Atlidziba_socgarant_220813_fin_dh

Report
Darba samaksa,
sociālās garantijas,
izdienas pensija
Amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm
Iekšlietu ministrija
2013.gada augusts
Atlīdzības sistēma
Sociālās
garantijas
Mēnešalga
Speciālās
piemaksas
Piemaksas
Prēmijas,
naudas balvas
Vispārīgās
piemaksas
Pabalsti
Atvaļinājumi
Kompensācijas
Noteiktu
izdevumu
segšana
Problēmas
Zemais atalgojums negatīvi ietekmē valsts iekšējo drošību un
kārtību:
Trūkst motivācijas uzsākt dienestu un veidot karjeru dienestos.
Nemainīgi liela personāla mainība
Atlīdzība
tiek noteikta atbilstoši amatam, nevis veicamiem
pienākumiem
Esošās atlīdzības sistēmas sarežģīta administrēšana
Liels darba apjoms un neatbilstošs tehniskais nodrošinājums, it
īpaši tiešo funkciju veicējiem
Veidojot ilgtermiņa drošības un tiesību aizsardzības
politiku Latvijā, nodrošināt amatpersonu motivāciju uzsākt
un veidot karjeru iekšlietu sistēmas dienestos, 2016.gadā
ieviešot uz jauniem principiem balstītu darba samaksas
sistēmu.
Iekšlietu ministrijas prioritāte - cilvēks
Atlīdzības izmaiņas
Faktiskās vidējās mēneša atlīdzības (mēnešalga, piemaksas, pabalsti,
kompensācijas) (neto) amatpersonām izmaiņas
2006. - 2013.gada I ceturksnī (latos)
500
400
391 Ls
373 Ls
347 Ls
335 Ls
300
200
Valsts policija
Valsts robežsardze
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ieslodzījuma vietu pārvalde
2006
276
265
230
277
2007
393
370
356
386
2008
494
472
455
483
2009
401
374
356
366
2010
314
343
306
291
2011
327
353
306
299
2012
340
366
304
276
2013 I cet.
373
391
335
347
Atlīdzības izmaiņas
Faktiskās vidējās mēneša atlīdzības (mēnešalga, piemaksas,
pabalsti, kompensācijas) (neto) amatpersonām izmaiņas
procentos pret 2008.gadu
100
90
83%
80
76%
74%
72%
70
60
50
Valsts policija
Valsts robežsardze
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ieslodzījuma vietu pārvalde
2008 (%)
100
100
100
100
2009 (%)
81
79
78
76
2010 (%)
64
73
67
60
2011 (%)
66
75
67
62
2012 (%)
69
78
67
57
2013 I cet. (%)
76
83
74
72
Sociālais dialogs

(1) 2011.gadā tika uzsākts darba pie atbalsta funkciju un tiešo funkciju sakārtošanas, lai nodrošinātu
taisnīgumu nodarbināto vidū, sakārtotu iestāžu struktūru un radītu pamatu efektīvai darba samaksas un
sociālo garantiju sistēmai.

(2) Iekšlietu ministrijas darba grupa (izveidota 2011.gada 29.jūnijā) izstrādājusi priekšlikumus sociālo
garantiju sistēmas uzlabošanai. Darba grupā darbojās šādi sociālie partneri:
Latvijas apvienoto policistu arodbiedrība;
Neatkarīgā policistu arodbiedrība;
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība;
Latvijas Policistu arodbiedrība;
Latvijas Juristu apvienība;
Latvijas Robežsargu asociācija;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;
Arodbiedrība «LABA»









Darba grupas izstrādātie priekšlikumi tika iesniegti Finanšu ministrijā, jo atbilstoši Ministru kabineta
2012.gada 6.marta lēmumam tai tika uzdots izveidot starpinstitūciju darba grupu, lai izvērtētu
normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm un izstrādātu priekšlikumus par to iespējamu pilnveidošanu.

2012.gada 18.decembrī Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksmē Iekšlietu
ministrija informēja sociālos partnerus par tās iesniegto priekšlikumu izskatīšanas gaitu, aicinot
atbalstīt nozares un arodbiedrību izvirzītās prioritātes.
Sociālais dialogs

Iekšlietu ministrijas priekšlikumi tika daļēji atbalstīti Ministru kabineta
2013.gada 19.marta sēdē, nosakot tos virzīt kā jauno politikas iniciatīvu*.
Iekšlietu ministrs Ministru kabineta sēdē izteica iebildumus par izdienas
pabalstu, kas tika atzīmēti sēdes protokolā kā ministra atsevišķais viedoklis.

Darbs ar Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, lai
panāktu izdienas pabalstu iekļaušanu valsts budžeta bāzes izdevumos*, kā arī
citu sociālo garantiju pilnveidošanas priekšlikumu izskatīšanu ārpus jaunajām
politikas iniciatīvām.

Iekšlietu ministrijas darba grupa (izveidota 2012.gada 30.martā) ir izstrādājusi
projektu Koncepcijai par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm (notiek saskaņošana resora ietvaros).
*Jaunā politikas iniciatīva – projekti un pasākumi, kas izriet no iepriekšējā saimnieciskā gada laikā MK
atbalstītajiem rīcībpolitikas plānošanas dokumentiem un pieņemtajiem tiesību aktiem un kuriem
nepieciešams papildu finansējums.
*Bāzes izdevumi – izdevumi, kas nodrošina valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī.
Iekšlietu ministrija atlīdzības jomā iesniegusi
šādas jaunās politikas iniciatīvas 2014.gada budžeta
projekta sagatavošanas procesā
Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības
nodrošināšana (1.prioritāte no 41 prioritātes)
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšana
(2.prioritāte no 41 prioritātes)
Pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem
(sākot piecu gadu uzskaites periodu ar 2014.gada 1.janvāri)
Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības
nodrošināšana
Plānots nodrošināt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā noteikto atlīdzību, tajā skaitā:
•
pabalsta izmaksu līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā;
•
samaksu par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes
laika;
•
•
speciālo piemaksu izmaksu (piemaksa par tiešu robežkontroli, kā arī tās vadību);
atlīdzības palielinājums IKT resursu centralizācijā pārņemtajiem darbiniekiem.
Pieprasīts finansējums izdevumu
segšanai, latos
2014.gads
2015.gads
2016.gads
Pavisam kopā, tajā skaitā
5 372 717
5 372 717
5 372 717
Atvaļinājuma pabalsta izmaksa
2 747 821
2 747 821
2 747 821
Virsstundu darba samaksa
1 795 235
1 795 235
1 795 235
Speciālo piemaksu izmaksa
596 553
596 553
596 553
Atlīdzība IKT darbiniekiem
11
233
233 108
233 108
108
Veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības paaugstināšana
Pieprasīts finansējums izdevumu segšanai, latos
2014.g.
2015.g.
2016.g.,
Pavisam kopā, tajā skaitā
372 663
389 913
877 413
Izdevumi plānveida operāciju apmaksas nodrošināšanai, kas saistīti ar
nelaimes gadījumiem darbā (papildus)
39 152
39 152
39 152
Izdevumi obligāto veselības pārbaužu nodrošināšanai (papildus)
48 192
48 192
48 192
Izdevumi kompensāciju par vakcināciju izmaksas nodrošināšanai bez limita
ierobežojuma
109 780
109 780
109 780
Izdevumi kompensāciju par veselības aprūpei izlietoto līdzekļu limita
paaugstināšanai no 50 uz 75 latiem 2014.g. un līdz 100 latiem 2015.g.
20 000
40 000
40 000
Izdevumi medicīniskas rehabilitācijas kursa apmaksai
70 000
70 000
70 000
Izdevumi psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidei
85 539
82 789
82 789
Izdevumi veselības aprūpes izdevumu apmaksai bij. amatpersonām, kuras no
dienesta atvaļinātas veselības traucējumu dēļ
150 000
Izdevumi zobārstniecībai līdz LVL 50 gadā un medikamentu izdevumu
kompensācijai līdz 30 LVL gadā
337 500
Papildus Finanšu ministrija atlīdzības jomā
atbalstījusi IeM resorā nodarbināto atlīdzības
paaugstināšanu
Ar 2014.gada 1.janvāri :
sakarā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 200 līdz
225 latiem (320 EUR)
atlīdzības izlīdzināšanai valsts pārvaldē (līdzīgu darbu veicējiem)
Papildus IeM resoram:
2014.g., Ls
2015.g., Ls
2016.g., Ls
Minimālās mēneša darba algas
paaugstināšanai
2 509 200
2 509 200
2 509 200
865 459
865 459
1 706 771
Atlīdzības izlīdzināšanai
Papildu finansējums minimālajai mēneša darba algai
un izlīdzināšanai 2014.gadā, latos
Minimālajai algai
(atlīdzība)
Kopā atlīdzība
=
Kopā Iekšlietu
ministrijai
(resoram)
Izlīdzināšanai
(mēnešalgu
diapazona
sašaurināšana)
+
3 374 659
2 509 200
865 459
Diapazoni mēnešalgu palielinājumam
25
25
20
20
17
15
15
15
15
15
12
10
10
10
5
0
200-210 Ls 211-220 Ls 221- 225 Ls 226-300 Ls 231-240 Ls 241-250 Ls 251-300 Ls 301-400 Ls
Vidējais mēnešalgas palielinājums (latos)
401-500Ls
501-600 Ls
Iekšlietu ministrijas dienestiem plānotie izdevumi atlīdzībai 2008.-2016*.gadā
(latos)
160,000,000
140,000,000
VRS
VRS
120,000,000
VUGD
100,000,000
VRS
VRS
80,000,000
VUGD
VRS
VRS
VRS
VRS
VUGD
VUGD
60,000,000
VUGD
VUGD
VUGD
VP
VP
40,000,000
VP
VP
20,000,000
0
VP
VP
VP
2008.gads
Ls 144 701
187
2009.gads
Ls 104 632
050
2010.gads
Ls 85 444
275
2011.gads
Ls 84 160
960
2012.gads
Ls 84 197
657
2013.gads
Ls 98 835
020
27,207,788
27,517,398
89,976,001
18,845,091
20,585,657
65,201,302
17,472,360
18,142,499
49,829,416
17,303,527
18,564,681
48,292,752
17,398,633
18,513,909
48,285,115
19,971,867
22,282,460
56,580,693
Valsts robežsardze
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Valsts policija
VUGD
VP
2014.gada
pieprasījums
Ls 107 579
859
21,606,634
23,600,455
62,372,770
2016.gada
prognoze
Ls 148 985
800
28,709,868
34,150,526
86,125,406
Iekšlietu ministrijas dienestiem plānotie izdevumi atlīdzībai salīdzinājumā ar 2008.gadu, %
Kopā
2008.gads
2009.gads
2010.gads
2011.gads
2012.gads
2013.gads
2014.gada
pieprasījums
2016.gada
prognoze
100%
-28%
-41%
-42%
-42%
-32%
-26%
3%
* 2008.-2013.gads = apstiprinātie izdevumi atlīdzībai
* 2014.gada pieprasījums = bāzes izdevumi + minimālās mēnešalgas paaugstināšana un mēnešalgu izlīdzināšana + uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana
* 2016.gada prognoze = bāzes izdevumi + jaunā darba samaksas koncepcija (49,6 milj.Ls)
Jaunās darba samaksas sistēmas koncepcija
Iekšlietu ministrijas darba grupa (izveidota 2012.gada 30.martā) ir
izstrādājusi Koncepcijas par jaunu darba samaksas sistēmu
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
projektu, kas šobrīd tiek saskaņots resora iekšienē.
Koncepcija paredz 2 risinājumus:
1.risinājums: darba samaksas palielināšana, saglabājot esošo
darba samaksas sistēmu;
2.risinājums: uz vispārējiem valsts pārvaldē noteiktiem darba
samaksas sistēmas balstītās darba samaksas sistēmas ieviešana.
Iekšlietu ministrijas priekšlikums – atbalstīt 2.risinājuma
variantu.
Jaunas darba samaksas koncepcijas īstenošanai indikatīvi
nepieciešamais papildu finansējums (milj.latu):
1.variants - 45,2milj.latu
25.3
2.variants -59,4milj.latu
19.9
33.2
Nodokļu samaksai
Finansiālā ietekme
26.2
Nodokļu samaksai
Finansiālā ietekme
17
2.risinājums: Jaunā darba samaksas sistēma
1.Amatu
klasifikatora
izveide
6.Materiālās
stimulēšanas
sistēmas
pilnveidošana
5. Cita veida
atlīdzības
regulējuma
pilnveidošana
(«mājas
dežūras»)
2.Mēnešalgu
skalas izveide
3.Speciālo
piemaksu
veidu un
apmēra
noteikšana
4.Vispārīgo
piemaksu
sistēmas
pilnveidošana
2.risinājums: Jaunā darba samaksas sistēma
Līdz 31.12.2015. nodalīt tiešo funkciju veicējus (izmeklētājs, glābējs, robežsargs
u.c.) no atbalsta funkciju veicējiem (jurists, finansists, lietvedis u.c.) un jauno
darba samaksas sistēmu attiecināt tikai uz tiešo funkciju veicējiem.
Noteikt darba samaksu atbilstoši amatam izvirzītajām prasībām, veicamiem
pienākumiem, to sarežģītībai un atbildībai:
mēnešalgas apmēra pārskatīšana un jaunas skalas izveidošana, ievērojot, lai
jaunās mēnešalgas apmērs ar tajā integrētām speciālajām piemaksām
(izņemot piemaksu par speciālo dienesta pakāpi un piemaksu par dienesta
pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni) būtu augstāks par 2008.gadā
noteikto mēnešalgas apmēru, kas palielināts par 2013.gadā mēnešalgā
integrētās uzturdevas kompensācijas apmēru (Ls 120).
Noteikti mēnešalgas piesaistīšanas kritēriji (piemēram, augstākā mēnešalga
amatpersonai Valsts policijā, kas tieši veic izmeklēšanas funkcijas atbilst
zemākajai prokurora mēnešalgai).
2.risinājums: Jaunā darba samaksas sistēma
Dažādos dienestos esošie amati, kuri veic līdzīgas funkcijas, tiek klasificēti
vienā mēnešalgu grupā.
Caurspīdīga un saprotama atlīdzības sistēma, kura motivē veidot karjeru
iekšlietu dienestos.
Pilnveidot piemaksu sistēmu, maksimāli integrējot piemaksas mēnešalgā.
par dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika
paredzama ne tikai apmaksāta atpūtas laika piešķiršana, bet arī samaksas iespēja
visos gadījumos, kad dienesta pienākumi pildīti virs noteiktā dienesta
pienākumu izpildes laika, nosakot kritērijus piemaksas noteikšanai.
Materiālās stimulēšanas sistēmas pilnveidošana.
Valsts policija
Mēneša atlīdzības (mēnešalga, piemaksas, pabalsti, kompensācijas, prēmijas)
(neto) izmaiņas 2006.2016.gadam, latos
- jaunākais inspektors satiksmes uzraudzības jomā (virsniekvietnieks)
- inspektors Kriminālpolicijā (kapteinis)
650
Amata vietu skaits
(ar 3% nekomplektu):
 virsniekvietnieks  650
 kapteinis  1 289
620
613
600
550
522
483
500
458
436
450
400
469
442
385
374
397
396
383
350
348
363
357
300
301
250
284
280
290
200
2014.gada
2016.gada
2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads pieprasīju
prognoze
ms
jaunākais inspektors (virsniekvietnieks)
301
348
442
357
284
280
290
363
383
469
inspektors (kapteinis)
374
522
613
483
385
397
396
436
458
620
Papildus 2006.gadā tika izmaksāts (bruto bez darba devēja VSAOI) pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā jaunākajam
inspektoram Ls 600 un inspektoram – Ls 2 748.
Valsts robežsardze
Mēneša atlīdzības (mēnešalga, piemaksas, pabalsti, kompensācijas, prēmijas)
(neto) izmaiņas 2006.2016.gadam, latos
- robežapsardzības nodaļas inspektors (virsniekvietnieks)
- robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks (kapteinis)
700
642
Amata vietu skaits
(ar 3% nekomplektu):
 virsniekvietnieks  444
 kapteinis  290
587
600
564
547
493
500
518
437
470
409
413
428
456
436
400
390
299
356
349
353
360
300
270
200
2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads
inspektors (virsniekvietnieks)
priekšnieka vietnieks (kapteinis)
270
299
356
437
470
547
349
409
353
413
360
428
390
493
436
564
2014.gada
2016.gada
pieprognoze
prasījums
456
518
587
642
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Mēneša atlīdzības (mēnešalga, piemaksas, pabalsti, kompensācijas, prēmijas)
(neto) izmaiņas 2006.2016.gadam, latos
- daļas vada komandiera vietnieks (virsniekvietnieks)
- daļas inspektors dežurants (vada komandieris) (kapteinis)
550
530
511
Amata vietu skaits
(ar 3% nekomplektu):
 virsniekvietnieks  172
 kapteinis  143
500
488
450
431
417
438
400
399
400
376
379
383
383
350
367
346
333
300
311
269
311
314
250
245
200
2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads
vada komandiera vietnieks
(virsniekvietnieks)
inspektors dežurants (vada komandieris)
(kapteinis)
2014.pie 2016.gada
prasījums prognoze
245
346
438
333
311
311
314
367
383
488
269
431
511
399
376
379
383
400
417
530
Jaunās darba samaksas sistēmas koncepcijas
saskaņošanas indikatīvais laika grafiks
Iestāžu priekšlikumu iesniegšana ministrijā
koncepcijas projekta pilnveidošanai
26.08.2013.
Koncepcijas projekta precizēšana un
saskaņošana ar iestādēm
26.09.2013.
Koncepcijas projekta ievietošana IeM mājaslapā sadaļā
„Sabiedrības līdzdalība” sabiedriskai apspriešanai
27.09.2013.
Sabiedrības viedokļu iesniegšana ministrijā
18.10.2013.
Koncepcijas projekta precizēšana
31.10.2013.
Koncepcijas projekta pieteikšana izsludināšanai
Valsts sekretāru sanāksmē
07.11.2013.
Koncepcijas projekta iesniegšana
Ministru kabinetā
30.12.2013.
Izdienas pensijas
Labklājības ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi koncepcijas projektu
Iekšlietu ministrijā saskaņošanai. Iekšlietu ministrija to noraidīja.
Labklājības ministrijas koncepcijas projekts paredzēja:
Pakāpeniski paaugstināt izdienas pensijas pieprasīšanas vecumu, katru gadu
paaugstinot to par sešiem mēnešiem.
Paaugstināt minimālo nepieciešamo izdienas stāžu līdz 25 gadiem, kurā ieskaita
50% no citās iestādēs, komercsabiedrībās un organizācijās nostrādātā laika.
Noteikt pensijas apmēru - 55% no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem
pieciem gadiem pirms pensijas pieprasīšanas (tiesnešiem – 65%) un par katru
izdienas stāža gadu virs 25 gadiem to palielina par 2% no darba/dienesta
atalgojuma.
Katrs resors pats plāno izmaksas izdienas pensijām un sniedz nepieciešamo
informāciju LM, kas šo informāciju izmanto plānojot kopējās izdienu pensiju
izmaksas, lai nodrošinātu izdienas pensiju administrēšanu.
Izdienas pensijas
Iekšlietu ministrija ir sniegusi konceptuālus iebildumus pret
koncepcijas projektu, izsakot šādu viedokli:
iekļautie priekšlikumi nav pietiekami izvērtēti un motivēti. Koncepcijas
projektā, analizējot situāciju darba tirgū un jaunās pensionēšanās sistēmas
risinājumus, nav ņemts vērā tāds negatīvs faktors, kā atlīdzības apmēra un
sociālo garantiju iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām pasliktināšanās.
projekts nesniedz atbildi uz jautājumu, ar kādu mērķi koncepcijas projekts ir
izstrādāts un kādus rezultātus ir plānots sasniegt; no sociālā taisnīguma aspekta,
ir kritiski vērtējams apgalvojums, ka sagatavotie priekšlikumi panāks sociālo
taisnīgumu, jo iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm saglabāsies nelabvēlīgāki nosacījumi izdienas pensijas saņemšanai nekā
karavīriem.
projektā ir iekļauta Iekšlietu ministrijai pieņemama un atbalstāma atziņa, ka ir
jāmotivē amatpersonas veidot karjeru dienestā, uzlabojot gan darbam
nepieciešamo nodrošinājumu, gan mazinot darba aizsardzības riskus, taču
koncepcijas projekts nesniedz nedz risinājumu, nedz dod iespēju šīs
problēmas risināt ierobežoto finanšu dēļ.
Paldies par uzmanību!

similar documents