บำนาญ

Report
กบข.
สมำชิกสัมพันธ์สญ
ั จร
วันอังคำรที่ 2 กรกฎำคม 2556
ณโรงแรมพะเยำเกทเวย์
และโรงเรี ยนเชียงคำวิทยำคม
สำนักงำนคลังจังหวัดพะเยำ
บำเหน็จ คือ เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้ รับรำชกำรมำ
ซึ่งจ่ ำยเป็ นเงินก้ อนครั ง้ เดียว
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ ำย X เวลำรำชกำร
บำนำญ คือ เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้ รับรำชกำรมำ
ซึ่งจ่ ำยเป็ นรำยเดือน
บำนำญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ ำย x เวลำรำชกำร
50
(ไม่ เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ ำย )
สิ ทธิเมื่อเกษียณ
1. ได้บำเหน็ จหรือ
บำนำญ
รับ “บำเหน็จ”
รับ “บำนำญ”
2. ได้เงินก้อนที่สะสมไว้พร้อม
ผลประโยชน์
สะสม + ผลประโยชนที
์ ่ กบข.บริหาร
สมทบ + ผลประโยชนที
์ ่ กบข.บริหาร
สะสม + ผลประโยชนที
์ ่ กบข.บริหาร
สมทบ + ผลประโยชนที
์ ่ กบข.บริหาร
เงินประเดิม + ผลประโยชนที
์ ่ กบข.
บริหาร
เงินชดเชย + ผลประโยชนที
์ ่ กบข.
บริหาร
• แบบขอรับเบีย้ หวัดบำเหน็จบำนำญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ
และบำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ (แบบ 5300)
พร้ อมเอกสำร
1. สมุดประวัติ / แฟ้ ม ก.พ.7
(วัน เดือน ปี เกิด บันทึกข้ อมูลตำมสมุด/แฟ้ มประวัติ)
2. สำเนำคำสั่ งให้ ออก/ลำออก/ปลดออก
3. ประกำศเกษียณอำยุ
4. คำสั่ งเลือ่ นเงินเดือน (กรณีเกษียณ)
5. หลักฐำนกำรมีสิทธิได้ นับเวลำทวีคูณ (ยกเว้ นกฎอัยกำรศึก)
6. สำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ (ออมทรัพย์ /สะสมทรัพย์ /
กระแสรำยวัน)
ห้ ำม ใช้ ประเภทเงินฝำกประจำ
• แบบขอรับเงินเพิม่ (แบบ 5316)
• แบบ กบข. รง 008/1/2555
เอกสำร
1. สำเนำคำสั่ งหรือประกำศออกจำกรำชกำรที่มเี จ้ ำหน้ ำที่
ของส่ วนรำชกำรต้ นสั งกัดรับรองสำเนำถูกต้ อง
2. สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (กรณีเลือกวิธีโอนเงิน
เข้ ำบัญชีธนำคำร) ที่สมำชิกหรือเจ้ ำหน้ ำที่ของส่ วนรำชกำร
ต้ นสั งกัดรับรองสำเนำถูกต้ อง
3. สำเนำใบแนบหนังสื อสั่ งจ่ ำยบำนำญ (กรณีเลือกรับบำนำญ)
ที่มีเจ้ ำหน้ ำที่ของส่ วนรำชกำรต้ นสั งกัดรับรองสำเนำถูกต้ อง
บำเหน็จดำรงชีพ
กฎกระทรวงกำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบำเหน็จดำรงชี พ
พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
1. ขอรับได้ 15 เท่ ำของบำนำญรำยเดือน แต่ ไม่ เกิน 2 แสนบำท
(ขอรับได้ พร้ อมกับกำรขอรับบำนำญ)
2. อำยุ 65 ปี บริบูรณ์ ขอรับในส่ วนทีเ่ กิน 2 แสนบำทได้ อกี
แต่ ไม่ เกิน 4 แสนบำท
มติ ครม. กรณี “Undo”
ครม. มีมติให้แก้กฎหมาย กบข. เมือ
่ ว ันที่ 23 เม.ย. 2556
สรุปมติ ครม.
1. ให้ สมำชิก กบข. ทีเ่ ป็ นสมำชิกกองทุนวันที่ 27 มี.ค. 40 สำมำรถกลับใช้ สิทธิ
รับบำนำญ (Undo) ตำม พรบ.บำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร พ.ศ. 2549
2. จัดสรรเงินงบประมำณเข้ ำบัญชีเงินสำรองที่ กบข. เพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับกำรจ่ ำย
บำเหน็จบำนำญในอนำคต
3. ยกเว้ นภำษีเงินได้ บุคคลธรรมดำสำหรับเงินสะสม และผลประโยชน์ บำเหน็จ
บำนำญในอนำคต
4. ให้ มีกำรรับข้ ำรำชกำรทีไ่ ม่ ได้ สมัครเป็ นสมำชิกเมื่อปี 2540 (Redo)
ผู้มสี ิ ทธิเลือกกลับใช้ บำนำญสู ตรเดิม
ข้ ำรำชกำรทีเ่ ป็ นสมำชิกกองทุนก่ อนวันที่ 27 มี.ค. 40 ทุกคน ทั้งทีเ่ ป็ น
1. ข้ ำรำชกำรปัจจุบนั
2. ข้ ำรำชกำรบำนำญ
Undo
ให้กล ับไปเลือกใหม่
ภายใน 30 ก ันยายน 2557
ร่าง พรบ. กบข. Undo
้ ท
ิ ธิ Undo
การใช
ส
Note
1 คน มีได ้เพียง 1 สถานะ
เท่านัน
้
ข ้าราชการ Undo
ผู ้รับบานาญ Undo
ข้าราชการ
ิ กบข. โดยสม ัครใจ)
(ทีเ่ ป็นสมาชก
้ ท
ิ ธิเลือก ตงแต่
1 ให้ใชส
ั้
ว ันถ ัดจากว ันทีก
่ ฎหมาย
้ ังค ับ ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2557
มีผลใชบ
2 ได้ร ับเงินสะสมและดอกผล คืนจาก กบข.
ิ ภาพ กบข. (1 ตุลาคม 2557)
ตงแต่
ั้
ว ันทีห
่ มดสมาชก
ิ ธิได้ร ับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ
3 ไม่มส
ี ท
และดอกผลของเงินด ังกล่าว แต่จะนาไปใสใ่ น
บ ัญชเี งินสารอง เพือ
่ ใชใ้ นการบริหารจ ัดการ
ภาระบานาญต่อไป
ิ ภาพสน
ิ้ สุดลงน ับตงแต่
4 สมาชก
ั้
ว ันถ ัดจาก
ว ันที่ 30 ก ันยายน 2557 คือว ันที่ 1 ตุลาคม 2557
ิ ธิร ับ
5 เมือ
่ ออกจากราชการไม่วา
่ กรณีใด และมีสท
ี ชวี ต
บานาญ จะได้ร ับบานาญสูตรเดิมจนถึงว ันทีเ่ สย
ิ
6 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนว ันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือภายในว ันที่
ทีจ
่ ะออกจากราชการไม่วา
่ กรณีใด(ว ันทีเ่ กษียณอายุ
ราชการราชการ 30 ก ันยายน 2556 หรือว ันที่
ขอลาออก หรือว ันทีถ
่ ก
ู สง่ ั ให้ออก) แล้วแต่กรณี
้ ังค ับ
ให้ถอ
ื ว่าการแสดงความประสงค์นนไม่
ั้
มผ
ี ลใชบ
ผูร้ ับบานาญ
ิ กบข. โดยสม ัครใจ)
(ย ังมีชวี ต
ิ อยู่ และเป็นสมาชก
้ ท
ิ ธิเลือก ตงแต่
1 ให้ใชส
ั้
ว ันถ ัดจากว ันทีก
่ ฎหมาย
้ ังค ับ ถึงว ันที่ 30 มิถน
มีผลใชบ
ุ ายน 2557
2 ไม่ตอ
้ งคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับไปแล้ว
3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ
ดอกผลของเงินด ังกล่าวให้ร ัฐ โดยวิธห
ี ักกลบลบก ัน
4 ได้ร ับบานาญสูตรเดิมย้อนหล ังตงแต่
ั้
ว ันทีอ
่ อกจาก
ราชการถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2557
โดยวิธห
ี ักกลบลบก ัน
5 เมือ
่ ห ักกลบลบก ันแล้ว
่ นต่างต้องชาระคืนให้ร ัฐ ให้ชาระคืน
5.1 หากมีสว
ภายใน 30 มิถน
ุ ายน 2557
่ นต่างทีร่ ัฐต้องจ่ายคืน ร ัฐจะจ่ายคืนให้
5.2 หากมีสว
ตามหล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีก
่ ระทรวงการคล ัง
กาหนด
ให้ผร
ู ้ ับบานาญตาม 5.1 คืนเงินให้ร ัฐผ่าน
่ นราชการผูเ้ บิก เพือ
่ ต่อให้กรมบ ัญชก
ี ลาง
สว
่ นาสง
่ คล ังเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินทีไ่ ด้ร ับคืนไม่ตอ
้ งนาสง
ี ลางสามารถนาเงินทีไ่ ด้ร ับคืน
และให้ร ัฐโดยกรมบ ัญชก
จากผูร้ ับบานาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผร
ู ้ ับบานาญ
่ นทีเ่ หลือให้นาสง
่ เข้าบ ัญชเี งินสารอง
ตาม 5.2 ได้ สว
คิดเฉพาะ
Note
เงินบานาญ เท่านนั้
ไม่นา
ี
ชคบ. และเงินบาเหน็ จดารงชพ
ครัง้ ที่ 1 และ 2 ทีไ่ ด ้รับไปแล ้ว มาร่วมคานวณในขัน
้ อนน
การขน Undo แอ่จะนามาคิดคานวณให ้ในภายหลัง
6 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนว ันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถอ
ื ว่าการแสดง
้ ังค ับและหากได้คน
ความประสงค์นน
ั้ ไม่มผ
ี ลใชบ
ื
เงินตาม 5.1 ให้ร ัฐแล้ว ร ัฐจะคืนเงินด ังกล่าวให้ก ับ
ทายาทต่อไป
7 จะได้ร ับบานาญสูตรเดิมตงแต่
ั้
1 ตุลาคม 2557
ี ชวี ต
เป็นต้นไปจนถึงว ันทีเ่ สย
ิ
Undo สูตรบานาญ
สูตรบำนำญดัง้ เดิมตำม พรบ.บำเหน็จบำนำญ 2494
สูตรบำนำญสมำชิก กบข.
เงินเดือนๆ สุดท้ ำย X อำยุรำชกำร
50
เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ ำย X อำยุรำชกำร
ไม่ เกิน 100% เงินเดือน
ไม่ เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ ำย
50
ส่ งผลให้ บำนำญสูตร กบข. < บำนำญสูตรดัง้ เดิม
เมื่อข้ าราชการออกจากราชการจะได้ รับ
บำนำญสูตรดัง้ เดิม รำยเดือน
เสียชีวิตเท่ ำนัน้
รั ฐชดเชยให้
1. ให้ เงินประเดิม 2% + ดอกผล
2. ให้ เงินชดเชย 2% + ดอกผล
+ รั ฐจูงใจให้ ออม
3. เงินสะสม 3% (ปั จจุบัน 15 %) + ดอกผล
4. ให้ เงินสมทบ 3% + ดอกผล
เมื่อข้ าราชการที่เป็ นสมาชิก กบข.ออกจากราชการจะได้ รับ
1. บำนำญสูตร กบข.รำยเดือน
2. เงินก้ อน เงินประเดิม
เงินชดเชย
เงินสะสม
เงินสมทบ
+
+
+
+
เสียชีวิต และ
ดอกผล
ดอกผล
ดอกผล
ดอกผล
เปรียบเทียบ “เงินบานาญ”
http://www.cgd.go.
th
คลิ
ก
คลิ
ก
วันสุดท ้าย ข ้าราชการ
30 กันยายน 2557
วันสุดท ้าย ผู ้รับบานาญ
30 มิถน
ุ ายน 2557
ณ สว่ นราชการ
คาดว่า
้
จะประกาศใชกฎหมาย
กบข. Undo ประมาณ
อุลาคม 2556
แผนการดาเนินงาน

similar documents