Mgr. Stiskalova

Report
Projekt Krajina za školou





Narodil sa 15. apríla 1877 vo Veľkých
Levároch
Zúčastňoval sa aktívneho politického života v
Československej republike
Doposiaľ nebol z pohľadu historikov
zaujímavý
Bol zakladateľ slovenskej sociológie
Zúčastnil sa pri budovaní slovenského
školstva ako reformátor




Cirkev vždy hrala výraznú úlohu v
slovenskom školstve
R.1868 – bol vydaný zákon č.23, ktorý
ustanovil 6- ročnú školskú dochádzku
V r. 1879 v slovenskom školstve, maďarčina
bola zavedená ako povinný vyučovací
predmet na školách
R. 1907 – 1908 Apponyiho zákony
nariaďovali, aby sa v ľudovej škole deti učili
po maďarsky písať a hovoriť





R. 1918 vznikol nový štát ČSR / spoločný štát
Čechov a Slovákov/
R.1920bola prijatá ÚSTAVA, čo znamenalo
zmenu aj pre školstvo
A. Štefánek zdôraznil, že školstvo na Slovensku
musí prejsť do rúk štátu
Na učiteľské miesta bolo potrebné dosadiť
slovenských učiteľov/ maďarskí všetci
prepustení/
Bolo málo slovenských učiteľov, povolal na
Slovensko českých učiteľov a profesorov, neboli
slovenské učebnice, poznámky sa diktovali,
začali sa budovať nové školy




A. Štefánek kládol dôraz na ľudovú školu,
ktorá dáva základy vzdelania, chcel zaviesť
predmety, ako vyučovanie spevu, hudby na
ľudových školách, ale nenašiel pochopenie
R. 1926 vstúpil do platnosti zákon č. 226 Zb.
pod názvom Malý školský zákon
Zákon rozširoval predmety o kreslenie, spev,
občiansku náuku, tu sa uplatnila myšlienky A.
Štefánka
Zákon ustanovil 8 – ročnú povinnú školskú
dochádzku od 6 – 15 rokov veku dieťaťa



R. 1919 bola zriadená univerzita
Komenského, jediná na Slovensku / je
podnes/
Tu dokončil svoje vysokoškolské štúdium,
zriadil tu vyučovanie sociológie
Po 2. sv. vojne – zastával funkciu rektora
1945 – 1946, pod jeho vedením vznikla
katedra Aplikovanej sociológie






Je to vedný odbor, ktorý vznikol okolo1. polovice
19. storočia
Zakladateľom bol August Compte
Charakteristika - berie do úvahy ľudskú
spoločnosť
Sociológia skúma:
Sociálne skupiny, ich formy a spôsoby
organizácie, skúma človeka ako člena
spoločnosti, sleduje usporiadanie ľudského
života
Základom je ľudská spoločnosť, popisuje a
vysvetľuje postavenie ľudí


Za pomoci študentov vytvoril dielo“ Základy
sociografie Slovenska“ z roku 1944. Tu boli
obsiahnuté všetky sociologické výskumy A.
Šefánka. V diele rozoberá spoločnosť, vyčleňuje z
nej dva veľké prvky – „venkov“ a inteligenciu.
Všíma si národnosti, kultúru.
Od roku 1948 zánik sociológie pod vplyvom
politickej situácie/ socializmus/. A. Štefánek bol
prepustený a odišiel do dôchodku. Jeho dielo
Základy sociografie na Slovensku bolo nevhodné
a presiaknuté nacionalizmom a zle pochopeným
socializmom.



Z univerzity bol prepustený a odišiel do
dôchodku
Zomrel po oslávených svojich 87 narodením,
29. apríla 1964
Za svoju vytrvalosť a dielo mu udelil Václav
Havel v roku 1992 „ Rád Tomáša G. Masaryka“


G. Čavarová: Anton Štefánek – diplomová
práca, Trnava 2007
Internet: www.wikipedia.sk
Projekt Krajina za školou

similar documents