Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Trnavská univerzita
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Katedra verejného zdravotníctva
{
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok
Predmet: Organizovanie a výkon ZS II.
Ročník: 1. Mgr.
Akademický rok 2013/2014
Elena Súkeníková
Magdaléna Okšová
Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
Republiky
{
Úrad verejného zdravotníctva SR

ÚVZ Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou
pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva.

ÚVZ Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť
hygienik Slovenskej republiky

ÚVZ Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom
regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej
správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi
úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory
a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.
zodpovedá hlavný
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP)
poskytuje presné a spoľahlivé výsledky:

o kvalite vôd na pitie a kúpanie,

požívatín,
predmetov bežného používania,
kozmetiky,
vnútorného a vonkajšieho ovzdušia,
vnútorného prostredia budov a
pracovného prostredia.






Ďalej vykonáva:


chemické a genotoxikologické analýzy biologického materiálu
vzhľadom na expozíciu škodlivín v životnom a pracovnom prostredí,
ekotoxikologické skúšky vo vodách, pôdach, odpadoch a chemických
látkach.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)

Objektivizuje fyzikálne faktory (hluk a vibrácie, el.-mag. žiarenie, lasery,
osvetlenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma) v životnom a pracovnom
prostredí pre rozhodovaciu činnosť MZ SR a RÚVZ v SR a pre
zabezpečenie kontroly zdravotnej neškodnosti zložiek životného a
pracovného prostredia.

Pracoviská odboru zabezpečujú špeciálne analýzy pre ostatné RÚVZ na
Slovensku a poskytujú služby zákazníkom v oblasti skúšania zložiek
životného a pracovného prostredia.

Zisťujú prítomnosť neznámych nebezpečných
v mimoriadnych a havarijných situáciách.

OOFŽP získal v roku 2002 od SNAS osvedčenie o akreditácii č. S 048, čím
preukázal spôsobilosť vykonávať skúšky a merania chemických,
biologických a fyzikálnych faktorov prostredia, ako aj vzorkovania
ovzdušia s požadovanou presnosťou merania a úrovňou detekcie podľa
STN EN ISO/IEC 17 025:2005.
chemických
látok
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)




OOFŽP vykonáva:
Akreditované skúšky
Neakreditované skúšky
Na výkon skúšok v OOFŽP je okrem základného
prístrojového vybavenia k dispozícii špičková analytická
technika: HPLC s detektormi DAD, fluorescenčným
a elektrochemickým, pulzným plameňofotometrickým
detektorom (PFPD), s dusíkovofosforovým detektorom
(NPD), s hmotnostným detektorom, gélová chromatografia,
miniVIDAS,
luminometer,
spektrorádiometer,
širokospektrálny rádiometer, atď.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)

Okrem výkonu laboratórnych skúšok a terénnych meraní
pracovníci OOFŽP:




pripravujú pripomienky k schvaľovaným STN,
spolupracujú na tvorbe legislatívy,
vykonávajú
konzultačnú,
poradenskú,
prednáškovú, publikačnú a školiacu činnosť pre
pracovníkov iných RÚVZ v SR a v prípade
požiadaviek aj pre pracovníkov mimorezortných
inštitúcií,
pripravujú podklady pre rozhodovaciu činnosť
hlavného hygienika SR.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)

V OOFŽP sú zriadené Národné referenčné centrá (NRC). Ich úlohou je
zhromažďovať
informácie
o
najnovšom
vývoji
poznatkov
v špecializovanej oblasti, vyvíjať, overovať a zavádzať do praxe nové
analytické postupy, metodicky usmerňovať príbuzné pracoviská na RÚVZ
v SR a spolupracovať pri príprave legislatívy rezortu MZ SR.

Patria sem:
 NRC pre rezíduá pesticídov
 NRC pre expozičné testy xenobiotík
 NRC pre mikrobiológiu životného prostredia
 NRC pre legionely v životnom prostredí
 NRC pre hydrobiológiu
 NRC pre ekotoxikológiu
 NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami
genetickej toxikológie
 NRC pre neionizujúce žiarenie
 NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)

Personálne zabezpečenie: činnosť Národných referenčných
centier vykonávajú odborní pracovníci s VŠ vzdelaním I.,
II. a III. stupňa, laboranti, laboratórni diagnostici, prípadne
strední zdravotnícki pracovníci
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)

Ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré zabezpečujú skúšky
zložiek životného a pracovného prostredia sú špecializované
laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia:








špecializované laboratórium chémie vôd
špecializované laboratórium chémie potravín
špecializované laboratórium chémie ovzdušia
špecializované laboratórium atómovej absorpčnej
spektrometrie
špecializované laboratórium kvapalinovej
chromatografie
špecializované laboratórium plynovej chromatografie
špecializované laboratórium hluku a vibrácií
pracovná skupina pre odbery vzoriek
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)

Služby sú platené
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (ÚVZ SR)
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva
{
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v
Trnave

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí s pôsobnosťou pre územný obvod
okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi
zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva SR.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
Trnava)

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia sa
člení na 3 oddelenia:

Oddelenie mikrobiológie životného prostredia

Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz

Oddelenie objektivizácie a hodnotenia chemických a fyzikálnych
faktorov životného a pracovného prostredia

Personálne zabezpečenie: na každom oddelení vykonáva
činnosť vedúci oddelenia a 3-7 odborných pracovníkov s
príslušným vzdelaním
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
Trnava)

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia je
skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou
akreditačnou službou osvedčením č.: S 154. Činnosť odboru je
akreditovaná podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC
17 025:2005.

Odbor vykonáva analýzy:

vzoriek vôd,
požívatín,
predmetov bežného používania,
pieskov z pieskovísk,
chemickými, fyzikálno-chemickými,
a biologickými skúšobnými metódami.




senzorickými,
mikrobiologickými

Ďalej vykonáva:

vyšetrovanie vzoriek mikrobiálnej kontaminácie prostredia a kontroly
účinnosti sterilizátorov;
merania fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí a
merania chemických škodlivín v pracovnom prostredí.


Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
Trnava)

Výsledky skúšok slúžia najmä pre potreby výkonu
štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru
a činností spojených s ochranou zdravia obyvateľstva.

Vo forme platených služieb vykonáva tieto analýzy pre
potreby fyzických a právnických osôb.

Výsledky analýz sú spracované v Protokole o skúške
a výsledky meraní sú spracované v Protokole o meraní.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
Trnava)

Oddelenie mikrobiológie životného prostredia vykonáva:
 vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo
vzorkách pitných vôd v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády
SR č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č.
496/2010)
s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú
nezávadnosť.
 vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo
vzorkách rekreačných vôd (prírodné kúpaliská, bazény umelých
kúpalísk) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú
nezávadnosť.
 vyšetrovanie mikrobiologických ukazovateľov vo vzorkách
požívatín, kozmetiky a
predmetov bežného používania
v zmysle požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES
s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť,
zisťovanie prítomnosti
patogénnych a podmienene
patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov.





Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
vyšetrovanie mikrobiologických ukazovateľov vo
z pieskovísk.
Trnava)
vzorkách piesku
v rámci prevencie nákaz a nozokomiálnych nákaz kontrolu účinnosti
dezinfekcie a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach
„starostlivosti o ľudské telo“
(kozmetické salóny, pedikúry, soláriá,
tetovacie štúdia,...), v potravinárskych výrobniach a prevádzkach.
vyšetrovanie vzoriek z prostredia a od ľudí z ohnísk nákazy na
laboratórne potvrdenie cesty prenosu bakteriálnych nákaz.
stanovenie exfoliatívnych toxínov, enterotoxínov a toxínu TSST - 1
produkovaných kmeňmi Staphylococcus aureus.
mikroskopickú analýzu a determináciu peľových zŕn vo vzorkách
ovzdušia pre potreby Peľového monitoringu v rámci Slovenskej republiky.

Oddelenie
vykonáva
uvedené
vyšetrenia
mikrobiologickými
a biologickými skúšobnými metódami označenými kódmi M..., MP...,
MV..., ME..., E.... a B... .

Činnosť oddelenia je akreditovaná.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
Trnava)

Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz vykonáva:
 analýzy organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov
vo vzorkách pitných vôd podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR
č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 496/2010)
s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 analýzy organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov
vo vzorkách rekreačných vôd (bazény umelých kúpalísk, prírodné
kúpaliská) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 analýzy vzoriek požívatín a predmetov bežného používania v zmysle
požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na
ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 analýzy
ťažkých
kovov,
polyaromatických
uhľovodíkov,
chlórovaných uhľovodíkov vo vzorkách pitných vôd
podľa
požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov (NV SR č. 496/2010)s dôrazom na ich hygienickú
a zdravotnú nezávadnosť.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
Trnava)


analýzy ťažkých kovov vo vzorkách rekreačných vôd (bazény
umelých kúpalísk, prírodné kúpaliská) s dôrazom na ich hygienickú
a zdravotnú nezávadnosť.
analýzy ťažkých kovov, konzervačných látok, syntetických sladidiel,
kofeínu vo vzorkách požívatín podľa požiadaviek Potravinového
kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú
nezávadnosť.

Oddelenie vykonáva uvedené analýzy senzorickými, titračnými,
gravimetrickými,
spektrofotometrickými,
elektrochemickými
skúšobnými metódami označenými kódmi CHV... a CHP... a
skúšobnými metódami atómovej absorpčnej spektrofotometrie,
kvapalinovej a plynovej chromatografie označenými kódmi ŠCHV...,
ŠCHP... a ŠCHO... .

Činnosť oddelenia je akreditovaná.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
Trnava)

Oddelenie objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych a
chemických faktorov životného a pracovného prostredia
vykonáva:
 merania
chemických škodlivín, prachu v pracovnom
prostredí podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č.300/2007
Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 471/2011)
 vykonáva meranie hluku v pracovnom prostredí podľa
požiadaviek Nariadenia vlády SR č.115/2006 Z.z.
 vykonáva
meranie hluku vo vnútornom a vonkajšom
prostredí podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 549/2007
Z.z..
 vykonáva
meranie osvetlenia (denného a umelého)
a mikroklimatických podmienok v pracovnom prostredí.
Odbor objektivizácie faktorov
životných podmienok (RÚVZ
Trnava)

Oddelenie vykonáva merania metódami označenými kódmi F... .

Činnosť oddelenia je akreditovaná v oblasti merania hluku
v životnom a pracovnom prostredí.

Tieto merania vykonávajú odborní pracovníci, ktorí sú držiteľmi
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaných Úradom verejného
zdravotníctva SR v Bratislave.
Miestny úrad verejného
zdravotníctva
{

OOFŽP ako samostatné oddelenie nie je

Vykonávanie objektivizácie jednotlivých faktorov na RÚVZ
je individuálne

Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia sa
vykonáva ako súčasť oddelenia PPL, používajú sa:
chemické metódy
fyzikálne metódy
metódy na zisťovanie biologických faktorov
Odborgenetickej
objektivizácie
metódy
toxikológie faktorov životných
metódy
pre objektivizáciu fyziologických, psychologických a
podmienok
sociologických ukazovateľov





Použité zdroje:





RÚVZ GA, 2004. Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia – Koncepcia. Dostupné
na: http://www.ruvzga.sk/garuvz/oddelenia/pplkonc.php?mid=2
RÚVZ TT, 2007. Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia. Dostupné na:
http://www.slovanet.sk/ruvztt/old/oohfp.htm
UVZ SR, 2009. Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok. Dostupné na:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=105:odborobjektivizacie-faktorov-ivotnych-podmienok&catid=36:organizana-truktura&Itemid=57
ÚVZ SR, 2009. Programy a projekty objektivizácie faktorov životných podmienok.
Dostupné
na:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=107:programy-aprojekty-odboru-objektivizacie-faktorov-ivotnych-podmienok&catid=36:organizanatruktura&Itemid=57
ÚVZ
SR,
2009.
Merania
fyzikálnych
faktorov.
Dostupné
na:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/oofzp/10_merania_fyzikalnych_faktorov.pdf
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!
{

similar documents