előzetes kiértesítése történjen meg.
3.) A sorsolás menetét a HVB elnöke ismertesse. A sorsolás szabályait a Ve. nem
tartalmazza, ezekről a HVB dönt.
4.) A sorsolási eljárást jegyzőkönyvben, a sorsolás eredményét alakszerű
határozatban kell rögzíteni.
A HVB a HVI közreműködésével bonyolítja le a sorsolást!
14
Köszönöm a figyelmet!
Dr. Kovács Zoltán
a TVI vezetője
15

similar documents