VILLONSKÁ BALADA A SONET

Report
VILLONSKÁ BALADA A SONET
+ renesance
Jako obvykle pár otázeček
pro Vaše mozečky… 
Co je to renesance?
Kdy, kde, proč, co, jak?
A co u nás?
Co je to balada?
Co je to villonská balada?
Kdo to byl Francois Villon?
Kteří čeští autoři psali/píší villonské balady, či se Villonovi blíží?
Co je to sonet?
Jak vypadá anglický sonet?
Jak vypadá italský sonet?
Znáte Shakespeara? Znáte Petrarcu? Znáte je osobně? 
RENESANCE
Co je to? Znovuzrození
Období rozkvětu uměni a vědy
Kdy? Přelom 13.-14. století
Kde? Florencie
Proč? Bylo teplo. Začalo se úspěšně rozvíjet řemeslo, obchod, životní úroveň. Lidé
naplnili spodní patra Maslowovy pyramidy a mohli se rozhlížet po těch vyšších.
Typické rysy: antropocentrismus
individualismus
vědecký základ umění
nacionalizace umění
sekularizace
mecenášství
sběratelství
Chronologie: TRECENTO – 14. století, počátky ve Florencii
QUATTROCENTO -15. století, rozšíření po celé Itálii
CINQUECENTO – 16. století, rozšíření za hranice Itálie
VYSVĚTLI pojem renesanční osobnost.
UVEĎ příklady.
DÍVEJ se pozorně. 
PŘEMÝŠLEJ. 
Francois Villon
1429/1431 – 1463 nebo později 
Bohém, rebel, opilec
Odsouzen k smrti za vraždu kněze (1455), ve vězení psal, omilostněn,
leč vyhnán z Paříže – a zde se jeho stopa ztrácí…
Dílo: směs „vysokého“ a „nízkého“ stylu
Odkaz
Závěť
Balady v žargonu
Villonská balada
Je to opravdu, ale opravdu náročný literární útvar. Vytvořit ho podle
pravidel je velmi těžké.
4 strofy
První 3 strofy mají 7 – 12 veršů
Poslední sloka obsahuje poslání
Poslední sloka má 4 – 6 veršů (tj. o polovinu méně než první tři)
Poslední verš každé sloky se opakuje jako refrén
Básník smí použít pouze tři rýmové koncovky (A,B,C) a musí dodržet
jejich použití ve struktuře, kterou si zvolí (například ABABBCBC,
nebo, za použití rýmu obkročného, ABBAACCA).
Je založena na kontrastech a protikladech
•
Já u pramene jsem a žízní hynu,
horký jak oheň, zuby drkotám,
dlím v cizotě, kde mám svou domovinu,
ač blízko krbu, zimnici přec mám,
nahý jak červ, oděn jak prelát sám,
směji se v pláči, doufám v zoufání,
mně lékem je, co jiné poraní,
mně při zábavě oddech není přán,
já sílu mám a žádný prospěch z ní,
srdečně přijat, každým odmítán.
•
Jen to mi nesporné, co plno stínů,
kde světlý den, tam cestu sotva znám,
kde průzračnost, tam výkladem se minu,
svou znalost vděčím náhlým náhodám,
vše vyhrávaje, čím dál smolněj hrám,
dím „dobrý večer“, jitro-li se skví,
když ležím naznak, strach mám z padání,
bohatství čekám, ničí nejsem pán,
mám vše, co chci, – nic, na čem srdce lpí –˜˜
srdečně přijat, každým odmítán.
•
K věcem, jež neznám, horoucně se vinu,
ženu se k cíli, jehož nežádám,
kdo ke mně vlídný, tomu dávám vinu,
kdo mluví pravdu, tomu lhářů lám,
můj druh je ten, kdo vemluví mně klam
a „labuť černá je jak havran“ dí,
v tom spojence zřím, kdo mi ublíží,
mně jedno, jsem-li šalbě ve psí dán,
mám v mysli vše, jen ne to nejbližší,
srdečně přijat, každým odmítán.
•
Kníže, každý, kdo to čte, nechť ví:
nic neznám, ač mám o všem vědomí.
Jsem stranický, jsem zastánce všech stran.
Co chci? Být z těch zas, plat kdo bráti smí,
srdečně přijat, každým odmítán.
Balada (1458)
Inspirace Villonem v české literatuře
Jarmila Loukotková – Navzdory básník zpívá
Jiří Voskovec, Jan Werich – Balada z hadrů
Vítězslav Nezval - 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida
Ivan Martin Jirous – Magorovy labutí písně (idea, nikoli forma)
… ale v poslední době zejména
Michal Horáček
http://www.kudykam.net/?s1=prilezitost&s2=balady
Sonet
Italský
Francesco Petrarca
(1304 – 1374)
Anglický
William Shakespeare
(1564 – 1616)
8 propozice
6 řešení
4 abab
4 cdcd
4 efef
2 gg
4 abba
4 abba
3 cde/cdc
3 cde/cdc
Jan Křesadlo – Věnec sonetů
http://www.kresadlo.cz/s61-70.pdf

similar documents