การใช้ Subversion เบื้องต้น

Report
อ.อานันท ์ สี หพิ
ั ษเกี
์ ทก
์ ยรติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรแกรมที่ใช้
 Tortoise SVN – เป็ น Freeware
 โหลดไดจาก
Internet หรือจาก Mango (ไวกวา)
้
่
 โปรแกรมจะ integrate เขากั
้ บ Windows Explorer เขา้
ใช้งานโดยการคลิกขวาที่ Folder ทีต
่ องการ
้
การดึงขอมู
้ ลจาก Server
 สราง
folder เปลาขึ
้ มา (ในกรณีทไี่ มเคย
checkout
้
่ น
่
ขอมู
้ ลมากอน)
่
 คลิกขวาที่ folder นั้น แลวเลื
้ อกเมนูคาสั่ ง SVN
Checkout
 ให้ใส่ URL ของ repository (ฐานขอมู
้ ลไฟล)์ ดังนี้
http://svn.e-cpe.org/svn103/x.x
 ขณะเชือ
่ มตอกั
่ บ server เราจะตองใส
้
่ user/pass ดังนี้
user = gx.x
password = cpecmu
 โดย x.x คือหมายเลขกลุมของตน
เช่น 1.1, 2.3, 3.4
่
เป็ นตน
้
การ commit ขอมู
้
้ ลขึน
Server
 เมือ
่ มีการแกไขข
อมู
้
้ ลใน folder ที่ checkout ออกมา
และตองการส
้
่ งขอมู
้ ลนี้ไปยัง server ให้คลิกขวาที่
folder แลวเลื
้ อกคาสั่ ง commit
 ให้ทาเครือ
่ งหมายถูกหน้าชือ
่ ไฟลที
่ องการส
์ ต
้
่ ง (หรือคลิก
All เพือ
่ เลือกทัง้ หมด)
 กด Ok
ขอปฏิ
บต
ั ิ
้
 SVN ไมได
่ มี
้ ไวแค
้ ใช
่ ้ส่งงาน แตเป็
่ นแหลงเก็
่ บและแบงบั
่ น




ไฟลขณะท
างาน ดังนั้นควร commit ขอมู
เป็ น
์
้ ลให้บอย
่
การแกปั
ดี
้ ญหาไฟลหายได
์
้ มาก
เป็ นเครือ
่ งมือทีม
่ ป
ี ระโยชนมากในการซิ
งคข
์
์ อมู
้ ลระหวาง
่
คอมพิวเตอรหลายๆ
เครือ
่ ง
์
ควรใช้ SVN เป็ นศูนยกลางเก็
บไฟลทั
์
์ ง้ หมดของโครงงาน
ไมควรมี
การเก็บไฟลไว
่ น
ื่ อีก
่
์ ที
้ อ
กอนเข
าไปแก
ไขไฟล
่
่
้
้
์ ควรทาการ update folder เพือ
ตรวจสอบวามี
่ ไฟลที
์ ใ่ หมกว
่ าถู
่ กส่งเขา้ server กอนเสมอ
่
ถาหลายคนแก
ไขไฟล
เดี
น อาจมีปญ
ั หาตอน
้
้
์ ยวกันพรอมกั
้
submit ได้ ควรวางแผนการทางานให้ดี

similar documents