PowerPoint-presentatie

Report
Over de waarde
van diploma’s mag
nooit twijfel
bestaan !
Dr. M. Bussemaker,
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, juni 2014
Examens…
Steeds weer verschillende
opvattingen / beoordelingen
bij examinatoren
Examens…
Te weinig grip op
uitvoering en kwaliteit
bij BPV
Examens…
Balans tussen kennis en
competenties is zoek
Examens…
Docent kan leerlingen niet
goed voorbereiden op het
examen
Examens…
Per computer?
Hoe kan dat ‘ding’
competent gedrag
waarnemen?
Examens…
Het blijft lastig:
observeren
&
registreren
Examens…
Aantoonbaar deskundig
als beoordelaar /
examinator / assessor!
Waar te vinden?
Examens…
Waar vind ik
geschikte
examens?
Examens…
Hoe komen we tot
onafhankelijkheid in
afname / beoordeling /
verantwoording ?
Examens…
Waar vind ik deskundige
examinatoren/assessoren?
Examens…
Kosten uitvoering
examens staan in geen
verhouding tot kosten
onderwijs
Citaten Bussemaker 1
Wat zijn
‘goed opgeleide
vakmensen’?
Citaten Bussemaker 1
Onze economie heeft goed opgeleide
vakmensen nodig.
Mensen moet flexibel inzetbaar zijn,
sociaal vaardig en creatief en hun leven
lang blijven leren.
De sleutel daartoe is het mobiliseren en
toepassen van innovaties en technieken
over de grenzen van bedrijven, sectoren
of landen heen.
Citaten Bussemaker 2
Jongeren moeten
vaardigheden leren om te
kunnen omgaan met een
veranderende
arbeidsmarkt.
Citaten Bussemaker 2
Terwijl de werkgelegenheid voor het
middensegment (MBO 2/3) onder druk
staat, neemt de werkgelegenheid voor lager
en hoger opgeleiden toe.
Tegelijkertijd stijgt de vraag naar
persoonlijke dienstverlening.
Jongeren moeten daarom naast goede
vakkennis ook vaardigheden leren om te
kunnen omgaan met een veranderende
arbeidsmarkt.
Citaten Bussemaker 2
Wat verwachten we van
kundige schoolleiders?
Citaten Bussemaker 2
De mate waarin bestuurders,
toezichthouders en schoolleiders in
control zijn is van wezenlijk belang voor
het onderwijsproces.
Daarbij zijn kundige schoolleiders als
verbindende schakel cruciaal.
Citaten Bussemaker 4
Professionaliseringsslag
van de loopbaanoriëntatie in het gehele
onderwijs is nodig.
Citaten Bussemaker 4
Voor het schooljaar 2015-2016 wil ik met
het wetsvoorstel Macrodoelmatigheid MBO
objectieve voorlichting aan toekomstige
studenten wettelijk verplichten.
Een professionaliseringsslag van de
loopbaanoriëntatie in het gehele onderwijs
is nodig.
Dit vereist van de instelling een verdere
professionalisering van het systeem van
intake, selectie en plaatsing.
Citaten Bussemaker 5
Kwaliteit van
schoolleiders, docenten
en instructeurs…
Wat verstaan we onder
kwaliteit?
Citaten Bussemaker 5
De kwaliteit van schoolleiders, docenten en
instructeurs is van doorslaggevend belang voor
de onderwijskwaliteit.
Met de lerarenagenda heb ik een ambitieuze
agenda neergelegd voor de verbetering van de
kwaliteit van het onderwijspersoneel.
Goed onderwijs vraagt om herkenbaar onderwijs
gegeven in professionele instellingen.
De menselijke maat moet daarom stevig
verankerd zijn in de instelling.
Citaten Bussemaker 6
Hoewel veel MBO-instellingen een begin hebben
gemaakt met verbetering van het
onderwijskundig leiderschap, is het beeld uit
evaluaties toch dat hier nog veel te winnen valt.
Ik denk daarbij dan vooral aan het adequaat
leiden en sturen van het primair proces:
ontwikkeling en beoordeling van onderwijsteams
in hun kennis, pedagogisch en didactisch
handelen
samenwerking met het bedrijfsleven om tot
verdieping te komen van de praktijkkennis,
examinering, programmering, roostering en
uitvoering.
Citaten Bussemaker 7
Professionalisering van
examenfunctionarissen.
Wat verwachten we van
een examenfunctionaris?
Citaten Bussemaker 7
De kwaliteit van de examens is een groot zorgpunt.
Ook onvoldoende borging van de examenkwaliteit
door examencommissies is een zorgpunt.
Ik ondersteun scholen daarom bij standaardiseren
van examens en de professionalisering van examenfunctionarissen, waaronder de leden van de
examencommissie.
Maar dit heeft nog niet geleid tot het over de hele
linie op orde krijgen van de examenkwaliteit, er is
blijkbaar nog te veel sprake van vrijblijvendheid.
Citaten Bussemaker 8
Het versterken van de kwaliteit van opleidingen
ligt in de eerste plaats bij MBO-instellingen,
docenten en de directeur als onderwijskundig
leider.
Ik wil daarom bevorderen dat MBO-instellingen
elkaar ondersteunen bij het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs en dat zij intensieve
verbindingen aangaan met bedrijven in hun
omgeving.
Door van elkaar te leren, best practices uit te
wisselen en aan te geven wanneer de kwaliteit
onder de maat is, kan de kwaliteit omhoog.
Bussemaker:
toezichtskader 2016
Voor de ontwikkeling van
excellentie in het MBO
heeft het kabinet
€ 25.000.000,beschikbaar gesteld
Kwaliteitszorgsysteem
Eisen
Overheid
WEB
SBB
BRIN-nr.
Bedrijfsleven
BPV via
stagemarkt
Toeleverende
scholen
Ouders
Leerling
Act
Raad van Toezicht
College van Bestuur
Plan
Check
Huisvest.
Personeel
Middelen
Registr.
Rapport
€
Do
Primair Proces
Toelating – Onderwijs – Examen – Diploma
& BPV
Resultaat
Toelating
Onderwijs
BPV
Examen
Diploma
Tevredenheid
Leerlingen
Ouders
Bedrijfsleven
Vervolgonderwijs
Verantwoordelijk / Bevoegd / Taak
CvB
Verantwoordelijk
Instellingsexamencommissie
Vestigingsexamencommissie
Bevoegd
BOL
BBL
Constructie
&
Vaststelling
Cursus
Examen
Taak
Assessor / Gecommitteerde
Eisen
vooraf
Realisatie
achteraf
Min. OCW
Min. EZ
Min. OCW
Min. EZ
SBB
BRON / CfI / DUO
Kwal.doss.
BPV-register
ROC / AOC
Inspectie
Bedrijfsleven
Werkgevers
Toeleverend
onderwijs
Vervolg onderwijs
Organisatie Toelating
Toelatingscommissie
Kwalificatiedossier
Eisen aan
leerling
Intake
Beleid
Intaker
Besluit
Administratie
Inschrijving
Onderwijsorganisatie
Onderwijscommissie
Kwalificatiedossier
Plan
Teamleider
Uitvoering
Docenten
&
praktijkopl.
Afronding /
Toelating Ex.
Admin.
Toelating
tot
examen
Examenorganisatie
Examencommissie
Constructie
Kwalificatiedossier
Vaststelling
Examen /
Assessment
Constructeur
Vaststeller
Assessoren
Diploma
Kwaliteit =
Proces + Product + Producent
Procesarchitectuur MBO
Leren
Construeren &
Vaststellen
Examineren
Diplomeren
Evaluatie
Kaders stellen
Toezichtskader Inspectie 2012
• Voorlichting voor intake
• Professionalisering w.o. docenten:
– Bevoegd en bekwaam
• Besturing instelling - PDCA
• Bedrijfsvoering instelling - rendement
• Check via tevredenheidsonderzoeken:
– bedrijfsleven & studenten & docenten
Toezichtskader 2016
• Per 1 augustus 2016: binnen het MBO
zet de minister vooral in op het
versterken van de verbetercultuur.
• De inspectie gaat in de verslaglegging de
geconstateerde kwaliteit en het oordeel
over kwaliteitsborging meer met elkaar
in verband brengen.
• Voor de ontwikkeling van excellentie in
het MBO heeft het kabinet € 25 miljoen
beschikbaar gesteld.
Eisen overheid
•
•
•
•
Standaardisatie
Prestatie
Transparante bedrijfsvoering
Bedrijfsmatig werken
 Niet goed ?
Geen
€!

similar documents