hz. muhammed (s.a.v.)`i tanıyalım

Report
4. SINIF - 3. ÜNİTE
ÖĞRENME ALANI
HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
KONU
HZ. MUHAMMED’İ
TANIYALIM
pedagojifomasyon.com
3. Ünite: / Konular
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi
Tanıyalım
2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve
Gençlik Yılları
4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik
Yıllarındaki Erdemli Davranışları
3. Ünite: / Kazanımlar
1.Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dinî,
sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek
açıklar.
2.Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanır.
3.Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik
yıllarını özetler.
4. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki
erdemli davranışlarından örnekler verir. Hz.
Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki
davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
Hz. Muhammed,
Arabistan’ın Mekke
şehrinde doğdu.
Arabistan, Asya
Kıtası’nın
güneybatısında yer
alan bir
yarımadadır.
kuzeyinde
batısında
doğusunda
güneyinde
Arabistan nasıl bir iklime sahiptir?
Çöllerle
kaplıdır.
Kurak bir
iklime
sahiptir.
Dağlık bir
bölgedir.
Bu yüzden Mekke’nin toprakları tarıma
elverişli değildir. Daha çok ticaret gelişmiştir.
Arabistan’da toplumun yaşam tarzı
Göçebe Tarzı
Geçim
kaynakları
Hayvancılık
Yerleşik Yaşam
Geçim
kaynakları
Ticaret
Kumar alışkanlığı
fazlaydı.
İçki kullanımı
yaygındı.
Güçlü olanlar
zayıfları
eziyordu.
Sosyal
Yaşam
Kadın ve
kızlara değer
verilmiyordu.
Arabistan’daki Dini İnanışlar
Putperestlik
Yıldıza ve ateşe
tapma
Yahudilik
Haniflik
Hristiyanlık
Arabistan’da insanların
çoğu putlara tapıyordu.
Her aile ve kabilenin
kendine özgü bir putu
vardı. Puta tapanlar,
Allah’ın varlığına
inanmakla birlikte,
putların kendilerini
Allah’a yaklaştırdığını
iddia ediyorlardı.
Bu şekilde inananlara
İslam’da “müşrik”
denir.
Arabistan’da insanların
çoğu putlara tapıyordu.
Her aile ve kabilenin
kendine özgü bir putu
vardı. Puta tapanlar,
Allah’ın varlığına
inanmakla birlikte,
putların kendilerini
Allah’a yaklaştırdığını
iddia ediyorlardı.
Bu şekilde inananlara
İslam’da “müşrik”
denir.
Arabistan’da bir grup insan
Hz. İbrahim’in anlattığı din
üzere yaşıyordu.
Bunlara “Hanif”
deniliyordu.
Bu dine inananlar; yalnızca
Allah’a inanıyor, putlara
tapmıyorlardı.
Hanifler, o dönemin kötü
alışkanlıklarından uzak
duruyorlardı.
Hz. Muhammed,
kendisine elçilik görevi
verilene kadar Hanif inancı
üzere yaşamıştır.
2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
Hz. Muhammed’in
aile büyüklerinden
kimleri
biliyorsunuz?
Her insanın olduğu gibi
Hz. Muhammed’in de bir ailesi vardır.
Annesinin adı
Âmine,
babasının adı
ise
Abdullah’tır.
Hz.
Muhammed’in
dedesi
Abdülmuttalip
’tir.
Abdülmuttalip’in on bir
oğlundan biri olan Abdullah,
güzel ahlaklı ve dürüst biriydi.
Abdülmuttalip, oğlu
Abdullah’ı Mekke’nin saygın
kişilerinden olan Vehb’in kızı
Âmine ile evlendirdi.
Abdullah
ticaretle uğraşırdı.
Muhammed’in yetişmesinde
en çok emek veren ise
amcalarından Ebu Talip oldu.
Ebu Talip aynı zamanda Hz.
Ali’nin de babasıydı.
3. Hz. Muhammed’in Doğumu,
Çocukluk ve Gençlik Yılları
Hz. Muhammed çocukluk
yıllarını hangi şartlarda
yaşamıştır? Bu
konuda bildikleriniz
nelerdir?
Yetim
Öksüz
Babası ölen
çocuğa yetim
denir.
Annesi ölen
çocuğa öksüz
denir.
Hz. Muhammed
insan olarak bizden
farklı bir kişi değildi.
Onun da bir ailesi,
akrabaları,
arkadaşları vardı.
O da her çocuk gibi
güler, ağlar, oynar,
eğlenir ve üzülürdü.
Bizim gibi yer, içer,
gezer ve dolaşırdı.
Hz. Muhammed
insan olarak bizden
farklı bir kişi değildi.
Onun da bir ailesi,
akrabaları,
arkadaşları vardı.
O da her çocuk gibi
güler, ağlar, oynar,
eğlenir ve üzülürdü.
Bizim gibi yer, içer,
gezer ve dolaşırdı.
Hz. Muhammed, 20
Nisan 571 Pazartesi günü
Mekke’de babasından
kalan evde gözlerini
dünyaya açtı. Dedesi
Abdülmuttalip, bu
sevinçli haberi duyunca
hemen eve geldi.
Torununu kucağına
alarak Kâbe’ye
götürdü. Allah’a şükretti
ve torununa Muhammed
adını koydu.
Ona, güzel
özelliklerinden dolayı
Ahmet, Mahmut ve
Mustafa
gibi başka adlar da
verilmiştir. Fakat o
genelde Muhammed
adıyla bilinir.
Hz. Muhammed dünyaya
yetim olarak gelmiştir.
Çünkü babası, o
doğmadan bir süre
önce vefat etmişti.
Mekke’de yeni doğan
çocuklar sütannelere
verilirdi.
Hz. Muhammed de bu
geleneğe uyularak
Halime adında bir
sütanneye verildi.
Sütannesinde dört yıl
kaldıktan sonra tekrar
öz annesine teslim
edildi. Hz. Muhammed,
altı yaşına gelince annesi
vefat etti.
Hem babasız hem de annesiz
kalan Muhammed’ e dedesi
Abdülmuttalip baktı.
Hz. Muhammed sekiz yaşına
geldiğinde dedesi de vefat etti.
Hz. Muhammed, yirmi beş
yaşına kadar amcası
Ebu Talip’in yanında kaldı.
Amcasının yanında ticaret
yapmayı öğrendi ve gençlik
hayatını çalışarak geçirdi.
Mekke’nin en zenginlerinden
olan Hatice’nin teklifi üzerine
ticaret ortaklığı yaptılar.
Hz. Muhammed’in
dürüstlüğü Hatice’yi son
derece etkilemişti.
Daha sonra akrabaların da
aracılığı ile
Hz. Muhammed ve
Hz. Hatice evlendiler.
Bu mutlu evlilikten
dördü kız, ikisi erkek,
altı çocukları olmuştur.
Çocuklarının isimlerini
kim söyleyebilir?
Erkek çocukları;
Kasım ve
Abdullah’tır.
Kız çocukları ise
Zeynep, Rukiye,
Ümmü Gülsüm
ve Fatıma’dır.
4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik
Yıllarındaki Erdemli Davranışları
Hz. Muhammed,
elinde ağır
yükü olan yaşlı bir
amca görse
sizce ne yapardı?
Erdem; üstün ahlak,
dürüstlük ve güvenirlik,
fedakârlık, iyilik ve
yardımseverlik, haksızlık
ve kötülüklerden uzak
durmak gibi özelliklerin
hepsine verilen addır.
Hz. Muhammed,
erdemli bir insandı.
O, peygamberliği
döneminde olduğu gibi
çocukluk ve gençlik
dönemlerinde de örnek
davranışlar sergilemiştir.
Hz. Muhammed; annesi,
sütannesi, dedesi, amcası ve
diğer akrabalarına her
zaman saygı gösterir ve
onları severdi. Onun sevgi ve
saygısı sözde değildi. O
sevgi ve saygısını yaşayarak
davranışlarıyla gösterirdi.
Altı yaşında kaybettiği
annesini
hayatının sonuna kadar
unutamamıştır.
Zaman buldukça onun
kabrini ziyarete giderdi.
O, sütannesine
karşı saygılıydı. Bir
ihtiyacı olup
olmadığını sorar,
varsa gidermeye
çalışırdı.
Peygamberimiz,
amcası Ebu Talip’i
ve onun ailesini de
çok sever ve
sayardı.
Hz. Muhammed, dedesine karşı son derece saygılıydı.
Dedesinin vefatına derinden üzülmüş ve defni sırasında
gözyaşlarını tutamamıştır.
Hz.
Muhammed’in
en belirgin
özelliği dürüst
ve güvenilir
olmasıdır.
Bu yüzden
ona dürüst
ve güvenilir
anlamına gelen
“el-Emin”
lakabını
vermişlerdir.
O, hayatı
boyunca kötü
davranışlardan
uzak
durmuştur.
Bu yüzden
çevresindeki
insanlar
tarafından
sevilir ve
sayılırdı.
Her zaman ve her
yerde
doğruluktan yana
olurdu.
Hz. Muhammed;
yalan sözden, yalan yere yemin
etmekten ve yalancı şahitlikten
hoşlanmaz; yalancıları da
sevmezdi.
Verdiği sözü mutlaka
yerine
getirirdi. Yerine
getiremeyeceği sözü
vermezdi.
Peygamberimiz,
insanları sever
ve onlara karşı
hoşgörülü
davranırdı.
Hz.Muhammed,
paylaşma ve
yardımlaşmaya
önem verirdi.
Hz. Muhammed,
iyilik yapmayı severdi.
Yaptığı iyilikleri kimsenin
yüzüne vurmazdı.
Hz.Muhammed, insanlar
arasında söz taşımaz ve
taşıyanı da sevmezdi.
İftira atmaz ve insanlarla alay
etmezdi.
O, insanların haklarına çok
önem verir, her zaman
haklının yanında olur.
Yapılan haksızlığa engel
olmaya çalışırdı.
571
MEDİNE
MEKKE
şehrinde
vefat etmiştir.
EL-EMİN
lakabı
verilmiştir
yılında
doğmuştur.
HZ.MUHAMMED
(S.A.V)
ile evlenmiştir.
şehrinde
doğmuştur.
annesidir.
AMİNE
babasıdır.
dedesidir.
HZ.HATİCE
ABDULMUTTALİP
ABDULLAH

similar documents