Konfigurationsanalys Cosmic (ppt, nytt fönster)

Report
Konfigurationsanalys Cosmic
”Agenda”
•
•
•
•
•
•
•
Sammanfattning
Bakgrund
Metodik/Angreppssätt
Avgränsningar
Resultat
Observationer
Slutsats och rekommendationer
Sammanfattning
Fokusera framåt, inte bakåt…
Bakgrund
• Landstingsdirektörerna har
uttalat en tydlig ambition
att samverka i större
utsträckning
• CeHis nationella
handlingsplan pekar också
mot ökad samverkan
• HoS- och IT-direktörerna
har initierat ett antal
utredningar i syfte att
kartlägga vilka
förutsättningar som finns
kring ökad samverkan kring
Cosmic
Syfte
• Att förbättra och samordna
vårdprocesserna inom och
mellan landstingen
• Detta underlättas med stor
sannolikhet om man lyckas
ensa, likrikta och samordna
Cosmic-installationerna
• Kartläggning av Cosmicinstallationer är ett sätt att
identifiera var det finns
olikheter i hur
sjukvårdsarbetet bedrivs
Metodik/Angreppssätt
• Inledande diskussion med Förvaltningsrådets
representanter gav följande angreppssätt
– Identifiering av primära och gemensamma moduler
– Workshops med modulexperter
• Identifierade moduler
–
–
–
–
–
–
–
CDE (Ramverk)
Vårddokumentation
Läkemedel
Vårdadministration
Resursplanering
Vårdbegäran
Cosmic Intelligence CI
Arbetsgång
Dokumentstudier
Workshops
Dokumentation Remissgranskning
Resultat
per modul
Slutrapport
Omfattning/Avgränsningar
Omfattning
för denna
rapport
Resultat
CDE - Ramverk
• Stora likheter i dagens konfiguration och
likartade strategiska avväganden inför
framtiden
• Skiljer sig åt avseende behörighet till data
vilket påverkar konfiguration av andra
moduler. Orsaken är olika juridiska tolkningar
avseende krav.
Resultat
Vårdadministration
• Få skillnader i konfiguration
• Skillnad i ”Produkter”, d.v.s. Patientavgift,
Besökskostnad, Beställarprodukt, etc.
• Orsak är politiska beslut avseende avgifter och
faktureringsprinciper
• Påverkar inte användningen av systemet
Resultat
Resursplanering
• Här finns en del skillnader
• Dessa beror främst på olika utdatakrav (från
såväl vård, ledning som politiken)
• Även gemensamma krav har lösts på olika sätt
i systemet, t.ex. Väntetidsuppföljning.
• Skillnader finns även avseende hanteringen av
vårdtjänster
Resultat
Vårddokumentation
• Det finns en del skillnader även i denna modul
• Hantering av sekretess skiljer
• Lösningar för bifogade filer och scanning
skiljer
• Hantering av brev och blanketter skiljer
• Skillnaderna påverkar såväl dokumentationsarbetet i vården som systemadministrationen
Resultat
Läkemedel
• Modulen är till stora delar styrd av nationella
krav vilket ger en skapligt likartad konfguration
• De skillnader som finns beror till största del på
tillgången till och användandet av
ordinationsmallar
• Ny modul och gemensam produktkatalog ger
stora möjligheter att samordna arbetssätt inkl.
termer
Resultat
Vårdbegäran
• Övervägande likartad konfiguration
• De skillnader som finns beror främst på
historiska prestandaproblem
• Modulen ersätts med nya RF och
möjligheterna att samordna verksamhetsprocesserna är ur ett systemperspektiv mycket
goda
Övriga observationer
• Inte mycket till dokumentation…
• Mycket positiv stämning i arbetsgrupperna avseende
uppgiften. Många ”aha-upplevelser” noterades…
• Justeringar och likriktning av konfiguration initierades
direkt under pågående workshops för uppenbara och
onödiga skillnader
• Workshop-övningarna upplevdes lyckade och
konfigurationsdiskussionen bör permanentas via
förvaltningsrådets nätverksgrupper
• Vi bör dokumentera konfigurationen på samma sätt
• Ett regionalt samordningsinitiativ kan lösa ”lokala
låsningar”
• Synen på ”Vårdportal” är en viktig faktor för synen på
Cosmic…
Slutsats
• Fortsätt att utveckla en ökad samverkan kring
Cosmic
• Lägg största kraften på att samordna er i
samband med införande av ny funktionalitet
• Införandet av R8 med de två verksamhetsmässigt omfattande modulerna RF och
Läkemedel är ett gyllene tillfälle
Rekommenderade aktiviteter
Pågående och framtida utveckling
• Starta omgående samverkan avseende RF och
övriga ny funktionalitet i R8.0
• Starta omgående samverkan avseende
Läkemedel och övriga ny funktionalitet i R8.1
• Starta omgående samverkan kring införandet
av Webtidbok
Rekommenderade aktiviteter
Befintlig miljö
• Avsätt en halv dag med lämpliga personer
(jurister, verksamhet, förvaltning) för att
utreda möjligheten till gemensam syn
avseende behörighet- och sekretess när det
gäller åtkomst till data
• Värdera om det finns anledning att analysera
utdatakrav…
Rekommenderade aktiviteter
Övrigt
• Säkerställ att modulnätverken etableras och
att konfiguration kontinuerligt är på
dagordningen
• Koordinera konfigurationsdokumentationen

similar documents