end

Report
Uvod u programiranje
- matematika –
IV predavanje
Vesna Veličković
[email protected]
Tok izvršenja programa
Upravljačke strukture
• Sekvenca (begin ... end)
• Grananje (if, case)
• Petlje
Moguće je proizvoljno kombinovanje.
Petlje
Naredbe u petlji se izvršavaju nula ili više puta.
U Pascal-u postoje tri naredbe koje realizuju
petlje (cikluse):
• For
• While
• Repeat
FOR petlja
for <kontrolna promenljiva> := <početna vrednost>
( to | downto ) <krajnja vrednost> do <naredba>
for i := 1 to 10 do <naredba>
for i := 1 to 1 do <naredba>
for i := 1 downto 10 do <naredba>
• Naredba u petlji ne sme da menja kontorlnu
promenljvu.
Izvršenje FOR naredbe
• Prvo se izračunaju početna i krajnja vrednost.
• Početna vrednost se dodeli kontrolnoj
promenljivoj.
• Ako vrednost kontrolne promeljive nije
prevazišla krajnju vrednost, izvršava se
naredba u petlji i automatski se ažurira
vrednost kontrolne promenljive:
• ako u for petlji stoji TO, vrednost kontrolne
promenljive se povećava za 1, a ako stoji
DOWNTO, njena vrednost se smanjuje za 1.
for i:= 1 to 10 do N; {N se izvršava 10 puta}
for i:= 1 to 1 do N; {N se izvršava jedanput}
for i:= 1 to 0 do N; {N se ne izvršava ni jedanput}
for i:= 10 downto 1 do N; {N se izvršava 10 puta}
for i:= 1 downto 1 do N; {N se izvršava jedanput}
for i:= 0 downto 1 do N; {N se ne izvršava ni
jedanput}
Tip kontrolne promenljive
• Kontrolna promenljiva mora biti nekog rednog
tipa.
for i := ‘a’ to ‘z’ do <naredba>
for i := true downto false do <naredba>
type dan = (pon, uto, sre, cet, pet, sub, ned);
for i := pon to pet do <naredba>
• Ali ne može
for i := 3.6 to 7.8 do <naredba>
Tačka-zarez u for naredbi –
tipična greška
for i := 1 to 10 do ;
<naredba>
• Tačka-zarez iza do završava for naredbu.
U petlji je samo prazna naredba.
• Naredba iza do se izvršava samo jednom.
• Isto važi i za ostale naredbe petlji (while,
repeat).
Složena naredba u FOR
• Ako je unutar for naredbe potrebno napisati više
od jedne naredbe, stavljamo ih u složenu
naredbu.
for <kontrolna promenljiva> := <početna vrednost>
( to | downto ) <krajnja vrednost> do
begin
<naredba1> ;
<naredba2> ;
...
<naredbaN>
end
Suma
{suma n elemenata koji se učitavaju sa tastature}
program suma;
var n, i : integer;
S, element : real;
begin
write (´n = ´); read (n);
S := 0;
for i := 1 to n do begin
write (i,´-ti element = ´); read (element);
S := S + element;
end;
writeln (´S = ´, S:8:2);
end.
Proizvod
{proizvod n elemenata koji se izračunavaju}
program proizvod;
var n, i : integer;
P, element : real;
begin
write (´n = ´); read (n);
P := 1;
for i := 1 to n do begin
element := <izraz>;
P := P * element;
end;
writeln (´P = ´, P:8:2);
end.
Aritmetička sredina
• Suma svih brojeva se podeli brojem brojeva
S := 0;
for i := 1 to n do begin
<učitavanje ili izračunavanje elementa>
S := S + element;
end;
aritmetickaSredina := S / n;
Domaći zadatak 5
• Odštampati sve delioce broja n.
Uputstvo:
Za sve brojeve k od 1 do n ispitati da li k deli
n, odnosno da li je
n mod k = 0.
• Da li moraju da se ispituju baš svi brojevi od 1
do n?
Ugnježdavanje FOR naredbi
Dve kontrolne promenljive, i, j.
for i := 1 to n do
for j := 1 to m do
<naredba>
Naredba se izvršava n*m puta.
Dve naredbe for jedna za drugom
Dve kontrolne promenljive, i, j.
for i := 1 to n do
<naredba1> ;
for j := 1 to m do
<naredba2>
<naredba1> se izvršava n puta, a zatim se
<naredba2> izvršava m puta.
Parovi
type decaci = (Mirko, Marko, Slavko);
devojcice = (Anja, Ana, Sonja, Sanja);
var dec : decaci;
dev : devojcice;
begin
for dec := Mirko to Slavko do
for dev := Anja to Sanja do
<štampanje para (dec,dev)>
end.
Domaći zadatak 6
• Odštampati tablicu množenja do 10.
1*1 = 1
1*2 = 2
...
2*1 = 2
2*2 = 4
...
10*10 = 100
Da li svi elementi zadovoljajaju neki
uslov - tipična greška
for i := 1 to n do begin
<učitavanje ili izračunavanje elementa>
if <element zadovoljava uslov> then
sviZadovoljavajuUslov := TRUE;
else
sviZadovoljavajuUslov := FALSE;
end;
Da li svi elementi zadovoljajaju neki
uslov
sviZadovoljavajuUslov := TRUE;
for i := 1 to n do begin
<učitavanje ili izračunavanje elementa>
if <element ne zadovoljava uslov> then
sviZadovoljavajuUslov := FALSE;
end;
Da li je formula f(p,q) tautologija –
tipična greška
• p, q, f, tautologija : boolean;
for p := true downto false do
for q := true downto false do
begin
f := <formula>;
if f
{ ili f = TRUE }
then tautologija := TRUE
else tautologija := FALSE;
end;
Da li je formula f(p,q) tautologija
• p, q, f, tautologija : boolean;
tautologija := TRUE;
for p := true downto false do
for q := true downto false do
begin
f := <formula>;
if not f
then tautologija := FALSE;
end;
Domaći zadatak 7
• Ispitati da li je data formula tautologija.
(p  q)  r  r  (q  p)
Izbor naredbe za petlju
• Ako znamo tačan broj prolazaka kroz petlju,
biramo FOR.
• Ako ne znamo tačan broj prolazaka kroz petlju,
pitamo se da li se kroz petlju mora proći bar
jedanput.
• Ako se kroz petlju mora proći bar jedanput,
biramo REPEAT.
• Ako se kroz petlju ne mora proći ni
jedanput, biramo WHILE.

similar documents