ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนใน

Report
ภาวะผู้นาของผู้อานวยการทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผล
ของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย
นันทพร ชเลจร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ความเป็ นมาของปัญหา
Education for All
All for Education
เสริมสร้ างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพือ่ เพิม่ คุณค่ าชีวติ และศักยภาพ
ของบุคคลและชุ มชน
ปรัชญา พันธกิจ
และความสาคัญของ
วิทยาลัยชุมชน
ความสาคัญของปัญหา
ความล้ มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในประเทศไทยที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2542 – 2551)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
ภาวะผู้นาของผู้อานวยการ เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิผลของ
วิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนต้ องมีความเป็ นมืออาชีพมากขึน้
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย
1. เพือ่ สารวจระดับของประสิ ทธิผล
ของวิทยาลัยชุ มชน และระดับของ
ปัจจัยสาคัญทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผล
ของวิทยาลัยชุ มชนในประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้ วยคุณลักษณะส่ วนตัว
ของผู้อานวยการ ทักษะผู้นาของ
ผู้อานวยการ ภาวะผู้นาแบบ
แลกเปลีย่ น ภาวะผู้นาแบบเปลีย่ น
สภาพของผู้อานวยการ
2. เพือ่ พัฒนาแบบจาลอง
สมการโครงสร้ างเชิงสาเหตุ
ของประสิ ทธิผลของวิทยาลัย
ชุ มชนในประเทศไทย
การบริหารโดยการวางเฉย
การให้ รางวัลตามสถานการณ์
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
Endogenous Var.
ภาวะผู้นาแบบ
แลกเปลีย่ น
ด้านร่ างกาย
ความพึงพอใจของผู้เรียนด้ านการศึกษา
คุณลักษณะ
ส่ วนตัวของ
ผู้อานวยการ
พัฒนาการทางวิชาการของผู้เรี ยน
พัฒนาการทางวิชาชีพของผู้เรียน
ประสิ ทธิผล
ของวิทยาลัย
ชุ มชน
ด้านคุณธรรม
ด้านเทคนิควิธี
ด้านมนุษย์
ความคิดรวบยอด
ความพึงพอใจในการทางานของอาจารย์ฯ
พัฒนาการทางวิชาชีพและคุณภาพของอาจารย์
การเป็ นระบบเปิ ดและความสั มพันธ์ ต่อชุ มชน
ทักษะผู้นา
ของ
ผู้อานวยการ
ภาวะผู้นา
แบบเปลีย่ น
สภาพ
การสร้ างบารมี
Exogenous Var.
พัฒนาการส่ วนบุคคลของผู้เรี ยน
การสร้ างแรงบันดาลใจ
ความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากร
สุ ขภาพขององค์การ
การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
การกระตุ้นให้ เกิดปัญญา
ภาพประกอบ 2.13 โมเดลลิสเรลตามสมมติฐานการวิจยั
Oval
Line
ภาพประกอบ 4.10 แบบจาลองสมการโครงสร้ างปรับแก้ที่มีความสอดคล้องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardized Solution) (n = 388)
2= 280.26, df= 176, p-value = 0.00000; Relative χ2 = 1.59; GFI = .94; AGFI = .90; RMR = .027; SRMR= .049; RMSEA = .039;
P-Value for Test of Close Fit = .98; NFI = .99; IFI= 1.00; CFI = 1.00; CN = 295.80
ให้ รางวัลฯ
ร่ างกาย
การวางเฉย
.54*
.86*
อารมณ์
.62*
.85*
สังคม
.84*
.86*
สติปัญญา
ภาวะผู้นาแบบ
แลกเปลีย่ น
.34*
คุณลักษณะ
ส่ วนตัว
ความพึงพอใจผู้เรียนด้ านการศึกษา
.45
-.06
คุณธรรม
ทักษะ
ผู้นา
.86*
.87*
.45*
.70*
.62*
.42*
พัฒนาการทางวิชาชีพของผู้เรียน
พัฒนาการส่ วนบุคคลของผู้เรียน
ความพึงพอใจในการทางานฯ
พัฒนาการทางวิชาชีพฯ
.74* การเป็ นระบบเปิ ดและความสัมพันธ์ ฯ
.52*
ความคิดรวบ
ยอด
สร้ างบารมี
.73*
.46*
.93*
มนุษย์
.68*
ประสิทธิผล
วิทยาลัย
ชุ มชน
-.20
.90*
พัฒนาการทางวิชาการของผู้เรียน
.74*
.65*
.92*
เทคนิควิธี
.20*
.90*
แรงบันดาลใจ
ภาวะผู้นาแบบ
เปลีย่ นสภาพ
.87*
กระตุ้นปัญญา
.89*
ความสามารถได้ มาซึ่งทรัพยากร
สุ ขภาพองค์ การ
.84*
ปัจเจกบุคคล
ภาพประกอบ 4.11 โมเดลความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุของประสิ ทธิผลวิทยาลัยชุ มชนทีไ่ ด้ จาก
การวิจัย
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ด้ านการบริหาร
1.1 สานักบริ หารงานวิทยาลัยชุ มชน สถานศึ กษาและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการศึ กษา
สามารถนาผลวิจัยเป็ นข้ อมูลในการปรั บปรุ ง พัฒนาภาวะผู้นาของผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุ มชนให้ เป็ นนักบริหารมืออาชีพ
1.2 สานักบริ หารงานวิทยาลัยชุ มชนและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถใช้ องค์ความรู้ ที่ได้ รับ
เป็ นกรอบในการก าหนดแนวทางการสรรหา การคั ด เลื อ ก การแต่ ง ตั้ ง
ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลัย ชุ ม ชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนเป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริม พัฒนาการฝึ กอบรมบุคลากรให้ มภี าวะผู้นาทีม่ ปี ระสิ ทธิผล
1.3 ผู้อานวยการวิทยาลัยชุ มชนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนาผลการวิจัยเป็ นข้ อมูล
ไปปรับปรุ งแก้ ไข เพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผนและนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติ
ตลอดจนพัฒนาวิทยาลัยชุ มชนให้ มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุ ดต่ อ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
2. ด้ านวิชาการ
ข้ อค้ นพบจากการวิจั ยในครั้ งนี้ นั บเป็ นองค์ ความรู้ ใหม่ เนื่ องจากใน
ประเทศไทยยังไม่ เ คยมีการศึ กษามาก่ อน โมเดลความสั มพันธ์ เ ชิ งสาเหตุ ข อง
ประสิ ท ธิ ผ ลวิ ท ยาลัย ชุ ม ชนที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง เป็ นโมเดลที่มี ค วาม
ทันสมัย ทันต่ อสถานการณ์ ทางการศึ กษาไทย ซึ่ งอยู่ในช่ วงปฏิรูปการศึ กษาใน
ทศวรรษที่สอง นักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัย สามารถนาผลการวิ จัยไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เป็ นแนวทางส าหรั บ การพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารในระดั บ
การศึกษาอืน่ ๆ
www.themegaller

similar documents