นวัตกรรมที่สำคัญ: CES - สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวง

Report
ระบบคุณภาพ
- แนวคิดการรประเมินรั บรองคุณภาพที่หน่ วยงานของท่ านใช้ คืออะไร
- แนวคิดการประเมินรั บรองของท่ านแตกต่ างจากแนวคิดการรั บรอง
คุณภาพแบบอื่นอย่ างไร
การจัดการที่ม่ ุงเน้ นให้ ม่ ันใจว่ าจะเกิดคุณภาพนีเ้ ราเรี ยกว่ า การประกัน
คุณภาพ
-Audit
-Accredit
Audit
•
•
•
•
•
•
Audit for award
Internal/external Audit
เกณฑ์ .... Audit check list
ทีม..... Auditor
การออก Audit
Observation NC(non conformity)…CAR
Accredit
•
•
•
•
•
ใบรับรอง ออกให้ โดยผู้รับรอง(certified body)
ต้ องมีหน่ วยงานควบคุมผู้รับรอง....NAC
การเยี่ยมสารวจ....surveyor
องค์ กร board ทีม ความต่ อเนื่องและยั่งยืน
จะพัฒนาด้ วยหรือไม่
Question ?
• หน่ วยงานของท่ านได้ รับการประเมินรับรองคุณภาพอะไรบ้ าง
• อะไรเป็ นเหตุจงู ใจให้ หน่ วยงานท่ านขอรับการประเมิน
• หากท่ านได้ รับการประเมินรับรองในหลายแบบ ท่ านชอบแบบ
ไหนที่สุด เพราะเหตุใด
• ท่ านเห็นว่ าการประเมินรับรอง ทาให้ คุณภาพบริการหรือ
ประสิทธิภาพการทางานดีขนึ ้ หรือไม่ อย่ างไร
• ท่ านเห็นว่ าการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคในระดับอาเภอ
หน่ วยงานใดเป็ นจุดชีเ้ ป็ นชีต้ าย
• จุดชีเ้ ป็ นชีต้ าย: หน่ วยงาน - ร.พ.(ฝ่ ายเวช)
- สสอ.
: นายอาเภอ/ผอ.รพ./สสอ. (+-นพ.สสจ.)
และควรมีกลไกส่ งเสริมสนับสนุนติดตามกากับอย่ างไร
- CES (ศูนย์ ปฏิบัตกิ าร) : แพทย์ FETP
- ทีมนาเฉพาะด้ าน ชุมชน
นวัตกรรมที่สำคัญ
ศูนย์ระบำดวิทยำเบ็ดเสร็จ
(Comprehensive Epidemiology Service Center: CES)
7
นวัตกรรมที่สำคัญ: CES
แนวคิดกำรเฝ้ ำระวังเบ็ดเสร็จ
กำรเฝ้ ำระวัง
ปัจจัยเสี่ยง
คน + สิ่งคุกคำม + สิ่งแวดล้อม
Pre-clinical
กำรรำยงำนโรค
กำรเฝ้ ำระวังทำง
สุขภำพ
ป่ วยเป็ นโรค
เสียชีวิต
รำยงำนกำรเสียชีวิต8
นวัตกรรมที่สำคัญ: CES
ปัญหำสำธำรณสุขที่เฝ้ ำระวัง
1. โรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง
• Chronic Disease Surveillance
2. กำรบำดเจ็บ
• Injury Surveillance
3. โรคติดต่อทัวไป
่
• รง. 506
4. โรคจำกกำรประกอบ
อำชีพและสิ่งแวดล้อม
5. โรคติดเชื้อใน
โรงพยำบำล
• Environmental and Occupational
Disease Surveillance
• Nosocomial Infection Surveillance
9
นวัตกรรมที่สำคัญ: CES
รูปแบบกำรเฝ้ ำระวัง
กำรเฝ้ ำระวังเชิงรุก
1.
–
–
ระบบเฝ้ ำระวังพฤติกรรมสุขภำพ
ระบบเฝ้ ำระวังโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
ระบบเฝ้ ำระวังเชิงรับ
2.
–
–
–
3.
ระบบเฝ้ ำระวังกำรบำดเจ็บ
ระบบเฝ้ ำระวังโรคติดเชื้อในโรคพยำบำล
ระบบเฝ้ ำระวังโรคติดต่อทัวไป
่
ระบบเฝ้ ำระวังเหตุกำรณ์
–
–
–
SRRT network ([email protected]),
Hotline (086-456-3206)
Facebook: Kamalasai-SRRT group
10
นวัตกรรมที่สำคัญ: CES
กำรบริหำรจัดกำร
คณะกรรมการอานวยการระบบเฝ้าระวังฯ
1.
–
2.
วางนโยบาย ควบคุมกากับ สนับสนุนทรัพยากร
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ระบาดวิทยาเบ็ดเสร็จ
–
–
–
3.
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ขา่ วสารการเฝ้าระวัง
เป็ นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการระบาด
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
คณะกรรมการดาเนินงานเครือข่ายฯ
–
–
เป็ นเครือข่ายการรายงานและการดาเนินงานโต้ตอบการระบาด
ร่วมสนับสนุนวิชาการและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังฯ
11
นวัตกรรมที่สำคัญ: CES
ทีมงำนศูนย์ CES
ประกอบด้วย
แพทย์ดา้ นระบาดวิทยา (FETP)
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
12
นวัตกรรมที่สำคัญ: CES
กิจกรรมประจำสัปดำห์ของศูนย์ CES
1.
2.
3.
4.
5.
ติดตามตรวจสอบงานตามระบบเฝ้าระวัง
รับแจ้งข่าวสารการระบาดจากเครือข่าย
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขา่ วสารการระบาด
ประสานการสอบสวนเหตุการณ์ระบาด
สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังประจาสัปดาห์
(Monday Meeting)
13
• - ท่ านทราบได้ อย่ างไรว่ าหน่ วยงานที่เข้ ารับการประเมินรั บรอง
คุณภาพของท่ าน มีการพัฒนาคุณภาพ
• Qualityคือ –มีประสิทธิภาพ
- เป็ นไปตามข้ อกาหนดหรื อมาตรฐาน
- สร้ างความพอใจ
- ต้ นทุนเหมาะสม
PDCA /CQI
Audit(รูปแบบเดิม)
• ประกวดให้ เป็ นรางวัล
• เป็ นการให้ รางวัลเป็ นปี ๆไป อาจไม่ เป็ น
การประกันคุณภาพและความต่ อเนื่อง
ได้
• มีการให้ คะแนนและจัดระดับ
เปรียบเทียบกันได้ ทาให้ เกิดความท้ า
ทายและน่ าภาคภูมใิ จมาก
• เป็ นการประเมินแบบภาคตัดขวาง ผู้
ประเมินมีเวลาในการเก็บข้ อมูลน้ อย
แม้ ผ้ ูประเมินจะศึกษาข้ อมูลการ
ปฏิบัตงิ านย้ อนหลังของอาเภอที่ถูก
ประเมินมาแต่ กไ็ ม่ เข้ มข้ นและไม่
ส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
นัก (มาเยี่ยมครัง้ เดียวแล้ วตัดสินเลย)
Accredit(รู ปแบบที่เสนอใหม่ )
• เป็ นการประเมินแข่ งกับมาตรฐาน (ไม่ มี
อาเภอคู่แข่ ง)
• น่ าจะส่ งเสริมให้ เกิดความต่ อเนื่องใน
การพัฒนาได้ มาก เพราะทีมผู้ประเมิน
จะมีโอกาศศึกษาอาเภอที่ถูกประเมิน
และให้ ข้อเสนอการพัฒนาได้ อย่ าง
ต่ อเนื่อง ในกรณีท่ มี ีการเยี่ยมหลายครัง้
Audit(รูปแบบเดิม)
• มีเกณฑ์ เดิมอยู่แล้ ว
• สามารถประเมินให้ คะแนนครอบคลุม
ทัง้ ภาคีเครือข่ ายซึ่งเป็ นองค์ ประกอบทัง้
ที่เป็ นหน่ วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุขและนอกกระทรวง
สาธารณสุข
Accredit(รู ปแบบที่เสนอใหม่ )
• ต้ องบุกเบิกใหม่ มีความไม่ แน่ นอนสูง
และอาจจะไม่ ได้ รับความสนใจเมื่อ
เทียบกับมาตรฐานอื่นๆซึ่งมีอยู่แล้ ว
มากมาย เช่ น HA
• หน่ วยที่รับประเมินมาตรฐานอาจต้ อง
เป็ นทัง้ อาเภอซึ่งไม่ จากัดอยู่ใน
กระทรวงสาธารณสุข จึงยากที่จะนา
ข้ อเสนอของทีมผู้ประเมินไปสู่การ
ปฏิบัตไิ ด้
• เปลี่ยนผู้บริหาร/ผู้มีอานาจในการ
ตัดสินใจ
•
•
•
•
- สิ่งสาคัญที่สุดสาหรับการจัดระบบการประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน (check list ,เกณฑ์ )
ผู้ท่ จี ะรับรอง
ผู้ท่ จี ะออกไปสารวจ – เข้ าใจบริบทพืน้ ที่
- มีความเป็ นวิชาชีพ,มีความเชี่ยวชาญ,
มีประสบการณ์ ,เป็ นที่ยอมรับ
• - ท่ านมีข้อเสนอแนะอะไรสาหรั บกรมควบคุมโรคเพื่อดาเนินการสร้ าง
ระบบการประเมินคุณภาพของงานป้องกันควบคุมโรคในระดับอาเภอ
- การจัดการ ..."เกณฑ์การวัด" ตามมาตรฐานสากลทัง้ 7 คือ
• 1.การนาองค์กร (องค์กรและการบริหาร)
• 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
• 3.การมุง่ เน้ นลูกค้ าและตลาด
• 4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (เอกสารคุณภาพ)
• 5.การมุง่ เน้ นทรัพยากรบุคคล (การพัฒนาบุคลากร)
• 6.การจัดกระบวนการ (input,เครื่ องมือและอุปกรณ์,process)
• 7.ผลลัพธ์
The Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) ซึง่ เป็ นต้ นแบบ ถือว่ามีคณ
ุ ภาพ “ระดับโลก” (World Class)
• รวมทัง้ –การควบคุมสิ่งที่ไม่ สอดคล้ องกับข้ อกาหนด
- การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- CQI
- การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
• เนือ้ หา
1. Primary prevention เป็ นการป้องกันในระยะที่ยงั ไม่มีโรคเกิดขึ ้น
ประกอบด้ วยงานที่สาคัญดังนี ้ คือ
Ø การส่งเสริมสุขภาพ ( Health promotion)
เช่น งานสุขศึกษา, งานโภชนาการ, งานสุขวิทยาส่วนบุคคล, งานอนามัย
สิ่งแวดล้ อม, งานสุขาภิบาล, งานวางแผนครอบครัว, งานอนามัยแม่และเด็ก
และงานสุขวิทยาจิต
Ø การคุ้มกันเฉพาะ ( Specific protection)
2. Secondary prevention( Early diagnosis and prompt
treatment) ซึง่ ประกอบด้ วย
Ø การค้ นหาผู้ป่วยในระยะที่ยงั ไม่มีอาการ ( Early detection of
asymptomatic cases) การค้ นหาผู้ป่วยที่ยงั ไม่มีอาการ ส่วนใหญ่ตรวจ
พบได้ โดยการตรวจคัดกรองโรค ( Screening of diseases) เช่น การ
ตรวจวัดความดันโลหิตในการตรวจสุขภาพประจาปี ของพนักงาน
Ø การวินิจฉัยผู้ป่วยได้ อย่างรวดเร็วเมื่อพบว่ามีอาการ ( Early diagnosis
of symptomatic cases )
3. Tertiary prevention เป็ นการช่วยลดภาวะแทรกซ้ อนของโรค ลดความ
พิการของโรค ประกอบด้ วย
Ø การกาจัดความพิการ ( Disability limitation)
Ø การฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ( Rehabilitation )
จาแนกตามกลุ่มโรค
• โรคติดต่อ แบ่งตามลักษณะการติดต่อและกลวิธีการควบคุม เป็ น 4 กลุม่ คือ
1. โรคติดต่อนาโดยแมลง
2. โรคติดต่อจากการสัมผัส
3. โรคติดต่อที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน
4. โรคติดต่อทัว่ ไป หรื อโรคติดต่ออื่นๆ
โรคไม่ติดต่อ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่
1. กลุม่ พฤติกรรมสังคม มีสาเหตุจากการดาเนินชีวิตหรื อวิถีชีวิต (life style)
2. กลุม่ สิ่งแวดล้ อม มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้ เกิดมลภาวะ
เป็ นพิษขึ ้น
3. กลุม่ พันธุกรรม เช่น โรคทาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน
4. กลุม่ อื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ าใน 3 กลุม่ รวมทังโรคที
้
่มีสาเหตุมากกว่า 1 กลุม่
เช่น การติดสารเสพติด ซึง่ เป็ นจากพฤติกรรมและสิง่ แวดล้ อม
อุปสรรคจากการตรวจประเมินอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืน
• ถึงแม้ ประธานคือนายอาเภอจะเป็ นแกนหลักในการประสาน
ดาเนินงาน ยังพบอุปสรรคในการดาเนินงานบ้ าง เช่ น หัวหน้ าส่ วน
ราชการ ผู้บริหารอปท.หลายแห่ งยังไม่ ให้ ความสาคัญอย่ างเต็มที่จะ
เห็นได้ จากการส่ งเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัตมิ าประชุมแทนเกือบทุกครัง้
• อีกทัง้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายอาเภอก็มีผลกระทบต่ อความ
เข้ มแข็งของคณะกรรมการด้ วย
• การระดมทุนคณะกรรมการไม่ มีงบประมาณเป็ นของตนเองในการ
บริหารจัดการ ต้ องขอรั บการสนับสนุนจากท้ องถิ่นซึ่งบางห้ วงเวลาไม่
สอดคล้ องกับการดาเนินการจัดทาข้ อบัญญัตงิ บประมาณของท้ องถิ่น
หรื อส่ วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
• กฎหมายด้ านการควบคุมโรคติดต่ อยังเป็ นอานาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ลงมาไม่ ถงึ ระดับอาเภอโดยตรง
• หากการประเมินเป็ นการรั บรองคุณภาพ ซึ่งรู ปแบบของอาเภอ
ควบคุมโรคเข้ มแข็งบริหารจัดการไม่ เป็ นองค์ กร เป็ นแค่ เพียงการ
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่ วน ไม่ มีระเบียบ
กฎหมายรองรั บทัง้ ด้ านการควบคุมกากับและการใช้ งบประมาณ อีก
ทัง้ เมื่อมีหลายภาคส่ วนมาร่ วมกันดาเนินงาน แต่ ละภาคส่ วนต่ างมี
ภารกิจหลัก ระเบียบการปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาและวัฒนธรรมองค์ กร
ของตน อาจจะมีมุมมองในมิตทิ ่ ตี ่ างจากมิตดิ ้ านสุขภาพอย่ างเดียว
อาจทาให้ เป็ นการยากในการพัฒนาเพื่อให้ ได้ การรั บรอง
• คณะกรรมการตรวจรั บรองคุณภาพจึงควรมาจากหลายภาคส่ วนและ
มีระดับที่เป็ นที่ยอมรับ
สวัสดี

similar documents