Matúš Čák Trenčiansky Matúšova zem MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY

Report
Matúš Čák Trenčiansky
Matúšova zem
MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY
Obsah
Matúš Čák
• Životopis
Trenčiansky hrad
• Hrady a zámky
Mapa hradov a zámkov
•
Matúšovo kráľovstvo
podobizeň
•
•
rok narodenia nie je známy,
odhaduje sa pravdepodobne na
roky 1252 – 1265,
rod Čákovcov je maďarského
pôvodu, pochádzal z okolia
Ostrihomu.
1.
nekorunovaný
kráľ
Horného Uhorska
jeho verejná dráha sa
začala
na
dvore
Ondreja III.
kráľ
Ondrej
za
vojenské
zásluhy
Matúša vymenoval za
župana a neskôr za
palatína
časť
západného
Slovenska sa tradične
označovala
ako Matúšova zem
v roku 1296 získal
Trenčiansky
hrad,
ktorý premenil na
prepychové sídlo
2.
Zisti, kto to
bol palatín.
erby
3. Kedy zomrel Matúš Čák?

Legenda
4.
Podľa
zisti,
kde hľadači pokladov
hľadali jeho hrob a či
sa vôbec vie, kde je
pochovaný.
Matúš Čák Trenčiansky
5.
V
učebnici
dejepisu vyhľadaj
tento
obrázok,
zisti, kto je na
obrázku a ako
súvisel s Matúšom
Čákom
Trenčianskym.
1312
• Bitka pri Rozhanovciach
• piatok 15. júna 1312 pri Rozhanovciach
1312 • neďaleko Košíc
• medzi vojskom kráľa Karola Róberta z Anjou
1312 • vojskami Omodejovcov
• doplnenými o oddiely Matúša Čáka
1312 Trenčianskeho
1312
Bitka pri
Rozhanovciach
piatok 15. júna 1312 pri
Rozhanovciach
neďaleko Košíc
doplnenými o
oddiely Matúša
Čáka Trenčianskeho
medzi vojskom
kráľa Karola Róberta z
Anjou
vojskami Omodejovcov
Matúš Čák Trenčiansky
A jeho hrady a zámky
Trenčiansky hrad
7. Zaznač do obrázka, kde sa nachádza
Matúšova
veža
9. Zaznač, kde sa nachádza
.
MAPA
Na Trenčianskom hrade
si Matúš zriadil vlastný
dvor
na
spôsob
kráľovského, pričom si
počínal ako samostatný
panovník.
10.
Do obrysovej
mapy
si
zaznač
Trenčiansky hrad.
11.
S akou
povesťou sa
spája Čachtický
hrad? Zisti
Čachtický hrad
Hrad Beckov
12.
Z čias panstva Matúša Čáka nie je o
Beckove ani zmienka. Vylučujeme, že hrad ušiel
jeho záujmu. Zmocnil sa ho súčasne, alebo krátko
potom, ako sa zmocnil Trenčianskeho hradu. S
akou
sa viaže tento hrad? Zakresli ho do
obrysovej mapky Slovenska.
Bojnický zámok
Bojnický zámok je najznámejším a
najnavštevovanejším turistickým
objektom na Slovensku.
Tiež patril k panstvu Matúša Čáka
Trenčianskeho.
13.
Vysvetli, čo sú
14. Domáca úloha
Vyber si jeden z hradov, ktorý
sme nepoužili v prezentácii. Na
vrchole
moci
Matúš
Čák
Trenčiansky bol vlastníkom až
14 žúp a 60 kamenných
hradov.
O vybranom hrade si priprav
referát.
Nezabudni,
formát
referátu A3. Hodnotiť budeme
1.
obsahovú stránku,
2.
estetickú stránku ,
3.
tvoj prejav a prezentáciu
referátu.
4.
5.
Svoj hrad si zakresli do
obrysovej mapy.
Nezabudni na 2 otázky pre
tvojich spolužiakov.
Zdroje:
Lukačka, J. – Kačírek, Ľ. – Tonková, M. 2011. Dejepis pre 7. ročník základnej školy.
Bratislava: SPN – Mladé letá, 2011. 103 s. ISBN 978-80-10-02061-4.
Ďakujem za pozornosť.
Karlík, J. 2006. Beckov 1. Vydalo vydavateľstvo WillArt pre Obecný úrad v
Beckove, 2006. 204 s. ISBN 80- 969589-1-7
sk.wikipedia.org
Obrázky – zdroj www.google.sk
http://www.matusovo-kralovstvo.sk/mk/
Autor šablóny: Slávka Kalakayová
Ďakujem za pozornosť.

similar documents