Skladba * stavba v*tná

Report
Základní větné členy
Základní větné členy
Přísudek
Jak je vyjádřen
Příklady
slovesný jednoduchý
tvar jednoho slovesa
Sedněte si.
Petr by určitě přišel.
Byla jsem tou otázkou
zaskočena.
Kde jsi?
To se stalo včera.
Řekni mu, aby šel.
slovesný složený
způsobové sloveso (moci,
chtít, smět, muset, mít, chtít)
nebo fázové sloveso (začít,
začínat, přestat, přestávat,
zůstat, zůstávat)+ infinitiv
Po hodině jsem se musel
vrátit domů.
Přestaň se už smát.
Byl bych mu chtěl všechno
říct. Já nechci přestat hrát
košíkovou!
Směl bych mu pomoct, aby
se mohl zúčastnit té
soutěže?
Základní větné členy
Přísudek
Jak je vyjádřen
Příklady
jmenný se sponou
sponové sloveso (být,
bývat, stát, stávat se) +
jméno
Eliška je už zdravá
Den ze dne se stával
lepším odborníkem.
Je mi dobře.
Konečně je po dešti.
jmenný beze spony
v přísudku pouze jméno
Mluviti stříbro, mlčeti
zlato.
vyjádřený citoslovcem
v přísudku citoslovce
Kočka hop na plot.
Základní větné členy
Podmět
Podmět vyjádřený:
•podstatným jménem
•zpodstatnělým přídavným jménem
•zájmenem
•číslovkou
•infinitivem
•neohebným slovním druhem
Podmět nevyjádřený (je dostatečně
patrný z tvaru slovesa v přísudku).
Podmět všeobecný (rozumíme široký
okruh lidí, které neumíme nebo
nechceme pojmenovat).
Příklady
Příbory jsou v horní zásuvce.
Navštívili nás naši příbuzní ze
Slovenska.
My s tím souhlasíme.
Oba přišli včas.
Baví mě hrát basketbal.
Hlasité hepčí přerušilo napjaté ticho.
Co si o tom myslíš? (ty)
Vlastní jména píšeme s velkým
počátečním písmenem.
Cvičení:
Vymyslete tři věty, v nichž bude přísudek vyjádřen
slovesem ve tvaru:
a) oznamovacího způsobu v čase přítomném, minulém
i budoucím.
b) ve tvaru rozkazovacího způsobu v různých osobách
c) ve tvaru podmiňovacího způsobu v 1. a 2. os. j. č. a v 1.
os. mn. č.
Možnosti řešení:
a) Každý den chodím kolem starého parku.
V mládí jsem rád četl dobrodružnou literaturu.
Dnes večer se budu dívat na nový seriál.
b) Uhni!
c)
Poběžme!
Zmizte!
Rád bych si koupil nové auto.
Rád bys usnul.
Přečetli bychom s radostí všechny články o fotbalu.
Cvičení
Vymyslete věty, v nichž bude přísudek:
a) slovesný složený
b) jmenný se sponou
c) jmenný beze spony
d) vyjádřený citoslovcem
Možnosti řešení
a) Každou chvíli začne pršet.
b) Moje maminka se stala dámskou krejčovou.
c) Pes přítel člověka
d) Hrr na ně!
Vyhledejte podměty a určete, čím
jsou vyjádřeny.
To se v žádném případě nemělo stát. Voda v hrnci už
začíná být horká. bylo by nádherné prožít několik
měsíců na ostrově v Tichomoří. Naši se na nás budou
určitě hněvat. Jako poslední dorazil do cíle Ondřej. Co se
stalo, Babiččin pes býval vděčný za každé pohlazení.
Kvůli zaorávání mezí a práškování polí by byly koroptve
u nás málem vyhubeny. Je zbytečné plakat nad rozlitým
mlékem. Kdopak by se na něho zlobil. Vašku, přestaň si
už konečně vymýšlet nesmysly! Co bych měl udělat? Po
všech špatných zkušenostech se stal vůči všemu
nedůvěřivým. Mladí ležáci – staří žebráci.
Řešení
To se v žádném případě nemělo stát. Voda v hrnci už
začíná být horká. Bylo by nádherné prožít několik
měsíců na ostrově v Tichomoří. Naši se na nás budou
určitě hněvat. Jako poslední dorazil do cíle Ondřej. Co
se stalo, Babiččin pes býval vděčný za každé pohlazení.
Kvůli zaorávání mezí a práškování polí by byly koroptve
u nás málem vyhubeny. Je zbytečné plakat nad rozlitým
mlékem. Kdopak by se na něho zlobil. Vašku, přestaň si
už konečně vymýšlet nesmysly! (ty) Co bych měl
udělat?(já) Po všech špatných zkušenostech se stal vůči
všemu nedůvěřivým.(on) Mladí ležáci – staří žebráci.
Změňte přísudek jmenný na
slovesný tak, aby se nezměnil smysl
Choulostivé dítě je často
nemocné.
Vlak byl dlouho před odjezdem
plný.
Chodové bývali strážci
šumavských hranic.
Podle pověsti byl Přemysl Oráč
s kněžnou Libuší zakladatelem
rodu Přemyslovců.
Všichni si byli vědomi velkého
nebezpečí.
Přítelova dcera je opět zdráva.
Strýc s tetou jsou našimi
častými hosty.
Choulostivé dítě často
onemocní.
Vlak se zaplnil dlouho před
odjezdem.
Chodové strážili šumavské
hranice.
Podle pověsti Přemysl Oráč s
kněžnou Libuší založili rod
Přemyslovců.
Všichni si uvědomovali velké
nebezpečí.
Přítelova dcera se už uzdravila.
Strýc s tetou nás často
navštěvují.
Slovesný přísudek změň ve jmenný
se sponou. Smysl věty se nezmění.
Karel velel prvnímu družstvu.
Otce velice potěšily mé pohlednice z
cest po cizích zemích.
Pobyt na horách prospěl všem dětem.
Manželčin bratr pracuje jako vedoucí
velké samoobsluhy.
Věruška už od mládí dobře hraje na
housle.
Jiří horlivě čte knihy.
Jeho tvář se zachmuřila.
Dívčiny vlasy se černaly jako uhel, její
oči se modraly jako pomněnky.
Pavel učil na venkovské škole.
Hladina Vltavy se leskla jako zrcadlo.
Maminčiny koláče vždy nejvíc
chutnaly.
Karel byl velitelem…
Otec byl velice potěšený…
Pobyt na horách byl velice prospěšný…
Manželčin bratr je vedoucí(m)…
Věruška je už od mládí velice dobrá
houslistka.
Jiří je horlivý čtenář.
Jeho tvář byla zachmuřená.
Dívčiny… byly černé,…. oči byly
modré…
Pavel byl učitelem…
Hladina Vltavy byla lesklá…
Maminčiny koláče byly vždy nejvíce
chutné.
Nahraď tvary slovesa být
plnovýznamovými.
V zahradě bylo několik stromů. U chalupy byla velká
zahrada. Na věšáku byl jen jeden kabát. Na nádraží
budeme včas. Na stěnách sálu byly krásné obrazy. Na
stole byla váza. Na obloze byly bílé obláčky. Housle byly
ve skříni. V každé lavici byli dva žáci. Letadlo už bylo na
startovací dráze. Na pokraji lesa bylo husté křoví.

similar documents