หลักการทำงานของเครื่องกลึง

Report
วิชา งานเครื่ องมือกล
ผู้สอน
อาจารย์ ไพโรจน์ แสงศรี มณีวงศ์
หลักการทางานของเครื่องกลึง
ชุดหัวเครื่องกลึง (Head Stock)
ชุดส่วนที่อยูซ่ ้ ายสุดของเครื่ อง ใช้ ในการขับหัวจับ หรื อขับชิ ้นงานให้ หมุน
ด้ วยความเร็วรอบต่าง ๆ
มีสว่ นประกอบที่สาคัญดังนี ้
• ชุดส่งกาลัง (Transmission) เครื่ องกลึงจะส่งกาลังขับงานกลึงด้ วย
มอเตอร์ ไฟฟ้า (Motor)โดยส่งกาลังผ่านสายพานลิม่ (V-Belt) และผ่านชุด
เฟื อง (Gear) mสามารถปรับความเร็วรอบได้ ระดับต่าง ๆ เพื่อไปขับเพลา
หัวจับงาน (Spindle) ให้ หมุน
หลักการทางานของเครื่องกลึง
สาหรับเครื่ องกลึงรุ่ นเก่าจะปรับความเร็ วรอบของเพลาหัว จับงาน
โดยใช้ ล้อสายพาน (Pulley) ที่มีหลายขัน้ ซึง่ แต่ละขันจะให้
้
ความเร็ วรอบ
แตกต่างกัน
ส่งกาลังด้ วยชุดเฟื อง
การส่งกาลังด้ วยสายพาน
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• ชุดเฟื องทด (Gears) ใช้ ทดความเร็วรอบในการกลึงมี 2 ชุด
คือ ชุดที่อยูภ่ ายในหัวเครื่ องและชุดที่อยูภ่ ายนอกหัวเครื่ องกลึง
ชุดเฟื องภายในหัวเครื่ องกลึงชนิดยันศูนย์ (HEAD GEAR)
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• แขนปรับความเร็วรอบ (Spindle Speed Selector) เป็ นแขนที่อยู่
ส่วนบนหรื อส่วนหน้ าของเครื่ องใช้ สาหรับโยกเฟื องที่อยู่ภายในหัวเครื่ องให้
ขบกันเพื่อให้ ได้ ความเร็วรอบต่าง ๆตามต้ องการ
แสดงคันโยกปรับความเร็วรอบ
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• แขนปรับกลึงเกลียว (Lead Screw and Thread Rang Level)
เป็ นแขนสาหรับปรับเฟื องในชุดกล่องเฟื อง (Gear Box) เพื่อกลึงเกลียว
โดยที่เพลากลึงเกลียวหมุนขับป้อมมีดให้ เดินกลึงเกลียวบนชิ ้นงาน
แขนปรับกลึงเกลียว
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• ชุดเพลาหัวเครื่ องกลึง (Spindle) มีลกั ษณะรูปทรงกระบอกเจาะ
รู กลวงตลอดด้ านหน้ าจะเป็ นรู เรี ยวแบบมอร์ สเพื่อใช้ ประกอบกับ หัวศูนย์
เพลาหัวเครื่ องกลึงใช้ จับกับหัวจับเครื่ องกลึง มี 4 แบบ คือเพลาหัว
เครื่ องกลึงแบบเกลียว เพลาหัวเครื่ องกลึงแบบเรี ยว เพลาหัวเครื่ องกลึง
แบบลูกเบี ้ยว และเพลาหัวเครื่ องกลึงแบบสกรูร้อย
แสดงชุดเพลาหัวเครื่ อง
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• ชุดแท่นเลื่อน (Carriage)
ชุดแท่นเลื่อน เป็ นส่วนประกอบที่ใช้ ควบคุมและรองรับเครื่ องมือตัด
เพื่อให้ เครื่ องมือตัดของเครื่ องกลึงเลื่อนไป-มาในทิศทางตามแนวยาว
หรื อตามขวางของสะพานแท่นเครื่ อง ชุดแท่นเลื่อนมีสว่ นประกอบสาคัญ
2 ส่วน คือ ชุดแคร่คร่อม (Saddle) และชุดกล่องเฟื อง (Apron)
1. แคร่คร่อม (Saddle) เป็ นส่วนที่อยู่บนสะพานแท่นเครื่ อง (Bed) เพื่อ
รองรับชุดป้อมมีด และชุดกล่องเฟื อง แคร่ คร่ อมสามารถเลื่อนไป-มาใน
แนวนอน ซึง่ ใช้ ในงานกลึงปอก
หลักการทางานของเครื่องกลึง
2. แท่นเลื่อนขวาง (Cross Slide) เป็ นส่วนที่ยึดอยู่บนแคร่ คร่ อม
สามารถเลื่อนไป-มาด้ วยสกรู ใช้ ในการกลึงปาดหน้ า หรื อป้อนลึก
3. แท่นเลื่อนบน (Compound Rest) เป็ นส่วนที่ยดึ อยู่บนแท่นปรับ
องศา สามารถเลื่อนไป-มา ด้ วยชุดสกรู ใช้ ในการกลึงเรี ยว (Taper) หรื อ
กลึงมุมต่าง ๆ หรื อใช้ ทาหน้ าที่เช่นเดียวกับแท่นเลื่อนขวาง
ที่ปรับองศา เป็ นส่วนที่ยดึ อยูบ่ นแท่นเลื่อนขวางและอยูใ่ ต้ แท่นเลื่อนบน
สามารถปรับเป็ นองศาต่าง ๆ
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• ชุดกล่องเฟื อง (APRON)
ประกอบด้ วยเฟื องทด ใช้ ในกรณี ก ลึ ง อั ต โนมั ติ ชุ ด กล่ อ งเฟื อง
ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ ดังรูปที่ 4.20
1. มือหมุนแท่นเลื่อน (Traversing Hand Wheel) ใช้ สาหรับหมุนชุดแท่น
เลื่อนให้ เคลื่อนที่ในแนวซ้ าย – ขวา
2. แขนโยกป้อนกลึงอัตโนมัติ (Fed Selector) ใช้ สาหรับโยกป้อนกลึง
อัตโนมัติ
3. แขนโยกกลึงเกลียว (Lead screw Engagement Lever) ใช้ สาหรับ
โยกกลึงเกลียว
หลักการทางานของเครื่องกลึง
4. ปุ่ มดึงสาหรับกลึงเกลียว (Controls Forward or Reverse) ใช้ สาหรับดึง
เปลี่ยนชุดเฟื องกลึงเกลียว
5. ปุ่ มดึงสาหรับกลึงปอกผิวอัตโนมัติ (Feed Lever) ใช้ สาหรับดึงเปลี่ยน
ทิศทางการเดินป้อนอัตโนมัติของแท่นเลื่อนขวางหน้ าหลัง
ชุดกล่องเฟื อง (Apron)
ส่วนประกอบชุดกล่องเฟื อง
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• ป้อมมีด (Tool Post)
เป็ นส่วนที่อยู่บนสุดใช้ จบั ยึดมีดกลึง มีดคว้ าน สาหรั บกลึงงานป้อมมีด
มีหลายชนิด เช่น ชนิดมาตรฐาน (Standard-type Lathe Tool Post) ชนิด
สะพาน 4 มีด (Four-way Turret Tool Post) และชนิดสะพานมีดทางเดียว
เป็ นต้ น
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• ชุดท้ ายแท่น (Tail Stock)
เป็ นส่วนที่อยู่ด้านขวามือ ท้ ายสุดของเครื่ องกลึง ใช้ สาหรับจับยันศูนย์
(Lathe Center) เพื่อใช้ ประคองงานกลึงที่ยาว ๆ ไม่ให้ สนั ้ หรื อหัวจับส่วน
(Drill Chuck) เพื่อจับดอกสว่าน (Drill) ดอกเจาะยันศูนย์(Center Drill)
เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยันศูนย์ท้ายแท่น ยังสามารถเยื ้องศูนย์ เพื่อใช้ ในการกลึงเรี ยวที่
มีความยาวมาก ๆ ได้ อีก วิธีหนึ่ง ยัน ศูนย์ ท้า ยแท่ นสามารถเลื่ อนไป-มา
และล็อกได้ ทกุ ตาแหน่งบนสะพานแท่นเครื่ อง
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• สะพานแท่นเครื่ อง (Bed)
เป็ นส่วนที่อยูล่ า่ งสุด ใช้ รองรับส่วนต่างๆของเครื่ องกลึงทาจากเหล็กหล่อ
ส่วนบนสุดจะเป็ นรายเลื่อน (Bed Way)ที่เป็ นรูปตัววี คว่าและส่วนแบน ราง
เลื่อนจะผ่านมาชุบผิวแข็งและขุดระดับมากแล้ วจึงสึกหรอยากส่ วนล่างสุด
ของสะพานแท่นเครื่ องจะเป็ นฐานรองและส่วนที่เก็บระบบปั๊ มน ้าหล่อเย็น
สะพานแท่นเครื่ อง
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• ระบบป้อน (Feed Mechanism)
เป็ นชุด ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ระบบส่ ง ถึ ง การท างานของเครื่ อ งกลึง ซึ่ ง
สามารถปรับความเร็วของเพลาหัวเครื่ องได้ สามารถปรับอัตราป้อนกลึงตามแนวยาว
และแนวขวาง ให้ มีความหยาบหรื อละเอียดสามารถกลึงอัตโนมัติและยังสามารถกลึง
เกลียวได้ ทงระบบอั
ั้
งกฤษ (หน่วยเป็ นนิ ้ว) และระบบเมตริ ก (หน่วยเป็ นมิลลิเมตร)
ระบบป้อนประกอบด้ วยส่วนสาคัญต่าง ๆ คือ ชุดเฟื องป้อน ชุดเฟื องขับ เพลาป้อน
และเพลานา พัง ซึง่ แต่ละส่วนนี ้จะมีการทางานที่สมั พันธ์กนั ตลอดเวลา
หลักการทางานของเครื่องกลึง
• ระบบน ้าหล่อเย็น (Cooling Pump)
จะอยูท่ ี่ฐานรองของเครื่ องกลึง ซึง่ จะประกอบด้ วยปั๊ ม (Pump) ที่จ่มุ อยู่
ในถังของน ้าหล่อเย็น และสายยางน ้าหล่อเย็นที่โผล่ขึ ้นมา และจับยึดอยู่
บนชุดแท่นเลื่อน ซึง่ จะพ่นน ้าหล่อเย็นตรงกับงานตลอดเวลา
การบารุ งรักษาเครื่องกลึง
ระบบการหล่ อลื่น
1. การหล่อลื่นในส่วนของ HEAD STOCK และส่วนชุดหีบเฟื องป้อน
การหล่อลื่นนันควรมี
้
่จะ
เติมน ้ามันหล่อลื่นให้ พอดีขีดบนกระจกน ้ามันที่กาหนดไว้ หรื อประมาณ
¾ ของหลอดแก้ ว
2. การหล่อลื่นในชุดเฟื องส่งกาลังให้ ทาการเปิ ดฝาครอบสายพานและ
หมัน่ ตรวจสอบเป็ นประจา
3. การหล่อลื่นส่วน CARRIAGE ในการหล่อลื่น ในการหล่อลื่นแบบ
HEAD PUMP
ความปลอดภัยในการใช้ เครื่องกลึง
1. ตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องกลึงทุกครัง้ ก่อนการทางาน ว่ าอยู่ใน
สภาพพร้ อมที่จะทางานอย่างปลอดภัย ถ้ ามีข้อบกพร่ องให้ แจ้ ง ผู้ควบคุม
แก้ ไขทันที
2. ต้ องสวมแว่นตานิรภัยทุกครัง้ ที่ปฏิบตั ิงานบนเครื่ องกลึง
3. ก่อนเปิ ดสวิตซ์เครื่ อง ต้ องแน่ใจว่าจับงาน จับมีดกลึง แน่ น และถอด
ประแจขันหัวจับออกแล้ ว
4. สวิตซ์หรื อปุ่ มนิรภัยต่าง ๆ ของเครื่ องกลึง เช่น ที่หวั เครื่ อง เบรกที่ฐาน
เครื่ องต้ องอยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะทางาน
ความปลอดภัยในการใช้ เครื่องกลึง
5. ขณะกลึงจะมีเศษโลหะออกมา ห้ ามใช้ มือดึงเศษโลหะเป็ นอันขาด ให้
ใช้ เหล็กขอเกี่ยวหรื อแปรงปั ดแทน
6. ห้ ามสวมถุงมือขณะทางานกลึง รวมทังแหวน
้
นาฬิกา เสื ้อผ้ าที่หลวม
หรื อเน็คไท ซึง่ หัวจับงานจะดึงเข้ าหาหัวจับ จนเป็ นอันตรายได้
7. ต้ องถอดประแจขันหัวขับออกทุกครัง้ ที่ขนั หรื อคลายหัวจับแล้ วเสร็จ
8. ระวังชุดแท่นเลื่อนจะชนกับหัวจับงาน เพราะจับงานสันจนเกิ
้
นไป
ความปลอดภัยในการใช้ เครื่องกลึง
9. ห้ ามจับมีดกลึงออกมาจากชุดป้อมมีดยาวเกินไป และไม่ควรเลื่อน
แท่นเลื่อนบนออกมาให้ ห่างจากจุดกึ่งกลางมากเกินไป จะทาให้ ป้อมมีดไม่
แข็งแรงและมีดสัน่ ได้
10. ห้ ามใช้ มือลูบหัวจับเพื่อให้ หยุดหมุนให้ ใช้ เบรกแทนและห้ ามใช้ มือ
ลูบชิ ้นงานเพราะคมงานอาจจะบาดมือได้
11. การถอดและจับยึดหัวจับ (Chuck) จะต้ องใช้ ไม้ รองรับที่สะพาน
แท่นเครื่ องเสมอ
12. ต้ องหยุดเครื่ องทุกครัง้ ที่จะถอดจับหรื อวัดชิ ้นงาน
หลักการทางาน ของเครื่องไสนอน
1. กลไกภายในของเครื่ องไสนอน
กลไกภายในของเครื่ องไสทัว่ ๆ ไปมีการขับเคลื่อนด้ วย Link ร่ วมกับ
ชุดเฟื อง ที่รับกาลังขับจากมอเตอร์ ส่งผ่านมาที่เฟื องขับ (Pinion Drive
From Gear Box) แล้ วส่งผ่านไปล้ อเฟื องตัวใหญ่ (Bull Wheel) ซึง่ จะ
ประกอบร่วมกับRocker Arm ส่งกาลังขับผ่านไปยัง Compensating Link
จะดัน Ram ทาให้ เคลื่อนที่ไป – กลับ ทาให้ มีดไสซึง่ อยู่ในป้อมมีดตัดเฉือน
ชิ ้นงานออก
หลักการทางาน ของเครื่องไสนอน
2. การเคลื่อนที่ของ Ram
จังหวะเดินหน้ า และจังหวะถอยกลับของ Ram จะเคลื่อนที่ไป – กลับ
ในขณะที่ Crank Gear มีทิศทางการหมุนเป็ นวงกลม ถ่ายทอดการหมุนมายัง
Crank Pin และ Rocker Arm ตามภาพ A จังหวะการเคลื่อนที่ของ Ram มี 2
จังหวะคือ จังหวะเดินหน้ าและจังหวะถอยกลับ ในช่วงจังหวะถอยกลับนี จ้ ะมี
ระบบ Quick Return อย่างง่าย ๆ ช่วยลดเวลาในการถอยกลับของ Ram และ
ตาแหน่งนี ้จะอยู่ในมุมของ Rocker Arm อยู่ในจุดที่ชกั กลับ เมื่อ Crank pin
เคลื่อนที่จากจุด A ผานจุดB ไปยังจุด C (ดูภาพ B) Ram จะเคลื่อนที่เดินหน้ า
เท่ากับความยาวในช่วงชักที่ตงระยะไว้
ั้
เมื่อเคลื่อนที่จากจุด C ผ่านจุด D มายัง
จุด A Ram จะเคลื่อนที่ถอยกลับมา ณ ตาแหน่งเดิม จากรูปเห็นว่า ช่วงโค้ ง ABC
ยาวกว่าช่างโค้ ง CDAดังนันในจั
้ งหวะช่วงเดินหน้ าจะใช้ เวลามากกว่าจังหวะ ช่วง
ถอยกลับและเป็ นการป้องกันไม่ให้ มีดทื่อเร็ วได้ อีกด้ วย
หลักการทางาน ของเครื่องไสนอน
3. วิธีตงและปรั
ั้
บความยาวช่วงชัก
เปลี่ยนความยาวของระยะชักให้ อยู่ในตาแหน่งที่ต้องการ ตาแหน่ ง Crank
pin ใน Crank Gear จะต้ องเลื่อนออกจากจุดศูนย์กลางซึง่ เป็ นจุดที่ระยะชักมีคา่
เป็ นศูนย์กลาง ซึ่งเป็ นจุดที่ระยะชักมีค่าเป็ นศูนย์ไปยังเส้ นรอบวง จะเป็ นจุดที่มี
ความยาวของระยะชักมีค่าความยาวมากที่สดุ การปรับแต่งความยาวของช่ วง
ชักนี ้อาศัยหลักการของระยะการหนีศนู ย์ปรับด้ วยเกลียว โดยการหมุ นปรับด้ วย
มือผ่าน Bevel Gear ซึง่ ปลายเพลาเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าเพื่อเอาไว้ ใส่ประแจ
หมุน Crank pin จะมี Sliding Block ประกอบอยู่ตวั Sliding Block จะยึดติด
แน่นกับ Dovetail Block ด้ วยตัวDovetail Block นี ้จะมีแกนเกลียวสวมอยู่และ
หมุนอยู่กบั ที่ได้ ดังนันเมื
้ ่อหมุนสลักเกลียวก็จะเป็ นตัวทาให้ Dovetail Block
เคลื่อนที่ และเปลี่ยนตาแหน่งของ Crank pin บน Crank Gear ทาให้ ความยาว
ช่วงชักเปลี่ยนไป
หลักการทางาน ของเครื่องไสนอน
การปรับความยาวช่วงชัก
หลักการทางาน ของเครื่องไสนอน
4. ระบบการป้อน
ระบบการป้อนของเครื่ องไส การป้อนไสจะเคลื่อนที่ด้วยระบบ Feed Screw
การหมุนป้อนอัตโนมัติกระทาได้ โดยการหมุน Feed Screw ซึง่ กระทาในจังหวะ
ชักกลับ หรื อถอยกลับของมีดไส การป้อนจะเกิดขึ ้นโดยการใช้ Pawl และ
Ratchet Wheel ประกอบเข้ ากับปลายข้ างหนึง่ ของ Feed Screw (ดังภาพ) ใน
เครื่ องไสสมัยใหม่จะมีFeed Box ใน Feed Box ภายในมีอปุ กรณ์เช่นเดียวกันนี ้
ประกอบอยูด่ ้ วยหลักการเดียวกัน ในจังหวะทิศทางการถอยกลับ Pawl จะยกขึ ้น
ด้ วยกาลังของสปริ ง ทาให้ ไม่มีการป้อน เมื่อถึงจังหวะเดินหน้ า ตัว Pawl จะติด
กับ Ratchet Wheel ทาให้ Ratchet Wheel หมุนไปหนึ่งฟั นหรื อสองฟั น หรื อ
มากกว่า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระยะ Crank pin ที่ตงไว้
ั ้ หนีศนู ย์ไปมากน้ อยเท่าใด และจะ
เป็ นจานวนอัตราการป้อนด้ วย การป้อนนี ้จะกระทาแต่ละครัง้ ของช่วงชักเกลียว
หลักการทางาน ของเครื่องไสนอน
การบารุ งรักษาเครื่องไส
1 .ทาความสะอาดเครื่ องจักรทุกครัง้ หลังจากการปฏิบตั ิงาน
2. หยอดน ้ามันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ ทุกครัง้ ก่อนการทางาน
3. ตรวจระดับน ้ามันในห้ องเกียร์ อยูเ่ สมอ
4. ใช้ น ้ามันหล่อลื่นให้ ตรงตามที่บริษัทผู้ผลิตกาหนดมา
5. บันทึกการหล่อลื่นประจาวัน ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน ตามจุดที่
บริษัทผู้ผลิตกาหนดโดย เคร่งครัด
ความปลอดภัยในงานไส
1. ไม่จบั ยึดเครื่ องมือ และอุปกรณ์ในขณะที่เครื่ องจักรกาลังทางาน
2. ปั ดเศษโลหะออกด้ วยแปรง หลังจากเครื่ องหยุดนิ่ง
3. เมื่อเครื่ องจักรกาลังทางานห้ ามออกจากบริเวณที่ปฏิบตั ิงาน
4. ใช้ เครื่ องมืออย่างถูกต้ อง
5. เมื่อเครื่ องจักรชารุดหรื อเกิดอุบตั ิเหตุต้องรายงานให้ ผ้ คู วบคุมทราบทันที
6. ต้ องระมัดระวังในการจับยึดเครื่ องมือมีคมและไม่ใช้ เครื่ องมือที่แตกร้ าว
7. หยุดเครื่ องก่อนเปลี่ยนความเร็วในการไส
8. ปรับตาแหน่งของกลไกป้อนอัตโนมัติก่อนปิ ดสวิตช์
9. ห้ ามหยุดมีดก่อนจะชักกลับสุดยกเว้ นเกิดเหตุสดุ วิสยั
10. ต้ องแน่ใจก่อนว่าชิ ้นงานถูกจับยึดอย่างถูกต้ องยึดแน่นปลอดภัยและกลไก
ป้อนอยูใ่ นตาแหน่ง ปกติ
หลักการทางานของเครื่องกัด
การทางานของเครื่ องกัด (MILLING OPERATION) ผู้ผลิตจะ
ออกแบบมาให้ เหมาะกับความต้ องการของการใช้ ง านโดยยึดถื อความ
สะดวกในการท างานและประโยชน์ ก ารใช้ งานเป็ นหลั ก ขึ ง้ อยู่ กั บ
องค์ประกอบหลังดังนี ้
1. ชนิดของเครื่ องกัด (TYPE OF MACHINE)
2. ชนิดของมีดกัด (TYPE OF MILLING CUTTERS)
3. อุปกรณ์ช่วยจับและอุปกรณ์ช่วยงานพิเศษต่าง ๆ (THE AND SPEED
OF SPINDLE)
ทัง้ หมดเมื่อทางานพร้ อมกันแล้ ว จะแบ่งเป็ นงานหลักใหญ่ ๆ ได้
ดังนี ้
หลักการทางานของเครื่องกัด
1. งานผิวราบ (horizontal surface) ได้ แก่
- งานกัดผิวราบ
- งานกัดผิวตังฉาก
้
- งานกัดผิวเอียง
2.งานขึ ้นรูปผิวแบบต่าง ๆ (forming machine) ได้ แก่
- ร่องลิม่
- ร่องตัวที
- ร่องหางเหยี่ยว
หลักการทางานของเครื่องกัด
Universal Horizontal Milling Machine
หลักการทางานของเครื่องกัด
• โต๊ ะงานสามารถปรับเป็ นมุมในแนวราบได้ +/- 45 องศา นอกจาก
ใช้ กดั งานแล้ ว ยังนิยมใช้ มาร์ คชิ ้นงานได้ ด้วย
• เครื่ อ งกัด ที่ มี โ ต๊ ะ งานเป็ นรู ป วงกลมหมุน ได้ ใ นแนวระดั บ เป็ น
เครื่ องกัดแบบยูนิเวอร์ แซล
หลักการทางานของเครื่องกัด
- การกัดแบบ down cut เป็ นที่นิยมมากกว่าการกัดแบบ Up cut
เพราะ ทิ ศ ทางการหมุน ของใบมี ด กับ ทิ ศ ทางการป้ อนวัส ดุไ ปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน แรงกระแทกชิ น้ งานกดลงด้ า นล่ า ง จึ ง ท าให้ ยึ ด
ชิ ้นงานง่ายขึ ้น ใบมีดมีอายุนานขึ ้น แรงที่ใช้ ในการกัดน้ อยลง แต่การ
กัดแบบนี ้เครื่ องกัดควรจะมีการป้องกันการถอยของสกรูขบั เคลื่อน
- ถ้ าให้ Z=จานวนฟั น fz = ระยะป้อนกัดในแต่ละฟั น n = ความเร็ ว
รอบการป้อน ดังนั
้ น้ ความเร็วของการป้อนโต๊ ะงาน (V) = fz . Z . N
- ในการกัดโลหะอัลลอยชนิดเบา ถ้ าต้ องการให้ ผิวงานมีความเรี ยบ
สวยงามจะต้ องใช้ มมุ คายที่มากขึ ้น
หลักการทางานของเครื่องกัด
- มีดกัดด้ านข้ าง (Side cutter) จะมีฟันอยูโ่ ดยรอบ รูปร่างของคมตัดมี
3 แบบ คือ คมกัดปกติ คมกัดหยาบ และคมกัดแบบสับหลีก ส่ วน
ชนิดของฟั นกัดมี 2ชนิดคือชนิดฟั นตรงกับชนิดฟั นเฉียง (ไม่ใช่คมกัด
แบบปกติกบั คมกัดหยาบ)
- ตามมาตรฐานJIS. มีดกัดซีเมนต์คาร์ ไบด์ ถ้ ามีค่าหมายเลขการใช้
งานมากขึ ้น แสดงว่ามีค่าความแข็งแรงมากขึ ้น ถ้ ากัดงานแล้ วมีการ
ตกสะเก็ดได้ ง่ายก็ให้ เลือกใช้ เบอร์ ที่สงู ขึ ้น
- ส่วนใบมีดกัด high speed steel ที่มีการเคลือบด้ วย TiC หรื อ
Al2O3 จะมีอายุการใช้ งานนานกว่ามีดกัดที่ไม่ได้ เคลือบ
หลักการทางานของเครื่องกัด
- รอยกัดที่เกิดจากการหมุน (rotation mark) คือรอยที่มีดกัดหมุนไป 1
รอบ แล้ วเหลือให้ เห็นเป็ นรอยเว้ าแหว่ง (ไม่ใช่รอยที่เกิดจากฟั นกัดแต่
ละฟั น ) ถ้ าเป็ นรอยที่ เ กิ ด จากฟั น ตัด แต่ล ะฟั น เรี ย กว่ า รอยฟั น ตัด
(cutter Mark)
- สาเหตุที่ทาให้ เกิดรอยการหมุนคือ ใบมีดกัดไม่กลม , คมแต่ละอันไม่
เท่ากัน,เกิดการเยื ้องศูนย์ของอาร์ เบอร์ ,เกิดการสึกหรอของแบริ่ งเพลา
มีดกัด หรื อ รูเทเปอร์ กบั arm shank ไม่ตรงกัน
หลักการทางานของเครื่องกัด
- ในการกัดชิ ้นงาน การทาให้ ชิ ้นงานมีความเรี ยบมากขึ ้น โดยการเพิ่ม
ความเร็วในการกัดให้ มากขึ ้น หรื อใช้ อตั ราการป้อนให้ น้อยลง
- ในการกัดผิวสาเร็จควรใช้ ความเร็วและอัตราการป้อนที่ต่า
- การกัดผิวเรี ยบบนชิน้ งานที่ มีความกว้ างน้ อยกว่ามีดกั ด ถ้ ามีการ
สัน่ สะเทือนมาก ให้ เลื่อนจุดศูนย์กลางการหมุนของเพลามี ดกัดให้
เหลี่ยมกับศูนย์กลางความกว้ างของชิ ้นงาน
หลักการทางานของเครื่องกัด
Fixed head Vertical
Milling Machine
- ไม่สามารถปรับหัวกัดได้
- ไม่สามารถปรับความเอียง ของโต๊ ะ
งานได้
- โต๊ ะงานเคลื่อนที่ในแนว ซ้ าย-ขวา,
ขึ ้น-ลงในแนวดิง่ , และเคลื่อน เข้ าออก ในแนวขวางได้
- ต้ นกาลังขับ และชุดขับเคลื่อนส่วน
ใหญ่จะติดตังในเสาของเครื
้
่ อง
- การติดตัง้ Slotting attachment
ช่วยให้ เครื่ องกัดแนวตังกั
้ ดงานใน
แนวราบได้
หลักการทางานของเครื่องกัด
- สามารถปรับหัวกัดให้ เอียงในแนวดิ่งได้
- ติตตังอุ
้ ปกรณ์ประกอบช่วยให้ ทางานได้
หลากหลายมากขึ ้น
- เทเปอร์ ที่ เ พลาหัว กัด อาจเป็ นไปตาม
มาตรฐานมอสเทเปอร์ หรื อ มาตรฐาน
JIS เทเปอร์ ขนาด7/24 ตามมาตรฐาน
JIS B 6101 จะมีมมุ ลาดเอียงมากกว่า
แบบมอสเทเปอร์
- เฟื องที มี เ ส้ น ผ่ า ศูน ย์ ก ลางขนาดใหญ่
ของเพลามี ด กัด สามารถป้ องกัน รอย
แผลเนื่องจากการหมุนเมื่อมีการกัดแบบ
เดินๆหยุดๆ
หลักการทางานของเครื่องกัด
- โต๊ ะงานจะต้ องมี อุ ป กรณ์ ป้ องกั น
backlash :ซึ่งอาจจะเป็ นแบบ ไฮด
รอลิกหรื อแบบเชิงกลก็ได้
- ในการวัดค่า backlash ของสกรู ขบั
โต๊ ะงานเครื่ อ งกั ด จะต้ องถอดเอา
อุป กรณ์ ป้ องกัน การเลื อ นถอยออก
เสียก่อน
- ในการกัดชิ ้นงาน การทาให้ ชิ ้นงานมี
ความเรี ย บมากขึ น้ โดยการเพิ่ ม
ความเร็ วในการกัดให้ มากขึ ้น หรื อใช้
อัตราการป้อนให้ น้อยลง
หลักการทางานของเครื่องกัด
การติดตังหั
้ วแบ่งสาหรับ
ใช้ งานบนเครื่ อ งกั ด การ
แ บ่ ง โ ด ย อ้ อ ม Indirect
dividing จะมีความถูกต้ อง
แม่นยากว่าการแบ่งโดยตรง
direct dividing
หลักการทางานของเครื่องกัด
โต๊ ะ จับ งานแบบกลมที่ ใ ช้
ติ ด ตัง้ บนโต๊ ะเครื่ อ งกั ด การ
ตรวจเช็ ค ความกลมหลัง จาก
ติ ด ตั ง้ แล้ ว จะต้ องใช้ dial
gauge วางบนฐานแล้ วทาการ
หมุนตรวจเช็คความกลม

similar documents