เอกสารบรรยาย1การประชุมเชิงปฏิบัติการยกเลิกบัญชีมือ

Report
โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
“แนะนาวิธก
ี ารเตรียมความพรอม
้
ยกเลิกการจัดทาบัญชีเกณฑคง
์
ค้างดวยมื
อ (Manual)
้
ระหวางวั
่ นที่ 19-21 พฤศจิกายน
2557
1
ผลการตรวจสอบการปฏิบต
ั งิ าน
ของ
หน่วยงานในสั งกัด
กรมพินิจและคุมครองเด็
กและ
้
เยาวชน
โดยนางปิ ยะพร หงษเงิ
์ น
2
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
นาเงินส่ งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
• หมวดที่ ๑ ความทั่วไป
• หมวดที่ ๒ การใช้ งานในระบบ
• หมวดที่ ๓ การเบิกเงิน
ส่ วนที่ ๑ สถานที่เบิกเงินและผูเ้ บิกเงิน (ข้อ๑๓,ข้อ๑๔)
ส่ วนที่ ๒ หลักเกณฑ์การเบิกเงิน (ข้อ๑๕-ข้อ๒๒)
ส่ วนที่ ๓ วิธีการเบิกเงิน (ข้อ ๒๓-ข้อ ๒๗)
ส่ วนที่ ๔ การเบิกเงินของส่ วนราชการที่มสี นง.ในต่างประเทศ
(ข้อ๒๘-ข้อ๓๐)
3
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๑(ต่อ)
• หมวดที่ ๔ การจ่ ายเงินของส่ วนราชการ
ส่ วนที่ ๑ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน (ข้อ๓๑-ข้อ๓๘)
ส่ วนที่ ๒ หลักฐานการจ่ายเงิน (ข้อ๓๙-ข้อ๔๖)
ส่ วนที่ ๓ วิธีปฏิบตั ิในการจ่ายเงิน (ข้อ ๔๗-ข้อ ๔๙)
• หมวดที่ ๕ การจ่ ายเงินยืม (ข้อ ๕๐-ข้อ ๖๓)
• หมวดที่ ๖ การรับเงินของส่ วนราชการ
ส่ วนที่ ๑ ใบเสร็ จรับเงิน (ข้อ๖๔-ข้อ ๗๒)
ส่วนที่ ๒ การรับเงิน (ข้อ๗๓-ข้อ
๗๘)
4
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๑(ต่อ)
• หมวดที่ ๗ การเก็บรักษาเงินของส่ วนราชการ
ส่ วนที่ ๑ สถานที่เก็บรักษาเงิน (ข้อ๗๙-ข้อ๘๑)
ส่ วนที่ ๒ กรรมการเก็บรักษาเงิน (ข้อ๘๒-ข้อ๘๗)
ส่ วนที่ ๓ การเก็บรักษาเงิน (ข้อ ๘๘-ข้อ ๙๔)
• หมวดที่ ๘ การนาเงินส่ งคลังและฝากคลัง (ข้อ ๙๕-ข้อ ๑๐๐)
• หมวดที่ ๙ การกันเงินไว้ เบิกเหลือ่ มปี (ข้อ ๑๐๑-ข้อ ๑๐๒)
• หมวดที่ ๑๐ การควบคุมและตรวจสอบ (ข้อ ๑๐๓-ข้อ ๑๐๘)
5
ระเบียบการเบิกจายเงิ
นจากคลัง
่
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑
• หมวด ๑๐ การควบคุมและ
ตรวจสอบ
ข้อ 103 ให้หน่วยงานผู้เบิกนา
เอกสารการรับจายเงิ
นมาเป็ นหลักฐาน
่
บันทึกบัญชีตามหลักการและนโยบาย
บัญชีทก
ี่ ระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ 104 ทุกสิ้ นวันทาการ ให้
6
ระเบียบการเบิกจายเงิ
นจากคลัง
่
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑
• หมวด ๑๐ การควบคุมและ
ตรวจสอบ
ข้อ ๑๐๕ ให้หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่
ให้คาชีแ
้ จงและอานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าทีข
่ องสานักงานการตรวจเงิน
แผนดิ
่ นในการตรวจสอบรายงาน
การเงินและหลักฐานการจาย
กรณีท ี่
่
ไดรับการทักทวง ถาหนวยงานผูเบิก 7
ระเบียบการเบิกจายเงิ
นจากคลัง
่
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑
• หมวด ๑๐ การควบคุมและ
ตรวจสอบ
ข้อ ๑๐๕ (ตอ)
่ หากเจ้าของ
งบประมาณเห็ นวาค
้ จงนั้นมีเหตุผล
่ าชีแ
สมควร ให้พิจารณาดาเนินการขอให้
กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายในสิ บวัน
นับแตวั
่ นทีไ่ ดรั
้ บแจ้งจากหน่วยงานผู้
เบิก
8
ระเบียบการเบิกจายเงิ
นจากคลัง
่
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑
• หมวด ๑๐ การควบคุมและ
ตรวจสอบ
ข้อ ๑๐๖ การตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการให้เป็ นไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๐๗ เมือ
่ ปรากฏส่วน
ราชการแหงใดปฏิ
บต
ั เิ กีย
่ วกับการเบิก
่
9
ระเบียบการเบิกจายเงิ
นจากคลัง
่
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑
• หมวด ๑๐ การควบคุมและ
ตรวจสอบ
ข้อ ๑๐๘ หากปรากฏวาเงิ
่ น
ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
แห่งใดขาดบัญชีหรือสูญหายเพราะการ
ทุจริตให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
รีบรายงานพฤติการณให
์ ้กระทรวงเจ้า
สั งกัดทราบโดยดวนและดาเนินการ 10
รายจ่ายที่เบิกจ่ายได้
กฎหมาย
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
อนุมตั ิให้จ่ายได้
มติคณะรัฐมนตรี
ข้อบังคับ
คาสัง่
11
12
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การเก็บรักษาเงิน
- กรรมการเก็บรักษาเงินไมลงลายมื
อชือ
่ ใน
่
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน (ขอ
้ 58)
- กรรมการเก็บรักษาเงินไมสามารถปฏิ
บต
ั ิ
่
หน้าทีไ่ ดมอบหมาย
ให้กรรมการสารอง
้
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีแ
่ ทนแตไม
่ หลั
่ กฐานการส่งมอบ
กุญแจระหวางกั
น (ขอ84)
่
้
**ให้จัดทกาบั
นทึนกและการเก็
รับมอบส่งมอบกุ
ญแจตู
กรรมการรั
ษาเงิ
บรักษาเงิ
นให้ ้ปฏิบต
ั ิ
นิรภัยไวเป็
้ นหลักฐาน
ตาม
นจากคลังฯ พ.ศ.2551 ขอ
ระเบียบการเบิกจายเงิ
่
้13
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การใช้ใบเสร็จรับเงิน
- ไมจั
่ ดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (ขอ
้
๖๖)
- สิ้ นปี งบประมาณไมรายงานใบเสร็
จรับเงิน
่
คงเหลือให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ขอ
้ 69)
- ใบเสร็จรับเงินหนึ่งเลมใช
่
้หลาย
ปี งบประมาณ และสิ้ นปี งบประมาณ
ใบเสร็
จรับเงิใบเสร็
นฉบับจทีรัไ่ บมเงิใช
ไมปฏิ
ปรุ
เจาะรู
่
้
่
การใช
น
ให
บ
ต
ั
ต
ิ าม
้
้
หรืยอบการเบิ
ประทับตราเลิ
กน
ใช
(ขอ70)
้
้ งฯ พ.ศ.2551 ขอ
ระเบี
กจายเงิ
จากคลั
่
้
64 – ขอ72
้
14
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การเบิกจายเงิ
น
่
- การบันทึกทะเบียนคุมตางๆ
ไมถู
่
่ ก
ประเภท
(ให
ั ต
ิ ามคูมื
ั งิ านดานงานคลั
ง
้ปฏิบต
่ อการปฏิบต
้
หน้า643-650)
- การอนุ มต
ั ริ ายการขอเบิกเงินในระบบ
GFMIS (P2) ผู้อานวยการมอบให้หัวหน้า
บริหารเป็ นผูอนุ
ั แ
ิ ทน
้ มต
- การลงลายมือชือ
่ ในเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน เช่น
ไมมี
่
ลายมือชือ
่ ผู้อนุ มต
ั เิ บิก/ผู้อนุ มต
ั จ
ิ าย/ผู
สอบทาน
่
้
15
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การเบิกจายเงิ
น (ตอ)
่
่
- การเบิกจายเงิ
นไมถู
ร่ ะเบียบ
่
่ กตองตามที
้
กาหนด เช่น
* คารั
่ กษาพยาบาลเกินสิ ทธิ ให้
ตรวจสอบสิ ทธิการเบิกเงินจากระบบ
ตรวจสอบสิ ทธิรก
ั ษาพยาบาล
กรมบัญชีกลาง
16
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การเบิกจายเงิ
น (ตอ)
่
่
- การเบิกจายเงิ
นไมถู
ร่ ะเบียบ
่
่ กตองตามที
้
กาหนด เช่น
* ค้ปฏิ
าบ
ารุต
กงษาบุ
ตรเบิก
น
ให
ั งต
ิ การศึ
ามหนั
สื อกรมบั
ญจชีายเกิ
่ บ
่ กลาง
สิ ท
ด
วนที
่ ุด ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13
่ ธิ ส
กุมภาพันธ ์ 2557
วงเวลาเบิ
กจายเกิ
นสิ ทธิ งเช
ให้ปฏิบ*ต
ั คต
ิ าล
ยบกระทรวงการคลั
วาด
่ ามระเบี
่
่
่ ่ นวยการ
้
ว
่ โมงการปฏิ
ั อกเวลาราชการ
งิ านไม่
เบิการนั
กจายเงิ
ตอบแทนการปฏิ
บต
ั บ
น
ิ ต
่ บจนานวนชั
ถูกตอง
พ.ศ. 2550
้
17
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การเบิกจายเงิ
น (ตอ)
่
่
- การเบิกจายเงิ
นไมถู
ร่ ะเบียบ
่
่ กตองตามที
้
กาหนด เช่น
* คาใช
นทางไปราชการเบิกจาย
่
้จายเดิ
่
่
ให้ปฏิ
บสิ
ต
ั ต
ิ าม
1.่ น พระราชกฤษฎี
กาคาใช
เกิน
ท
ธิ เช
การนับชัว
่ โมงเบิ
ย
้
่ กจ้จายเบี
่
่ ายในการ
เดินเลี
ทางไปราชการ
พ.ศ.2526
และที
แ
่
ก
ไขเพิ
ม
่
เติ
ม
ย
้ งไมถู
ก
ต
อง,
เบิ
ก
จ
ายเงิ
น
ค
าที
พ
่
ก
ั
ไม
ถู
ก
ต
อง
้
่
้
่
่
่
้
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด
กคาใช
่ วยการเบิ
้
่
้จาย
่
เงินในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และทีแ
่ กไข
้
เพิม
่ เติม
าล
กจายเกิ
นมงานการเงิ
สิ่ ทธิ เช่นน
3. หนังสื*อคกรมพิ
่ วงเวลาเบิ
่ นิจฯ กองคลั
่ ง กลุ
การปฏิ
ต
ั งิ 06103/ว1681
านนอกเวลานัลงวั
บจานวนชั
่ โมงการ
ที่ บยธ
นที่ 18ว
กันยายน
18
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การเบิกจายเงิ
น (ตอ)
่
่
- การเขียนเช็คสั่ งจายเจ
่
้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
ปฏิบต
ั ไิ มถู
ตามทีร่ ะเบียบกาหนด
่ กตอง
้
* ผู้มีอานาจลงลายมือชือ
่ สั่ งจายในเช็
ค
่
ไว้ลวงหน
่ ผู้รับ
่
้ า โดยยังมิไดมี
้ การเขียนชือ
เงิน วันทีอ
่ อกเช็ค และจานวนเงินทีส
่ ่ ั งจาย
่
* การเขียนเช็คสั่ งจายเงิ
น ตนขั
่
้ ว้ เช็ค
และทะเบี
ย
นคุ
ม
เช็
ค
ไม
ระบุ
ร
ายละเอี
ย
ดการ
่
วิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการจายเงิ
นให้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
่
จ
ายว
าเป็
นค
าอะไร
ฎี
ก
าใด
่
่
่
ระเบียบการเบิกจายเงิ
นจากคลังฯ พ.ศ.2551 ขอ
่
้
47 - ขอ49
้
19
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การเบิกจายเงิ
น (ตอ)
่
่
- การจายตรงให
่
้กับเจ้าหนี้ใช้รายงานใน
ระบบ GFMIS
เป็ น
หลักฐานการจายเงิ
น ไมแนบใบเสร็
จรับเงิน
่
่
เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิ
น (ขอ
่
้
- หลักฐานการจายเงิ
น (ใบเสร็จรับเงิน)
่
รายละเอียดไมครบถ
วนตามที
ร่ ะเบียบ
่
้
กาหนด เช่น ไมระบุ
ชอ
ื่ สถานทีอ
่ ยู่
่
ของผู้รัหลั
บเงิกนฐานการจายให
ั ต
ิ าม
่
้ปฏิบต
กฐานการจ
นเจ้าหน
ผ
่ จ
น ขอ
ระเบี-ยหลั
บการเบิ
กจายเงิ
งฯ ้ าที
พ.ศ.2551
่ นจากคลั
ู้ ายเงิ
่
่ ายเงิ
้
20
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การเบิกจายเงิ
นยืม
่
- การอนุ มต
ั ใิ ห้ยืมเงินรายใหม่ โดยยัง
มิไดช
้ าระคืนเงินรายเกา่
- สั ญญาการยืมเงินจัดทาเพียงฉบับเดียว
- ผู้ยืมส่งชาระคืนเงินยืมลาช
่ ้าเกินกวาที
่ ่
ระเบียบกาหนด
- ผู้ยื
ม
ส
งหลั
ก
ฐานการจ
ายเงิ
น
และเหลื
อ
่
่
ั ต
ิ าม
นยืมให้ปฏิบต
การเบิกจายเงิ
่
จ
ายที
ย
่
ม
ื
เจ
าหน
าที
ก
่
ารเงิ
น
ไม
ได
ออก
่
้
้
่
้
ระเบียบการเบิกจายเงิ
น
จากคลั
ง
ฯ
พ.ศ.2551
ขอ
่
้
ใบเสร็จรับเงินและใบรั
บ
ใบส
าคั
ญ
เพื
อ
่
เป็
น
50 – ขอ63
้
หลักฐาน
21
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• การรับเงิน
- เมือ
่ มีการรับเงินไมออกใบเสร็
จรับเงิน
่
คา่
การส่วนเกิน
เช่น คาบริ
่
โทรศั พทผู
บจ้างเหมา
้ านวยการ, คาปรั
่
์ อ
บริการ
- ไมบั
่ นทักการรับเงินในระบบ GFMIS
ภายในวันการรั
ทีไ่ ดรั
เงินนใหปฏิบต
้ บบเงิ
ั ต
ิ าม
้
สิ
้
น
วั
น
เจ
าหน
าที
ก
่
ารเงิ
น
ไม
ได
แสดงยอด
้
้
่
้
ระเบียบการเบิกจายเงิ
น
จากคลั
ง
ฯ
พ.ศ.2551
ขอ
่
้
รวมเงินรับตามใบเสร็
จ
รั
บ
เงิ
น
ไว
ในส
าเนาฉบั
บ
้
73 – ขอ78
้
สุดท้าย และลงลายมือชือ
่ กากับไว้
22
ข้อตรวจพบ/ปัญหาอุปสรรค
• เงินทดรองราชการ
- ไมจั
ู นยอดเงิ
นฝากธนาคาร
่ ดทางบพิสจ
์
และรายงานฐานะ
เงินทดรอง
ราชการ, รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
(ถ้ามี)
- เบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรอง
ราชการ
เขียนเช็คสั่ งจายเจ
ก
่ ารเงิน
เงินทดรองราชการให
บต
ั ้ าที
ต
ิ าม
่ ้ปฏิ
้าหน
เพื
อ
่ ใช
ชีเงิน
ระเบี
ยบกระทรวงการคลั
นทดรอง
้หมุนเวียนโดยไมผ
่ งานสมุ
่ วาด
่ วยเงิ
้ ดบัญ
ฝากธนาคารเงิ
ทดรองราชการ
ราชการ น
พ.ศ.
2547 หนังสื อเวียน
กรมบัญชีกลาง กค 0423.3/ว439
23
24

similar documents