F 24 Ultrazvuk, infrazvuk

Report
Ultrazvuk, infrazvuk
Autor: Mgr. Eliška Vokáčová
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
2012, květen
INFRAZVUK A ULTRAZVUK
Lidské ucho vnímá zvuky od kmitočtu 16 Hz
(dolní hranice slyšitelnosti) do kmitočtu
20 kHz (horní hranice slyšitelnosti).
Ultrazvuk - mechanické vlnění o frekvenci
vyšší než 20 000 Hz;
- sluchem ho nevnímáme;
- výrazně se projevuje odraz ultrazvuku
od překážek;
- méně je pohlcován v kapalinách a pevných
látkách.
Užití ultrazvuku:
1. lékařská diagnostika - sonda vysílá
ultrazvukový signál o frekvenci řádově
MHz, signál odražený od vnitřních orgánů
se zobrazí na monitoru přístroje
(kaménky v ledvinách, růst plodu v těle
matky, …);
Obr.1
2. ultrazvuková defektoskopie - zjišťování
skrytých vad materiálu na základě šíření
a odrazu ultrazvuku;
3. vytváření trvalé směsi (emulze), které se
jinak nemísí;
4. čistění součástek ultrazvukem - čočky
brýlí, hodinky,….
Obr. 2
Vnímání infrazvuku zvířaty:
pes - do f = 100 kHz - ultrazvuková píšťala;
delfíni;
netopýři - orientace při letu.
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Infrazvuk - mechanické vlnění o frekvenci
menší než 16 Hz
- dobře se šíří ve vodě - "hlas moře„;
- člověk ho neslyší - frekvence blízké
frekvenci tlukotu lidského srdce jsou
škodlivé pro lidský organismus.
Otázky:
1. Ultrazvuk je zvukové vlnění
• A) o vysoké frekvenci – vyšší než 20 kHz
• B) o nízké frekvenci – nižší než 16 Hz
• C) o frekvenci nižší než 1 kHz
• D) o frekvenci 440 Hz
2. Vyberte nesprávné tvrzení:
• A) Infrazvuk se používá ke zjišťování kazů
v odlitcích.
• B) Zvuk se nešíří ve vakuu.
• C) Příčinou vzniku zvuku je chvějící se těleso.
• D) Psi reagují na ultrazvuk.
Správné odpovědi: A, D
Použité zdroje
• KOLÁŘOVÁ, Růžena a BOHUNĚK, Jiří. Fyzika pro 8. ročník základní školy.
Dotisk 1. vydání. Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., Praha 4, 2002 .
Učebnice pro základní školy. ISBN 80-7196-149-3.
• Zdroj obrázků:
C. Robiller / Naturlichter.de. [Cit. 2012-05-15]. Dostupný pod licencí Creative
Commons na WWW:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Mopsfledermaus_01.j
pg> Obr. 5
www.office.microsoft.com obr. 1, 2, 3, 4

similar documents