PSA- och MTO-kurs - ES

Report
Grundläggande PSA och MTO
10 högskolepoäng – 5 dagar
UTBILDNING
Kursen ger grundläggande kunskaper inom PSA (probabilistisk säkerhetsanalys) och MTO (människa,
teknik, organisation) i framförallt kärnkraftsbranschen och undervisningen består av föreläsningar,
datalaborationer och projektarbeten. Kursen kan hållas på svenska eller engelska.
Målgrupp
Kursen vänder sig till samtliga personer som vill få
grundläggande kunskaper inom PSA och MTO i
framförallt kärnkraftsbranschen. Kursdelarna hålls
lämpligen utspridda under ett par månader och
passar därför mycket bra som kurs på högskola
eller universitet. Kursen kan hållas på svenska
eller engelska.
Kursmål
Efter kursen ska du:
• kunna använda probabilistiska metoder och
verktyg för säkerhetsanalys
• ha en grundläggande förståelse för vad
begreppet MTO innebär och människans roll i
komplexa system
• genomföra övergripande analyser av komplexa
system med hänsyn till människa, teknik och
organisation
• identifiera, tillämpa och bedöma olika modeller
för PSA och MTO riskanalys i verkliga
situationer
• diskutera teknikens möjligheter och risker samt
växelverkan mellan tekniken och människan
Kursinnehåll – se nästa sida
• Händelseträd
• Felträd
• Beroendefel
• Mjukvaruprogram för riskhantering,
“RiskSpectrum”
• PSA projektuppgifter
•
•
•
•
•
•
Mänskliga förutsättningar och designprinciper
Olycksmodeller och barriärer
Säkerhetskultur
MTO i verkligheten
Olyckors anatomi
MTO projektuppgifter
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom sannolikhetsteori
så som olika fördelningsfunktioner.
Genomförande
Kursen är en blandning av föreläsningar,
diskussioner, övningar, datalaborationer och
grupparbeten. Anknytning till kärnkraftsbranschen
görs genomgående i kursen. En fem-manna-grupp
behöver ca 4 veckor för att genomföra båda
projektuppgifterna (PSA och MTO) som sedan
redovisas på ett seminarie (1 dag).
Antal elever kan anpassas enligt önskemål.
Utbildningen är i dagens format anpassat för ca 20
elever. Kursen kan genomföras hos kund eller på
annan ort.
Material
Åhörarkopior från föreläsningar tillhandahålles
tillsammans med laborationsmaterial och
projektuppgifter, allt material är på engelska. För
att genomföra datalaborationer och PSA
projektuppgiften krävs tillgång till
mjukvaruprogrammet ”RiskSpectrum”, vilket kunden
själv måste ordna.
Kurslängd
Förslagsvis 4+1 dagar med minst 1 månad emellan
för arbete med projektuppgifterna.
Kunskapskontroll
Skriftliga projektrapporter inom PSA och MTO.
Muntlig projektredovisning med opponering.
Kursavgift
Offereras på begäran.
Kursansvarig
Niklas Larsson, 073-097 98 00
[email protected]
ES-konsult • Svetsarvägen 7 • SE-171 41 Solna
Tel 08-634 22 40 • Fax 08-634 22 55 • [email protected] • www.eskonsult.se
Grundläggande PSA och MTO
10 högskolepoäng – 5 dagar
UTBILDNING
PSA-del
MTO-del
Händelseträd
• Identifiering av inledande händelser
• Sekvensanalyser
Mänskliga förutsättningar och
designprinciper
• Kognitionsvetenskapliga grunder
• Principer för användbarhetsdesign
Felträd
• Systemanalyser
• Dataanalyser och FMEA (Failure Mode and
Effect Analysis)
• HRA (Human Reliability Analysis)
Beroendefel
• Funktionella beroenden
• Beroenden kopplade till mänskliga faktorn
• Common Cause Failures (CCF)
Mjukvaruprogram för riskhantering,
“RiskSpectrum”
• Demonstration av programmet
• Datalaborationer
• Skapa felträd
• Felträdsanalyser och tolkning av
resultat
• Modellera CCF
• Modellera brand
• Skapa händelseträd
PSA projektuppgifter
• Göra en felträdsanalys i RiskSpectrum på ett
av kärnkraftverkens säkerhetssystem:
• Resteffektkylning
• Sprinklingssystemet
• Säkerhetsinsprutningssystemet
• Hjälpmatarvattensystemet
• Skriftlig rapport
• Muntlig projektredovisning med opponering
Olycksmodeller och barriärer
• Förändring av olyckor och synen på
människans roll
• Olika modeller och teorier om hur man ser på
olyckor och hur olyckor kan förklaras
• Begreppet barriär och vad det kan innebära
• Säkerhetsbarriärer
Säkerhetskultur
• Genomgång av begreppet säkerhetskultur och
olika aspekter av detta
MTO i verkligheten
• Forsmarks anläggningsändringsprocess,
”TIGER”, roller och ansvar
• MTO-analsyser av händelser
Olyckors anatomi
• Olycksteori och hur olyckor uppstår
MTO projektuppgifter
• Analysera en olycka från ett MTO-perspektiv
(litteraturstudie) utifrån en passande teori (där
både olycka och olika teorier att välja från ges
på förhand)
• Skriftlig rapport
• Muntlig projektredovisning med opponering
ES-konsult • Svetsarvägen 7 • SE-171 41 Solna
Tel 08-634 22 40 • Fax 08-634 22 55 • [email protected] • www.eskonsult.se

similar documents