PowerPoint Presentation - e

Report
• การประเมินผลย่อย (Formative assessment)
• สามารถประเมินเป็ นระยะได้ตลอดในระหว่างกระบวนการเรียนด้วยอีเลิรน์นิ่ง
• การประเมินผลรวม (Summative assessment)
• เป็ นการประเมินช่วงท้ายของกระบวนการเรียนด้วยอีเลิรน์นิ่ง
• Assessment and evaluation
Assessment
Evaluation
• ผลสะท้อนกลับของผูส้ อน
• ผลสะท้อนกลับที่ดีควรเป็ นไปกฎเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้แล้ว
• ควรให้ขอ้ สังเกตเชิงวินิจฉัย : บอกผูเ้ รียนถึงสิ่งที่ได้ทาสาเร็จแล้ว สิ่งที่ตอ้ งทา
ให้สาเร็จ และสิ่งที่ตอ้ งทาเพื่อที่จะพัฒนา
• กระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดการไตร่ตรองในสิ่งที่ได้เรียนไป
• ควรเป็ นในเชิงบวก
• ควรเป็ นไปในทางสร้างแรงจูงใจ
• ผลสะท้อนกลับของผูเ้ รียน
• ถามผูเ้ รียนถึงสิ่งที่ชอบมากที่สุดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียน
• ถามผูเ้ รียนถึงสิ่งที่ชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียน
• ถามผูเ้ รียนถึงสิ่งที่ได้ทาไปแล้ว และคิดว่าดีที่สุด
• ถามผูเ้ รียนถึงสิ่งที่รสู ้ ึกว่ายาก หรือรูส้ ึกว่าไม่สนุ ก
• ตัวอย่างคาถามในการประเมินของอีเลิรน์นิ่ง
• รูส้ ึกอย่างไรกับสภาพแวดล้อมในการเรียน
• การมีส่วนร่วม : นักเรียนมีการถามกันเองหรือไม่
• ความอิสระ : นักเรียนมีอิสระในการออกแบบโครงงานเองหรือไม่
• การมีความหมาย : นักเรียนรูส้ ึกถึงประโยชน์ของสิ่งที่ได้เรียนที่มีต่อ
ตัวเองหรือไม่
• มีนักเรียนคนไหนคุยกันบ้างในห้องสนทนา นักเรียนคุยกันเรื่องอะไร สิ่งที่
นักเรียนคุยกับเกี่ยวกับเนื้ อหาที่เรียนหรือไม่ สิ่งที่นักเรียนคุยกันนาไปสู่ทกั ษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือไม่ มีนักเรียนมากกว่าสามคนเป็ นผูน้ ากลุ่ม
หรือไม่
• การสารวจ(survey) และการทดสอบ (test)
• แบบสารวจเพื่อวัดทัศนคติ ส่วนแบบทดสอบเพื่อวัดความรู ้
• งานกลุ่ม
• คิดคาถามเพื่อวัดทัศนคติ จานวน 6 ข้อ และคาถามเพื่อวัดความรูจ้ านวน 6 ข้อ
สาหรับโครงงานแต่ละกลุ่ม
• ตัวอย่างคาถามในเกมเมมมอธ
• คาถามวัดความรู ้ : อัตราการเกิด และอัตรการตาย จากเกมที่ 1 และเกมที่ 2 คือ
เท่าไร
• คาถามวัดทัศนคติ : นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในเกมเมมมอธที่จาลองผลของ
การล่าของมนุ ษย์ที่มีส่วนทาให้ประชากรแมมมอธลดลง

similar documents