สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Report
"บริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
รชตะ อุน่ สุข
ระบบสวัสดิการในประเทศไทย
สิทธิกรมบัญชีกลาง
(02 127 7000)
สิทธิทอ้ งถิ่น
สิทธิรฐั วิสาหกิจ
สิทธิองค์กรอิสระ
สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (1330)
คานิ ยาม "สวัสดิการ"
“สวัสดิการ” คือ ผลประโยชน์ท่รี ฐั จัดให้กบั
ข้าราชการ ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด
สวัสดิการนั้นขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ทางการคลัง
ของรัฐในขณะนั้นๆ กรมบัญชีกลางในฐานะ
หน่ วยงานที่กากับดูแลด้านสวัสดิการ
จึงมีหน้าที่บริหารจัดการสวัสดิการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
ค่าเล่าเรียน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (พื้นที่พเิ ศษ)
ค่าเช่าบ้าน
แนวคิดหลัก
การสร้างเสริมป้ องกันโรค
การรักษาพยาบาล
• การสร้างเสริมสุขภาพป้ องกันโรค
• เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยฟื้ นคืนสภาพ หายจาก
และการตรวจสุขภาพประจาปี ท่จี าเป็ น
และเหมาะสม
ความเจ็บป่ วย โดยการรักษาพยาบาล
ที่เป็ นมาตรฐาน มิใช่การทดลอง/วิจยั
ความเป็ นมาการสร้างเสริมสุขภาพ
กรมบัญชี กลางได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การรัก ษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 (มีผลบังคับใช้วนั ที่ 29 กันยายน 2553)
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีการเพิ่ม สิทธิ
ประโยชน์ดา้ นการ "สร้างเสริมป้ องกันโรค"
ให้ ค ร อ บค ลุ ม ผู ้ มี สิ ท ธิ แล ะบุ ค คล ใ น
ครอบครัว
มาตรา 4 การรัก ษาพยาบาล ...
และให้หมายความรวมถึงการตรวจ
สุ ข ภาพ การสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพ
และการป้ องกันโรค...
สิทธิดา้ นการสร้างเสริมป้ องกันในปัจจุบนั
ตรวจสุขภาพประจาปี
สร้างเสริม ป้ องกันโรค
Package ใหม่
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี ตามพระราชกฤษฎีกาเดิม)
• ข้าราชการ
• ลูกจ้างประจา
• ผูร้ บั เบี้ยหวัด
บานาญ
เฉพาะผูม้ ีสทิ ธิ
ปี ละ 1 ครัง้
อายุตา่ กว่า 35 ปี
• ตรวจได้ 16 รายการ
• ตามปี งบประมาณ
• ตรวจได้ 7 รายการ
อายุมากกว่า 35 ปี
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี (อายุตา่ กว่า 35 ปี )
ลาดับ
รายการ
ราคา (บาท)
1
Film Chest (41001)
170
2
Mass Chest (41301)
50
3
Urine Examination/Analysis (31001)
50
4
Stool Examination – Routine direct smear (31201) ร่วมกับ
Occult blood (31203)
70
5
Complete Blood Count: CBC แบบ Automation (30101)
90
6
ตรวจภายใน (55620)
100
7
Pap Smear (38302)
100
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี (อายุตง้ั แต่ 35 ปี ข้ ึนไป)
ลาดับ
รายการ
ราคา (บาท)
1
รายการตรวจอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ทกุ รายการ
2
Glucose (32203)
40
3
Cholesterol (32501)
60
4
Triglyceride (32502)
60
5
Blood Urea Nitrogen: BUN (32201)
50
6
Creatinine (32202)
50
7
SGOT (AST) (32310)
50
8
SGPT (ALT) (32311)
50
9
Alkaline Phosphatase (32309)
50
10
Uric Acid (32205)
60
ปัญหาข้อด้อยของระบบตรวจสุขภาพปัจจุบนั
1. จำกัดเฉพำะผูม้ สี ทิ ธิ (ไม่รวมบุ คคล 3. ไม่เคยมีกำรพิจำรณำประโยชน์ของกำร
ในครอบครัวซึ่งมีควำมเสีย่ งสูงกว่ำ
ตรวจว่ำช่วยส่งเสริมสุขภำพหรือลดอัตรำ
โดยเฉพำะกลุ่มบิดำ มำรดำ)
ตำยหรือภำวะทุพลภำพได้จริง
2. กำรตรวจไม่มเี ป้ ำหมำยชัดเจนว่ำ
ต้องกำรตรวจอะไร เพื่ออะไร
(too general)
4. ให้ควำมสำคัญน้อยกับกำรซักประวัติ
และตรวจร่ำงกำย
5. ไม่ได้นำผลกำรตรวจมำใช้สง่ เสริม
สุขภำพอย่ำงต่อเนื่ อง
วัตถุประสงค์
"Package การสร้างเสริมสุขภาพป้ องกันโรค และการตรวจ
สุขภาพของผูม้ ีสทิ ธิ และบุคคลในครอบครัวที่จาเป็ นและเหมาะสม
อยู่บนพื้นฐานของการตรวจที่สมเหตุผลไม่ใช่การตรวจที่ฟมเฟื
ุ่ อย"
แนวคิดหลัก (ด้านการรักษาพยาบาล)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผูม้ ีสทิ ธิ และบุคคลในครอบครัว
ผูม้ ีสทิ ธิ
บุคคลในครอบครัว
• เจ้าของสิทธิ / ผูท้ รงสิทธิ
• ผูอ้ าศัยสิทธิ
• สิทธิเกิดจากบุคคลดังกล่าว
• ชอบด้วยกฎหมาย
รับราชการ หรือรับเบี้ยหวัดบานาญ
(มีหลักฐานทางราชการรับรอง)
ตัวอย่าง
25 ปี
60 ปี
60 ปี 3 เดือน
85 ปี
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
สูตบิ ตั ร (ผูม้ ีสทิ ธิ)
มารดา
ทะเบียนบ้าน (ผูม้ ีสทิ ธิ)
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
ทะเบียนสมรส (บิดา-มารดา)
ทะเบียนรับรองบุตร
(คร.11)
บิดา
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
ทะเบียนสมรสไทย
ทะเบียนสมรส ตปท.
คู่สมรส
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
(หญิง)
สูตบิ ตั ร (บุตร)
บุตร
ทะเบียนบ้าน (บุตร)
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
(ชาย)
ทะเบียนสมรส
(ผูม้ ีสทิ ธิกบั คู่สมรส)
ทะเบียนรับรองบุตร
(คร.11)
บุตร
บุตรชอบด้วยกฎหมายลาดับที่ 1 - 3
เกิดสิทธิ
การบรรลุนิตภิ าวะ
"คลอด"
• อายุ (ครบ 20 ปี บริบูรณ์)
• จดทะเบียนสมรส
หมดสิทธิ
"บรรลุนิตภิ าวะ"
เงือ่ นไขของบุตรชอบด้วยกฎหมาย
การรายงานข้อมูลผูม้ ีสทิ ธิ และบุคคลในครอบครัว
• ให้ผูม้ ีสทิ ธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลของ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด พร้อม
รับรองความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา 5 วรรค 2)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
0422.2/ว 376 ลงวันที่ 30 กย. 53
กรอกข้อมูลบุตรที่ตอ้ งแก้ไข หรือเพิ่มเติมตามจริง (1 แผ่นต่อ 1 คน)
การรายงานข้อมูลผูม้ ีสทิ ธิ และบุคคลในครอบครัว
ผูม้ ีสทิ ธิมีหน้าที่รายงาน และรับรองข้อมูลของตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ภายใน 1 เดือนนับจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูม้ ีสทิ ธิกรอกแบบ 7127 พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น
สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสูตบิ ตั ร
ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน ประกอบด้วย ข้อมูลตัวบุคคลของ
ผูม้ ีสทิ ธิ และบุคคลในครอบครัว และข้อมูลสถานะทางราชการ
ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐก่อนวันที่ 29 กันยายน 2553
ถือว่าผูม้ ีสทิ ธิรบั รองความถูกต้องแล้ว
การเลือกสิทธิ และสิทธิซ้าซ้อน
สิทธิท่เี กิดจากตนเอง
(เจ้าของสิทธิ)
มาตรา 10
สิทธิซ้าซ้อน
สิทธิท่เี กิดจากการเป็ น
บุคคลในครอบครัว
(ผูอ้ าศัยสิทธิ)
• สิทธิหลัก – สิทธิรอง
(หลัก-หลัก, หลัก-รอง, รอง-รอง)
• กค. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ในการเลือกสิทธิ
สิทธิซ้าซ้อน
สิทธิหลัก – หลัก (เจ้าของสิทธิ – เจ้าของสิทธิ)
• ผูม้ ีสทิ ธิเลือกว่าจะใช้สทิ ธิจากหน่ วยงานใด
• เลือกสิทธิจากหน่ วยงานอืน่ แล้ว ให้หมดสิทธิตาม พรฎ. นี้
• การเลือก การเปลีย่ นแปลงสิทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ที่ กค. กาหนด (ว 377)
สิทธิซ้าซ้อน
สิทธิหลัก – รอง (เจ้าของสิทธิ – ผูอ้ าศัยสิทธิ)
•ต้องใช้สทิ ธิในฐานะเจ้าของสิทธิ (ใช้สทิ ธิหลัก)
•เลือกสิทธิไม่ได้
•หากค่ารักษาที่ได้รบั ตา่ กว่า พรฎ. นี้ สามารถเบิก
ส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิได้
สิทธิซ้าซ้อน
สิทธิรอง – รอง (ผูอ้ าศัยสิทธิ – ผูอ้ าศัยสิทธิ)
•ใช้สทิ ธิตาม พรฎ. นี้ ได้ (ไม่ตอ้ งเลือก)
การเลือกสิทธิของผูม้ ีสทิ ธิ
• ผูม้ ีสทิ ธิเลือกว่าจะใช้สทิ ธิตามพระราช
กฤษฎีกา หรือจากหน่ วยงานอืน่
(มาตรา 10 วรรค 1)
• บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเลือกได้
ต้องใช้สทิ ธิหลักของตนเอง (มีสทิ ธิในฐานะ
เจ้าของสิทธิจากหน่ วยงานอืน่ )
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
0422.2/ว 377 ลงวันที่ 30 กย. 53
การเลือกสิทธิของผูม้ ีสทิ ธิ
ผูม้ ีสทิ ธิมีหน้าที่แจ้งการเลือกสิทธิ หรือเปลีย่ นแปลงสิทธิภายใน 1 เดือน
นับจากมีการเปลีย่ นแปลง หากไม่แจ้งถือว่าประสงค์ใช้สทิ ธิราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิสามารถแจ้งเปลีย่ นแปลงสิทธิได้ปีละ 1 ครัง้ (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี )
หากไม่แจ้งถือว่าไม่ประสงค์เปลีย่ นแปลง
ข้อมูลผูม้ ีสทิ ธิ 2 สิทธิท่อี ยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐก่อนวันที่ 29 กันยายน 2553
กรมบัญชีกลางจะปรับให้ใช้สทิ ธิราชการ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลีย่ นแปลง
(ภายในธันวาคม 2553) หากไม่แจ้งถือว่าไม่ประสงค์เปลีย่ นแปลง
รายการและอัตรา
เช่น
ค่ารถ Refer
ค่ายา
ค่าอุปกรณ์
อวัยวะเทียม
ค่าบริการ ตรวจ
วิเคราะห์โรค
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ค่าฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
เช่น
ค่ากายภาพ
ค่าห้องและ
อาหาร
ค่าเสริมสร้าง
สุขภาพ
ป้ องกันโรค
ค่ายา
ค่ายา
หลักเกณฑ์
• มีคุณสมบัตใิ นการ
• ไม่เสริมสวย ไม่ป้องกัน
• อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
• ยานอกบัญชี ยาหลักแห่งชาติ เบิ กได้
ห า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ พ ท ย์
ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรอง
ข้อยกเว้น
ค่ายา
ยามะเร็ง 6 ชนิ ด
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0417/ว. 37 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2550)
• ห้ามเบิกใบเสร็จรับเงิน
ยามะเร็งที่มี
ค่าใช้จา่ ยสูง 6 ชนิ ด
ขออนุ มตั ิ
การเบิกยา
เบิกจ่ ายตรง
ยามะเร็ง 6 ชนิ ด
• มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรั ง และมะเร็งลาไส้ ชนิด
gastrointestinal stromal tumor (GIST)
• มะเร็งต่ อมน้าเหลือง
• มะเร็งเต้ านมระยะแพร่ กระจาย
• มะเร็งลาไส้ ใหญ่ ระยะแพร่ กระจาย
• มะเร็งปอดระยะแพร่ กระจายทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อยา
กลุ่ม Platinum และ Docetaxel แล้ ว
• มะเร็งปอดระยะแพร่ กระจายทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อยา
กลุ่ม Platinum และ Docetaxel แล้ ว
ค่ายา
ยารักษากลุม่ โรครูมาติก และสะเก็ดเงิน
ค่ายา
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 124 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553)
• ห้ามเบิกใบเสร็จรับเงิน
Rituximab
Etanercept
Infliximab
เบิกจ่ายตรง
ห้ามเบิกยา
“ชีววัตถุอน่ื ”
ค่ายา
ยาสมุนไพร ยาแผนไทย
(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)
เบิกยาสมุนไพร
ได้ตามรายการที่กาหนด
( 4 ประเภท)
นอกรายการเบิก
ไม่ได้
มีผล
1 พฤษภาคม 2554
ยาสมุนไพร ยาแผนไทย 4 ประเภท
(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)
1. ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (ไม่รวม
น้ ามันไพล เจลพริก)
2. ยาสามัญประจาบ้า นแผนโบราณ
ตามประกาศ สธ.
3. เภสัชตารับ รพ. (รพ.ผลิตเอง)
4. ยาที่ปรุงสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
ค่ายา
ค่าบริการฝังเข็ม และค่านวด
ค่ายา
(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)
• 100 บาท/ครัง้ (รวมค่าเข็ม และค่าบริการทางการแพทย์)
• มีหนังสือรับรองจากแพทย์ประกอบการเบิกจ่าย
•
•
•
•
นวดเพือ่ รักษา (ไม่รวมนวดลดอาการปวดเมื่อย)
นวด+ประคบ 250 บาท/ครัง้
นวด 200 บาท/ครัง้ , ประคบ 100 บาท/ครัง้
รวมค่านวด ค่าประคบ ลูกประคบ ค่าบริการทางการแพทย์
• 100 บาท/ครัง้ (รวมสมุนไพร และค่าบริการทางการแพทย์)
เงือ่ นไขการให้บริการของสถานพยาบาล
ค่ายา
(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)
1. แพทย์ บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล การรั ก ษา
ในเวชระเบียนเพือ่ การตรวจสอบ
2. สถานพยาบาลออกใบเสร็จค่ า ยา
สมุ น ไพรตามประเภทที่ กค .
กาหนด (ประเภทที่ 1 - 4)
3. ห้ามแพทย์ หรือ คกก.แพทย์ออก
ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ย า ส มุ น ไ พ ร
นอกเหนื อจากที่ กค. กาหนด
4. แ พ ท ย์ อ อ ก ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง
ประกอบการรักษา (นวด ประคบ
อบสมุน ไพร) เพื่อ เป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการเบิ ก จ่ า ย โดยระบุ
ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุดให้ชดั เจน
วิตามิน และแร่ธาตุ
ค่ายา
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 45 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552)
• ขึน้ ทะเบียนเป็ นยากับ อย.
• มีคุณสมบัตใิ นการรั กษาโรค
• เฉพาะในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
• ขึน้ ทะเบียนเป็ นยากับ อย.
• มีคุณสมบัตใิ นการรั กษาโรค
• เฉพาะในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
• เบิกได้ เฉพาะใช้ ใน รพ.
• ยกเว้ น ยาที่ใช้ กับผู้ป่วยล้ างไต
ยาควบคุม 9 กลุม่
ค่ายา
การดาเนิ นการ
1 มค. 2554
28 มิย. 2554
ที่ กค 0422.2/ว 62 ลว. 28 มิถนุ ายน 2554
เงื่อนไขการใช้ ยากลูโคซามีน ซัลเฟต
1. เฉพาะข้อเข่าเสือ่ มจากความชรา ซึ่งมี
อายุตง้ั แต่ 56 ปีขึ้นไป
2. ไม่สามารถเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
ได้ ผู ป้ ่ วยต้องนาใบเสร็จไปเบิ กต้น
สังกัด พร้อมหนังสือรับรองการใช้ยา
3. ผูส้ งั ่ : แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุร
แพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ ื นฟู
หรือสาขาออร์โธปิดิกส์เท่านั้น
4. ผู ้ป่ วยต้อ งมี พ ยาธิ ส ภาพข้อ เข่ า
เสือ่ มระยะปานกลาง
5. ผู ้ป่ วยต้อ งผ่ า นการรัก ษาอย่ า ง
อนุ รกั ษ์นิยมอย่า งเต็มที่ต ามแนว
เวชปฏิบตั ขิ องราชวิทยาลัยออร์โธปิ
ดิกส์
6. สัง่ ได้ครัง้ ละไม่เกิน 6 สัปดาห์
การสังใช้
่ ยา และหยุดยาตามแนวเวชปฏิบตั ิ
6 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
ยาควบคุม 9 กลุม่
ค่ายา
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 77
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 165
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 370
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.2/ ว. 236
วันที่ 7 กรกฎาคม 2551
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.2/ ว. 249
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ลง
ค่าบริการ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 177
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 309
ลงวันที่ 17 กันยายน 2550
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 414
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.2/ ว. 297
ลงวันที่ 5 กันยายน 2551
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.2/ ว. 42
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
ค่าบริการ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค
ยกเว้น
หมวด 11 : หัตถการ
ในห้องผ่าตัด
หมวด 14 : กายภาพ
เวชกรรมฟื้ นฟู
การเบิกค่าวัสดุส้ นิ เปลืองที่เป็ นวัสดุทางการแพทย์
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 118 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554)
• หมวด 9 อืน่ ๆ
• หมวดวัสดุส้ นิ เปลืองที่เป็ นวัสดุทางการแพทย์
ผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยนอก
(ในโรงพยาบาล)
(กลับบ้าน)
การเบิกค่าวัสดุส้ นิ เปลืองที่เป็ นวัสดุทางการแพทย์
ผูป้ ่ วยใน
เบิกรวมใน
DRG
ผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยนอก
(ในโรงพยาบาล)
(กลับบ้าน)
ไม่กาหนดอัตรา
(เบิกไม่ได้)
เบิกได้เต็ม
กาหนดอัตรา
(เบิกได้ไม่เกินอัตรา
ที่กาหนด)
ค่าห้อง และค่าอาหาร (สถานพยาบาลของรัฐ)
เตียงสามัญ
(300 บาท/วัน)
เตียงสังเกตอาการ
(100 บาท/วัน)
ห้องพิเศษ
(600 บาท/วัน)
ค่ารถ Refer
ค่ารักษาพยาบาล
อัตราจ่ายตามระยะทาง (กม.)
500 บาทต่อครัง้
(กม. ละ 4 บาท)
(รวมค่าแพทย์ พยาบาล ค่าบริการ)
ประเภทสถานพยาบาล
รพ.รัฐ
ผูป้ ่ วยนอก
• จ่ายตรง
• ใบเสร็จ
รพ.เอกชน
ผูป้ ่ วยนอก
• จ่ายตรง (เฉพาะล้างไต
และฉายรังสี)
บางโรค บาง รพ.
ผูป้ ่ วยใน
• จ่ายตรง
• หนังสือส่งตัว
DRGs
ทัง้ ระบบ
ผูป้ ่ วยใน
• จ่ายตรง (DRGs)
• ใบเสร็จ (กรณี ถงึ ชีวิต)
DRGs โรงพยาบาลของทางราชการ
โรงพยาบาลเอกชน (กรณี ถงึ ชีวติ )
เงือ่ นไข
• ประสบอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั จาเป็ นเร่งด่วน
หากมิได้รกั ษาอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต
ค่าห้องและค่าอาหาร 600 บาท/วัน
(เกิน 13 วัน คกก. แพทย์รบั รอง)
ค่าอุปกรณ์
และอวัยวะเทียม
ค่ารักษาพยาบาล
(ครึ่งหนึ่ งไม่เกิน 4,000 บาท)
โรงพยาบาลเอกชน (DRGs)
• โครงการนาร่องในปี แรก 32 รพ. (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554)
• โรคที่กาหนดให้เบิกได้ในระยะแรก คือ “โรคที่ตอ้ งมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า
(Elective Surgery)” ประมาณ 77 โรค
• ใช้ระบบเหมาจ่ายตามกลุม่ โรค DRGs โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินโดยตรง
เข้าบัญชีธนาคารของโรงพยาบาล (ส่วนที่เบิกได้)
• ผูป้ ่ วยจะต้อง Copayment ในค่าใช้จา่ ยบางส่วน เช่น ค่าห้องค่าอาหาร
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ค่าธรรมเนี ยมแพทย์พเิ ศษ ค่า Surcharge
• การตรวจสอบ : มีขน้ั ตอนการดาเนิ นการทัง้ ก่อน (Prior Authorized
Admission: PAA) และหลัง (Post Audit)
• โรงพยาบาลต้องส่งบัญชีค่ารักษาพยาบาล และข้อมูลประกอบตามเงือ่ นไข
มาพร้อมการเบิก
DRGs โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
2 แห่ง
ภาคกลาง 7 แห่ง
ภาคตะวันออก 2 แห่ง
กรุงเทพ 14 แห่ง
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชน
ลาดับ
โรงพยาบาล
จังหวัด
ลาดับ
โรงพยาบาล
จังหวัด
นครสวรรค์
17
เทพากร
นครปฐม
1
ศรีสวรรค์
2
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
นนทบุรี
18
เอกชล2
ชลบุรี
3
เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
กรุงเทพ
19
มเหสักข์
กรุงเทพ
4
แมคคอร์มคิ
เชียงใหม่
20
ร่มฉัตร
นครสวรรค์
5
เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
กรุงเทพ
21
เกษมราษฎร์ ศรีบรุ นิ ทร์
เชียงราย
6
ศุภมิตรเสนา
อยุธยา
22
เกษมราษฎร์ สระบุรี
สระบุรี
7
เกษมราษฎร์ บางแค
กรุงเทพ
23
ลานนา
เชียงใหม่
8
มงกุฏวัฒนะ
กรุงเทพ
24
รัตนเวช 2
พิษณุโลก
9
ศุภมิตร
สุพรรณบุรี
25
วิภาราม
กรุงเทพ
10
พญาไท ศรีราชา
ชลบุรี
26
เพชรเวช
กรุงเทพ
11
เจ้าพระยา
กรุงเทพ
27
มหาชัย
สมุทรสาคร
12
ศรีวชิ ยั 3
สมุทรสาคร
28
พญาไท3
กรุงเทพ
13
ศรีวชิ ยั 5
สมุทรสาคร
29
พญาไท2
กรุงเทพ
14
สายไหม
กรุงเทพ
30
นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
อุดรธานี
15
ปัญญาเวชอินเตอร์
อุดรธานี
31
ปิ ยะเวท
กรุงเทพ
16
ศรีวชิ ยั 2
กรุงเทพ
32
ราชเวชเชียงใหม่
เชียงใหม่
ตัวอย่างโรคที่เบิกได้ (Elective Surgery)
• การผ่าตัดนิ่ วถุงน้ าดี/ทางเดินปัสสาวะ
• การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพก
• การคลอดและการช่วยคลอด
• การผ่าตัดต้อกระจก/ต้อหิน
• การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ (CABG)
• การผ่าตัดเส้นเลือดสาหรับล้างไต
ขัน้ ตอนเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสอบสิทธิผ่าน
www.cgd.go.th
ตรวจสอบโรค และส่วนร่วมจ่ายผ่าน
www.cgd.go.th
ลงลายมือชื่อใน
แบบตอบรับ ณ รพ.
ติดต่อ รพ. เพื่อเข้าทาการ
รักษาพยาบาล
เข้ารับการรักษา
ชาระค่ารักษาส่วนที่เบิกกับ
กรมบัญชีกลางไม่ได้
แจ้งกรมบัญชีกลาง
หาก รพ. เรียกเก็บ
ไม่ตามหลักเกณฑ์
ตัวอย่างการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ/หลักเกณฑ์
การเบิกค่ารักษากรณี มีประกัน
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 380 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553)
• เบิกค่ารักษาได้ 2 ทาง
เบิกจากบริษทั
ประกันก่อน
เบิกจาก
กรมบัญชีกลาง
(สมทบ)
ไม่เกินยอดค่ารักษา
ที่จา่ ยไป
หนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0422.2/ว 379
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
1. ข้ำรำชกำรทีพ่ น้ สภำพจำกควำม
ข้ำรำชกำร และมีค่ำรักษำค้ำงอยู่
ให้สำมำรถนำค่ำรักษำพยำบำลดังกล่ำว
ไปยืน่ เบิกทีส่ ำนักงำนทีป่ ฏิบตั ริ ำชกำร
ครัง้ สุดท้ำย (ข้อ 12 อนุ 2 หลักเกณฑ์)
2. กำรส่งไปซื้อยำ และตรวจทำง
ห้องทดลองนอกสถำนพยำบำล ให้เบิก
ได้เฉพำะกรณี ผูป้ ่ วยนอกเท่ำนัน้
(ผูป้ ่ วยในรวมอยู่ใน DRGs แล้ว)
(ข้อ 18 หลักเกณฑ์)
แนวปฏิบตั ิท่เี ปลี่ยนแปลงไป
1. ผูม้ สี ทิ ธิรบั รองตนเองในกำรเบิกค่ำ
รักษำพยำบำล (ข้อ 8 หลักเกณฑ์)
2. หนังสือส่งตัวออกเพียง 2 ฉบับ
(เดิมออก 3 ฉบับ) (ข้อ 14 หลักเกณฑ์)
3. ยกเลิกกำรส่งหนังสือส่งตัวย้อนหลัง
90 วัน (ข้อ 20 หลักเกณฑ์)

similar documents