İdare Hukuku Slaytı 1

Report
İDARE
HUKUKUNUN
KAVRAMLARI VE İLKELERİ
GENEL
İDARE KAVRAMI
DEVLETİN DİĞER İŞLEMLERİNİ YERİNE GETİREN
YASAMA ORGANININ YASAMA FAALİYETİ; YARGI
ORGANININ YARGILAMA FAALİYETİ DIŞINDA KALAN
FAALİYETLERİ İFADE ETMESİDİR.
KAMU İDARESİ-ÖZEL İDARE AYRIMI
İDARE KAVRAMI, HEM KAMU HUKUKUNDA HEM DE
ÖZEL
HUKUKTA
KULLANILMAKTADIR.KAMU
HUKUKUNDA DEVLET İDARESİ,BELEDİYE İDARESİ GİBİ
KULLANILIRKEN;ÖZEL
HUKUKTA
VAKIF
İDARESİ,DERNEK
İDARESİ
ŞEKLİNDE
KULLANILMAKTADIR.
KAMU İDARESİ İLE ÖZEL İDARE ARASINDAKİ
TEMEL FARKLAR:
1)KURULUŞ AÇISINDAN FARKLAR
2)AMAÇLARI BAKIMINDAN FARKLAR
3)FAALİYET ALANLARININ TESPİTİ AÇISINDAN
FARKLAR
4)KAMU GÜCÜNDEN YARARLANMA BAKIMINDAN
FARKLAR
5)ÜSTÜNLÜK AÇISINDAN FARKLAR
6)KANUNİLİK AÇISINDAN FARKLAR
7)SONA ERME AÇISINDAN FARKLAR
İDARENİN DİĞER DEVLET ORGANLARINDAN AYRIMI
A)ORGANİK ANLAMDA İDARE
KURULUŞ OLARAK İDARENİN, DEVLETİN ÜÇ TEMEL
ORGANI ARASINDAKİ YERİNİN BELİRLENMESİDİR.
(a)YASAMA ORGANI-İDARE AYRIMI:ANAYASAYA GÖRE
YASAMA ORGANI TBMM’DİR.
(b)YARGI ORGANI-İDARE AYRIMI:ANAYASANIN
9.MADDESİNE GÖRE, YARGI YETKİSİ TÜRK MİLLETİ
ADINA BAĞIMSIZ MAHKEMELERCE KULLANILIR.
(c)YÜRÜTME ORGANI-İDARE AYRIMI:ANAYASANIN
YÜRÜTME BAŞLIĞINI TAŞIYAN 101-137
MADDELERİNDE YÜRÜTME ORGANI ŞU ŞEKİLDE
TASNİF EDİLMİŞTİR:
1.CUMHURBAŞKANI(m.101-108)
2.BAKANLAR KURULU(m.109-118)
3.İDARE(m.123-137)
BUNA GÖRE İDARE, YÜRÜTME ORGANI İÇİNDE YER
ALAN, FAKAT YÜRÜTME ORGANININ
CUMHURBAŞKANI VE BAKANLAR KURULU DIŞINDA
KALAN TÜM KAMU KURULUŞLARINI İFADE ETTİĞİ
SÖYLENEBİLİR.
B)İŞLEVSEL ANLAMDA İDARE
YASAMA VE YARGI FONKSİYONLARI DIŞINDA KALAN
TÜM KAMUSAL İŞLER, İDARE İŞLEVİNİ MEYDANA
GETİRİR.YANİ YASAMA, YARGI VE YÜRÜTMENİN,
TOPLUMUN ORTAK, KOLEKTİF, GÜNLÜK, TEKNİK VE
SÜREKLİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA YÖNÜNDEKİ
FAALİYETLERİ İDARE İŞLEVİNİ OLUŞTURUR.
İDARİ İŞLEV DIŞINDA OLAN FAALİYETLER:
1)YASAMA FAALİYETLERİ İDARİ İŞLEV DIŞINDADIR.
2)YARGILAMA FAALİYETLERİ İDARİ İŞLEV
DIŞINDADIR.
3)HÜKÜMET FAALİYETLERİ İDARİ İŞLEV DIŞINDADIR.
İŞLEVSEL ANLAMDA İDARE İÇİNDE YER ALAN
KURULUŞLAR:
1)YASAMA ORGANI İŞLEVSEL ANLAMDA İDARE
İÇİNDE YER ALIR.
2)YARGI ORGANI İŞLEVSEL ANLAMDA İDARE İÇİNDE
YER ALIR.
3)YÜRÜTME ORGANI İŞLEVSEL ANLAMDA İDARE
İÇİNDE YER ALIR.
4)ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ DE İŞLEVSEL
ANLAMDA İDARE İÇİNDE YER ALIR.
İDARE HUKUKUNUN TANIMI VE İDARE HUKUKU
SİSTEMLERİ
İDARE DENİLEN TEŞKİLATIN KURULMASINDA VE
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMESİNDE UYGULANAN
HUKUK KURALLARININ(KAMU HUKUKU-ÖZEL
HUKUK) BÜTÜNÜNÜ İFADE ETMEKTEDİR.İDARE
HUKUKU KURALLARI, ÖZEL HUKUKTAN AYRI, ÖZEL
HUKUKU AŞAN, KENDİNE ÖZGÜ İLKELERİ OLAN
KURALLAR BÜTÜNÜDÜR.
İDARE HUKUKU SİSTEMLERİ:
1)ADLİ İDARE SİSTEMİ:ÖZEL HUKUKTAN AYRI
İDAREYE ÖZGÜ BİR HUKUK DALI OLARAK İDARE
HUKUKU VE ADLİ YARGIDAN AYRI ÖZEL BİR İDARİ
YARGI BULUNMAMAKTADIR.
2)İDARİ REJİM:ÜLKEMİZDE UYGULANAN BU
SİSTEMDE, YÜRÜTME ORGANI İÇİNDE ANCAK KENDİ
KENDİNE HAREKET EDEBİLME YETENEĞİ BULUNAN
BİR İDARE; BU İDAREYE UYGULANAN ÖZEL
HUKUKTAN BAĞIMSIZ, KENDİNE ÖZGÜ KURALLARI
BULUNAN İDARE HUKUKU; BU HUKUK DALINA
İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLDÜĞÜ; ADLİ
YARGIDAN AYRI BİR İDARİ YARGI DÜZENİ
BULUNMAKTADIR.
İDARE HUKUKUNUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
KAMU HUKUKUNUN BİR DALI OLARAK İDARE
HUKUKU, FRANSIZ HUKUK SİSTEMİNBDE ORTAYA
ÇIKMIŞ, DAHA SONRA DİĞER ÜLKELERİN VE BİZİM
ÜLKEMİZİN HUKUK SİSTEMLERİNDE KABUL
EDİLMİŞTİR.
İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
1)YENİ BİR HUKUK DALIDIR.
2)DAĞINIK BİR HUKUK DALIDIR.
3)İÇTİHADA DAYALI BİR HUKUK DALIDIR.
4)BAĞIMSIZ BİR HUKUK DALIDIR.
5)STATÜSEL NİTELİKTEDİR.
6)İDARENİN İŞLEMLERİ TEK YANLIDIR.
7)EŞİTSİZLİK HAKİMDİR.
8)İDARE HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR İDARİ
YARGIDA GÖRÜLÜR.
İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI
1)ASIL KAYNAKLAR
UYULMASI ZORUNLU VE BAĞLAYICI KAYNAKLARI
İFADE ETMEKTEDİR.KENDİ İÇİNDE YAZILI VE
YAZISIZ OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR:
a)YAZILI KAYNAKLAR
1)ANAYASA:HUKUK KURALLARININ EN ÜSTÜNDE
ANAYASA YER ALMAKTADIR.ANAYASADA DEVLETİN
REJİMİ, DEVLETİN TEMEL ORGANLARI VE BUNLARIN
İŞLEYİŞİ İLE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN
DÜZENLEMELER BULUNUR.BUNLAR DIŞINDA İDARE
HUKUKUNA İLİŞKİN DE BİRÇOK İLKE VE KURALLAR
YER ALMAKTADIR.
2)KANUN:YASAMA ORGANI(TBMM) TARAFINDAN
KANUN
ADI
ALTINDA
YAPILAN
HUKUK
KURALLARIDIR.NORMLAR
HİYERARŞİSİNDE
İKİNCİ SIRADA YER ALIR.
KANUN GÜCÜNDE OLAN KAYNAKLAR:ADI KANUN
OLMAMAKLA BİRLİKTE, KANUN GÜCÜNDE OLAN,
KANUNLA AYNI SONUÇLARI DOĞURAN, KANUN
GİBİ
UYGULANAN
KAYNAKLAR
DA
BULUNMAKTADIR.
-ESKİ KAYNAKLAR:CUMHURİYET ÖNCESİ YAPILAN
VE BUGÜN BAZILARI HALEN YÜRÜRLÜKTE OLAN
KAYNAKLARDIR.
-YENİ KAYNAKLAR:MEVCUT ANAYASAYA GÖRE
YAPILAN VE KANUN GÜCÜNDE OLAN KAYNAKLARI
İFADE ETMEKTEDİR.
3)TÜZÜK:KANUNLARIN
UYGULANMASINI
GÖSTERMEK
ÜZERE
BAKANLAR
KURULU
TARAFINDAN
ÇIKARILAN
DÜZENLEYİCİ
İŞLEMLERDİR.
4)YÖNETMELİK:BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR VE
TÜM KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN, GÖREV
ALANLARIYLA İLGİLİ OLARAK, KANUNLARIN VE
TÜZÜKLERİN UYGULANMASINI GÖSTERMEK ÜZERE
ÇIKARILAN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDİR.
b)YAZILI OLMAYAN KAYNAKLAR
ÖRF VE ADET HUKUKU, YAZILI OLMAYAN KAYNAK
OLARAK
KABUL
EDİLMEKTEDİR.İDARE
HUKUKUNUN YENİ BİR HUKUK DALI OLMASI
SEBEBİYLE
ÖRF
VE
ADET
HUKUKU
BULUNMAMAKTADIR.
2)YARDIMCI KAYNAKLAR
DOĞRUDAN BAĞLAYICI OLMAYAN, YAZILI BİR KAYNAK
OLMAMASI HALİNDE DEVREYE GİREBİLEN
KAYNAKLARDIR.
a)YARGI İÇTİHATLARI:BİR İLKE KOYAN, DAHA SONRA
DA UYULABİLECEK BİR PRENSİP GETİREN YARGI
KARARLARIDIR.KURAL OLARAK BAĞLAYICI
DEĞİLLERDİR.
b)ÖĞRETİ(DOKTRİN):HUKUK BİLGİNLERİNİN GÖRÜŞ VE
DÜŞÜNCELERİDİR.
İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI
İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANININ TESPİTİNDE
MUHTELİF KISTASLAR GELİŞTİRİLMİŞTİR.BUNLAR 3
BAŞLIK ALTINDADIR:
1)KAMU GÜCÜ KISTASI:İDARE HUKUKUNUN
UYGULAMA ALANININ TESPİTİNDE, İDARENİN
İŞLEMLERİNİ YAPARKENKAMU GÜCÜ KULLANIP
KULLANMAMASINA
GÖRE
BELİRLEME
YAPILMASINI
ÖNGÖRMEKTEDİR.BUNA
GÖRE
İDARENİN İŞLEMLERİ İKİYE AYRILMAKTADIR:
a)HAKİMİYET
TASARRUFLARI:İDARENİN KAMU
GÜCÜNÜ
KULLANARAK
YAPTIĞI
TASARRUFLARDIR.
b)TEMŞİYET
TASARRUFLARI:İDARENİN
ÖZEL
HUKUK KİŞİSİ GİBİ HAREKET EDEREK (KAMU
GÜCÜ KULLANMADAN) YAPTIĞI (KİRALAMA,SATIN
ALMA GİBİ) TASARUFLARI İFADE ETMEKTEDİR.
2)KAMU HİZMETİ KISTASI:KAMU HİZMETLERİNİ
KURULMASI
VE
İŞLETİLMESİ
AŞAMALARINDA
İDARENİN YÜRÜTTÜĞÜ TÜM FAALİYETLER, İDARİ
FAALİYET NİTELİĞİNDE OLUP İDARE HUKUKU
HÜKÜMLERİNE TABİDİR.
3)İDARİ
İŞLEV
KISTASI:İŞLEVSEL
ANLAMDA
İDARENİN, İDARİ İŞLEVE GİREN FAALİYETLERİNE
İDARE HUKUKU HÜKÜMLERİ UYGULANIR VE BU
ALANDA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR DA İDARİ YARGIDA
ÇÖZÜME KAVUŞTURULUR.
İDARE HUKUKUNU
İLKELER
ETKİLEYEN
ANAYASAL
A)HUKUK DEVLETİ İLKESİ
-ANAYASAL İLKE:DEVLETİN NİTELİKLERİNİN
BAŞINDA GELENİ HUKUK DEVLETİ OLMASIDIR.
EN
HUKUK
DEVLETİ
İLKESİNİN
ANLAMI
VE
ÖZELLİKLERİ
HUKUKUN ÜSTÜN OLDUĞU, HUKUK KURALLARININ
ONU KOYANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HER KİŞİ
VE KURULUŞU BAĞLADIĞI, KİŞİLERE HUKUK
GÜVENLİĞİNİN
SAĞLANDIĞI
DEVLETİ
DEYİMLER.HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN VARLIĞI
AŞAĞIDAKİ UNSURLARA BAĞLIDIR:
1)TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ANAYASAL
OLARAK GÜVENCEYE ALINMASI.
2)KUVVETLER AYRILIĞI REJİMİNİN UYGULANMASI.
3)HUKUKA BAĞLILIK İLKESİNİN GEÇERLİLİĞİ.
4)KANUNİ İDARE İLKESİ.
5)YARGISAL DENETİM.
6)İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLKESİ.
7)HUKUKİ İSTİKRAR VE GÜVENLİK İLKESİ.
8)MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI.
9)DEMOKRATİK YÖNETİM.
HUKUK DEVLETİ-İDARE HUKUKU İLİŞKİSİ
HUKUK
DEVLEİ
İLKESİNİN
GERÇEKLEŞTİRME
ARAÇLARINDAN EN ÖNEMLİLERİNİN BAŞINDA,
‘İDARENİN YARGISAL DENETİMİ’ GELMEKTEDİR.BU
BAKIMDAN 1982 ANAYASASININ 125. MADDESİ,
‘İDARENİN HER TÜRLÜ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI
YARGI YOLU AÇIKTIR’HÜKMÜNÜ İHTİVA ETMEKTEDİR.
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE EN FAZLA MÜDAHALE
İDARE ALANINDA GERÇEKLEŞMEKTEDİR.İDARENİN
ELİNDE BULUNAN KAMU GÜCÜNÜN HUKUKA UYGUN
OLARAK
KULLANILMASININ
YOLLARI
İDARE
HUKUKUNUN KONUSUNU OLUŞTURMAKTADIR.
BU ANLAMDA İDARE HUKUKU, HUKUK DEVLETİNİN
EN
ETKİN
GERÇEKLEŞTİRME
ARACI
KONUMUNDADIR.
B)SOSYAL DEVLET İLKESİ
SOSYAL
DEVLET
İLKESİNİN
ANLAMI
VE
ÖZELLİKLERİ
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDA, TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİN (MÜLKİYET HAKKI, TEŞEBBÜS
HÜRRİYETİ GİBİ) VARLIĞI ESAS OLMAKLA
BİRLİKTE, DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALE
EDEREK(BİZZAT TEŞEBBÜSLER KURARAK YAHUT
DÜZENLEMELER
YAPARAK)
GÜÇSÜZLERİN
KORUNMASINI SAĞLAYACAK TEDBİRLERİ ALMASI
GEREKECEKTİR.KAMU
HİZMETLERİNİN
YA
BEDAVA YA DA HERKESİN ULAŞABİLECEĞİ BİR
BEDEL KARŞILIĞINDA SUNULMASI DA SOSYAL
DEVLETİN BİR GEREĞİDİR.
SOSYAL DEVLET-İDARE HUKUKU İLİŞKİSİ
SOSYAL DEVLET İLKESİNİN GERÇEKLEŞTİRİCİSİ
İDAREDİR.SOSYAL DEVLET İLKESİ İDARENİN
GÖREV ALANINI OLDUKÇA GENİŞLETMİŞTİR.İDARE
YETKİLERİNİ KULLANIRKEN, GÖREVLERİNİ YERİNE
GETİRİRKEN, KAMU HİZMETLERİNİ
SUNARKENSOSYAL DEVLET İLKESİNE UYGUN
DAVRANMAK ZORUNDADIR.
C)EŞİTLİK İLKESİ
EŞİTLİK İLKESİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ
ANAYASA EŞİTLİK İLKESİNE, ‘GENEL ESASLAR’
KISMI İÇİNDE YER VERMİŞTİR.BU NEDENLE
EŞİTLİK İLKESİ, KAMU MAKAMLARINA, FAALİYETTE
BULUNURKEN KİŞİLERE EŞİT DAVRANMALARINI
BUYURAN VE DEVLET YÖNETİMİNE HAKİM OLAN
GENEL ESAS NİTELİĞİNDEDİR.
EŞİTLİK İLKESİ-İDARE HUKUKU İLİŞKİSİ
ANAYASANIN 10.MADDESİNDE ‘DEVLET
ORGANLARI VE İDARE MAKAMLARININ BÜTÜN
İŞLEMLERİNDE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNE
UYGUN OLARAK HAREKET ETMEK ZORUNDA’
OLMASIDIR.
KAMU HİZMETLERİ, HİÇBİR AYRIM
GÖZETİLMEKSİZİN HERKESE EŞİT SUNULMALI VE
BUNA BAĞLI OLARAK DA KAMU GÖREVLİLERİ
KAMU HİZMNETİNİ SUNARKEN TARAFSIZ
DAVRANMALIDIR.
ANAYSANIN 70.MADDESİNDE, ‘HİZMETE
ALINMADA, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ
NİTELİKLERDEN BAŞKA HİÇBİR AYRIM
GÖZETİLEMEZ HÜKMÜ YER ALMAKTADIR.’
D)İDARENİN KANUNİLİĞİ İLKESİ
İDARENİN
TÜM
FAALİYETLERİNİN
KANUNA
DAYANMASI VE KANUNA UYGUN OLMASI
İLKESİDİR.
E)MERKEZDEN
YÖNETİM-YERİNDEN
YÖNETİM
İLKESİ
İDARENİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ, MERKEZDEN
YÖNETİM VE YERİNDEN YÖNETİM ESASLARINA
DAYANIR.
1)MERKEZDEN YÖNETİM:KAMU HİZMETLERİNİN
DEVLET
ELİYLE
ÜLKE
DÜZEYİNDE
YÜRÜTÜLMESİDİR.
MERKEZDEN YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
1)SADECE
DEVLET
TÜZEL
KİŞİLİĞİ
BULUNMAKTADIR.
2)DEVLET
TÜZEL
KİŞİLİĞİ,ÜSTLENDİĞİKAMU
HİZMETLERİNİ BAKANLIK DENİLEN TEŞKİLATLAR
ELİYLE YÜRÜTMEKTEDİR.
3)HİZMETLER MERKEZDE TOPLANMIŞTIR VE
KARARLARIN
ALINMASI
VE
BUNLARIN
UYGULANMASI YETKİSİ BU MERKEZİN ELİNDEDİR.
4)MERKEZDE TOPLANAN KAMU HİZMETLERİNİN
GELİR VE GİDERLERİ MERKEZİ BÜTÇEDE
TOPLANIR.
5)TAŞARADAKİ HİZMETLER,MERKEZİN EMRİNDE
VE
ONUN
EMİR
VE
TALİMATLARI
DOĞRULTUSUNDA
HAREKET
EDEN
TAŞRA
MEMURLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.
MERKEZDEN YÖNETİMİN YARARLARI
1)GÜÇLÜ BİR DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET
YÖNETİMİNDE BİRLİĞİ SAĞLAR.
2)HİZMETLERİN VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİ İÇİN
GEREKLİ UZMAN PERSONEL VE MALİ İMKANIN
SAĞLANMASINA DAHA ELVERİŞLİDİR.
3)HİZMETLERİN ÜLKE DÜZEYİNE ADİL DAĞILIMINA
VE BÖLGELERARASI EŞİTLİĞİN SAĞLANMASINA
DAHA ELVERİŞLİDİR.
4)HİZMETLERİN
DAHA
AKILCI
VE
PLANLI
YÜRÜTÜLMESİNE İMKAN SAĞLAR.
5)HARCAMALAR TEK ELDEN YAPILDIĞINDAN MALİ
DENETİM DAHA KOLAYDIR.
6)KAMU GÖREVLİLERİ YEREL ETKİ VE
BASKILARDAN KURTARILMIŞ OLUR.
MERKEZDEN YÖNETİMİN SAKINCALARI
1)BÜROKRASİYİ ARTIRIR.
2)DEMOKRASİ İLKESİNE PEK UYGUN DEĞİLDİR.
3)YEREL İHTİYAÇLARIN ÖNCELİKLERİNİN
BELİRLENMESİNE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.
4)KAMU GÖREVLİLERİ, HİZMETİN GEREKLERİ
YERİNE, MERKEZİN İSTEKLERİ
DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETME EĞİLİMİNE
GİREBİLİRLER.
5)MERKEZ YÖNETİCİLERİ, SİYASİ AMAÇLARLA
HAREKET EDEBİLİRLER.
YETKİ GENİŞLİĞİ İLKESİ
MERKEZE
AİT
YETKİLERİN,
TAŞRADAKİ
MERKEZİN YÖNETİCİSİ (VALİ) TARAFINDAN,
MERKEZE
SORMADAN,
MERKEZ
ADINA
KULLANILABİLMESİDİR.
ÖZELLİKLERİ
1)ANAYASAL BİR İLKEDİR.
2)SADECE İL YÖNETİMİNDE BULUNMAKTADIR.
3)KULLANILAN YETKİ MERKEZE AİT BİR YETKİ
OLUP, VALİ TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR.
4)GENİŞLEYEN YETKİ, VALİNİN YETKİSİDİR.
5)YETKİ GENİŞLİĞİ, MERKEZİN YÜRÜTTÜĞÜ KAMU
HİZMETLERİNDE KULLANILMAKTADIR.
6)YETKİNİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ TÜM GELİR
VE GİDERLER MERKEZE AİTTİR.
2)YERİNDEN YÖNETİM:KAMU HİZMETLERİNDEN
BAZILARININ,
MERKEZİ
İDARE
DIŞINDA
OLUŞTURULAN KAMU TÜZEL KİŞİLERİ ELİYLE
YÜRÜTÜLMESİDİR.
ÖZELLİKLERİ:
1)AYRI TÜZEL KİŞİLİK
2)ÖZERKLİK
3)VESAYET DENETİMİ
ÇEŞİTLERİ:
1)YER BAKIMINDAN:İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE,
KÖY
2)HİZMET BAKIMINDAN:ÜNİVERSİTELER, TRT, KİT
3)MESLEK KURULUŞLARI:BAROLAR, ODALAR,
BORSALAR GİBİ
YERİNDEN YÖNETİMİN YARARLARI
1)DEMOKRASİ İLKESİNE DAHA UYGUNDUR.
2)MERKEZDEN YÖNETİMİN DOĞURDUĞU, BÜROKRASİ
GİBİ BİRÇOK SAKINCALAR GİDERİLMEKTEDİR.KARAR
ALMA SÜRECİ KISALMAKTADIR.
3)YEREL İHTİYAÇLARIN YERİNDE VE ÖNCELİKLERİNİN
TESPİT EDİLMESİNE, HİZMETLERİN DAHA HIZLI VE
RASYONEL
OLARAK
SUNULABİLMESİNE
İMKAN
SAĞLAMAKTADIR.
YERİNDEN YÖNETİMİN SAKINCALARI
1)YETERLİ
MALİ
İMKANLARA
SAHİP
OLMADIKLARINDAN,
ÜSTLENDİKLERİ
HİZMETLERİ
YETERİNCE KARŞILAYAMAMAKTADIRLAR.
2)HİZMETLERİN ÜLK DÜZEYİNE YAYILMASINA İMKAN
SAĞLAMAZ.
3)SİYASİ AMAÇLI UYGULAMALARA YOL AÇABİLİR.
4)MAHALLİ İDARELERİN FAZLA GÜÇLENMESİ,
ÜLKEDE SİYASİ BİRLİĞİN BOZULMASINA YOL
AÇABİLİR.
5)YERİNDEN YÖNETİMLERİN MALİ DENETİMLERİ
GÜÇLÜK DOĞURABİLİR.
F)İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ
ANAYASAL BİR İLKEDİR.SAYILARI ÇOK FAZLA OLAN
VE PARÇALI OLAN İDARİ BİRİMLERİN, BİR
BÜTÜNLÜK İÇİNDE FAALİYETTE BULUNMASINI
SAĞLAYACAK ‘HİYERARŞİ’ VE ‘İDARİ VESAYET’
ŞEKLİNDE İKİ TÜR HUKUKİ ARAÇ BULUNMAKTADIR.
1)HİYERARŞİ
TEŞKİLAT İÇİNDEKİ GÖREVLİLER ARASINDAKİ
ASTLIK-ÜSTLÜK DURUMUNU İFADE
ETMEKTEDİR.ÜSTÜN AST ÜZERİNDEKİ YETKİLERİNE
DE HİYERARŞİ YETKİSİ DENİR.
HİYERARŞİNİN ÖZELLİKLERİ
1)HİYERARŞİK DENETİM, BİR KAMU TÜZEL KİŞİSİNİN
KENDİ BÜNYESİ İÇERİSİNDE SÖZ KONUSUDUR.
2)GENEL BİR YETKİDİR.
3)HİYERARŞİK AMİRİN, YETKİLERİNİ KULLANMASI
İÇİN, KİŞİLERİN BAŞVURUSUNA GEREK
BULUNMAMAKTADIR.
4)HİZMETE İLİŞKİN HİYERARŞİK YETKİLERE KARŞI
ASTLARIN DAVA AÇMA HAKLARI YOKTUR.
HİYERARŞİ YETKİSİNİN KAPSAMI
HİYERARŞİK AMİRİN, ASTLAR ÜZERİNDE
KULLANDIĞI BAZI YETKİLER VARDIR:
1)MEMURİYETE İLİŞKİN YETKİLER
2)DİSİPLİN İŞLEMLERİ
3)DENETİM VE GÖREV DAĞILIMI
4)EMİR VE TALİMAT VERME
EMİRLERE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
BAKIMINDAN, EMİRLER ÜÇE AYRILIR:
a)HUKUKA UYGUN EMİRLE
b)HUKUKLA AYKIRI EMİRLER
c)SUÇ TEŞKİL EDEN EMİRLER
İDARİ VESAYET
MERKEZİ İDARE İLE YERİNDEN YÖNETİM İDARELERİ
ARASINDAKİ BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAYAN HUKUKİ
ARAÇTIR.BU YÖNTEMLE MERKEZİ İDARENİN,
YERİNDEN YÖNETİM İDARELERİNİ DENETLEMESİNE
‘İDARİ VESAYET DENETİMİ’ DENİR.
İDARİ VESAYETİN ÖZELLİKLERİ
1)MERKEZDEN YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİM
ARASINDA OLMASI
2)İDARİ VESAYET DENETİMİNİN İSTİSNAİLİĞİ
3)İDARİ VESAYETİN EMİR VE TALİMAT VERMEYİ
İÇERMEMESİ
4)HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİNİ İÇERMESİ
5)DAVA YETKİSİNİ İÇERMESİ
İDARİ VESAYET YETKİSİNİN KAPSAMI
İDARİ VESAYET DENETİMİ, DAHA ÇOK İŞLEMLER
ÜZERİNDE GERÇEKLEŞİR.KİŞİLER ÜZERİNDE
İDARİ VESAYET DENETİMİ NADİREN
YAPILABİLMEKTEDİR.VESAYET YETKİSİNE SAHİP
MAKAMIN BAZI YETKİLERİ VARDIR:
1)KALDIRMA
2)ONAMA
3)KARARI İADE
4)DAVA AÇMA
5)İZİN
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ
ORTAK BİR AMACIN DEVAMLI BİR SURETTE
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÖRGÜTLENMİŞ
BULUNAN KİŞİ YA DA MAL TOPLULUKLARIDIR.
ÖZELLİKLERİ
1)KANUNLA KURULMA
2)KAMU GÜCÜNDEN YARARLANMA
3)AYRI HUKUKİ REJİM
4)KANUNİLİK
TÜRLERİ
1)KAMU İDARELERİ:DEVLET VE MAHALLİ İDARELER
2)KAMU KURUMLARI:ÜNİVERSİTELER,TRT,SGK GİBİ
3)KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK
KURULUŞLARI:ODALAR,BORSALAR,BAROLAR
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SAHİP OLDUĞU YETKİLER
1)HAK VE FİİL EHLİYETİNE SAHİPTİRLER.
2)ORGANLARI ELİYLE YÖNETİLİRLER.
3)KENDİLERİNE HAS MAL VARLIKLARI VE BÜTÇELERİ
BULUNMAKTADIR.
4)KENDİNE ÖZGÜ GÖREVLİLERİ VARDIR.
5)KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN İŞLEMLERİ HUKUKA
UYGUNLUK KARİNESİNDEN YARARLANIRLAR.
6)TEK TARAFLI İŞLEMLER YAPABİLMEK GİBİ KAMU
GÜCÜ DENİLEN ÜSTÜN YETKİLERİ VARDIR.
7)KAMU
TÜZEL
KİŞİLERİNİN
EYLEM
VE
İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,
İDARİ YARGIDA KARARA BAĞLANIR.
TÜRK İDARE TEŞKİLATININ GENEL
GÖRÜNÜMÜ
MERKEZDEN YÖNETİM
MERKEZİ İDARE YA DA GENEL İDARE YAHUT DEVLET
İDARESİ ADI DA VERİLMEKTEDİR.BU İDARENİN BİR
MERKEZ (BAŞKENT) TEŞKİLATI BİR DE TAŞRA
TEŞKİLATI BULUNMAKTADIR.
MERKEZ(BAŞKENT) TEŞKİLATI
BAŞKENT TEŞKİLATI (DEVLET İDARESİNİN MERKEZ
TEŞKİLATI) CUMHURBAŞKANI, BAKANLAR KURULU,
BAŞBAKAN VE BAKANLARDAN
OLUŞMAKTADIR.AYRICA YARDIMCI KURULUŞLAR
DA BULUNMAKTADIR.
1)CUMHURBAŞKANI
CUMHURBAŞKANI SADECE SİYASİ BİR MAKAM
OLMAYIP, BAZI GÖREV VE YETKİLERİ
BAKIMINDAN İDARE İÇİNDE YER ALMAKTADIR.
ANAYASANIN 104.MADDESİNDE
CUMHURBAŞKANININ YASAMA, YÜRÜTME VE
YARGI ALANLARINA İLİŞKİN GÖREV VE
YETKİLERİ SAYILMIŞTIR.
CUMHURBAŞKANININ İDARE ALANINA İLİŞKİN
GÖREV VE YETKİLERİ
1)GENELKURMAY BAŞKANINI ATAMAK.
2)MGK’YI TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK VE
BAŞKANLIK ETMEK.
3)OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM İLANINDA
BAKANLAR KURULUNA BAŞKANLIK ETMEK.
4)KARARNAMELERİ İMZALAMAK.
5)DEVLET DENETLEME KURULUNUN ÜYELERİNİ VE
BAŞKANINI ATAMAK VE BU KURULA İNCELEME,
ARAŞTIRMA VE DENETLEME EMRİ VERMEK.
6)YÖK KURULU ÜYELERİNİ VE BAŞKANINI SEÇMEK
VE ATAMAK.
7)ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİ SEÇMEK VE ATAMAK.
CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU
1)SİYASİ
2)CEZAİ
3)HUKUKİ
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ
TEŞKİLATI
CUMHURBAŞKANININ GÖREVLERİNİ YERİNE
GETİREBİLMESİ İÇİN BİR İDARİ TEŞKİLATA İHTİYACI
VARDIR.BU TEŞKİLAT CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL
SEKRETERLİĞİDİR.ANAYASANIN 107. MADDESİNE
GÖRE, CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL
SEKRETERLİĞİNİN KURULUŞU, TEŞKİLAT VE
ÇALIŞMA ESASLARI, PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE
DÜZENLENİR.GENEL SEKRETER
CUMHURBAŞKANINCA ATANIR VE ONA KARŞI
SORUMLUDUR.
DEVLET DENETLEME KURULU
İDARENİN HUKUKA UYGUN, DÜZENLİ VE
VERİMLİ ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI
AMACIYLA OLUŞTURULMUŞTUR.
AMACI:İDARENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN,
DÜZENLİ VE VERİMLİ ŞEKİLDE
YÜRÜTÜLMESİNİN VE GELİŞTİRİLMESİNİN
SAĞLANMASIDIR.
OLUŞUMU:DDK 9 ÜYEDEN OLUŞUR.BU ÜYELER,
YÜKSEK ÖĞRENİMLERİNİ BİTİRDİKTEN SONRA
EN AZ 12 YIL DEVLET HİZMETİNDE BAŞARI İLE
ÇALIŞMIŞ VE TEMAYÜZ ETMİŞ OLAN
TECRÜBELİ KİMSELER ARASINDAN
CUMHURBAŞKANINCA ATANIR.İKİ YILDA BİR
KURUL ÜYELERİNDEN ÜÇTE BİRİ YENİLENİR.
GÖREV ALANI:
1)TÜM KAMU KURULUŞ VE KURUMLAR.
2)TÜM KAMU KURULUŞ VE KURUMLARI TARAFINDAN
EN AZ SERMAYELERİNİN YARISINDAN ÇOĞUNA
KATILMAKM SURETİYLE OLUŞTURULAN HER TÜRLÜ
KURULUŞLAR.
3)KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE OLAN MESLEK
KURULUŞLARI.
4)HER DÜZEYDEKİ İŞÇİ VE İŞVEREN MESLEK
TEŞEKKÜLLERİ.
5)KAMUYA YARARLI DERNEKLER.
6)VAKIFLAR.
ÇALIŞMA USULÜ:CUMHURBAŞKANININ TALEBİ
ÜZERİNE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜR.
BAKANLAR KURULU VE BAŞBAKAN
BAKANLAR KURULU
SAYISI:BAŞBAKAN(1)+BAŞBAKAN
YARDIMCILARI(4)+BAKAN(21)=26
BAKANLAR KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ
BAŞBAKANIN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIR VE
ÇALIŞIR.ÇALIŞMA USULÜ TEAMÜLLERE
GÖREDİR.TOPLANTILAR GİZLİ OLUP,
GÖRÜŞMELER TUTANAĞA GEÇİRİLMEZ.
BAKANLAR KURULUNUN İDARİ GÖREVLERİ
1)TÜZÜK ÇIKARMAK.
2)YÖNETMELİK ÇIKARMAK.
3)OHAL VE SIKIYÖNETİM İLAN ETMEK.
4)MİLLİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK.
5)SİLAHLI KUVVETLERİ YURT SAVUNMASINA
HAZIRLAMAK.
6)GENELKURMAY BAŞKANINI SEÇMEK.
7)ANAYASADA BELİRLENEN BAZI
YETKİLER:YÖK’E ÜYE SEÇMEK, EKENOMİYE
İLİŞKİN YETKİLER VB.
BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
1)SİYASİ
2)CEZAİ
3)HUKUKİ
BAŞBAKANLIK VE BAŞBAKAN
HEM ANAYASADA HEM DE YASALARDA
BAŞBAKANA BİRÇOK İDARİ GÖREVLER VE
YETKİLER VERİLMİŞTİR.
BAŞBAKANIN İDARİ GÖREVLERİ
1)BAKANLAR KURULUNA BAŞKANLIK ETMEK.
2)BAKANLIKLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ
SAĞLAMAK.
3)BAKANLARIN GÖREVLERİNİ YERİNE
GETİRMESİNİ GÖZETMEK.
4)MGK’YA KATILMAK VE CUMHURBAŞKANININ
OLMADIĞI DURUMLARDA, KURULA BAŞKANLIK
ETMEK.
5)DÜZENLEME YETKİSİ.
6)DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİL ETME
YETKİSİ.
7)HİYERARŞİ YETKİSİ.
8)İDARİ VESAYET YETKİSİ.
9)ATAMA YETKİSİ.
10)KARŞI-İMZA YETKİSİ.
11)HARCAMA YETKİSİ.
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI
BAŞBAKANLIĞIN ÜSTLENDİĞİ HİZMETLERİ
YÜRÜTMEK ÜZERE BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI
OLUŞTURULMUŞTUR.MERKEZ TEŞKİLATI İLE
BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDAN MEYDANA
GELİR.
BAŞBAKAN:BAKANLAR KURULUNUN BAŞKANI,
BAKANLIKLARIN VE BAŞBAKANLIK TEŞKİLATININ EN
ÜST AMİRİDİR.
GÖREVLERİ:
(a)TC’NİN YÜKSEK HAK VE MENFAATLERİNİ
KORUMAK VE GÖZETMEK, MİLLETİN HUZUR VE
GÜVENİNİ SAĞLAYICI ÖNLEMLERİ ALMAK, GENEL
AHLAKI VE KAMU DÜZENİNİ MUHAFAZA ETMEK,
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL KALKINMAYI
SAĞLAMAK,REFAHI YAYGINLAŞTIRMAK, HÜKÜMETİN
GENEL SİYASETİNİ YÜRÜTMEK VE DİĞER
MAKSATLARLA BAKANLIKLAR ARASINDA AHENGİ VE
İŞBİRLİĞİNİ TEMİN EDER.
(b)BAKANLARIN GÖREVLERİNİN ANAYASA VE
KANUNLARA UYGUN OLARAK YERİNE GETİRİLMESİNİ
GÖZETİR VE DÜZELTİCİ ÖNLEMLERİ ALIR.
(c)ANAYASA VE KANUNLARLA KENDİSİNE VERİLEN
DİĞER GÖREVLERİ YAPAR.
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI:SAYISI 5’İ GEÇMEMEK
ÜZERE BAŞBAKAN YARDIMCISI BAKAN
GÖREVLENDİRELECEĞİ DÜZENLENMİŞTİR.
MÜSTEŞAR:EN YÜKSEK DEVLET MEMURUDUR VE
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATININ BAŞBAKANDAN SONRA
ÜST AMİRİDİR.
GÖREVLERİ:
(a)KANUNLARLA BAŞBAKANLIĞA VERİLEN
GÖREVLERİN EN İYİ ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAR.
(b)BAKANLIKLAR ARASINDA KOORDİNASYON VE
İŞBİRLİĞİNİ TEMİN ETMEK.
(c)DEVLET İDARESİNDE ETKİNLİĞİN
SAĞLANMASINI, GÖREVLERİN TAM VE VERİMLİ
BİR ŞEKİLDE ZAMANINDA YERİNE GETİRİLMESİNİ
SAĞLAMAK.
(d)BAŞBAKAN TARAFINDAN VERİLEN DİĞER
GÖREVLERİ YAPMAK.
BAŞBAKANLIK ANA HİZMET BİRİMLERİ:
-KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
-DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI
-EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLERİ
BAŞKANLIĞI
-İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
-BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
-STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
-BAŞBAKAN MÜŞAVİRLERİ
-BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
-HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ
-BAKANLAR KURULU SEKRETERLİĞİ
-İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI
-HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERİ
BAKANLIKLAR VE BAKANLAR
BAKANLIK:MERKEZİ İDARİNİN ÜSTLENDİĞİ KAMU
HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMİŞ ŞEKİLLERİNE
BAKANLIK DENİR.BAKANLIKLARIN DEVLET TÜZEL
KİŞİLİĞİ DIŞINDA AYRI BİR TÜZEL KİŞİLİKLERİ
BULUNMAMAKTADIR.BAKANLIK TEŞKİLATININ
BAŞINDA BULUNAN KİŞİYE BAKAN DENİR.
MERKEZE YARDIMCI KURULUŞLAR
BAŞKENTTE, MUHTELİF YARDIMCI KURULUŞLAR
YANİ DANIŞMA ORGANLARI BULUNMAKTADIR.BU
KURUŞLARDAN BAZILARI MERKEZ TEŞKİLATINA
(DEVLETE) DANIŞMANLIK YAPMAKTADIRLAR.BU
KURULUŞLARIN EN ÖNEMLİLERİ:
1)DANIŞTAY
DANIŞTAY, HEM BİR YÜKSEK MAHKEME HEM DE
DANIŞMA VE İNCELEME MERCİİDİR.
DANIŞTAYIN DANIŞMA VE İNCELEME GÖREVLERİ:
1)BAŞBAKANLIK VE BAKANLAR KURULUNCA
GÖNDERİLEN KANUN TASARI VE TEKLİFLER
HAKKINDA GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRMEK.
2)TÜZÜK TASARILARINI İNCELEMEK.
3)KAMU HİZMETLERİYLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA
VE SÖZLEŞMELERİ HAKKINDAN 2 AY İÇİNDE
DÜŞÜNCESİNİ BİLDİRMEK.
4)CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK
TARAFINDAN GÖNDERİLEN İŞLER HAKKINDA
GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRMEK.
5)KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ
YAPMAK.
DANIŞTAYIN DANIŞMANLIK GÖREVLERİ GENELLİKLE
GÖRÜŞ BİLDİRME, İNCELEYEREK GÖRÜŞ BİLDİRME,
İDARİ KARAR ALMA ŞEKLİNDE
GERÇEKLEŞEBİLMEKTEDİR.
2)SAYIŞTAY
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ İÇİNDEKİ İDARELERİN, SOSYAL
GÜVENLİK KURUMLARININ VE MAHALLİ İDARELERİN
GELİR, GİDER VE MALLARINI, TBMM ADINA DENETLEYEN,
SORUMLULARIN HESAP VE İŞLEMLERİNİ KESİN HÜKME
BAĞLAYAN VE KANUNLARLA VERİLEN İNCELEME VE
DENETLEME GÖREVİNİ YAPAN BİR KURULUŞTUR.ÜYELERİ
TBMM TARAFINDAN SEÇİLMEKTEDİR.SAYIŞTAYIN MERKEZE
YARDIMCILIK GÖREVLERİ:
1)MALİ YÖNETMELİKLER HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRMEK.
2)KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ
BİLDİRMEK.
3)DÖNERSERMAYE İŞLETMESİ KURULMASI İÇİN GÖRÜŞ
BİLDİRMEK.
3)MİLLİ GÜVENLİK KURULU
ANAYASAL BİR KURUMDUR.
OLUŞUMU:CUMHURBAŞKANININ BAŞKANLIĞINDA,
BAŞBAKAN, GENELKURMAY BAŞKANI, BAŞBAKAN
YARDIMCILARI, ADALET, MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ,
DIŞİŞLERİ BAKANLARI, KARA, HAVA, DENİZ
KUVVETLERİ KOMUTANLARI VE JANDARMA GENEL
KOMUTANINDAN OLUŞUR.
GÖREVİ:DEVLETİN MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİNİN
TAYİNİ, TESPİTİ VE UYGULANMASI İLE İLGİLİ ALINAN
TAVSİYE KARARLARI VE GEREKLİ KOORDİNASYONUN
SAĞLANMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ
BAKANLAR KURULUNA BİLDİRİR.
4)EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARIN
OLUŞTURULMASINDA HÜKÜMETE İSTİŞARİ
NİTELİKTE GÖRÜŞ BİLDİRMEK AMACIYLA
KURULMUŞTUR.
MERKEZİN TAŞRA TEŞKİLATI
MERKEZDEN YÖNETİMİN, ONUN HİYERARŞİSİ
ALTINDA BAŞKENT DIŞINDAKİ BİRİMLERİNE TAŞRA
TEŞKİLATI DENİR.
İL İDARESİ KANUNUNA GÖRE TEŞRA TEŞKİLATI, İL,
İLÇE VE BUCAK ŞEKLİNDE ÜÇ KISIMDAN
OLUŞMAKTADIR.BUNA MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ
BUNLARIN BAŞINDA BULUNANLARA MÜLKİ İDARE
AMİRLERİ DENİR.
1)İL İDARESİ
MERKEZDEN YÖNETİMİN TAŞRA TEŞKİLATININ İLK
BÖLÜMÜNÜ İL OLUŞTURUR.KANUNDA İL GENEL
İDARESİ ADI VERİLMEKTEDİR.BUGÜN İTİBARİYLE
ÜLKEMİZDE 81 İL VARDIR.İLİN YÖNETİMİ VALİ, İL
MÜDÜRLERİ VE İL İDARE KURULUNCA YERİNE
GETİRİLİR.
VALİ
İÇİŞLERİ BAKANININ ÖNERİSİ BAKANLAR
KURULUNUN KARARI VE CUMHURBAŞKANININ ONAYI
İLE ATANIRLAR.VALİ, İLDE DEVLETİN VE HÜKÜMETİN
TEMSİLCİSİ VE AYRI AYRI HER BAKANIN TEMSİLCİSİ
VE BUNLARIN İDARİ VE SİYASİ YÜRÜTME
VASITASIDIR.
2)İLÇE İDARESİ
2013 İTİBARİYLE ÜLKEMİZDE 919 ADET İLÇE
BULUNMAKTADIR.İLÇE YÖNETİMİ KAYMAKAM, İLÇE
MÜDÜRLERİ VE İLÇE İDARE KURULU TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLİR.
KAYMAKAM
İLÇEDE HÜKÜMETİN TEMSİLCİSİDİR.İLÇENİN GENEL
İDARESİNDEN SORUMLUDUR.
3)BUCAK İDARESİ
ARALARINDA COĞRAFYA, EKONOMİ, GÜVENLİK VE
MAHALLİ HİZMETLER BAKIMINDAN İLİŞKİ BULUNAN
KÖYLERDEN MEYDANA GELEN İDARİ
BİRİMDİR.BUCAK MÜDÜRÜ, BUCAK MECLİSİ VE
BUCAK KOMİSYONU TARAFINDAN İDARE EDİLİR.
BUCAK MÜDÜRÜ
BUCAK MÜDÜRÜ OLABİLMEK İÇİN EN AZ LİSE VEYA
DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK GEREKİR.BUCAKTAKİ
EN BÜYÜK HÜKÜMET MEMURU VE TEMSİLCİSİDİR.
BUCAĞIN GENEL İDARESİNDEN SORUMLUDUR.
BUCAK MECLİSİ
BUCAK MECLİSİ SEÇİLMİŞ VE DOĞAL ÜYELERDEN
OLUŞUR.BUCAK SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN
BELEDİYE MECLİSİ VE KÖY İHTİYAR HEYETİ KENDİ
ARASINDAN SEÇER.BUCAKTA BULUNAN DOKTOR,
SAĞLIK MEMURU, VETERİNER, BAŞÖĞRETMEN VE
TARIM ÖĞRETMENİ DOĞAL ÜYEDİR.MECLİSİN
GÖREVİ İKAMET EDEN HALKIN ORTAK
İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİNİ DÜZENLEMEKTİR.
BUCAK KOMİSYONU
DÖRT ÜYEDEN OLUŞUR.BAŞKANI BUCAK
MÜDÜRÜDÜR.DİĞER ÜYELER İSE BUCAK MECLİSİ
TARAFINDAN KENDİ ÜYELERİ ARASINDAN
SEÇİLİR.BUCAK KOMİSYONU, BUCAK
KOMİSYONUNUN TOPLANTI HALİ DIŞINDA, BUCAK
MECLİSİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRİR.
BÖLGE İDARELERİ
ANAYASANIN 126.MADDESİNDE,KAMU
HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİNDE VERİM VE UYUM
SAĞLAMAK AMACIYLE BİRDEN FAZLA İLİ İÇİNE ALAN
MERKEZİ İDARE TEŞKİLATI KURULABİLECEĞİ
ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.BÖLGE VALİLİĞİ VE
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ GİBİ.

similar documents