sunum dosyası

Report
Doktora Öğrencilerine Araştırma ile İlgili
Tavsiyeler
Oğuz Solyalı
İşletme Programı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
25.10.2014
Sunum Planı







Kısa Özgeçmiş
Doktora Sırasında Karşılaşılan Zorluklar
İyi Bir Araştırma İçin Neler Yapılma(ma)lı
Araştırmanın Yayınlanması
Doktora Sonrası Araştırma
YA/EM Araştırma: Genel Eğilim
YA/EM Araştırma: Yeni Alanlar
2
Kısa Özgeçmiş
 Lisans: ODTÜ, Çevre Mühendisliği, 2003
 Yandal: ODTÜ, Endüstri Mühendisliği (Üretim Planlama &
Kontrolü), 2003
 Yüksek Lisans: ODTÜ, Endüstri Mühendisliği, 2005
Danışman: Haldun Süral
 Doktora: ODTÜ, Endüstri Mühendisliği, 2008
Danışman: Haldun Süral
 Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc): HEC Montreal,
Canada Research Chair in Distribution Management,
Danışmanlar: Gilbert Laporte & Jean-Francois Cordeau
3
Doktora Sırasında Karşılaşılan Zorluklar





Belirli bir alanda katkı sağlama zorunluluğu
Karamsarlık
Uzun sürmesi – motivasyon kaybı
Akranlarla/Yaşıtlarla/Arkadaşlarla karşılaştırma
Maddi kaygılar
4
İyi Bir Araştırma İçin Neler Yapılma(ma)lı
 Kapsamlı literatür taraması
 Varolan çalışmaların tam olarak anlaşılması
 Yapılan işlerin kaydedilmesi (neyin nasıl yapıldığının
yazılması)
 Kapsamlı deney tasarımı – farklı şeylerin denenmesi
 Hemen pes etmemek
 Yapılan araştırmanın en iyi şekilde yazımı
 Araştırma sonrası – sonuçların ve veri kümelerinin
saklanması ve yayınlanması
 Etik kurallara bağlılık
5
Araştırmanın Yayınlanması
 Konferans Sunumu
– Sonuçların doğrudan paylaşımı
– Benzer konuları çalışanlarla tanışma
– Geribildirim alma
 Bazı Önemli Konferanslar
–
–
–
–
–
INFORMS Konferansları
EURO Konferansları
Int. Symposium on Math. Prog.
YAEM Ulusal Kongresi
Diğerleri (ISOLDE, IWLS, TRISTAN, VEROLOG vb.)
6
Araştırmanın Yayınlanması
 Endeksli Dergilerde Makale (SCI/SSCI)
–
–
–
–
C&IE, C&OR, EJOR, IJPE, OMEGA, ORL
EO, IJPR, IIE Trans.
ANOR, JGO, JH, JS, MP, ORS
IJOC, MS, MSOM, OR, TS
 Hangi dergiye göndermeli?
–
–
–
–
Cevap alma hızı
Derginin itibarı
Makaledeki referanslar
Benzer çalışmaların yayınlandığı dergiler
7
Doktora Derecesi Sonrası Seçenekler
 Endüstri’de İş
 Akademi’de İş
o Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc)
o Kalıcı Pozisyon (Öğr. Üyesi)
Tavsiye: Doktorayı tamamlamadan önce tüm çalışmalarınızı
yayınlanması için dergilere göndermiş olun!
8
Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc)
 Tez yazmak yok!
 Ders almak yok!
 Ders vermek veya asistanlık yapmak yok!
 Sadece araştırma
o Araştırma yapmak
o Konferanslara katılmak
o Makale yazmak
9
Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc)
 Daha iyi iş imkanları
ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların aşağıdaki koşulları da
sağlaması gerekir:
i) Yurt dışında tanınmış bir üniversiteden doktora derecesi almış olması, ya da
ii) Yurt içi üniversitelerden doktora derecesi alındıysa,
(1) ya doktora sonrasında, yurt dışında tanınmış bir üniversite, araştırma veya
uygulama kurumunda “akademik üretim süreçlerine” en az iki dönem boyunca katılmış
olması ve
bu çalışmaların ürünlerinin ilgili FİKK’in olumlu görüşü ve Fakültenin
önerisiyle Rektörlükçe onaylanması,
(2) ya da yurt dışındaki uluslararası tanınmış kurum ve kuruluşlarca yapılan
değerlendirmelerle dünyada alanının en seçkinleri arasına girdiğinin ortaya konulması,
bu yönde uluslararası belge ve ödüllere sahip olması ve bunun FİKK’in olumlu
raporuna ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu önerisine dayanarak Üniversite Yönetim
Kurulu’nca onaylanması.
10
Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc)
 Yayın yapma fırsatı
 Yeni bir araştırma konusuna girme fırsatı
 Araştırma ağı kurma şansı
 Yabancı dil gelişimi
Tavsiye: İmkanınız varsa mutlaka yapın!
11
YA / EM Araştırma: Genel Eğilim
 Daha Kompleks Problemler
o Tek seviye -> Çok seviye
Ör: Tek vs. iki seviyeli ağ tasarımı,
Tek vs. çok seviyeli kafile büyüklüğü belirleme
o Tek araç -> Çok araç
Ör: Tek vs. çok araçlı envanter-rotalama problemi
12
YA / EM Araştırma: Genel Eğilim
 Daha Bütünleşik Problemler
o Envanter-Rotalama
o Üretim-Rotalama
o Yer Seçimi-Rotalama
o Envanter-Yer Seçimi
 Belirsizliğin Dahil Edilmesi
o Stokastik Programlama
o Gürbüz (robust) Eniyileme
13
YA / EM Araştırma: Genel Eğilim
 Çözüm Yöntemleri
o Kesin Yöntemler (dal-kesi, dal-fiyat, dal-kesi-fiyat)
• Cplex/Gurobi/Xpress ciddi rakipler!
o Hibrit Yöntemler: (Meta)heuristic + MIP (matheuristics)
14
YA / EM Araştırma: Yeni Alanlar
 Enerji ve Çevre Politikalarında YA
 Sağlık Sistemlerinde YA
 Afet Yönetiminde YA
 Gelir Yönetimi
 Büyük Veri (Big Data) ve Veri Madenciliği
15
TEŞEKKÜRLER
SORULAR?
&
YORUMLAR?
16

similar documents