PEREKAYASAN ASRAMA

Report
PEREKAYASAAN ASRAMA
FAKTOR :
 Outcome – pembangunan dan kemenjadian murid
asrama mestilah boleh diukur
 Peruntukan besar – hampir RM800 juta untuk BMA
seharusnya menghasilkan outcome yang setimpal
 Transformasi – budaya kerja pentadbir sekolah dan
personel asrama perlu diubah ke arah yang lebih
cemerlang
 Impak – Hasil kerja tidak difokus atau dihighlightkan
Tanggungjawab – tanggungjawab mengurus dan
mentadbir asrama dikembalikan kepada yang
sepatutnya mengikut
ketetapan
ASPEK PEREKAYASAAN
• Pengurusan dan Pentadbiran – perlu
diselaraskan di semua peringkat
• Pengurusan Akademik
• Pengurusan Disiplin
• Pengurusan Program
KAEDAH MEREKAYASA
• Analisis berdasarkan Strategi Lautan Biru
(Blue Ocean Strategy)
• Pelan Strategik (3 tahun)
• Fasiliti (kemudahan) dan Peruntukan
sedia ada
FASA PELAKSANAAN
PEREKAYASAAN
• Pra pelaksanaan
• Punca Kuasa
• Taklimat / Jerayawara
STRATEGI
Mengubah pemikiran semua
pentadbir sekolah asrama
ke arah yang lebih
dinamik dan
cemerlang
1. KONSEP INDUK – SEMUA GURU
ADALAH GURU ASRAMA
 Semua tenaga di sekolah perlu
digembeling dengan mengagihkan
beban tugas dalam proses pembangunan
dan kemenjadian murid asrama
 Beban tugas mengurus murid asrama
tidak seharusnya diletak dibahu pihak
PK HEM dan WARDEN sahaja
2.
CADANGAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN ASRAMA KPM
 Dipengerusikan oleh Timbalan Ketua
Pengarah Pelajaran Malaysia (TKPPM)
 Jabatan Pelajaran Negeri melaporkan
semua aspek perekayasaan
3. PERANAN PENTADBIR SEKOLAH
 Pentadbir hendaklah menjalankan tugas
pengurusan asrama berdasarkan Buku
Panduan dan Pengurusan Asrama
4. PEMBUDAYAAN PEREKAYASAAN
 Bermula dengan arahan
 Pendekatan secara “Hands On” –
taklimat terus berdepan
 Semua pihak faham akan peranan &
tanggungjawab masing-masing
5. KESERAGAMAN AKTIVITI/PROGRAM
 Semua aktiviti mestilah diselaraskan
mengikut SKT/SKU yang seragam antara
JPN dan KPM
 Semua program peringkat kebangsaan
mesti bermula pada peringkat sekolah,
daerah dan negeri
 Semua aktiviti hendaklah dilaporkan
kepada BPSH secara berkala
KERTAS CADANGAN
PEREKAYASAAN
1.
2.
3.
4.
5.
Pengurusan Asrama
Pengurusan Jawatankuasa Warden
Pengurusan Akademik
Pengurusan Disiplin
Anugerah Seri Asrama Terbilang

similar documents