วิธีการแบ่งกลุ่ม

Report
• กลุ่มการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย (Informal learning groups )
• เป็ นการแบ่งกลุ่มแบบชัว่ คราว สามารถตั้งกลุ่มแบบง่ายๆเช่นบอกนั กเรียนให้
จับกลุ่มกันเองเพื่ออธิปรายตามหัวข้อที่กาหนดในระยะเวลาสั้นๆ ผูส้ อน
สามารถสร้างกลุ่มลักษณะนี้ เมื่อไรก็ได้ตามต้องการในระหว่างเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ทาความเข้าใจสิ่งที่ได้
เรียนไป
• กลุ่มการเรียนรูแ้ บบเป็ นทางการ (Formal learning groups )
• เป็ นกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้ นเพื่อทางานบางอย่างโดยเฉพาะ เช่นทารายงาน และทา
โครงงาน โดยงานที่ให้ทาอาจเสร็จในเวลาเรียน หรืออาจใช้เวลาหลายอาทิตย์
ซึ่งส่วนมากนักเรียนจะทางานร่วมกันจนงานเสร็จ หรือจนได้เกรด
• แบ่งตามระดับผลการเรียน
• ในชั้นเรียนทัว่ ไปจะประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
• แบ่งตามความสนใจ และแบบสุ่ม
• เช่นในนักเรียนทั้งชั้นนับ 1 ถึง 4 แล้วให้คนที่นับเลขเดียวกันอยูก่ ลุ่มเดียวกัน การแบ่งกลุ่มแบบนี้
ช่วยให้นักเรียนที่ปกติไม่สนิ ทกันได้รจู ้ กั กันมากขึ้ น
• แบ่งกลุ่มเพื่อการเรียนรูร้ ่วมกัน
• นักเรียนหลายคนเรียนได้ดีขนเมื
ึ้ ่อได้เรียนร่วมกัน สามารถแบ่งกลุ่มแบบนี้ ได้โดยในแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนหนึ่ งถึงสองคน นักเรียนเก่งหนึ่ งคน และนั กเรียนปาน
กลางสอนคน
• เมื่อแบ่งกลุ่มต้องคำนึงว่ำนักเรียนแต่ละคนต้องมีภำระรับผิดชอบในกลุ่ม
• คิดถึงกระบวนการทางานในกลุ่ม
• ต้องอธิบายให้ชดั เจนว่ากลุ่มจะดาเนิ นการอย่างไร
• คิดถึงการให้คะแนน
• ต้องอธิบายให้ชดั เจนว่าจะให้คะแนนอย่างไร
• คิดถึงกิจกรรมที่ตอ้ งโดยอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม
• ให้งานที่ตอ้ งอาศัยการพึ่งพาอาศัยกัน
• ให้ความสาคัญกับขนาดของกลุ่ม
• จานวนสมาชิกที่ดีที่สุดคือ 4-5 คน : กลุ่มที่มีจานวนสมาชิกมากไปทาให้โอกาสที่สมาชิกแต่ละ
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะน้อยลง
• ถ้าในกลุ่มมีแต่นักเรียนไม่เก่ง ขนาดกลุ่มต้องเล็กลง
• ถ้าเวลามีจากัดในการทางานกลุ่ม ขนาดของกลุ่มต้องเล็กลง (Johnson, Johnson, and
Smith, 1991; Smith, 1986)

similar documents