ค้นหา การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด

Report
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1. เข้ าเว็บไซต์ http://cfodb.cgd.go.th หรือ
2. เว็บไซต์ สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่ น
http://klang.cgd.go.th/kkn  เมนู ระบบฐานข้ อมูล
การคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1.กรอก รหัสผู้ใช้ ที่สำนักงำนคลัง
จังหวัดขอนแก่นแจกให้
2.กรอก รหัสผ่ำน ซึง่ เบื ้องต้ นกำหนด
รหัสผ่ำน คือ password
3.คลิกที่ ล็อกอิน เพื่อเข้ ำ
สู่ระบบ
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1.คลิกที่ ระบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น เพื่อเข้ ำบันทึกข้ อมูล
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
คลิกที่เครื่ องหมำยบวก หัวข้ อ
ส่วนกรอกข้ อมูลรำยเดือน
เพื่อเข้ ำบันทึกข้ อมูล
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
คลิกที่ หัวข้ อ ค้ นหำ-ข้ อมูล
รำยได้ -รำยจ่ำย เพื่อเข้ ำ
บันทึกข้ อมูล
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
2.กำหนด ปี งบประมำณ (พ.ศ.)
1.กำหนดประเภท อปท.
3.กำหนด เดือนที่จะบันทึก
ข้ อมูล แล้ วคลิกที่ ค้ นหำ
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
คลิกที่เครื่ องหมำย บวก เพื่อเพิม่ ข้ อมูล
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1.กำหนด ปี งบประมำณ (พ.ศ.)
5.ข้ อสังเกต เมื่อ
บันทึกข้ อมูลจะมี
ข้ อควำมแจ้ ง
บันทึกข้ อมูล
เรี ยบร้ อยแล้ ว
3.ข้ อสังเกตแถบสีฟ้ำกำลัง
บันทึก ข้ อมูลรำยได้
2.กำหนด เดือนที่จะบันทึกข้ อมูล
4.บันทึกข้ อมูลตำมรำยกำร
ต่ำงๆ ตรวจสอบควำมถูกต้ อง
ของข้ อมูล เมื่อเสร็จแล้ ว คลิกที่
ปุ่ ม บันทึก
การบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1.กำหนด ปี งบประมำณ (พ.ศ.)
5.ข้ อสังเกต เมื่อ
บันทึกข้ อมูลจะมี
ข้ อควำมแจ้ ง
บันทึกข้ อมูล
เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.กำหนด เดือนที่จะบันทึกข้ อมูล
3.ข้ อสังเกตแถบสีฟ้ำ กำลัง
บันทึก ข้ อมูลรำยจ่ำย
4.บันทึกข้ อมูลตำมรำยกำร
ต่ำงๆ ตรวจสอบควำมถูกต้ อง
ของข้ อมูล เมื่อเสร็จแล้ ว คลิกที่
ปุ่ ม บันทึก

similar documents