โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหาร

Report
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
A Structural Equation Model of Creative Leadership
for Vocational College Administrators
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ
รศ.ดร. สมคิด สร้อยน้า
นายกิตติก
์ าญจน์ ปฏิพน
ั ธ์
นักศึ กษาปริญญาเอก
รหัส 527050041-2
สาขาการบริหารการศึ กษา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ของปัญหา
ความสาคัญของการศึกษา
การปฏิรปู การศึกษา
ผูบ้ ริหาร/ผูน้ า
และภาวะผูน้ า
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ จึง
ควรเป็ นโมเดลของการพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่าง
ยิ่งในการศึกษา ด้วยวิธีการวิจยั
ทัง้ ในเชิงแนวคิด รูปแบบและ
กระบวนการ
เน้ นการสร้างและกระตุ้นความสร้างสรรค์ให้กบั บุคคล เป็ น
การบริหารการศึกษาไทยในปัจจุบัน
ความสามารถในการจูงใจ หรือนาบุคคลอื่น ๆ อย่างมีวิสยั ทัศน์ (vision) มีจินตนาการ
(imagination) และมีความยืดหยุ่น (flexibility) ในการปรับตัวด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่
ๆ อย่างท้าทาย และสร้างสรรค์”
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
การวิจยั ลักษณะนี้ จะสามารถ
อธิบายตัวแปรที่เกี่ยวข้องว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ในรูปแบบใดเมือ่
สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นและนาข้อสรุปมาใช้ใน
การควบคุมพฤติกรรม และผล
การดาเนินกิจกรรมก่อให้เกิด
ประโยชน์ องค์การ/สังคม
สามารถสร้างตัวแปรแฝงที่
เป็ นตัวแปรทางจิตวิทยาที่ไม่
ยังไม่พบการศึกษา โมเดล
สามารถสังเกตหรือวัดได้
โดยตรง แต่จะประมาณค่าได้ สมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารใน
จากตัวแปรสังเกต
อาชีวศึกษาและในประเทศไทย
ใช้เป็ นข้อมูลในการฝึ กอบรมและพัฒนาผูบ้ ริหารอาชีวศึกษา ใช้เป็ นโมเดลตัง้ ต้นเพื่อ
ขยายขอบเขตการศึกษาองค์ประกอบทัง้ ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพล และด้านภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์ให้กว้างขวางและลึกซึ้งต่อไป
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
คาถาม / วัตถุประสงค์ / สมมุติฐาน
คาถาม
ผู้บริ หารสถานศึกษาอาชี วศึ กษามีการ
แสดงออกถึ งภาวะผู้นาเชิ ง สร้ า งสรรค์อยู่
ในระดับใด เมื่ อเปรี ยบเที ยบจ าแนกตาม
เพศ อายุ ประสบการณ์ เป็ นผู้บริ หาร
วัตถุประสงค์
เพือ
่ ศึ กษาระดับการแสดงออกภาวะผู้นา
เชิ ง สร้ างสรรค ์ ของผู้ บริ ห ารอาชี ว ศึ กษา
แ ล ะ เ ปรี ย บ เที ย บ จ า แ น กต า ม เพ ศ อา ยุ
ประสบการณการเป็
นผู้บริหาร
์
สมมุติฐาน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่
ทางานในวิ ทยาลัยที่มีเพศต่างกัน อายุ
ต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน มีการ
แสดงออกภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ต่างกัน
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี
การแสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ภาวะผู้นาเชิ ง สร้างสรรค์อยู่ในระดับ
ใด เมื่อเปรียบเที ยบจาแนกตามเพศ
อายุ ประสบการณ์เป็ นผูบ้ ริ หาร
เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ การแสดงออกใน
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง
สร้ า งสรรค์ข องผู้บ ริ ห ารอาชี ว ศึ ก ษา และ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า แ น ก ต า ม เ พ ศ อ า ยุ
ประสบการณ์การเป็ นผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่
ทางานในวิ ทยาลัยที่มีเพศต่างกันอายุ
ต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน มีการ
แสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะ
ผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ต่างกัน
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นาเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษา
อาชี ว ศึ ก ษาที่ พ ัฒ นาขึ้ น สอดคล้ อ งกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์หรือไม่
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผู้นาเชิ งสร้างสรรค์ของ
ผู้บริ ห ารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาที่ พ ฒ
ั นาขึ้น
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นา
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาอาชี วศึกษาที่ พฒ
ั นาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ปั จจัยที่ นามาศึกษามีขนาดอิ ทธิ พล
ทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้ อ ม และ
อิ ท ธิ พลรวมต่ อ ตัว แปรตามอยู่ ใ น
ระดับใด
เพื่อศึกษาขนาดอิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พล
ทางอ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมของปั จ จัย ที่
นามาศึกษาต่อตัวแปรตาม
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
ปัจจัยที่นามาศึกษามีขนาดอิ ทธิ พลทางตรง
อิ ทธิ พลทางอ้อม และอิ ทธิ พลรวมต่อตัวแปร
ตามอยู่ในระดับสูง
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ขอบเขตการวิจยั
คาประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
-ประชากรที่ ใ ช้ ใ น
การวิ จัย ครัง้ นี้ คื อ ผู้ บ ริ หาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า
จานวน 1,920 คน
-ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
(sample size) จานวน 720 คน
ตัวแปร
-ตัวแปรแฝงภายนอก มี 1 ตัวแปร คือ
1. สภาพแวดล้อมแบบเปิด
-ตัวแปรแฝงภายใน มี 3 ตัวแปร คือ
1. ความรู้เชิงลึก
2. แรงจูงใจภายใน
3. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการวิจยั
1.ประโยชน์ ในด้านวิชาการ
-โมเดลสมการโครงสร้ า งภาวะ
ผู้ น า เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ กษาที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ได้
ศึกษาจาก ทฤษฏี และหลักการ อีกทัง้ ยัง
ได้ มีการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมกับบริบท
สั ง คมไทย นั ก วิ ชาการหรื อ ผู้ ส นใจ
สามารถน าไปเป็ นโมเดลตั ง้ ต้ น เพื่ อ
ศึ ก ษา ภา วะ ผู้ น า เชิ งสร้ า ง สรรค์ ใ ห้
กว้างขวางและลึกซึ้งต่อไป..
2.ด้านการนาผลการวิจยั ไปใช้
โมเดลภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็ น
โมเดลที่ผา่ นการตรวจสอบด้วย
กระบวนการวิจยั และเป็ นโมเดลที่
เหมาะสมกับสังคมไทย สามารถนาไปให้
ผูบ้ ริหารระดับสูง กาหนดเป็ นนโยบาย
เพื่อใช้ฝึกอบรม พัฒนาผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้...
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4 โมเดลสมมติฐานภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
นิ ยาม แนวคิ ด
องค์ประกอบ นิยาม
เชิ งปฎิ บัติ การและ
ตั ว บ่ ง ชี้ ข องภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
1
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
เส้นทางอิทธิพล
2
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
องค์ป ระกอบ นิ ยาม
เชิ งปฏิ บัติ การและตั ว
บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ต่ ล ะ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ มี
อิ ทธิ พลต่ อ ภาวะผู้ น า
เชิงสร้างสรรค์
3
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
นิยามภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
กลุ่ ม แรก ได้ ใ ห้ ค านิ ยาม
ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ า งสรรค์ ใ น
ลัก ษณะการน าหรื อ การสร้ า ง
บุคคลอื่น ๆ ให้ไปสู่อนาคตใหม่
ๆ ด้ วยการริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ โดยคิดไตร่ตรอง อย่า ง
ละเอียด ถี่ถ้วน และท้าทาย
(Casse & Claudel , 2007,
Basadur,2008; Trevelyan, 2009 และ
Stoll & Temperley,2009)
กลุ่ม ที ส่ อง ให้ คานิ ยามภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ในลักษณะการประสานงาน
หรื อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความสร้ า งสรรค์ เป็ น
ความสามารถในการประสานคนอื่น ๆ ที่ มี
คว า ม คิ ดเ ห็ น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น แ ละ ไ ม่
สอดคล้ อ งกัน การท างานร่ว มกัน นาไปสู่
แนวคิดที่สนับสนุนความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันในเชิงสร้างสรรค์
(Adair, 2007; Ibbotson & Darsq, 2008;
Harris, 2009 และ กรองทิพย์ นาควิเชต, 2552)
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
นิยามภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
จากคานิยามของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ที่กล่าวมาจากทัศนะ
ของนักวิชาการและนักการศึกษาทัง้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการนา (leading) ซึ่ง
จะเป็ นกลุ่มที่ มองในทัศนะการแสดงความเป็ นผู้นาความสร้างสรรค์ และกลุ่มที่
เกี่ยวกับการประสานงาน (connecting) ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มองในทัศนะในการกระตุ้นให้
คนอื่นให้มีความสร้างสรรค์ ผู้วิจยั จึงบูรณาการคานิยามของทัง้ สองกลุ่ม และสรุป
ตามทัศนะของผูว้ ิ จยั ได้ว่า…..
“ ภาวะผู้น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ห มายถึ ง ความสามารถในการจูง ใจ
หรือนาบุคคลอื่น ๆ อย่างมีวิสยั ทัศน์ (vision) มีจินตนาการ (imagination)
และมี ความยืดหยุ่น (flexibility) ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ อย่าง
ท้าทาย และสร้างสรรค์”
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
Theoretical Framework
Conceptual Framework
ภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์
จินตนาการ
ความยื
ดหยุ่น
มี
มีความ
จินตนาการ
ยืดหยุน
่
ศน์ศน์
มีวิ สส
ิ ยั ยทัทั
ปล. จากนักวิ ชาการต่ างประเทศจานวน 15 คน ได้ทงั ้ หมด 24
องค์ประกอบ ผูว้ ิ จยั คัดเลือกมา 3 องค์ประกอบหลัก (หน้ า 24)
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4 โมเดลสมมติฐานภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
นิยาม แนวคิด
องค์ป ระกอบ นิ ยาม
เชิงปฎิบตั ิ การและตัว
บ่ ง ชี้ ข องภาวะผู้ น า
เชิงสร้างสรรค์
1
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
เส้นทางอิทธิพล
2
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นิ ยา ม แน ว คิ ด
องค์ประกอบ นิยามเชิง
ปฏิ บ ตั ิ ก ารและตัว บ่ง ชี้
ของแต่ละองค์ประกอบ
ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อภาว ะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
3
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
Theoretical Framework
Conceptual Framework
ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
แรงจู
งใจภายใน
มีแรงจู
งใจ
ภายใน
ปล. จากนักวิ ชาการต่างประเทศ จานวน 15 คน ได้ปัจจัยทัง้ หมด
17
ปัจจัย ผูว้ ิ จยั คัดเลือกปัจจัยที่มีความถี่ 9 ขึน้ ไปได้ 3 ปัจจัย (หน้ า 39)
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
้เชิงเชิ
มีความรู
ความรู
้ ลึกง
ลึก
มีสภาพแวดล
อม
สภาพแวดล้
อมแบบเป
้ ิด
แบบเปิ ด
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ปัจจัยภายนอก
สภาพแวดล้อม
แบบเปิด
ผูศ้ ึกษา/ผูว้ ิ จยั
ปัจจัยภายใน
-ความรู้เชิ งลึก
Amabile (1998) , Paquette (2008) ,
Puccio and Mance and Murdock
(2012),อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์
(2536)
-แรงจูงใจภายใน
Puccio and Mance and Murdock
(2012) , สุดารัตน์ เหลาฉลาด (2547)
Newell (1978), Oldham and Cumming
(1996), George and Zhou (2001)
-ภาวะผูน้ า
เชิ งสร้างสรรค์
-ความรู้เชิ งลึก
-แรงจูงใจภายใน
Gagne (2009) , Puccio and Mance
and Murdock , 2012
ความรู้เชิ งลึก
เส้นทางอิทธิพล
ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ด
แรงจูงใจภายใน
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4 โมเดลสมมติฐานภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
นิ ยาม แนวคิ ด
องค์ประกอบ นิยาม
เชิ งปฎิ บัติ การและ
ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง ภ า ว ะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
เส้นทางอิทธิพล
2
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นิ ย า ม แ น ว คิ ด
องค์ประกอบ นิยามเชิง
ปฏิ บ ตั ิ ก ารและตัว บ่ ง ชี้
ของแต่ละองค์ประกอบ
ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อภาว ะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
3
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สังเคราะห์องค์ประกอบการมีแรงจูงใจภายใน
Theoretical Framework
Conceptual Framework
แรงจูงใจภายใน
ทิมี
ศทางและจุ
ดหมาย
ทศ
ิ ทางและ
จุดหมาย
มีคความว
วามวิิ ริรยะย
ิ ะ
เท
มีคความทุ
วามทุ่มมเท
่
ปล. จากนักวิชาการต่างประเทศ จานวน 9 คน ในประเทศ 1 คน
ได้องค์ประกอบทัง้ หมด 21 องค์ประกอบ ผู้วิจยั คัดเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ 5 ขึ้นไปได้ 3 องค์ประกอบ (หน้ า 48)
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สังเคราะห์องค์ประกอบการมีสภาพแวดล้อมแบบเปิด
Theoretical Framework
Conceptual Framework
สภาพแวดล้อม
แบบเปิด
ความมี
อิสระ
ความมี
อิสระ
ความไว้
วางใจ
มีความ
ไว้วางใจ
ความท้
าทายา้
มีความท
ทาย
สนับบสนุ
สนุนน
สนั
ิ
ความค
ดใหม่
ความคิ
ดๆ
ใหม่ ๆ
ปล. จากนักวิชาการต่างประเทศ จานวน 8 คน ในประเทศ 2 คน
ได้องค์ประกอบทัง้ หมด 20 องค์ประกอบ ผู้วิจยั คัดเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ 7 ขึ้นไปได้ 4 องค์ประกอบ (หน้ า 60)
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สังเคราะห์องค์ประกอบการมีความรู้เชิงลึก
Theoretical Framework
Conceptual Framework
ความรู้เชิงลึก
มีทั
ทกก
ั ษะ
ษะ
ความเชี
่ยวชาญ
มีความ
เชีย
่ วชาญ
ประสบการณ์
มี
ประสบการ
ณ์
ปล. จากนักวิชาการต่างประเทศ จานวน 10 คน
ได้องค์ประกอบทัง้ หมด 13 องค์ประกอบ ผู้วิจยั คัดเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ 5 ขึ้นไปได้ 3 องค์ประกอบ (หน้ า 75)
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ
้
4 โมเดลสมมติฐานภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
1
นิ ย า ม แ น ว คิ ด
องค์ป ระกอบ นิ ยาม
เชิงปฎิบตั ิ การและตัว
บ่ ง ชี้ ข องภาวะผู้ น า
เชิงสร้างสรรค์
2
ปั จจัยที่ มีอิทธิพล
ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
เส้นทางอิทธิพล
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
3
นิ ย า ม แ น ว คิ ด
องค์ประกอบ นิยามเชิง
ปฏิ บตั ิ การและตัว บ่ง ชี้
ของแต่ละองค์ประกอบ
ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
โมเดลสมมติฐานภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประสบการณ์
ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ
ความมีอิสระ
จิ นตนาการ
ความรู้เชิงลึก
ความท้าทาย
ความไว้วางใจ
ภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อม
แบบเปิด
ความยืดหยุ่น
วิ สยั ทัศน์
แรงจูงใจภายใน
สนับสนุนความคิ ดใหม่ ๆ
ความทุ่มเท
ความวิ ริยะ
ทิ ศทางและเป้ าหมาย
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
• การวิจยั เชิงปริมาณ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
วิธีวิทยาการวิจยั : • มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ ประชากร: อาชีวศึกษา
ระหว่างตัวแปรเหตุ
จานวน 1,920 คน
และตัวแปรผล
ลาดับ
ภาค
จานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
1.
ภาคเหนือ
315 คน
118 คน
2.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
505 คน
189 คน
3.
ภาคกลาง
475 คน
179 คน
4.
ภาคใต้
350 คน
131 คน
5.
ภาคตะวันออก
275 คน
103 คน
1,920 คน
720 คน
รวม
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
ตอนที่ 1
• แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบ
• แบบตรวจสอบรายการ
• เนื้ อหา คือ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ การเป็ นผูบ้ ริ หาร
ตอนที่ 2
• วัดภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์
• แบบประเมิ นค่า 5 ระดับ
• เนื้ อหา คือ จิ นตนาการ ความยืดหยุ่น
และมีวิสยั ทัศน์
ตอนที่ 3
• วัดปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์
• แบบประเมิ นค่า 5 ระดับ
• เนื้ อหา คือ ความรู้เชิ งลึก สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ดและแรงจูงใจภายใน
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
กาหนดนิยามปฏิบตั ิ การ
ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity)
ความเชื่อมัน่ (reliability)
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity)
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
-นาแบบสอบถามให้ผเ้ ู ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถามด้าน
ความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity)
การคัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 3
กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารการศึกษา
กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านจิตวิทยา และกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
-นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้ (try-out) กับผูบ้ ริหารในสถานศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
1) วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ (reliability)
2) วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity)
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ตอนที่ 1
• แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบ
• แบบตรวจสอบรายการ
• เนื้ อหา คือ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ การเป็ นผูบ้ ริ หาร
ตอนที่ 2
• วัดภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์
• แบบประเมิ นค่า 5 ระดับ
• เนื้ อหา คือ จิ นตนาการความยืดหยุ่น
และวิ สยั ทัศน์
ตอนที่ 3
• วัดปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์
• แบบประเมิ นค่า 5 ระดับ
• เนื้ อหา คือ ความรู้เชิ งลึก สภาพแวดล้อมแบบเปิ ด
และแรงจูงใจภายใน
ความตรงเชิงเนื้ อหา
ค่า IOC ของแบบสอบถามมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.78 – 1.00
ความตรง
เชิ งโครงสร้าง
ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์
ความเชื่อมัน่ Factor Loading
0.66-0.75
0.82
แรงจูงใจภายใน
0.91
0.81-0.92
สภาพแวดล้อมแบบเปิ ด
0.95
0.68-0.90
ความรู้เชิ งลึก
0.95
0.83-0.94
ค่าความเชื่อมั ่นในภาพรวม
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
0.98
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ตอนที่ 1
• แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบ
• แบบตรวจสอบรายการ
• เนื้ อหา คือ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ การเป็ นผูบ้ ริ หาร
ตอนที่ 2
• วัดภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์
• แบบประเมิ นค่า 5 ระดับ
• เนื้ อหา คือ มีจินตนาการ มีความยืดหยุ่น
และมีวิสยั ทัศน์
ตอนที่ 3
• วัดปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์
• แบบประเมิ นค่า 5 ระดับ
• เนื้ อหา คือ ความรู้เชิ งลึก สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ด และแรงจูงใจภายใน
เก็บข้อมูล
ส่งแบบสอบถาม 720 ฉบับ
ได้รบั กลับมา
-ได้รบั แบบสอบถามกลับมา 695 จาก 720
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 96.23
-คัดแยกแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ 684 จาก 720
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 95.00
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1) และ 2)
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 3
วัตถุประสงค์การวิ จยั ข้อ 1) และ 2)
•วิเคราะห์หาระดับการแสดงออก
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง
•เปรียบเทียบความแตกต่าง
[ ] เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างเพศ
ใช้สถิ ติ t-test
[ ] เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง
อายุ/ประสบการณ์ การเป็ นผูบ้ ริ หาร
ใช้สถิ ติ F-test
•ตรวจสอบความสอดคล้อง/เส้นทางอิทธิพล
-การวิ เคราะห์องค์ประกอบ - การวิ เคราะห์เส้นทางอิ ทธิ พล
สถิ ติที่ใช้วดั ความสอดคล้อง
ระดับการยอมรับ
1. ค่าไค-สแควร์ ที่ไม่มีนัยสาคัญหรือค่า P-value สูงกว่า 0.05
2. ค่าสัดส่วน มีค่าไม่ควรเกิ น 2.00
3. ค่า GFI, AGFI, CFI มีค่าตัง้ แต่ 0.90 – 1.00
4. ค่า Standardized RMR, RMSEA
มีค่าตา่ กว่า 0.05
5. ค่า CN สูงกว่าหรือเท่ากับ 200 ของกลุ่มตัวอย่าง
6. ค่า largest Standardized Residual มีค่า -2 ถึง 2
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
• เพื่อศึกษาระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารอาชีวศึกษา
และเปรียบเทียบจาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ การเป็ นผูบ้ ริหาร
• เพื่อศึกษาระดับการแสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบจาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ การ
เป็ นผูบ้ ริหาร
• เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
• เพื่อศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่นามา
ศึกษาต่อตัวแปรตาม
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ จาแนกตามเพศ
อายุ และประสบการณ์การเป็ นผูบ้ ริหาร
ผลการวิจยั
ตัวแปร
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระดับ
เพศ
อายุ
ประสบการณ์ การเป็ นผูบ้ ริ หาร
ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์
มากที่สุด

แรงจูงใจภายใน
มาก


สภาพแวดล้อมแบบเปิ ด มาก


ความรู้เชิ งลึก


หมายเหตุ
มาก
หหมายถึงไมมี
,
่ ความแตกตาง
่
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า

 หมายถึงมีความแตกตาง
่
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ จาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็ น
ผูบ้ ริหาร
ผลการวิจยั
ตัวแปร
ระดับ
เปรียบเทียบความแตกต่ าง
เพศ อายุ ประสบการณ์
ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ มากที่สดุ 

-แรงจูงใจภายใน
มาก


-สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ด
มาก
 

 

-ความรู้เชิ งลึก
มาก
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ จาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็ น
ผูบ้ ริหาร
ผลการวิจยั
ตัวแปร
ระดับ
เปรียบเทียบความแตกต่ าง
เพศ อายุ ประสบการณ์ฯ
ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ มากที่สดุ 

-แรงจูงใจภายใน
มาก

-สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ด
มาก



-ความรู้เชิ งลึก
มาก
 

หมายเหตุ

หหมายถึงไมมี
,
่ ความแตกตาง
่
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
 หมายถึงมีความแตกตาง
่
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ จาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็ น
ผูบ้ ริหาร
ผลการวิจยั
ตัวแปร
ระดับ
เปรียบเทียบความแตกต่ าง
เพศ อายุ ประสบการณ์ฯ
ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ มากที่สดุ 

-แรงจูงใจภายใน
มาก


-สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ด
มาก



-ความรู้เชิ งลึก
มาก



หมายเหตุ หหมายถึงไม่มีความแตกต่าง ,  หมายถึงมีความแตกต่าง
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ จาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็ น
ผูบ้ ริหาร
ผลการวิจยั
ตัวแปร
ระดับ
เปรียบเทียบความแตกต่ าง
เพศ อายุ ประสบการณ์ฯ
ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ มากที่สดุ 

-แรงจูงใจภายใน
มาก


-สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ด
มาก


-ความรู้เชิ งลึก
มาก




หมายเหตุ หหมายถึงไม่มีความแตกต่าง ,  หมายถึงมีความแตกต่าง
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
การตรวจสอบความสอดคล้อง
โมเดลภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ความรู้
เชิ งลึก
0.42*
0.51**
สภาพแวดล้อม
ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์
- 0.20
แบบเปิ ด
0.88**
0.44**
แรงจูงใจ
ภายใน
0.44**
ดัชนี
เกณฑ์ ค่าที่ได้
p-value
X2/df
GFI
AGFI
CFI
SRMR
RMSEA
CN
LSR
> 0.05
< 2.00
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.05
< 0.05
≥ 200
≤ ±2.00
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
0.53
0.95
1.00
0.98
1.00
0.01
0.00
1318.7
0.03
ผล









นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
การตรวจสอบความสอดคล้อง
โมเดลภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ความรู้
เชิ งลึก
สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ด
การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
0.42*
0.51**
ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์
- 0.20
0.88**
0.44**
0.44**
แรงจูงใจ
ภายใน
λ
S
E
DE
IE
TE
-0.20
0.93
0.73
0.17
0.17
0.05
-1.20
5.48**
16.23**
ภาวะผูน้ าแบบใฝ่ บริ การเป็ นแนวคิ ดภาวะผูน้ ายุค
ใหม่ที่ใช้ความคิ ดสร้างสรรค์เพื่อแสวงหากระบวนการ
แนวทาง หรือแนวคิ ดใหม่ๆ เพื่อนาองค์การสู่
เป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารที่มีความคิ ดสร้างสรรค์จะมอง เห็น
ความสัมพันธ์/จิ นตนาการ/บูรณาการประสบการณ์
เดิ มที่มีอยู่เข้ากับประสบการณ์ ใหม่แล้วสร้าง
วิ สยั ทัศน์ ที่ดี เป็ นไปได้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอย่าง
เหมาะสม ซึ่งการมีวิสยั ทัศน์ ยงั ส่งผลต่อการสร้าง/การ
บริ การบุคคลากร สนับสนุนความต้องการของผูอ้ ื่นให้
ตรงความต้องการ
t
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
การตรวจสอบความสอดคล้อง
โมเดลภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ความรู้
เชิง
ลึก
0.51**
สภาพแวด
ลอม
้ แบบ
การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
0.42*
- 0.20
เปิ ด
0.88**
0.44**
0.44**
แรงจูงใจ
ภาย
ใน
ภาวะผู้นา
เชิง
สร้างสรรค ์
DE
IE
TE
λ
0.44
0.42
0.86
SE
t
0.15
0.08
5.33**
2.40*
0.15
5.33**
ภาวะผูน้ าแบบใฝ่ บริ การเป็ นแนวคิ ดภาวะผูน้ ายุค
ใหม่ที่ใช้ความคิ ดสร้างสรรค์เพื่อแสวงหากระบวนการ
แนวทาง หรือแนวคิ ดใหม่ๆ เพื่อนาองค์การสู่
เป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารที่มีความคิ ดสร้างสรรค์จะมอง เห็น
ความสัมพันธ์/จิ นตนาการ/บูรณาการประสบการณ์
เดิ มที่มีอยู่เข้ากับประสบการณ์ ใหม่แล้วสร้าง
วิ สยั ทัศน์ ที่ดี เป็ นไปได้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอย่าง
เหมาะสม ซึ่งการมีวิสยั ทัศน์ ยงั ส่งผลต่อการสร้าง/การ
บริ การบุคคลากร สนับสนุนความต้องการของผูอ้ ื่นให้
ตรงความต้องการ
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
การตรวจสอบความสอดคล้อง
โมเดลภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ความรู้
เชิ งลึก
สภาพแวดล้อม
แบบ
เปิ ด
การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
0.42*
0.51**
ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์
- 0.20
0.88**
0.44**
0.44**
แรงจูงใจ
ภายใน
λ
SE
t
DE
IE
TE
0.44
0.42
0.86
0.15
0.08
5.33**
2.40*
0.15
5.33**
ภาวะผูน้ าแบบใฝ่ บริ การเป็ นแนวคิ ดภาวะผูน้ ายุค
ใหม่ที่ใช้ความคิ ดสร้างสรรค์เพื่อแสวงหากระบวนการ
แนวทาง หรือแนวคิ ดใหม่ๆ เพื่อนาองค์การสู่
เป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารที่มีความคิ ดสร้างสรรค์จะมอง เห็น
ความสัมพันธ์/จิ นตนาการ/บูรณาการประสบการณ์
เดิ มที่มีอยู่เข้ากับประสบการณ์ ใหม่แล้วสร้าง
วิ สยั ทัศน์ ที่ดี เป็ นไปได้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอย่าง
เหมาะสม ซึ่งการมีวิสยั ทัศน์ ยงั ส่งผลต่อการสร้าง/การ
บริ การบุคคลากร สนับสนุนความต้องการของผูอ้ ื่นให้
ตรงความต้องการ
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ข้อเสนอแน
ะ
การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจยั
1.ควรมีการจัดทาโปรแกรมหรือโครงการใดๆ
เพื่ อพัฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึ กษาทัง้ ลักษณะ
ตัวแปร
ระดับ เปรียบเทียบความแตกต่าง เป็ นแบบใช้ ไ ด้ โ ดยทัว่ ไป ได้ เช่ น อาจจัด ท า
เพศ อายุ ประสบการณ์ฯ หลักสูตรพัฒนาร่วมกันระหว่ างสถานศึ กษาที่ มี
เพศแตกต่ า งกัน ได้ เป็ นต้ น และแบบค านึ ง ถึ ง
ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ มากที่สด
ุ  
ความเฉพาะ เช่ น นอกจากมี ห ลัก สู ต รร่ ว ม
-แรงจูงใจภายใน มาก  
ส าหรั บ ผู้ บ ริ หารที่ มี เ พศต่ างกั น แล้ ว อาจมี
หลัก สูต รที่ แยกเฉพาะส าหรับ ผู้บ ริ ห ารที่ มี อ ายุ
-สภาพแวดล้อม
มาก   
และมีประสบการณ์ฯแตกต่างกัน
แบบเปิ ด
-ความรู้เชิ งลึก
มาก
 

หมายเหตุ หมายถึงไม่มีความแตกต่าง หมายถึงมีความแตกต่าง
2.ควรมี ม าตรการเพื่ อ การพัฒ นาในปั จ จัย
เหล่านี้ อย่างต่อเนื่ อง
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ข้อเสนอแนะ...
ความรู้
เชิ งลึก
0.42*
0.51**
สภาพแวดล้อม
ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์
- 0.20
แบบเปิ ด
0.88**
0.44**
แรงจูงใจ
ภายใน
0.44**
การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ควรนาโมเดลนี้ ไปกาหนดในระดับนโยบาย
เพื่อเป็ นกรอบในการการพัฒนาผูบ้ ริ หารอาชีวศึกษา
เนื่ องจากโมเดลที่พฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิ งประจักษ์ โดยมุ่งพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิ พลในทางบวก
ต่อภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ที่นาศึกษาทัง้ 3 ปัจจัย
การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ ควรเริ่ ม
พัฒนาปัจจัยมีแรงจูงใจภายใน เนื่ องจากมีอิทธิ พลรวม
สูงสุด ขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาปัจจัยมีความรู้เชิ งลึก
และมีสภาพแวดล้อมแบบเปิ ดที่มีอิทธิ พลในระดับ
รองลงมาด้วย
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ข้อเสนอแน
ะ
ประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาต่อไปในอนาคต
ผลการวิจยั
1. ควรให้มีการวิจยั เพื่อตรวจสอบภาวะผู้นา
ตัวแปร
ระดับ เปรียบเทียบความแตกต่าง เชิงสร้างสรรค์อีก เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนา
เพศ อายุ ประสบการณ์ฯ ตามหลักการพัฒนาแบบต่อเนื่ อง เพื่อหาจุดเด่น
จุดด้อย และเพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างสอดภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ มากที่สดุ  
คล้องกับปัญหาและความต้องการ
-แรงจูงใจภายใน
มาก

-สภาพแวดล้อม
แบบเปิ ด
มาก
 

-ความรู้เชิ งลึก
มาก
 


หมายเหตุ หมายถึงไม่มีความแตกต่าง หมายถึงมีความแตกต่าง
2. ควรศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์พหุระดับ ระหว่าง
กลุ่มผู้บริหารระดับอาชีวศึกษาและราชมงคล
เพื่อตรวจสอบความสาคัญของตัวแปรในโมเดล
การวิจยั ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างหรือไม่
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคต
3.ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ า
เชิ งสร้างสรรค์อื่น ๆที่ไม่ได้นาศึกษาในงานวิ จยั นี้ เพิ่ มเติ ม
เช่น บุคลิ กภาพ และความสามารถด้านสติ ปัญญา
เนื่ องจากนักวิ ชาการมีการศึกษาปัจจัยที่หลากหลายและ
างกันในแต่ละงานวิ จยั และยังขาดงานวิ จยั ใน
 แตกต่
บทสังคมไทย ดังนัน้ ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลอื่นๆ
 บริ
อีกเพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ า
เชิ งสร้างสรรค์ที่มีความสมบูรณ์ และมีหลากหลายยิ่ งขึน้
4.ควรศึกษาการวิ จยั ทฤษฎีฐานรากหาโมเดลจาก
ปรากฏการณ์ จริ งว่า ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ในสังคมไทย
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีปัจจัยใดที่มีอิทธิ พล ทัง้ เพื่อ
สร้างโมเดลใหม่ และเพื่อนาไปเปรียบเทียบกับโมเดลที่
พัฒนาจากทฤษฎีตะวันตกว่าเหมือน/แตกต่างกันอย่างไร
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ขอบคุณครับ
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วิ โรจน์ สารรัตนะ ,รศ.ดร. สมคิ ด สร้อยน้า
นายกิ ตติ์ กาญจน์ ปฏิ พนั ธ์ รหัส 527050041-2
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา

similar documents