Sammenhængs_kraft som DYNAMO i klasserummet

Report
Sammenhængskraft som
DYNAMO i
klasserummet
Social- og Sundhedsskolen
Syd
Kontaktperson: Bente Brag
Kastrup
mail: [email protected]
Mobil: 73 33 15 00
”Den enkelte elev og
klassefællesskabet
- Skematiseret relationsarbejde i
klassen”
2
Overvejelser forud for projekt





Sikre at alle elever bliver set!
Inspireret af relations- og venskabsskemaer fra
Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Interesserede
i
såvel
elevernes
som
undervisernes opfattelse af relationer.
Underviserne bærer hovedansvaret for
relationen mellem elev og underviser.
Gode relationer styrker skoleoplevelsen
positivt.
3
Mål for projektet:
Gennem afdækning af elevernes indbyrdes relationer
samt de involverede underviseres relationer til eleverne,
er målet at specielt sårbare elevers sociale relationer
styrkes. Efter afdækning igangsættes tiltag til at styrke
de sociale relationer og det antages at læring derved
højnes og frafald nedsættes på uddannelsen.
Målgruppe:
Elever på den ordinære Pædagogiske
Assistentuddannelse (PAU 1108)
4
Tidsperiode:
Projektet forventes at strække sig over ca. 6
måneder, startende august 2011 – se nærmere
beskrivelse senere
Aktører:
Uddannelsens undervisere/team 3 indgår – til
afdækning og igangsættelse af tiltag er det
primært holdlærerne (JH/ BBK)
5
Teoretiske overvejelser forud for
udvikling af redskaberne:
Vi tænker at elevernes læring og fastholdelse i
uddannelse kan påvirkes positivt vha. relationsarbejde.
Inspireret af Knud Illeris læringstrekant – her vil vi især se
på samspillet/relationerne:
samspil (socialt og samfundsmæssigt)
drivkraft
Læring
(individets tilegnelses processer)
indhold
(stoffet der skal læres)
6
Definition af relationsbegrebet:
”En relation er et bånd af følelser, håb, tillid, tiltro,
kærlighed – eller forskellige former for tilknytning”
Marcel Proust
7
Overvejelser fortsat:
Vi tænker at vi som undervisere, er særligt forpligtede til at
være opmærksomme på og arbejde for gode relationelle
forhold i klassen.
Vi mener at gode relationer, er med til at skabe lyst til at
komme i skole for eleverne og dermed også fastholde
dem i uddannelsen. De elever der har svært ved
stoffet/indholdet, kan måske få særlig motivation til at
komme i skole, når der er gode relationer i klassen og til
underviserne.
Vi tænker at det er vigtig at afdække det relationelle
forhold mellem eleverne og undervisernes relation til
eleverne.
8
Fremgangsmåde:
Ved uddannelsens start introduceres eleverne til
relationernes betydning for fastholdelse i uddannelsen
og til relationsskemaerne. Anvendelse af skemaerne
forklares (at få overblik over relationsforholdene blandt
eleverne indbyrdes i klassen). Der vil herefter blive
etableret trivselsgrupper, der fungerer skoleperioden
ud, for at bedre relationerne.
Skemaerne udfyldes selvstændigt. Eleverne skal
aflevere med navn på. (Det er dog kun de involverede
undervisere der har adgang til skemaerne).
9
Forklaring til udfyldelse af elevskema:
Farvekoderne har følgende betydning:
RØD: Din bedste ven/venner. Den eller dem du er
fortrolige med, umiddelbart forstår og holder af.
GRØN: Din/dine perifere venner, som du har en
udmærket og gensidig kontakt med.
BLÅ: Den eller dem der ikke kontakter dig, og som du
heller ikke kontakter mere end nødvendigt.
SORT: Den eller dem du ikke forstår og som du nemt
kommer i konflikt med.
10
Eksempel på relations skema: elev-elev
Elevens navn
Relationsprikker – som det er
nu
Relationsprikker – Som du godt kunne
tænke dig det skulle være fremover
11
Forklaring til udfyldelse af underviserskema:
Farvekoderne har følgende betydning:
RØD: Den eller de elever du giver privilegier, som ”går ind i dig med
træsko på”, som du umiddelbart forstår og holder af.
GRØN: Den eller de elever, som du har en udmærket og gensidig
kontakt med.
BLÅ: Den eller de elever der ikke kontakter dig og som du ikke
kontakter mere end nødvendigt.
SORT: Den eller de elever du ikke forstår eller ikke forstår dig og som
du nemt kan komme i konflikt med.
12
Eksempel på relations skema: underviser-elev
Elevens navn
Relationsprikker – som det er
nu
Relationsprikker – Som du godt kunne
tænke dig det skulle være fremover
13
Relationsskemaerne bruges til:
Elever:
• At hovedlærerne får et (her og nu) billede af, hvordan
eleverne har det med hinanden. De elever der pt. har
sort farve og som en ”ønsket relation”, følger vi op
med en samtale.
• at danne trivselsgrupper (de elever der opleves mest
”truede” bliver særligt tilgodeset ved gruppedannelse
ved bl.a. at sætte dem sammen med nogle de ønsker
en relation med)
14
Relationsskemaerne bruges til og
giver mulighed for:
Underviser:
• at få diskuteret og afklaret på teamet, hvad vi
forstår ved relationers betydning i klasserummet.
• at vi får afdækket vores individuelle relationer til
eleverne og sørger for at alle elever bliver set.
• Udvikling af underviser-rollen.
15
Trivselsgruppernes formål:
•
Et forebyggende tiltag der skal medvirke til at ”blive i uddannelsen”
•
Et særligt forpligtende og omsorgsfuldt fællesskab.
•
Fortrolighed, ansvarlighed og forpligtelse er vigtige værdier.
•
Gennem samarbejde opnås der større kendskab til hinandens styrker.
•
Der arbejdes ud fra den anerkendende tilgang, hvor fokus er på det
der virker og det vi ønsker – frem for årsagsforklaringer og tildeling af
skyld.
•
I grupperne kan der tages dagsaktuelle forhold og emner op, som
eleverne ønsker at dele med hinanden og evt. har brug for støtte til
at forstå.
•
I trivselsgrupperne har eleverne en ”Buddy-ordning” – ”den til venstre
er buddy for den til højre” – der tages bl.a. materiale fra, kontakt ved
sygdom, fravær …
16
Eksempel på Trivselsgruppearbejde:
Dato
Indhold
Underviser:
5.10.
1. lek.
Formål med og intro til trivselsgrupper
JH/BBK
28.10.
6.+7. lek
Intro til trivselsbarometer og fælles
logbog
Evt. aktiviteter
JH
1.11.
Aftaler for arbejdet i trivselsgrupperne
1.+2. lek – (LL) Relevante emner til diskussion
BBK
11.11.
6.+7. lek.
Trivselsbarometer og logbog
Evt. aktiviteter
JH
17.11.
6.+7. lek. (LL)
Anerkendelse og værdsættelse af
hinanden – hvordan og hvorfor
BBK
1.12.
6.+7. lek. (LL)
Trivselsbarometer og logbog
Evt. aktiviteter
JH
12.12.
1. lek.
Aftaler i projektforløbet - juleafslutning
BBK
17
Eksempel på tidsplan:
September, 2011: Før-test af elever og undervisere
September, 2011: Relationsskemaer udfyldes
September- januar 2011: Arbejdet med relationer
Februar, 2012: Relationstest og slutmåling af alle
Gentages i den følgende skoleperiode (relationsskema)

similar documents