4. GROW II SESJA AKREDYTOWANA

Report
Business coaching
for leaders
Model T-GROW
Czego oczekujesz? Jaki masz
cel? Co chciałbyś osiągnąć?
Jaka jest Twoja decyzja? Co
jeszcze możesz zrobić?
WILL
(Wybór)
Jak inaczej możesz to zrobić?
Czym się kierujesz?
TOPIC
(temat)
GOALS
(Cele)
GROW
OPTION
(Opcje)
REALITY
(Rzeczywistość)
Jak teraz wygląda sytuacja? Co
do tej pory uczyniłeś?
Tematy
TRANSAKCYJNY
TRANSFORMACYJNY
• Zapisać się na siłownię i chodzić
na zajęcia dwa razy w tygodniu,
• Odkryć, jaki rodzaj aktywności
fizycznej sprawia mi radość, i w
czym mogę wytrwać
• Poprowadzić dobrą prezentację
dla zarządu
• Poszerzyć wiedzę o tym, na czym
polega efektywność pokazu, i
stosować ją bez wysiłku w każdej
swojej prezentacji
Tematy
TRANSFORMACYJNY
TRANSAKCYJNY
• Przeprowadzić oceny
• Rozwinąć moje zrozumienie procesu
pracowników do końca lutego
zarządzania, rozwinąć umiejętności
zarządzania i stosować je za każdym
• Odbyć rozmowę
razem
kwalifikacyjną
• Potrafić zaprezentować siebie w sposób
spójny i robiący dobre wrażenie w
każdej sytuacji, w której uwaga jest
skoncentrowana na mnie oraz kiedy
współzawodniczę z innymi
Model WARTO
W / wymierne – konkretne i mierzalne
A / Ambitnie – stanowiące wyzwanie
R / Realistycznie –osiągalne
T /Terminowo – określone w czasie, posiadające ostateczny
termin realizacji
O / Opłacalne – realizacja celu przyniesie korzyści, wpłynie na
realizację celów strategicznych
Temat -> Cel – goal z GROW
 Nad czym chcesz dzisiaj popracować?
 Z czym chcesz wyjść z dzisiejszej sesji? (Powiedz to w jednym,
pozytywnie skonstruowanym zdaniu)
 Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?
 W jakim celu chcesz osiągnąć cel?
 Jak Twój cel komponuje się z Tobą/ Twoim trybem życia/
wartościami?
 Co Ci to da?
Sesja coachingowa –
Weryfikacja motywacji




Co Ci da realizacja celu?
Co jest dobrego w sytuacji, kiedy cel nie jest zrealizowany/osiągnięty?
Co stracisz w momencie realizacji celu?
Czy jesteś na to gotowy?
Motywacja







Jaka jest Twoja motywacja? (skala)
Co Ci da realizacja celu? (wartości)
Jakie korzyści osiągniesz z realizacji celu?
Na co masz wpływ? (strefa wpływu)
Co jesteś w stanie dać od siebie? (strefa wpływu)
Co stracisz realizując cel? (poszerzanie perspektywy)
Jakie jest ryzyko związane z wcieleniem zmian w życie?
(poszerzenie perspektywy)
Motywacja
 W jakim stopniu zmiana wpłynie na … (mnie, na moje otoczenie, na moje
postrzeganie siebie)? Matryca wpływu
 Jak się ma zmiana do mojego idealnego JA? Poszerzenie perspektywy
 Co się skończy? świadomość
 Jak wpłynie sukces na inne możliwości? Świadomość/perspektywa
 Jakich działań zaprzestanę? Świadomość/perspektywa
 Jak będę się czuł? Motywacja/perspektywa
Wzór na motywację
Prawdopodobieństwo
Sukcesu
Niezadowolenie z
obecnej sytuacji
Potencjalne korzyści ze
zmiany
Potencjalny
wysiłek/koszty
Motywacja do
zmiany
Zaangażowanie
Decyzyjność
Zasoby
Wpływ
Atrakcyjność
Odpowiedzialność
Zaangażowanie
Sesja coachingowa –
Reality - Gdzie jesteśmy teraz





Jak jest teraz?
Jak to działa?
Czego próbowałeś do tej pory?
Co doprowadziło cię do tego miejsca?
Co jest najważniejsze w tej sytuacji?
Erin Shackell North
American Journal of
Psychology 2007, Mind
over Matter: Mental
Training Increases
Physical Strenght
Wizualizacja – naciąganie gumy
Wyobraź sobie, że zrealizowałeś cel
- Co widzisz?
- Co słyszysz?
- Co odczuwasz/czujesz?
- Co robisz?
Wizualizacja
Naciąganie gumy - schody
Wyobraź sobie, że zrealizowałeś cel – podjąłeś
decyzję
- Co to oznacza?
- Co czujesz?
- Gdzie jesteś?
Sesja coachingowa –
Opcje
Options
Jakie są możliwe trasy dotarcia do celu?
Co możesz z tym zrobić?

Jak chcesz to osiągnąć?

Jaki może być główny plan?

Wymień sześć potencjalnych

rozwiązań.

 Jeśli miałbyś nieograniczone zasoby,
to co byś zrobił?
 Jak inaczej możesz to zrobić?




Jakie są możliwości?
Co jeszcze?
Co jeszcze możesz zrobić?
Kto może Cię wesprzeć?
Co może Cię wesprzeć?
What Will You Do?
Co zrobisz?







Z tych wariantów (backtracking), które wybierasz?
Którą opcję wybierasz?
Co możesz teraz zrobić?
Co najpierw zrobisz?
Jaki jest pierwszy krok?
Co zamierzasz dokładnie zrobić i do kiedy?
Podsumowując, co zrobisz w ciągu 24 godzin/w ciągu najbliższego
dnia/tygodnia/miesiąca/roku?
Sesja coachingowa
Analiza 360 stopni
1. Pomyśl o 3 osobach
2. Poproś te osoby aby napisały w jaki sposób widzą:
1. Twoje talenty i mocne strony
2. Twoje słabości/w jaki sposób się sabotujesz
3. Porównaj odpowiedzi, jakie są podobieństwa?
STRENGHTS
WEAKNESSES
– MOCNE STRONY
– SŁABE STRONY (obszary do rozwoju)
OTOCZENIE
JA
Analiza SWOT
OPPORTUNITIES
THREATS
- SZANSE
– ZAGROŻENIA, RYZYKA
Sesja coachingowa –
Odkrycie
Słowa
klienta
Model GROW
Czego oczekujesz? Jaki masz
cel? Co chciałbyś osiągnąć?
GOALS
(Cele)
Wartości
Motywacja
Definicje
klienta
Działania
Jaka jest Twoja decyzja? Co
jeszcze możesz zrobić?
WILL
(Wybór)
GROW
REALITY
(Rzeczywistość)
Matryca
wpływu
Cel na
sesję
Jak teraz wygląda sytuacja? Co
do tej pory uczyniłeś?
Co Ci to
da?
Symbol
Jak inaczej możesz to zrobić?
Czym się kierujesz?
OPTION
(Opcje)
Wizualizacja
Zagrożenia
Sesja coachingowa
Coaching
Niedyrektywna forma wsparcia psychologicznego,
zorientowana na przyszłość, skupiająca się na
zasobach i możliwościach klienta, jako eksperta od
swojego życia
Kontrakt
Proponowany scenariusz sesji
kontraktowej zawierać może 3 elementy
Pierwszy element (tutaj coach występuje
w roli przedsiębiorcy, wyjaśniając
klientowi poniższe zagadnienia,
pozwalając klientowi na zadawanie
pytań, posiadanie wątpliwości czy
sugestii)
Druga część spotkania to poinfomowanie
klienta o tym, co może, co często się zdarza
podczas pracy coachingowej, celem tej części
jest pozwolenie klientowi z oswojeniem się i
przygotowaniem na ewentualne wyzwania czy
trudności, zapobieganie ich wystąpieniu
Trzecia część sesji kontraktowej to jeszcze nie
sesja coachingowa a rozmowa coachingowa,
podczas której klient ma okazję zapoznać się
ze swoimi motywacjami, potrzebami i
wartościami a coach ma szansę bliżej poznać
swojego klienta
Pierwszy element (tutaj coach występuje
w roli przedsiębiorcy, wyjaśniając
klientowi poniższe zagadnienia,
pozwalając klientowi na zadawanie
pytań, posiadanie wątpliwości czy
sugestii)
1. Wywiad coachingowy nt. dotychczasowych
doświadczeń klienta związanych z coachingiem (jego
własnych lub zasłyszanych) i odniesienie się do nich,
szczególnie w sytuacji, kiedy klienta wiedza bazuje na
doświadczeniach nazywanych coachingiem, ale nimi
nie będącymi (np. w sytuacji, kiedy ktoś nazywa
coachingiem doradztwo, ocenę pracowniczą czy
informacje zwrotną dotyczącą obserwowanej pracy)
2. Zarys celu pracy coachingowej i jej założeń
(uwzględnij sytuację w której klient nie ma
zupełnie świadomości na temat celu, jego
misji itp - pozwól mu to znaleźć)
3. Informacja o długość procesu coachingowego
(np. 10 spotkań i ewaluacja) - coaching to proces
4. Informacja o częstotliwości spotkań
(na początku częściej, np. 1 raz w
tygodniu, po ok. 4 sesjach co 2 tygodnie)
5. Informacja o tym czym jest coaching
(przeczytanie przykładowych definicji
coachingu i danie możliwości klientowi
wybranie tej, która do niego najbardziej
przemawia) - poniżej przykładowe definicje
coachingu, które można zaproponować
klientowi.
6. Informacja o etyce profesji i zasadzie poufności
7. Uzgodnienie formy płatności (zwyczajowo
biznes coaching rozliczenie miesięczne
lub 50/50, life coaching po każdej sesji lub
w pakietach płatnych z góry)
8. Ustalenie miejsca spotkania (wybiera klient - sugerowane
miejsce poza miejscem pracy i zamieszkania klienta,
szczególnie na początku miejsce, gdzie klient czuje się w
bezpiecznie i może swobodnie się wypowiadać)
9. Ustalenie metody sprawdzania
postępów (np. kwestionariusz
ewaluacyjny przed i po procesie,
ewaluacja w połowie procesu, rozmowa
po każdej sesji itp.)
10. Jasna informacja o głównym ciężarze
pracy między sesjami i o odpowiedzialności
coacha, o tym, ze ja jako coach się tez
angażuje i tego samego oczekuje.
10. Jasna informacja o głównym ciężarze
pracy między sesjami i o odpowiedzialności
coacha, o tym, ze ja jako coach się tez
angażuje i tego samego oczekuje.
11. Zasady i formy odwoływania sesji (np.
do 24h przed sesją)
COACHING jest podrożą w głąb siebie,
podczas której zaczynamy akceptować
własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i
mocne strony. Zamieniamy porażkę w
doświadczenie, a przekonania w działania.
COACHING jest to proces wspierania rozwoju
i utrwalania umiejętności przy pomocy
drugiej osoby - coacha - poprzez obserwację,
stawianie celów i zadań, regularne udzielanie
informacji zwrotnych i trenowanie nowych
zachowań.
COACHING jest partnerstwem z klientem w
prowokującym do myślenia i kreatywnym
procesie, który inspiruje klienta do
maksymalizacji swojego osobistego i
zawodowego potencjału
Druga część spotkania
O
czym
klient
wiedzieć
rozpoczęciem pracy:
powinien
przed
 Sesje kontraktowa jest darmowa, na koniec
obydwie
strony
podejmują
ewentualnej, dalszej współpracy
decyzję
o
 o możliwym spadku motywacji - ok 2-4 sesji - tzw. kryzys 3. sesji -
można poprosić klienta o podzielenie się swoim doświadczeniem co na niego najlepiej działa, kiedy spada mu motywacja (patrz.
proces zmiany w 1 rozdziale podręcznika)
 o możliwości przerwania procesu coachingowego ze
względu na wystąpienie konieczności wsparcia się inną,
bardziej w tym momencie efektywną,
formą pracy -
szkolenie, warsztaty, terapia itp. (przerwać mogą obie
strony)
 o możliwości rekontraktowania procesu coachingowego, tj. zaproponowaniu
spotkania w połowie procesu (lub ok 3 sesji, najlepiej po niej) - tzw. pitstopu, czyli postoju na kanale, sprawdzenia czy wszystko działa, naprawieniu
usterek w procesie. Spotkania 20minutowego, na którym obie strony
występują w roli partnerów w rozmowie i wymieniają się swoimi
spostrzeżeniami, uwagami, potrzebami wprowadzenia zmian w systemie
pracy (np. wyłączeniu kamery na skype, wprowadzeniu większej liczby
narzędzi wykorzystujących przestrzeń czy skorzystaniu z terapii)
 o możliwości zakończenia procesu "bez wyrobienia"
liczby sesji - ze względu na nasycenie działaniami,
celami i planami
o powrocie do procesu w momencie, kiedy
klient będzie na to gotowy (follow up) lub
kontynuowaniu pracy coachingowej po
zakończonym procesie w formie
pojedynczych sesji follow up'owych
o wzajemnym szacunku do swojej pracy (ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii
związanych z odwoływaniem spotkań)
o byciu narzędziem coachingowym w rękach
klienta, czyli o ekologii pracy samego coacha i
o możliwości zmiany coacha, jeżeli któraś ze
stron zauważy, że dalsza współpraca może
być dla niej niekorzystna
o możliwości wystąpienia sytuacji, kiedy działania
pomiędzy sesjami nie będą realizowane, kiedy klient
będzie "uciekał" przed sesją - bardzo istotna
informacja dla samego procesu - klient musi wiedzieć,
że rolą coacha nie jest rozliczanie z zadań domowych,
ich nierobienie niesie ze sobą bardzo dużą dawkę
wiedzy na temat klienta, jego motywacji, prawdziwości,
wagi i pilności samego celu - warto zająć się więc tym
na kolejnym spotkaniu
o możliwości podjęcia pracy coachingowej z
innym coachem, z różnych powodów - klient
ma pełne prawo zdecydować sie na coaching
z coachem który JEMU odpowiada (płcią,
wiekiem, wykształceniem czy kolorem oczu ;)
- istotne jest, aby dać mu przestrzeń)
o pełnej odpowiedzialności za efekty
coachingu spoczywającej po stronie klienta nikt za klienta żył jego życiem nie będzie, nikt
nie ma jego doświadczenia, emocji i potrzeb
o pełnej odpowiedzialności za efekty
coachingu spoczywającej po stronie klienta nikt za klienta żył jego życiem nie będzie, nikt
nie ma jego doświadczenia, emocji i potrzeb
o pracy na wartościach, celach klienta, nie
sąsiadów, rodziców, teściów, współmałżonka
czy ogólnie przyjętych za stosowne (warto
klientowi dać przestrzeń i na początku
procesu mocno skupić się na budowaniu
relacji, która stworzy klientowi możliwość do
wyrażania myśli, których czasami sam przed
sobą nie wypowiadał)
o braku dobrych odpowiedzi - im bardziej
odpowiedzi są klienta tym lepiej
 o możliwości nieodpowiadania na pytania (np.
wyobraź sobie, że już odpowiedziałeś na to
pytanie lub odpowiedz sobie w myślach).
Trzecia część sesji kontraktowej to jeszcze nie
sesja coachingowa a rozmowa coachingowa,
podczas której klient ma okazję zapoznać się
ze swoimi motywacjami, potrzebami i
wartościami a coach ma szansę bliżej poznać
swojego klienta
Kluczowe wartości w coachingu
1. Synergia to przepis na lepsze i łatwiejsze do
uzyskania rezultaty
Coaching jest synergią, która sprzęga naturę klienta
i coacha
2. Kiedy ludzie są do końca wysłuchani i zrozumiani,
rozwijają się stale
Bez tego ludzie zwykle zwalniają albo nawet
zastygają w życiu. Słuchaj odpowiednio długo a
usłyszysz jaki jest problem, słuchaj dalej - usłyszysz
jakie jest jego rozwiązanie.
3. Każda sytuacja może zostać zoptymalizowana,
odwrócona albo ulepszona
Z udziałem coacha może stać się to o wiele szybciej
4. Mniej problemów zdarza się osobom o silnych
podstawach osobowościowych
5. Każdy może mieć idealne życie
Nie oczerniaj tego, dopóki nie spróbowałeś Idealnego Programu na Życie
6. Jako ludzie wykorzystujemy 1% albo i mniej
naszego potencjału
Coaching podnosi tą liczbę
7. Sukces to podstawowe ludzkie prawo
Sukces nie ma nic wspólnego z zasługiwaniem,
przywilejami czy pochodzeniem
8. Kiedy klient właściwie dla niego zdefiniuje
sukces, coaching nabiera rozpędu
Ta wiedza wyposaża naturalnie klienta w
zwiększenie efektywności przy mniejszym wysiłku
9. Większość ludzi nie wie czego tak naprawdę chce
Coach może pomóc klientowi odkryć, czego tak
naprawdę on chce - jest to przyjemny i prosty
proces, trzeba go tylko rozpocząć
10. Kiedy klient cierpliwie coś znosi, ponosi
potworne koszty
Tolerowanie pochłania mnóstwo energii, zasobów i
ducha
11.Wszyscy jesteśmy Picassami w trakcie nauki
Świat czeka na każdego, aby odkrył. wyraził i
podzielił się swoją kreatywnością
Jak coach nauczyłem się …..
Żadna szkoła nie powie nam, co świat zdziała w
przyszłym roku, ale można nauczyć się paru
rzeczy, które świat próbował zdziałać w
przeszłości i, gdzie nie podołał, a gdzie mu
się powiodło.
Dziękuję za uwagę
Kamila Pępiak – Kowalska
[email protected]

similar documents