ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Report
"บริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสด"
อภิสมา ชาญสืบกุล
1
ระบบสวัสดิการในประเทศไทย
สิทธิกรมบัญชีกลาง
(02 127 7000)
สิทธิทอ้ งถิ่น
สิทธิรฐั วิสาหกิจ
สิทธิองค์กรอิสระ
สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (1330)
2
คานิ ยาม "สวัสดิการ"
“สวัสดิการ” คือ ผลประโยชน์ท่รี ฐั จัดให้กบั
ข้าราชการ ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลง เพิม่ ลด
สวัสดิการนั้นขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ทางการ
คลังของรัฐในขณะนั้นๆ กรมบัญชีกลางใน
ฐานะหน่ วยงานที่กากับดูแลด้านสวัสดิการ
จึงมีหน้าที่บริหารจัดการสวัสดิการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
ค่าเล่าเรียน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (พื้นที่พเิ ศษ)
ค่าเช่าบ้าน
3
แนวคิดหลัก
การสร้างเสริมป้ องกันโรค
การรักษาพยาบาล
• การสร้างเสริมสุขภาพป้ องกันโรค
• เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยฟื้ นคืนสภาพ หายจาก
และการตรวจสุขภาพประจาปี ที่จาเป็ น
และเหมาะสม
ความเจ็บป่ วย โดยการรักษาพยาบาล
ที่เป็ นมาตรฐาน มิใช่การทดลอง/วิจยั
4
ความเป็ นมาการสร้างเสริมสุขภาพ
กรมบัญชีกลางได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
เงิน สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การรัก ษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 (มีผลบังคับใช้วนั ที่ 29 กันยายน 2553)
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีการเพิ่ม สิทธิ
ประโยชน์ดา้ นการ "สร้างเสริมป้ องกันโรค"
ให้ ค รอบคลุ ม ผู ้ มี สิ ท ธิ และบุ ค คลใน
ครอบครัว
มาตรา 4 การรักษาพยาบาล ... และ
ให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้ องกัน
โรค...
5
สิทธิดา้ นการสร้างเสริมป้ องกันในปัจจุบนั
ตรวจสุขภาพประจาปี
สร้างเสริม ป้ องกันโรค
Package ใหม่
6
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี ตามพระราชกฤษฎีกาเดิม)
• ข้าราชการ
• ลูกจ้างประจา
• ผูร้ บั เบี้ยหวัด
บานาญ
เฉพาะผูม้ ีสทิ ธิ
ปี ละ 1 ครัง้
อายุตา่ กว่า 35 ปี
• ตรวจได้ 16 รายการ
• ตามปี งบประมาณ
• ตรวจได้ 7 รายการ
อายุมากกว่า 35 ปี
7
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี (อายุตา่ กว่า 35 ปี )
ลาดับ
รายการ
ราคา (บาท)
1
Film Chest (41001)
170
2
Mass Chest (41301)
50
3
Urine Examination/Analysis (31001)
50
4
Stool Examination – Routine direct smear (31201)
ร่วมกับ Occult blood (31203)
70
5
Complete Blood Count: CBC แบบ Automation (30101)
90
6
ตรวจภายใน (55620)
100
7
Pap Smear (38302)
100
8
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี (อายุตง้ั แต่ 35 ปี ข้ ึนไป)
ลาดับ
รายการ
ราคา (บาท)
1
รายการตรวจอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ทกุ รายการ
2
Glucose (32203)
40
3
Cholesterol (32501)
60
4
Triglyceride (32502)
60
5
Blood Urea Nitrogen: BUN (32201)
50
6
Creatinine (32202)
50
7
SGOT (AST) (32310)
50
8
SGPT (ALT) (32311)
50
9
Alkaline Phosphatase (32309)
50
10
Uric Acid (32205)
60
9
แนวคิดหลัก (ด้านการรักษาพยาบาล)

10
11
12
ผูม้ ีสทิ ธิ และบุคคลในครอบครัว
ผูม้ ีสทิ ธิ
บุคคลในครอบครัว
• เจ้าของสิทธิ / ผูท้ รงสิทธิ
• ผูอ้ าศัยสิทธิ
• สิทธิเกิดจากบุคคลดังกล่าว
• ชอบด้วยกฎหมาย
รับราชการ หรือรับเบี้ยหวัดบานาญ
(มีหลักฐานทางราชการรับรอง)
13
ตัวอย่าง
25 ปี
60 ปี
60 ปี 3 เดือน
85 ปี
14
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
สูตบิ ตั ร (ผูม้ ีสทิ ธิ)
มารดา
ทะเบียนบ้าน (ผูม้ ีสทิ ธิ)
15
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
ทะเบียนสมรส (บิดามารดา)
ทะเบียนรับรองบุตร
(คร.11)
บิดา
16
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
ทะเบียนสมรสไทย
ทะเบียนสมรส ตปท.
คู่สมรส
17
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
(หญิง)
สูตบิ ตั ร (บุตร)
บุตร
ทะเบียนบ้าน (บุตร)
18
บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานทางราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิ
(ชาย)
ทะเบียนสมรส
(ผูม้ ีสทิ ธิกบั คู่สมรส)
ทะเบียนรับรองบุตร
(คร.11)
บุตร
19
บุตรชอบด้วยกฎหมายลาดับที่ 1 - 3
เกิดสิทธิ
การบรรลุนิติภาวะ
"คลอด"
• อายุ (ครบ 20 ปี บริบูรณ์)
• จดทะเบียนสมรส
หมดสิทธิ
"บรรลุนิตภิ าวะ"
20
เงือ่ นไขของบุตรชอบด้วยกฎหมาย
21
22
การรายงานข้อมูลผูม้ ีสทิ ธิ และบุคคลในครอบครัว
• ให้ผูม้ ีสทิ ธิมีหน้าที่รายงานข้อมูล
ของตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด พร้อม
รับรองความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กาหนด (มาตรา 5 วรรค 2)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่
กค 0422.2/ว 376 ลงวันที่ 30 กย.
53
23
การรายงานข้อมูลผูม้ ีสทิ ธิ และบุคคลในครอบครัว
ผูม้ ีสทิ ธิมีหน้าที่รายงาน และรับรองข้อมูลของตนเอง และบุคคลในครอบครัวภายใน 1 เดือนนับ
จากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูม้ ีสทิ ธิกรอกแบบ 7127 พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น
ประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสูตบิ ตั ร
สาเนาบัตร
ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน ประกอบด้วย ข้อมูลตัวบุคคลของ
บุคคลในครอบครัว และข้อมูลสถานะทางราชการ
ผูม้ สี ทิ ธิ และ
ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐก่อนวันที่ 29 กันยายน 2553
รับรองความถูกต้องแล้ว
ถือว่าผูม้ ีสทิ ธิ
24
การเลือกสิทธิ และสิทธิซ้าซ้อน
สิทธิท่เี กิดจากตนเอง
(เจ้าของสิทธิ)
มาตรา 10
สิทธิซ้าซ้อน
สิทธิท่เี กิดจากการเป็ น
บุคคลในครอบครัว
(ผูอ้ าศัยสิทธิ)
• สิทธิหลัก – สิทธิรอง
(หลักหลัก, หลัก-รอง, รอง-รอง)
• กค. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
เลือกสิทธิ
25
สิทธิซ้าซ้อน
สิทธิหลัก – หลัก (เจ้าของสิทธิ – เจ้าของสิทธิ)
•ผูม้ ีสทิ ธิเลือกว่าจะใช้สทิ ธิจากหน่ วยงานใด
•เลือกสิทธิจากหน่ วยงานอืน่ แล้ว ให้หมดสิทธิตาม พรฎ.
นี้
•การเลือก การเปลี่ยนแปลงสิทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ที่ กค. กาหนด (ว 377)
26
สิทธิซ้าซ้อน
สิทธิหลัก – รอง (เจ้าของสิทธิ – ผูอ้ าศัยสิทธิ)
•ต้องใช้สทิ ธิในฐานะเจ้าของสิทธิ (ใช้สทิ ธิหลัก)
•เลือกสิทธิไม่ได้
•หากค่ารักษาที่ได้รบั ตา่ กว่า พรฎ. นี้ สามารถเบิก
ส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิได้
27
สิทธิซ้าซ้อน
สิทธิรอง – รอง (ผูอ้ าศัยสิทธิ – ผูอ้ าศัยสิทธิ)
•ใช้สทิ ธิตาม พรฎ. นี้ ได้ (ไม่ตอ้ งเลือก)
28
การเลือกสิทธิของผูม้ ีสทิ ธิ
• ผูม้ ีสทิ ธิเลือกว่าจะใช้สทิ ธิตามพระราช
กฤษฎีกา หรือจากหน่ วยงานอืน่
(มาตรา 10 วรรค 1)
• บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเลือกได้
ต้องใช้สทิ ธิหลักของตนเอง (มีสทิ ธิในฐานะ
เจ้าของสิทธิจากหน่ วยงานอืน่ )
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่
กค 0422.2/ว 377 ลงวันที่ 30 กย.
53
29
การเลือกสิทธิของผูม้ ีสทิ ธิ
ผูม้ ีสทิ ธิมีหน้าที่แจ้งการเลือกสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิภายใน 1 เดือน
นับจากมีการเปลี่ยนแปลง หากไม่แจ้งถือว่าประสงค์ใช้สทิ ธิราชการ
ผูม้ ีสทิ ธิสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ปีละ 1 ครัง้ (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี )
หากไม่แจ้งถือว่าไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผูม้ ีสทิ ธิ 2 สิทธิท่อี ยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐก่อนวันที่ 29 กันยายน 2553
กรมบัญชีกลางจะปรับให้ใช้สทิ ธิราชการ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
(ภายในธันวาคม 2553) หากไม่แจ้งถือว่าไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลง
30
31
รายการและอัตรา
เช่น
ค่ารถ Refer
ค่ายา
ค่าอุปกรณ์
อวัยวะเทียม
ค่าบริการ ตรวจ
วิเคราะห์โรค
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ค่าห้องและ
อาหาร
ค่าฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
เช่น
ค่ากายภาพ
ค่าเสริมสร้าง
สุขภาพ ป้ องกัน
โรค
32
ค่ายา
ค่ายา
หลักเกณฑ์
ข้อยกเว้น
• มีคุณสมบัตใิ นการ
• ไม่เสริมสวย ไม่ป้องกัน
• อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
• ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เบิ กได้
ห า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ พ ท ย์
ของสถานพยาบาลออกหนั ง สื อ
รับรอง
33
ค่ายา
ยามะเร็ง 6 ชนิ ด
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0417/ว. 37 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2550)
• ห้ามเบิกใบเสร็จรับเงิน
ยามะเร็งที่มีค่าใช้จา่ ย
สูง 6 ชนิ ด
ขออนุ มตั ิ
การเบิกยา
เบิกจ่ ายตรง
34
ค่ายา
ยามะเร็ง 6 ชนิ ด
• มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้ อรั ง และมะเร็งลาไส้ ชนิด gastrointestinal stromal
tumor (GIST)
• มะเร็งต่ อมน้าเหลือง
• มะเร็งเต้ านมระยะแพร่ กระจาย
• มะเร็งลาไส้ ใหญ่ ระยะแพร่ กระจาย
• มะเร็งปอดระยะแพร่ กระจายทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อยา
Platinum และ Docetaxel แล้ ว
กลุ่ม
• มะเร็งปอดระยะแพร่ กระจายทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อยา
Platinum และ Docetaxel แล้ ว
กลุ่ม
35
ยารักษากลุม่ โรครูมาติก และสะเก็ดเงิน
ค่ายา
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 124 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553)
• ห้ามเบิกใบเสร็จรับเงิน
Rituximab
Etanercept
Infliximab
เบิกจ่ายตรง
ห้ามเบิกยา
“ชีววัตถุอน่ื ”
36
ค่ายา
ยาสมุนไพร ยาแผนไทย
(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)
เบิกยาสมุนไพร
ได้
ตามรายการที่กาหนด
( 4 ประเภท)
นอกรายการ
เบิกไม่ได้
มีผล
1 พฤษภาคม 2554
37
ยาสมุนไพร ยาแผนไทย 4 ประเภท
ค่ายา
(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)
1. ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (ไม่รวม
น้ ามันไพล เจลพริก)
2. ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ
ตามประกาศ สธ.
3. เภสัชตารับ รพ. (รพ.ผลิตเอง)
4. ยาที่ปรุงสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
38
ค่าบริการฝังเข็ม และค่านวด
ค่ายา
(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)
• 100 บาท/ครัง้ (รวมค่าเข็ม และค่าบริการทางการแพทย์)
• มีหนังสือรับรองจากแพทย์ประกอบการเบิกจ่าย
•
•
•
•
นวดเพือ่ รักษา (ไม่รวมนวดลดอาการปวดเมื่อย)
นวด+ประคบ 250 บาท/ครัง้
นวด 200 บาท/ครัง้ , ประคบ 100 บาท/ครัง้
รวมค่านวด ค่าประคบ ลูกประคบ ค่าบริการทางการแพทย์
• 100 บาท/ครัง้ (รวมสมุนไพร และค่าบริการทางการแพทย์)
39
เงือ่ นไขการให้บริการของสถานพยาบาล
ค่ายา
(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)
1. แพทย์บ ัน ทึ ก ข้อ มู ล การรัก ษ า
ในเวชระเบียนเพือ่ การตรวจสอบ
2. สถานพยาบาลออกใบเสร็จค่ายา
สมุ น ไพรตามประเภทที่ กค .
กาหนด (ประเภทที่ 1 - 4)
4. แ พ ท ย์ อ อ ก ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง
ประกอบการรักษา (นวด ประคบ
อบสมุน ไพร) เพื่อ เป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการเบิ ก จ่ า ย โดยระบุ
ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุดให้ชดั เจน
3. ห้ามแพทย์ หรือ คกก.แพทย์ออก
ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ย า ส มุ น ไ พ ร
นอกเหนื อจากที่ กค. กาหนด
40
วิตามิน และแร่ธาตุ
ค่ายา
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 45 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552)
• ขึน้ ทะเบียนเป็ นยากับ อย.
• มีคุณสมบัตใิ นการรั กษาโรค
• เฉพาะในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
• ขึน้ ทะเบียนเป็ นยากับ อย.
• มีคุณสมบัตใิ นการรั กษาโรค
• เฉพาะในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
• เบิกได้ เฉพาะใช้ ใน รพ.
• ยกเว้ น ยาที่ใช้ กับผู้ป่วยล้ างไต
41
ยาควบคุม 9 กลุม่
ค่ายา
42
การดาเนิ นการ
1 มค. 2554
28 มิย.
2554
43
ที่ กค 0422.2/ว 62 ลว. 28 มิถนุ ายน 2554
เงื่อนไขการใช้ ยากลูโคซามีน ซัลเฟต
1. เฉพาะข้อเข่าเสื่อมจากความชรา ซึ่งมี
อายุตง้ั แต่ 56 ปี ขึ้นไป
4. ผู ป้ ่ วยต้อ งมี พ ยาธิ ส ภาพข้อ เข่ า
เสือ่ มระยะปานกลาง
2. ไม่สามารถเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
5. ผู ้ป่ วยต้อ งผ่ า นการรัก ษาอย่ า ง
ได้ ผู ป้ ่ วยต้องนาใบเสร็จไปเบิ กต้น
สังกัด พร้อมหนังสือรับรองการใช้ยา
อนุ รกั ษ์นิยมอย่างเต็มที่ ตามแนว
เวชปฏิ บ ตั ิ ข องราชวิ ท ยาลัย ออร์
โธปิ ดิกส์
3. ผูส้ งั ่ : แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุร
แพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ ื นฟู
หรือสาขาออร์โธปิ ดิกส์เท่านั้น
6. สังได้
่ ครัง้ ละไม่เกิน 6 สัปดาห์
44
การสัง่ ใช้ยา และหยุดยาตามแนวเวชปฏิบตั ิ
6 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
45
ยาควบคุม 9 กลุม่
ค่ายา
46
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 77
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
ลง
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 165
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 370
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.2/ ว. 236
กรกฎาคม 2551
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.2/ ว. 249
วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 7
ลง
47
ค่าบริการ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 177
24 พฤศจิกายน 2549
ลงวันที่
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 309
กันยายน 2550
ลงวันที่ 17
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 414
26 พฤศจิกายน 2550
ลงวันที่
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.2/ ว. 297
5 กันยายน 2551
ลงวันที่
• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.2/ ว. 42
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
48
ค่าบริการ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค
ยกเว้
น
หมวด 11 : หัตถการ
ในห้องผ่าตัด
หมวด 14 : กายภาพ
เวชกรรมฟื้ นฟู
49
การเบิกค่าวัสดุส้ นิ เปลืองที่เป็ นวัสดุทางการแพทย์
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 118 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554)
• หมวด 9 อืน่ ๆ
• หมวดวัสดุส้ นิ เปลืองที่เป็ นวัสดุทางการแพทย์
ผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยนอก
(ในโรงพยาบาล)
(กลับบ้าน)
50
การเบิกค่าวัสดุส้ นิ เปลืองที่เป็ นวัสดุทางการแพทย์
ผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยนอก
(ในโรงพยาบาล)
(กลับบ้าน)
ไม่กาหนดอัตรา (เบิก
ไม่ได้)
เบิกรวมใน
DRG
เบิกได้เต็ม
กาหนดอัตรา (เบิก
ได้ไม่เกินอัตราที่
กาหนด)
51
ค่าห้อง และค่าอาหาร (สถานพยาบาลของรัฐ)
เตียงสามัญ
(300
บาท/วัน)
เตียงสังเกตอาการ (100
บาท/วัน)
ห้องพิเศษ
(600
บาท/วัน)
52
ค่ารถ Refer
อัตราจ่ายตามระยะทาง (กม.)
ค่ารักษาพยาบาล
500 บาทต่อครัง้
(รวมค่า
(กม. ละ 4 บาท)
แพทย์ พยาบาล ค่าบริการ)
53
ประเภทสถานพยาบาล
รพ.รัฐ
ผูป้ ่ วยนอก
• จ่ายตรง
• ใบเสร็จ
รพ.เอกชน
ผูป้ ่ วยนอก
• จ่ายตรง (เฉพาะล้างไต และ
ฉายรังสี)
บางโรค บาง
รพ.
ผูป้ ่ วยใน
• จ่ายตรง
• หนังสือส่งตัว
DRGs
ทัง้ ระบบ
ผูป้ ่ วยใน
• จ่ายตรง (DRGs)
• ใบเสร็จ (กรณี ถงึ ชีวิต)
54
DRGs โรงพยาบาลของทางราชการ
55
โรงพยาบาลเอกชน (กรณี ถงึ ชีวติ )
เงือ่ นไข
• ประสบอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั จาเป็ นเร่งด่วน
หากมิได้รกั ษาอาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ
ค่าห้องและค่าอาหาร 600 บาท/วัน
(เกิน 13 วัน คกก. แพทย์รบั รอง)
ค่าอุปกรณ์
และอวัยวะเทียม
ค่ารักษาพยาบาล
(ครึ่งหนึ่ งไม่เกิน 4,000 บาท)
56
โรงพยาบาลเอกชน (DRGs)
• โครงการนาร่องในปี แรก 32 รพ. (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554)
• โรคที่กาหนดให้เบิกได้ในระยะแรก คือ “โรคที่ตอ้ งมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า
(Elective Surgery)” ประมาณ 77 โรค
• ใช้ระบบเหมาจ่ายตามกลุม่ โรค DRGs โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินโดยตรง
เข้าบัญชีธนาคารของโรงพยาบาล (ส่วนที่เบิกได้)
• ผูป้ ่ วยจะต้อง Copayment ในค่าใช้จา่ ยบางส่วน เช่น ค่าห้องค่าอาหาร
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ค่าธรรมเนี ยมแพทย์พเิ ศษ ค่า Surcharge
• การตรวจสอบ : มีขน้ั ตอนการดาเนิ นการทัง้ ก่อน (Prior Authorized
Admission: PAA) และหลัง (Post Audit)
• โรงพยาบาลต้องส่งบัญชีค่ารักษาพยาบาล และข้อมูลประกอบตามเงือ่ นไข
มาพร้อมการเบิก
57
DRGs โรงพยาบาลเอกชน
58
โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
2 แห่ง
ภาคกลาง 7 แห่ง
ภาคตะวันออก 2 แห่ง
กรุงเทพ 14 แห่ง
59
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชน
ลาดับ
โรงพยาบาล
จังหวัด
ลาดับ
โรงพยาบาล
จังหวัด
นครสวรรค์
17
เทพากร
นครปฐม
1
ศรีสวรรค์
2
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
นนทบุรี
18
เอกชล2
ชลบุรี
3
เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
กรุงเทพ
19
มเหสักข์
กรุงเทพ
4
แมคคอร์มคิ
เชียงใหม่
20
ร่มฉัตร
นครสวรรค์
5
เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
กรุงเทพ
21
เกษมราษฎร์ ศรีบรุ นิ ทร์
เชียงราย
6
ศุภมิตรเสนา
อยุธยา
22
เกษมราษฎร์ สระบุรี
สระบุรี
7
เกษมราษฎร์ บางแค
กรุงเทพ
23
ลานนา
เชียงใหม่
8
มงกุฏวัฒนะ
กรุงเทพ
24
รัตนเวช 2
พิษณุโลก
9
ศุภมิตร
สุพรรณบุรี
25
วิภาราม
กรุงเทพ
10
พญาไท ศรีราชา
ชลบุรี
26
เพชรเวช
กรุงเทพ
11
เจ้าพระยา
กรุงเทพ
27
มหาชัย
สมุทรสาคร
12
ศรีวชิ ยั 3
สมุทรสาคร
28
พญาไท3
กรุงเทพ
13
ศรีวชิ ยั 5
สมุทรสาคร
29
พญาไท2
กรุงเทพ
14
สายไหม
กรุงเทพ
30
นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
อุดรธานี
15
ปัญญาเวชอินเตอร์
อุดรธานี
31
ปิ ยะเวท
กรุงเทพ
16
ศรีวชิ ยั 2
กรุงเทพ
32
ราชเวชเชียงใหม่
เชียงใหม่
60
ตัวอย่างโรคที่เบิกได้ (Elective Surgery)
• การผ่าตัดนิ่ วถุงน้ าดี/ทางเดินปัสสาวะ
• การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพก
• การคลอดและการช่วยคลอด
• การผ่าตัดต้อกระจก/ต้อหิน
• การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ (CABG)
• การผ่าตัดเส้นเลือดสาหรับล้างไต
61
ขัน้ ตอนเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสอบสิทธิผ่าน
www.cgd.go.th
ตรวจสอบโรค และส่วนร่วมจ่ายผ่าน
www.cgd.go.th
ลงลายมือชื่อใน
แบบ
ตอบรับ ณ รพ.
ติดต่อ รพ. เพือ่ เข้าทาการรักษาพยาบาล
เข้ารับการรักษา
ชาระค่ารักษาส่วนที่เบิกกับ
กรมบัญชีกลางไม่ได้
แจ้งกรมบัญชีกลาง
หาก รพ. เรียกเก็บ
ไม่ตามหลักเกณฑ์
62
ตัวอย่างการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ/หลักเกณฑ์
63
การเบิกค่ารักษากรณี มีประกัน
(ด่ วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 380 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553)
• เบิกค่ารักษาได้ 2 ทาง
เบิกจากบริษทั ประกัน
ก่อน
เบิกจากกรมบัญชีกลาง
(สมทบ)
ไม่เกินยอดค่ารักษา
ที่จา่ ยไป
64
65
หนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0422.2/ว 379
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
1. ข้าราชการทีพ่ น้ สภาพจากความ
ข้าราชการ และมีค่ารักษาค้างอยู่
ให้สามารถนาค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
ไปยืน่ เบิกทีส่ านักงานทีป่ ฏิบตั ริ าชการ
ครัง้ สุดท้าย (ข้อ 12 อนุ 2 หลักเกณฑ์)
แนวปฏิบตั ิท่เี ปลี่ยนแปลงไป
1. ผูม้ สี ทิ ธิรบั รองตนเองในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล (ข้อ 8 หลักเกณฑ์)
2. หนังสือส่งตัวออกเพียง 2 ฉบับ
(เดิมออก 3 ฉบับ) (ข้อ 14 หลักเกณฑ์)
2. การส่งไปซื้อยา และตรวจทาง
ห้องทดลองนอกสถานพยาบาล ให้เบิก 3. ยกเลิกการส่งหนังสือส่งตัวย้อนหลัง
ได้เฉพาะกรณี ผูป้ ่ วยนอกเท่านัน้
90 วัน (ข้อ 20 หลักเกณฑ์)
(ผูป้ ่ วยในรวมอยู่ใน DRGs แล้ว)
(ข้อ 18 หลักเกณฑ์)
66
67

similar documents