Öröklődés, humán genetika

Report
Utazás a sejtben
Egy átlagos emberi sejt
magja megközelítőleg
510-15 gramm
mennyiségű és 1,8-2
méter hosszúságú
(3000 millió bázispárnyi)
DNS-ből, illetve a DNS
mennyiségének
másfélszeresétkétszeresét kitevő
különböző fehérjékből
áll
A
Sejtmag
kromatinfonal
(DNS) , a sejtmag
alapanyaga.
E fonalas
állományból lesz –
a sejt osztódásakor
– a kromoszóma.
Az
Magvacska
eukarióta
szervezetek
többségének
sejtmagja 10
ezredmilliméter
átmérőjű, a
kromoszómáik
mindössze néhány
ezredmilliméter
hosszúságúak.
Kromoszóma: a DNS
sejtosztáskor kialakuló
formája
(1) Kromatid.
A kromoszóma két
azonos részének
egyike az S fázis után.
(2) Centromer.
Az a pont, ahol a két
kromoszóma
kapcsolódik.
(3) Rövid kar
(4) Hosszú kar.

A 23 pár emberi
kromoszóma közül a
legkisebb a 21. számú,
ebben körülbelül másfél
centiméter (mintegy 50
millió bázispárnyi) DNS
van, míg a legnagyobb, az
1. számú kromoszómánk
megközelítőleg 7
centiméternyi DNS-t
hordoz.
Az emberi sejtekben a
mintegy 2 méter hosszú
DNS hordozza azt a
körülbelül 100 000 gént,
amely gyakorlatilag
valamennyi öröklött és
öröklődő
tulajdonságunkért felelős.
Látványos a méretkülönbség
az X és az Y kromoszóma között
Mindkét szál nukleotidoknak nevezett építõkövekbõl álló,
hosszú polimerlánc, melynek gerincét egymást váltogató
foszfátcsoportok és egy bizonyos cukor, a dezoxiribóz
molekulái alkotják. A két szál a duplexben párhuzamosan,
de egymással ellenkezõ irányban fut, jobbmenetes
csavarvonalban.
Az egyes nukleotidok cukorgyûrûihez az adenin (A), a
guanin (G), a timin (T), vagy a citozin (C) nevû bázisok
valamelyike kapcsolódik. A láncbeli nukleotidbázisok
sorrendje tartalmazza az élõ szervezet összes
fehérjemolekulájának összetételét meghatározó információt.
A bázisok szerkezete és mérete megszabja, hogy az egyik
szálban található A bázis a másik szálon csak T-vel, míg G
bázis csak C-vel kapcsolódhat.
DNS kondenzáció szintjei (1) DNS szál (2) Kromatin szál
(DNS hisztonokkal). (3) Kromatin interfázis alatt
centromér. (4) Kondenz kromatin profázis alatt. (5)
Kromoszóma metafázis alatt.
Az emberi ideogram
Egy nő kariogramja.
Mitosis
Meiosis
Transzkripció:
DNS-RNS
Transzláció:
RNS-aminósav
GÉNEK:
Struktúrgének
Operator gének
Represszor gének
Reguláló gének
Fehérjeszintézis

A 100 000 génünk az
összes DNS
mennyiségének csak
mintegy 10 százalékát
foglalja el, azaz DNSünk döntő többségét
úgynevezett nem
kódoló szakaszok teszik
ki.
deléció
Egy hordozó és egy nem hordozó
szülő
Ha mindkét szülő hordozó

A génterápia amely a SCID (súlyos, kombinált
immunhiány) megelőzésére szolgál. A kezelést
1993 márciusában végezték el a londoni Great
Ormond Street Kórházban. Egy gént pótoltak,
amely az ADA enzim készítéséért felelős. A gént
a gerincvelősejtekbe helyezték, ahonnan a
kereletkező sejtek már termelték az ADA gént.

similar documents