Pobierz

Report
Strategia organizacji
Magisterskie Studia Finansów i Rachunkowości
WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ
Sprawy organizacyjne
Cele zajęć:
 Poznanie podstawowych metod analitycznych wykorzystywanych w
zarządzaniu strategicznym (5 sił Portera, łańcuch wartości, analiza SWOT,
metody portfelowe),
 Wykorzystanie poznanych narzędzi analitycznych w dyskusji nad
przykładowymi wyborami strategicznymi podejmowanymi w
organizacjach,
 Zidentyfikowanie podstawowych związków między finansami i strategią
firmy.
Forma zajęć:
 Wykład oraz dyskusja
Zaliczenie:
 Egzamin pisemny
Kontakt do prowadzących:
 Michał Zdziarski: [email protected]
 Tomasz Ludwicki: [email protected]
2
Wykorzystano materiały przygotowane przez Dr Aleksandrę Wąsowską, Zakład Zarządzania
Strategicznego UW
Program zajęć
1. Wprowadzenie do strategii organizacji
 Zagadnienia: definicje i pochodzenie słowa „strategia”, poziomy
analizy strategicznej, podstawowe wybory strategiczne, strategia z
punktu widzenia wybranych szkół teoretycznych
 Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE,
2007, r. 1
 Literatura uzupełniająca:
 Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE, 2007, r. 2-7;
 Porter, M.E.: „Porter o konkurencji”, PWE, 2001, r.1, 6, 7;
 Gierszewska, G., Romanowska, M.: „Analiza strategiczna
przedsiębiorstwa”, PWE, 2007, r. 1;
 De Wit, B., Meyer, R.: „Synteza strategii”, PWE, 2007, r.1, 2, 3, 5
3
Program zajęć
2. Analiza otoczenia organizacji
 Zagadnienia: otoczenie bliższe i dalsze, segmentacja otoczenia
metodą PEST, diament konkurencyjności, analiza interesariuszy,
model 5 sił Portera, analiza sieci wartości, analiza grup
strategicznych, zmiany w otoczeniu a strategia organizacji
 Przykłady: Nokia, Shell, Coca-Cola vs Pepsi
 Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE,
2007, r. 8, 9, 10; case Coca-Cola vs Pepsi (udostępniony na
platformie Moodle)
 Literatura uzupełniająca: Porter, M.E.: „Strategia konkurencji”, MT
Biznes, 2006, r. 1, 7; Gierszewska, G., Romanowska, M.: „Analiza
strategiczna przedsiębiorstwa”, PWE, 2007, r. 2, 3
4
Program zajęć
3. Analiza organizacji
 Zagadnienia: metody analizy organizacji – analiza SWOT,
łańcuch wartości, strategiczne zasoby organizacji
 Przykład: Starbucks
 Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia
organizacji”, PWE, 2007, r. 12, 13; case Starbucks
(Moodle)
 Literatura uzupełniająca: Porter, M.E.: „Przewaga
konkurencyjna”, Helion, 2006, r. 2
5
Program zajęć
4. Formułowanie strategii firmy
 Zagadnienia: model strategii - formułowanie misji, wybór domeny
działania, rodzaje przewagi konkurencyjnej, definiowanie celów i
funkcjonalnych programów działania; innowacyjne modele
biznesu,
 Przykłady: J&J, Zara, Southwest Airlines, Wal-Mart, Apple
 Ćwiczenie: porównanie misji wybranych organizacji
 Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE,
2007
 Literatura uzupełniająca: Collins, J.; Porras, J.I.: „Wizjonerskie
organizacje”, Wydawnictwo Jacek Santorski, 2003
6
Program zajęć
5. Rozwój działalności firmy – wybrane zagadnienia
 Zagadnienia: dylematy wzrostu - wybory w zakresie strategii




7
rozwoju firmy (integracja, dywersyfikacja, umiędzynarodowienie,
fuzje i przejęcia, alianse strategiczne) i ich wpływ na finanse
przedsiębiorstwa; decyzje strategiczne w firmach
zdywersyfikowanych, metody portfelowe
Przykłady: Vivendi, Swissair, Danone
Ćwiczenie: Jaworski
Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE,
2007, r. 17; case Jaworski (Moodle)
Literatura uzupełniająca: Ast, C.H.: „The Founder’s dilemma”,
Harvard Business Review, Feb. 2008; Carroll, P.B., Mui. Ch. „7 ways
to fail big”, HBR, Sept. 2008; Stewart, T.A. „Growth as a process”, Jun.
2006
Czym jest strategia?
 Greckie słowo strate-gos
(stratos+agein) = (armia w obozie +
przywództwo)
 Karl von Clausewitz „O wojnie” –
podstawy militarnej koncepcji
strategii
8
Czym jest strategia
 Strategia:
 Jest długofalowa
 Buduje przewagę
konkurencyjną
 Wykorzystuje zasoby i
umiejętności firmy
 Wymaga spójności
wewnętrznej
9
Wprowadzenie – specyfika analizy strategicznej
 Jednoczesne badanie otoczenia i
organizacji (podejście mające
korzenie w strategii wojennej)
 Interdyscyplinarność
 Planowanie długookresowe a
zarządzanie strategiczne
 Działalność amerykańskich firm
konsultingowych: Boston
Consulting Group, McKinsey
10
Obszary analizy strategicznej
ekonomiczne
demograficzne
Otoczenie
konkurencyjne
polityczne
klienci
społeczne
irma
ek
Firma
konkurenci
technologiczne
11
dostawcy
prawne
międzynarodowe
Żródło: Gierszewska, Romanowska (2007)
Makrootoczenie
Budowanie strategii firmy
Analiza otoczenia
• Środowisko
• Branża
• Grupa strategiczna
Podstawowe wybory strategiczne
• Wizja
• Rynki i produkty
• Model działania
12
Żródło: Obłój (2007)
Analiza organizacji
• Zasoby i umiejętności
• Łańcuch wartości
• Siły, słabości
Strategia według szkoły planistycznej
 Racjonalne planowanie
 Dominująca rola naczelnego
kierownictwa
 Formalizacja
 Efektem planowania – strategia
firmy
13

similar documents