1 - ศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Report
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู ้
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
ผูจ้ ดั ทา
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู ้
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
ผูจ้ ดั ทา
ต้น เป็ นเด็กสนุ กสนานร่าเริง เพื่อน ๆ รักต้นเพราะ
ต้นชอบทาตัวตลกขบขันให้เพื่อน ๆ ได้หวั เราะ ต้น
มี รู ป ร่ า งอ้ว น แม้เ พื่ อ นจะล้อ ต้น ต้น ก็ ไ ม่ เ คยโกรธ
เพื่ อนเลย แต่ ระยะหลัง ๆ ต้นเริ่ มขาดเรี ยนบ่ อยขึ้ น
ครูและเพื่อน ๆ เป็ นห่วงจึงได้ไปเยี่ ยมต้นที่บา้ น พบว่า
ต้นนอนอยู่บนเตี ยงด้วยสภาพที่ อิดโรย ต้นบอกว่าเขา
รูส้ ึ ก เหนื่ อ ยและอ่ อ นเพลี ย ไม่ อ ยากลุ ก เดิ น ไปไหน
เพราะรู ส้ ึ ก ปวดขาและเหนื่ อ ยง่ า ย เพื่ อ น ๆ ทุ ก คน
สงสารต้ น มาก อยากรู ้ว่ า ต้ น เป็ นอะไร และจะ
ช่วยเหลือต้นได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ตน้ ได้กลับมาเรียน
และทาให้เพื่อน ๆ ได้มีความสุขกันเหมือนเดิม
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มทางาน กลุ่มละ 3-5 คน
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
2. นักเรียนอ่านสถานการณ์ปัญหา
3. นักเรียนร่วมกันค้นหาสิง่ ที่เกีย่ วข้องกับปั ญหา
พร้อมทั้งระบุความคิดเห็นของนักเรียน
แหล่งเรียนรู ้
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
ผูจ้ ดั ทา
4. นักเรียนร่วมกันบอกวิธีการค้นหาคาตอบและ
เขียนลงในตาราง
5. นักเรียนแต่ละคนไปแสวงหาคาตอบและเขียน
ลงในตาราง
6. นักเรียนร่วมกันนาคาตอบที่ได้จากข้อ 5
มาร่วมกันสรุปเป็ นคาตอบของกลุ่ม
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู ้
พ่อ
แม่
ครู
เพือ่ น
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
ผูจ้ ดั ทา
พ่อ
ต้นเป็ นเด็กที่ไม่ค่อยชอบทากิจกรรม
อะไรนอกจากการนอนและกิน เวลา
ส่วนใหญ่ของต้นหมดไปกับการนัง่ ดู
ทีวี และต้นจะมีขนมกรุบกรอบและ
น้ าอัดลมอยู่ดว้ ยทุกครั้ง ต้นไม่ชอบกิน
ผัก อาหารโปรดส่วนใหญ่จะเป็ นของ
ทอดและขนมหวาน
แม่
ต้นเป็ นเด็กกินเก่งจึ งทาให้มีน้ าหนัก
เพิม่ ขึ้ นเรื่อย ๆ และตอนนี้ ต้นก็เริ่ม
เหนือ่ ยง่าย มักหายใจติดขัดขณะนอน
ทาให้ตน้ นอนหลับไม่เต็มที่ และตอนนี้
ต้นก็เริ่มมีอาการปวดเข่าและข้อเท้า
เหมือนพ่อของต้นที่มีรูปร่างอ้วน
เหมือนกัน
ครู
ต้นเป็ นเด็กที่สนุ กสนาน ร่าเริง คุยเก่ง
ชอบทาตัวตลกให้เพือ่ นหัวเราะ เขามี
ผลการเรียนในระดับพอใช้ แต่ไม่ชอบ
เรียนวิชาพละศึกษา เพราะทาให้เขา
รูส้ ึกเหนือ่ ย เขาไม่ชอบทากิจกรรมการ
เคลือ่ นไหวเพราะเคลือ่ นไหวลาบาก
และเขามักจะทดสอบไม่ผ่านทุกครั้ง
เพือ่ น
ต้นเป็ นคนสนุ กสนาน ชอบกิน ช่วง
เช้าและกลางวันเขามักจะชวนไปซื้ อ
ขนมและน้ าหวานมารับประทานเป็ น
ประจา และบ่อยครั้งที่ตน้ ชอบแอบไป
ซื้ อน้ าอัดลมมาดืม่ ระหว่างรอพ่อมารับ
กลับบ้าน ทุกครั้งที่ผมไปชวนต้นมา
เล่นฟุตบอล ต้นก็จะปฏิเสธอยู่เสมอ
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู ้
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
ผูจ้ ดั ทา
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู ้
เด็กหญิงอินธิรา บุญแก้ว
น้องโอ๊ต
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
หนุ ่มอ้วนดับอนาถ
ผูจ้ ดั ทา
เด็กชายไหลตาย
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู ้
คุณหมอสุดหล่อ
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
ผูจ้ ดั ทา
นักโภชนาการสุดสวย
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู ้
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
ผูจ้ ดั ทา
1. โรคอ้วน คือ
2. โรคที่มากับโรคอ้วนมีอะไรบ้าง
3. สาเหตุของการเกิดโรคอ้วน คือ
4. เราจะป้องกันโรคอ้วนได้อย่างไร
5. เมือ่ เราเป็ นโรคอ้วนจะต้องปฏิบตั ิตนอย่างไร
สถานการณ์ปัญหา
ภารกิจการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู ้
กรณีศึกษา
คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะแนวการตอบ
ผูจ้ ดั ทา
นางประภาพร พหุโล
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
โรงเรียนวัดวิเศษการ สานักงานเขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

similar documents