Pamokos organizavimas

Report
Pamokos organizavimas
Aušra Raišienė
2010 m. rugsėjo 28 d.
Panevėžio rajono pedagogų švietimo centras
Pamokos organizavimas
ir
mokymosi aplinka
Apie ką reikėtų galvoti?



Mokymosi aplinka:
santykiai, erdvės, baldai, priemonės
Klasės mikroklimato palankumas
mokymuisi:
nėra įtampos, visi mokiniai dalyvauja
Bendruomenės santykiai:
mokinių tarpusavio santykiai

Darbo tvarka ir taisyklės

Mokinių darbų panaudojimas pamokoje,
kabinete

Klasės valdymas:
ar yra bendri susitarimai, ar juos mokiniai
žino,ar jų laikomasi?

Aplinkos jaukumas

Turto vadyba:
mokymosi šaltinių ir priemonių
veiksmingumas

Patalpų racionalus naudojimas
Šiuolaikinio mokytojo vaidmuo

Ne parašyti planą, o kartu su mokiniu planuoti
veiklą.

Ugdyti vertybines nuostatas, kompetencijas.

Nuo mokymo vesti prie mokymosi.
Medžiagą sieti su gyvenimu, mokinių patirtimi.


Individualizuoti užduotis.

Mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą ir
pasiekimus.

Tolimesnį planavimą sieti su mokinių
pažanga ir pasiektais rezultatais.
Vertinimas
 Vertinimas
kaip ugdymas
 Vertinimas
kaip pažinimas
Vertinimas kaip ugdymas
Kaip mokiniai parodo, kad suprato tai,ko mokosi ir
ką jau išmoko?
Ar mokiniai gauna informaciją apie tai, ką daro
gerai, o ką reikia daryti kitaip, geriau?
 Išmokimo stebėjimas, mokinių darbo stebėjimas.
 Kiekvieno mokinio matymas.
 Grįžimas prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų.
 Klaidų taisymas.
Vertinimas kaip pažinimas
Kaip pamokoje sukauptą informaciją mokytojas
naudoja tolimesnei veiklai (kitoms pamokoms)
planuoti?
Ar sekama kiekvieno vaiko pažanga ir pasiekimai?
Ar efektyviai įforminama?
Ar apibendrinama?
Ar atsižvelgiama į mokinio pasiekimus ir pažangą
planuojant veiklą toliau, parenkant užduotis,
metodus?
Pasiekimų vertinimas
Kaip mokytojas sužino, ko ir kiek mokiniai
išmoko per pamoką, kaip pasiekė
uždavinį?
Pamokos rezultatų apibendrinimas.
Proceso aptarimas: kas sekėsi gerai, ką
reiktų daryti kitaip.
Įsivertinimas.
Mokiniams turi būti žinomi vertinimo kriterijai.
Vertinimas turi tarnauti tolimesniam
planavimui:
ar kitą pamoką grįšiu prie tų dalykų, kuriuos
mokiniai blogai įsisavino ?
kiek laiko tam skirsiu ?
kokias užduotis parinksiu ?
Rekomenduojama: aptarimui ir įsivertinimui skirti apie 5 proc.
pamokos laiko.
Pamokos stebėjimo
protokolas
Pamokos planavimas ir
organizavimas





Praėjusios pamokos refleksija.
Temos skelbimas.
Uždavinio formulavimas.
Pamokos struktūros pagrįstumas.
Laiko vadyba.
Mokymas







Namų darbų atlikimas ir skyrimas.
Mokytojo kalba, aiškinimo suprantamumas.
Mokymo(si) metodų veiksmingumas.
Mokymosi medžiagos siejimas su mokinių patirtimi.
Mokinių poreikių tenkinimas.
Kaip greitai mokiniai įtraukiami į veiklą?
Kieno veikla vyrauja pamokoje: mokinio ar
mokytojo?
Mokymasis





Mokiniai pamokoje pasyvūs ar aktyvūs?
Kokie metodai vyrauja pamokoje:
individualus darbas, komandinis, darbas
poromis?
Ar mokiniai turi komandinio darbo įgūdžius?
Ar geba prisiimti atsakomybę?
Ar mokiniui sudaroma galimybė rinktis?
Pagalba mokiniui





Ar pagal poreikius individualizuojamas
turinys?
Ar mokytojas sudaro galimybę klausti?
Ar mokiniai nebijo klausti ir prašyti mokytojo
pagalbos?
Ar teikiamos konsultacijos grupei?
Ar individualiai konsultuojami pagal
poreikius?
Vertinimas







Atliktos užduoties apibendrinimas.
Skatinimas ( pagyrimas) žodžiu.
Skatinimas ištaisyti klaidą (as).
Vertinimo sistemų efektyvumas.
Mokymosi proceso ir išmokimo stebėjimas.
Dėmesys vertinimui ir įsivertinimui.
Sukauptos vertinimo informacijos
panaudojimas.
Santykiai, tvarka, klasės valdymas




Tarpusavio santykiai ( mokinių, mokinių ir
mokytojo).
Bendri susitarimai ir jų laikymasis.
Mokytojo reakcija į “trukdžius”.
Klasėje drausmė ar pasyvumas.
Mokymosi aplinka





Ar aplinka panaudojama ugdymo procese?
Ar visi mokiniai turi reikalingas priemones?
Ar stenduose aktuali medžiaga?
Ar estetiška aplinka?
Ar priemonės naudojamos tikslingai?
Pasiekimai pamokoje




Ar grįžtama prie pamokos uždavinių?
Ar užteko laiko apibendrinimui?
Ar aišku, kiek mokinių ir kaip suprato
pamokos medžiagą?
Kas apibendrinama veikla ar pažanga?
Jokia švietimo reforma ne kliūtis mokytojo
profesionalumui.
Kliūtis jo paties baimė ir pasyvumas.
Linkiu kuo dažniau išgyventi sėkmės
džiaugsmą.
Aušra

similar documents