Fördel - Log in to PING PONG

Report
Proteinmetabolism
Aminosyrapool
http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/images/630nitrogenpool.gif
Transaminering
S. 864 I Mastering
Chemistry
Glutamatdehydrogenas
(Oxidativ deaminering)
S. 865 I Mastering
Chemistry
Ureacykeln
• Ureacykeln är den process i kroppen som
omvandlar skadlig ammoniak NH3 till urea som
sedan kan lämna kroppen via urinen.
Det är en del av kvävemetabolismen där
aminosyrorna som är proteinernas
beståndsdelar bryts ner.
NH3
Urea
Urin
Ureacykelns steg:
1. Ammoniak inträder I
ureacykeln genom att slås ihop
med koldioxid och ATP och
bildar Karbamoylfosfat.
1
2
2. Karbamoylfosfat innehåller en
amingrupp och slås ihop med
ornitin och bildar citrulin.
3
5
4
3. Citrullin får ytterligare en
amingrupp från aspartat
genom sammanslagning till
argininosuccinat.
4. Argininosucinatet klyvs sedan
till fumarat och arginin.
5. Argininet spjälkas I sin tur till
urea och ornitin.
Hur kan kväve utsöndras?
1. I form av urea d.v.s. genom ureacykeln
1. Genom urinsyra
2. Genom fria ammoniumjoner NH4+
Vad händer vid urinsyrautsöndring?
• Ombildningen av kvävet i aminosyror till kväve
i urinsyra är mer komplex än ureacykeln,
många fler steg.
• Kräver mer energi
• Tar längre tid
Fördel:
- Kräver inte mycket vatten.
Fåglar utsöndrar inte urea utan
urinsyra
• Urinsyra är hydrofobt och flytande vid
normala temp.
behövs inte lösas i
vatten för att utsöndras
• Fåglar slipper bära runt på vattendepåer
blir lättare
mindre energi krävs för att
flyga
Långvarigt fysiskt arbete
Kreatinkinas
• Varför kontrollerar man mängden
kreatinkinas?
kreatinkinas
• Fosforkreatin + ADP  Kreatin + ATP
• Man kontrollerar mängden kreatinkinas för att
upptäcka muskelskada.
ASAT
• Varför kontrollerar man mängden ASAT?
• Förhöjd nivå I blodet tyder på nedbrytning av
celler I någon av dessa organ: hjärt- och
skelettmuskulaturen.
•
ASAT
• Aspartat + a-ketogluterat  Oxaloacetat +
glutamat
Andra transaminaser
• ALAT – Alanin transaminas
ALAT
• Glutamat + pyruvat  a-ketoglutarat + alanin
Alanin bildas för att bilda glukos via
glukoneogenesis.
Syftet med transaminering
• Syftet med transaminering är att kunna flytta
en aminogrupp från en aminosyra som inte
behövs till en ketosyra, som blir till en en ny
aminosyra som kroppen behöver.
Syntes av Serotonin
http://www.onnit.com/serotonin/
Adrenalin (Epinephrine)
Producerar katekolaminer
- Adrenalin, dopamin etc.

similar documents