Prezentacja grupy stanowisk pracy

Report
Projekt ujednolicenia
wykazu stanowisk
pracy
Grupy stanowisk pracy
WSTĘP
W taryfikatorach wszystkich Pracodawców koncernu PGE Dystrybucja S.A. wpisanych jest
około 814 nazw stanowisk pracy.
Około 90 z nich jest niezgodne z obowiązująca strukturą i regulaminem organizacyjnym
Oddziałów.
2
WSTĘP
Po przeanalizowaniu dokumentów:
•
taryfikatorów;
•
opisów stanowisk;
•
zakresów obowiązków;
•
kart oceny ryzyka, itp.
Zespół opracował 20 grup stanowisk, do których zakwalifikowano poszczególne nazwy.
Każdy Oddział dokonał weryfikacji występujących u niego stanowisk pracy
i przyporządkował je do poszczególnych grup.
3
GRUPY STANOWISK
NAZWA GRUPY
Dyrektor
Dyspozytor ruchu
Elektromonter precyzyjny
CHARAKTERYSTYKA
dyrektorzy i zastępcy (departamentu, CDM, rejonu energetycznego, biura);
wszyscy dyspozytorzy ruchu (CDM, oddziałowi, obszarowi, młodsi, starsi itd.);
elektromonterzy licznikowni, wzorcowania liczników, przyrządów pomiarowych, itd.;
Elektromonter sieci elektroenergetycznych elektromonterzy linii napowietrznych, kablowych, pogotowia, oświetlenia itd.;
Elektromonter telemechaniki i łączności
Elektromonter układów pomiarowych i
urządzeń rozliczających
Elektromonter zabezpieczeń i urządzeń
stacyjnych
elektromonter telemechaniki, łączności, urządzeń telekomunikacyjnych, układów sterowania radiowego itd.;
elektromonterzy układów pomiarowych, urządzeń rozliczających, inkasenci, kontrolerzy poboru, itd.;
elektromonterzy zabezpieczeń, automatyki, urządzeń rozdzielczych, stacyjnych, dyżurny stacji itd.;
Inspektor
inspektorów ds. BHP zakwalifikowano jako "specjalistów działalności pozostałej", natomiast pozostałych
inspektorów jako "inspektorów„;
Inżynier
do grupy "inżynier" przyporządkowano tylko stanowiska inżynierów z zakresu działalności podstawowej (obszar
ruchu, usług dystrybucyjnych, specjalistyczny oraz eksploatacji i rozwoju, z wyjątkiem regulacji gruntów);
Kierownik
„Kierownicy”, „główni specjaliści - kierownicy …” oraz ich zastępcy (wydziału, działu, sekcji, zespołu, posterunku
energetycznego);
4
GRUPY STANOWISK cd…
NAZWA GRUPY
Księgowa / Księgowy
Mistrz
Pracownik ośrodka szkoleniowo
wypoczynkowego
Pracownik służby zdrowia
CHARAKTERYSTYKA
księgowi, samodzielni, starsi, młodsi księgowi;
do grupy "mistrz" przyporządkowano tylko stanowiska mistrzów z zakresu działalności podstawowej (obszar
ruchu, usług dystrybucyjnych, specjalistyczny oraz eksploatacji i rozwoju, z wyjątkiem regulacji gruntów);
np. kucharz, kelner, pokojowa, pomoc kuchenna; do tej grupy zakwalifikowano również szefów ośrodków;
pracownicy służby zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka);
Pracownik wsparcia
pracownicy wykonujący prace pomocnicze, najczęściej poniżej poziomu referenta i technika, z zakresu
działalności pozostałej (np. dyspozytorzy transportu, kierowcy, mechanicy, diagności, elektromechanicy
samochodowi, lakiernicy, blacharze, konserwatorzy, robotnicy gospodarczy, sprzątaczki, kasjerki, telefonistki,
maszynistki, portierzy, murarze, tynkarze, ślusarze, spawacze, stolarze, malarze, magazynierzy,
zaopatrzeniowcy, pracownicy obsługujący kserokopiarki, elektrycy - konserwatorzy, hydraulicy, dozorcy, itd.);
Referent działalności podstawowej
do tej grupy przyporządkowano tylko stanowiska referentów (również młodszych, starszych, samodzielnych)
z zakresu działalności podstawowej (obszar ruchu, usług dystrybucyjnych, specjalistyczny oraz eksploatacji
i rozwoju, z wyjątkiem regulacji gruntów)
Referent działalności pozostałej
do tej grupy przyporządkowano tylko stanowiska referentów (również młodszych, starszych, samodzielnych)
z zakresu działalności pozostałej (innej niż podstawowej); w grupie tej mieszczą się także stanowiska o nazwie
innej niż "referent...", ale o zbliżonym charakterze, np. sekretarka, asystent, pracownik Informatyki na poziomie
referenta (np. konserwator urządzeń komputerowych), pracownik administracyjno - biurowy niekwalifikujący
się do grupy "pracownik wsparcia„;
5
GRUPY STANOWISK cd…
NAZWA GRUPY
CHARAKTERYSTYKA
Specjalista działalności podstawowej
do tej grupy przyporządkowano tylko stanowiska specjalistów (również młodszych, starszych, samodzielnych
oraz głównych niezarządzających pracownikami) z zakresu działalności podstawowej (obszar ruchu, usług
dystrybucyjnych, specjalistyczny oraz eksploatacji i rozwoju, z wyjątkiem regulacji gruntów);
Specjalista działalności pozostałej
do tej grupy przyporządkowano tylko stanowiska specjalistów (również młodszych, starszych, samodzielnych
oraz głównych niezarządzających pracownikami) z zakresu działalności pozostałej (innej niż podstawowej);
w grupie tej mieszczą się także stanowiska o nazwie innej niż "specjalista...", ale o zbliżonym charakterze,
np. radca prawny, geodeta, doradca, koordynator, inspektor bhp, audytor, pełnomocnik, ekonomista,
pracownik Informatyki na poziomie specjalista (np. administrator);
Technik
Technicy;
6
GURPY STANOWISK cd…
Szczegółowy wykaz stanowisk pracy występujących w poszczególnych
Oddziałach PGE Dystrybucja S.A., wraz z przyporządkowaniem do konkretnej
grupy, stanowi załącznik do niniejszej prezentacji.
7
REKOMENDACJE ZESPOŁU
• Zaktualizowanie taryfikatorów i dostosowanie ich do obowiązujących struktur
Oddziałów.
• Powołanie zespołu, którego zadaniem będzie unifikacja wykazu stanowisk
pracy w ZUZP.
8
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents