Pobierz

Report
Lokalizacja
Lokalizacja
Gryfice: woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki,
gmina Gryfice.
Miejsca poboru próbek gleby do analiz
chemicznych
Plan miasta Gryfic i Płotów z naniesionymi punktami poboru próbek
Legenda:
Próbka I – spod
szkoły LO Chrobry
Gryfice
Próbka II – z
dopływu rzeki Regi
Próbka III – z
drogi szybkiego
ruchu Gryfice
Próbka IV –
torowisko przy
dworcu PKP Gryfice
Próbka V –
nielegalne
wysypisko śmieci
(Gryfice)
Próbka VI –
nielegalne
wysypisko śmieci (
Płoty)
I
V
IV
III
II
VI
Miejsca poboru próbek wody do analiz
chemicznych
Legenda:
Próbka I – z parku
( staw miejski)
Próbka II – z
kąpieliska
miejskiego
Próbka III – z
oczka wodnego w
parku
Próbka IV – z
rzeki Regi (odc.
Gryfice)
Próbka V – z rzeki
Regi ( odc. Płoty)
III
I
II
V
IV
Dokumentacja fotograficzna pobierania próbek
gleby
Dokumentacja fotograficzna pobierania próbek wody
Zajęcia w laboratorium – chemiczna
analiza wody
Zajęcia w laboratorium – chemiczna
analiza gleby
Zajęcia w laboratorium – chemiczna
analiza gleby
Analiza i opracowanie wyników badań gleby
Analiza i opracowywanie wyników badań próbek wody
GLEBA
Pojęcie gleby
Gleba jest to wierzchnia warstwa litosfery, powstała na skutek
działania wody, klimatu, temperatury oraz organizmów
żywych. Jako warstwa czynna biologicznie, gleba podlega ciągłym
przemianom.
Poziomy gleby
Większość gleb składa się z kilku
poziomów:
 poziom próchniczy - tworzony jest przez
rozłożone szczątki organiczne obumarłych
roślin i zwierząt.
 Poziom wymywania - powstaje w wyniku
wymywania z niego łatwo
rozpuszczalnych związków organicznych
do niższej warstwy.
 Poziom wmywania - tworzy się na skutek
osadzania się związków organicznych
przenoszonych przez przesiąkającą wodę
w wyższego poziomu.
Poziomy na przykładzie gleby brunatnej.
Poziomy gleby
Wybrane typy gleb
Właściwości fizyczne gleby
Zasadniczymi właściwościami fizycznymi są:
 skład granulo-metryczny
 gęstość gleby
 porowatość
 zwięzłość
 plastyczność
 lepkość
 pęcznienie, kurczenie
Czym są zanieczyszczenia gleb?
Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i
pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w
glebach w zwiększonych ilościach.
Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń
gleb i gruntów zaliczamy:



związki organiczne - pestycydy, detergenty
metale ciężkie – ołów, miedź, rtęć, kadm, arsen i inne
sole - azotany, siarczany, chlorki
Przyczyny degradacji gleb
Przykłady degradacji gleb
Wyniki analiz chemicznych
GLEBY
Badanie zawartości próchnicy - metodyka badania
 Pobierz próbkę gleby z poziomu próchnicznego, lekko ją zwilż i
połóż na kartce papieru.
 Oceń wzrokowo kolor i określ zawartość próchnicy posługując
się danymi w tabeli.
Kolor
Biały
Jasnoszary
Szary
Ciemnoszary Szaroczarny Czarny
Zawartość
próchnicy
Bardzo
uboga
Uboga
Zawiera
próchnicę
Próchniczna Bogata
Bardzo
bogata
Wyniki badań
Próbka
Kolor
Zawartość próchnicy
I
Szaroczarny
Bogata
II
Jasnoszary
Uboga
III
Szaroczarny
Bogata
IV
Ciemnoszary
Próchnicza
V
Czarny
Bardzo bogata
VI
Szaroczarny
Bogata
Wnioski
 Największa zawartość próchnicy występuje w próbce nr V, a najniższa w
próbce nr II.
 Niedobór próchnicy pociąga za sobą pogorszenie właściwości fizyko-
chemicznych i biologicznych gleby. Zmniejsza się pojemność kompleksu
sorpcyjnego gleby, pogarsza się struktura gleby, co skutkuje niższymi
plonami i trudnościami w rozwoju systemu korzeniowego roślin.
 Im wyższa zawartość próchnicy tym gleba jest bardziej żyzna
 Najbardziej żyzną glebą jest gleba w pobliżu wysypiska śmieci w
Gryficach, a najmniej żyzna jest gleba pobrana z okolic strugi.
Badanie wilgotności gleby – metodyka badań
 Weź odrobinę gleby do ręki i zaobserwuj jak się zmienia pod wpływem
zgniatania, formowania, nawilżenia i rozcierania. Wynik obserwacji porównaj
z tabelą.
Zgniatanie
próbki
Formowanie
(w kształt kulki)
Nawilżanie
próbki
Silnie
ciemnieje
Zauważalnie
ciemnieje
Rozcieranie(w
ciepłej dłoni)
Wilgoć
Sypka
Niespoista
Nie jaśnieje
Przesuszona
Sypka
Niespoista
Prawie nie jaśnieje
Sucha
Sypka
Plastyczna
piaskiem)
Nie ciemnieje
Wyraźnie jaśnieje
Świeża
Kleista
Odrobina
wolnej
wody wzgl. lekki Nie ciemnieje
połysk
Wyraźnie jaśnieje
Wilgotna
Wolna woda
Rozpływa się, wzgl.
Nie ciemnieje
ocieka wodą
Wyraźnie jaśnieje
Mokra
Wolna woda
Rozpada się
Nie ciemnieje
Wyraźnie jaśnieje
Bardzo mokra
(poza
Wyniki badań.
Próbka Zgniatanie Formowanie
Nawilżanie
próbki
(w kształt kulki) próbki
Rozcieranie
(w
ciepłej Wilgoć
dłoni)
Wyraźnie
Świeża
jaśnieje
I
Sypka
Niespoista
Silnie
ciemnieje
II
Sypka
Niespoista
Nie
ciemnieje
Nie jaśnieje
Przesuszona
III
Sypka
Niespoista
Zauważalnie
ciemnieje
Prawie nie
jaśnieje
Sucha
IV
Sypka
Niespoista
Nie
ciemnieje
Prawie nie
jaśnieje
Sucha
V
Kleista
Plastyczna
Silnie
ciemnieje
Nie jaśnieje
Wilgotna
VI
Sypka
Plastyczna
Zauważalnie
ciemnieje
Prawie nie
jaśnieje
Świeża
Wnioski
 Największa wilgotność gleby występuje w próbce V, gleba
przesuszona znajdowała się w próbce II i III.
 Wilgotność gleby decyduje o wszelkich procesach zachodzących
w glebie, dlatego jej pomiar jest jednym z najistotniejszych
problemów w meteorologii.
 Wilgotność jest też bardzo istotna w badaniach
gruntoznawczych, gdyż zależą od niej inne istotne (np. w
geotechnice) parametry gruntów.
Badanie zawartości wapnia – metodyka badań
 Pobierz próbkę gleby do płaskiego pojemnika.
 Zakropl rozcieńczonym kwasem solnym i obserwuj reakcję.
 Porównaj wyniki obserwacji z danymi w tabeli i określ stopień
zawartości wapnia w glebie.
Odczyn
Opis
Brak musowania
Uboga w wapno
Słabe, krótkie musowanie
Lekko wapienna
Wyraźne przemijające musowanie
Wapienna
Silne, utrzymujące się musowanie
Silnie wapienna
Wyniki badań
Próbka
Odczyn
Opis
I
Brak musowania
Uboga w wapno
II
Wyraźnie przemijające musowanie
Wapienna
III
Wyraźnie przemijające musowanie
Wapienna
IV
Słabe, krótkie musowanie
Lekko wapienna
V
Słabe
Krótkie musowanie
VI
Brak musowania
Uboga w wapno
Wnioski
 Próbka I pobrana z terenu szkoły LO Chrobry oraz VI pobrana z
nielegalnego wysypiska śmierci w Płotach są najbardziej ubogie w
wapno, natomiast próbka II pochodząca brzegu dopływu Regi oraz
próbka III pobrana przy trasie szybkiego ruchu są bogate w wapno.
 Rola wapnia sprowadza się nie tylko do regulacji odczynu gleby ale jest
także ważnym mikroelementem niezbędnym do prawidłowej wegetacji
roślin. Wchodzi w skład ścian komórkowych, zwiększa wytrzymałość
roślin na wyleganie, uaktywnia też niektóre enzymy. Ułatwia
przemieszczanie związków mineralnych w roślinie, zwiększa masę
systemu korzeniowego.
Badanie pH gleby w pobranych próbkach – metodyka
badań
 Wsypujemy 10g wysuszonej gleby




do butelki i wlewamy 25 ml. wody.
Zamykamy butelkę i wstrząsamy
zawartością przez ok. 1 min.
Po opadnięciu ziemi na dno butelki
ostrożne przelewamy roztwór do
wysokości oznaczonej w próbce
testowej „pH”.
Dodajemy 3 krople odczynnika i
wstrząsamy zawartością.
Porównujemy barwy próbki
diagramem i odczytujemy wynik.
Wyniki analizy pH w pobranych próbkach gleby
Numer próbki
pH gleby
I
II
III
IV
V
VI
6
6
9
7
7
5
Wnioski:
 Odczyn lekko kwaśny posiada gleba w próbce nr I, II, VI. Najbardziej zakwaszoną
glebą jest gleba znajdująca się na wysypisku śmieci w Gryficach.
 Odczyn obojętny posiada gleba w próbce nr IV i V.
 Odczyn zasadowy posiada gleba w próbce nr III pobranej przy drogach szybkiego
ruchu w Gryficach.
 Odczyn (pH) gleby nie jest czynnikiem ograniczającym wegetację roślin w
ekosystemach znajdujących się na terenie miasta.
Badanie zawartości NH4 w pobranych próbkach gleby
metodyka badań
 Wsypujemy 10g wysuszonej




gleby do butelki i wlewamy 25
ml. roztworu 1 ekstraktu
glebowego.
Zamykamy butelkę i wstrząsamy
zawartością przez ok. 5 min.
Filtrujemy próbkę używając:
stojaka, papieru filtrującego
i lejka.
Podstawiamy małą butelkę pod
spód lejka.
Czekamy na przesączenie się
filtratu do poziomu
oznaczonego na 2 próbkach
testowych.
Wyniki analiz zawartości amonów NH4 w pobranych
próbkach gleby
Numer próbki
I
II
III
IV
V
VI
Zawartość
amonów
≥ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05
Wnioski:
 Zawartość amonów NH4ˉ w pobranych próbkach gleby jest niska.
 Ziemię, która zawiera niskie stężenie amonów NH4 nazywa się „biedną"
w azot.
 Przy zbyt małym stężeniu tych związków ziemię trzeba nawozić lub
okresowo uprawiać na niej rośliny żyjące w symbiozie z bakteriami
nitryfikacyjnymi i azotowymi.
Badanie zawartości NO3 w próbkach gleby –
metodyka badań
 Dodajemy 2 łyżeczki pomiarowe
odczynnika 1, zamykamy
próbówkę
i wstrząsamy
zawartością.
 Po rozpuszczeniu otwieramy
probówkę i dodajemy 1 łyżeczkę
pomiarową odczynnika 2.
 Zamykamy probówkę
i
mieszamy zawartość przez ok.
1min.
 Pozostawiamy probówkę na
10min, po czym porównujemy
barwy roztworu z próbkami
kolorów na diagramie.
Wyniki analizy zawartości azotanów NO3 w pobranych
próbkach gleby
Numer próbki
Zawartość
azotanów
I
II
III
IV
V
VI
0
0
0
0
0
5
Wnioski:
 Zawartość azotanów NO3 w pobranych próbkach gleby jest niska.
 Niska zawartość azotanów NO3 w glebie jest korzystna, ponieważ nie
prowadzi do powstania w glebie i roślinie toksycznych związków
zwanych nitrozoaminami, które mogą wywoływać groźne choroby u
ludzi i zwierząt (np. choroby nowotworowe).
 Największą zawartość azotanów NO3 stwierdzono w próbce
pochodzącej z wysypiska śmieci w Płotach.
Badanie zawartości fosforanu w próbkach gleby –
metodyka badań

Do butelki z szeroką szyjką(250ml)
dodajemy 20ml roztworu 2 ekstraktu ,
80 ml wody destylowanej oraz 10 g
wysuszonej próbki gleby wstrząsając
zawartością energicznie przez 5min.

Następnie do odfiltrowanej próbki
dodajemy 10 kropli odczynnika 1
wstrząsając do czasu wymieszania
zawartości.

Dodajemy 1 kroplę odczynnika 2
i pozostawiamy na 5 minut.

Po upływie tego czasu otrzymujemy wynik.
Wyniki analiz: zawartość fosforanów w glebie
Numer próbki
Zawartość
fosforanów (mg/l)
I
II
III
IV
V
VI
0
0
0
5
0
0
Wnioski:
 Zawartość fosforu we wszystkich próbkach jest bardzo niska i mieści się w V
klasie zawartości.
 Niedobór fosforanu w glebach kwaśnych niewapnowanych jest czynnikiem
ograniczającym wegetację roślin.
 By podnieść plony należy stosować nawozy zawierające jony fosforanowe.
Woda naturalna
Woda naturalna jest roztworem wieloskaładnikowym bądź
niejednorodną mieszaniną, składającą się z:
 H2O,
 organicznych i nieorganicznych związków chemicznych,
 rozpuszczonych gazów: ditlenku węgla, tlenu, azotu,
siarkowodoru, metanu, ditlenku siarki,
wodoru i niektórych
gazów szlachetnych.
Jakość wód naturalnych
O jakości wód naturalnych decyduje między innymi
zawartość zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych,
oraz obecność organizmów patogennych.
Klasyfikacja jakości wód
 Klasa I – woda nadająca się do picia, do zaopatrzenia zakładów
wymagających wody o jakości wody do picia oraz do hodowli ryb
łososiowatych.
 Klasa II – woda nadająca się do hodowli innych ryb niż łososiowate,
hodowli zwierząt gospodarskich oraz do rekreacji, uprawiania
sportów wodnych i do urządzania zorganizowanych kąpielisk.
 Klasa III – woda wykorzystywana w przemyśle oraz do
nawadniania terenów rolniczych i upraw pod szkłem lub pod
osłonami z innych materiałów.
 Wody pozaklasowe – wody o bardzo dużym stężeniu
zanieczyszczeń.
Przykładowe parametry jakości wód
 zawartość tlenu rozpuszczonego,
 zawartość kationów wapnia i magnezu,
 zawartość soli kwasu fosforowego V (fosforanów)
 twardość wody.
Twardość wody
 Twardość wody określa ilość mydła potrzebna do
wytworzenia piany.
 Właściwość ta spowodowana jest przede wszystkim
obecnością kationów wapnia i magnezu, ale także innych
kationów np. żelaza, manganu, glinu, cynku.
Podział twardości wody
Twardość
ogólna
Twardość
węglanowa
Twardość
niewęglanowa
Podział twardości wody
Twardość węglanowa -
spowodowana jest obecnością anionów węglanowych
(CO32-), wodorowęglanowych (HCO3-) oraz
wodorotlenowych (OH-) .
Twardość niewęglanowa –
spowodowana jest obecnością innych anionów niż
aniony powodujące twardość węglanową.
Związki biogenne w wodzie
 Związki biogenne to pierwiastki i sole
mineralne potrzebne do rozwoju żywych
organizmów (biogeny). Są to między
innymi związki azotu i fosforu.
 W ściekach miejskich znajdują się duże
ilości biogenów. Odprowadzane do rzek i
jezior zwiększają ich żyzność, powodując
ich eutrofizację.
 Wynikiem eutrofizacji jest masowy
rozwój glonów, które obumierając i
ulegając rozkładowi powodują
wtórne zanieczyszczenie wód do
wystąpienia procesów gnicia włącznie.
Wyniki analiz chemicznych
WODA:
Analiza chemiczna wody
 Analiza chemiczna wody to
wynik badania lub oznaczanie
składu chemicznego substancji w
wodach, wykonywanych dla oceny
jakości wody.
 Oznacza się stężenia
pierwiastków (lub jonów),
podając wynik przeliczony na
formę najczęściej występującą w
wodzie.
 Wyniki podawane są zwykle w
mg/dm3 .
Badanie twardości całkowitej wody w próbkach –
metodyka badań

Naczynie wielokrotnie przepłukano
wodą przeznaczoną do badania.

Naczynie napełniono wodą w ilości
5ml.

Wkroplono odczynnik licząc krople,
po każdej kropli mieszano
przechylając naczynie aż gama
kolorów przeszła od koloru
czerwonego do zielonego.
Wyniki analizy twardości całkowitej wody
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Twardość całkowita
wody
miękka
twarda
miękka
miękka
Twarda
Wnioski:
 Woda twarda występuje w kąpielisku miejskim w Gryficach i w rzece Redze na
terenie Płotów, a woda miękka w stawku miejskim, oczku wodnym i Redze w
Gryficach.
 Kontrola twardości ogólnej daje orientację co do ogólnej zawartości soli w
wodzie.
 Solami decydującymi o twardości są sole potasowe i magnezowe. Zawartość
ww. soli ma istotny wpływ na fizjologię ryb (pracę komórek i poziom magnezu
we krwi).
Badanie twardości węglanowej wody w próbkach –
metodyka badań
 Naczynie wielokrotnie
przepłukano wodą przeznaczoną
do badania.
 Naczynie napełniono wodą w
ilości 5ml.
 Wkroplono odczynnik licząc
krople, po każdej kropli mieszano
przechylając naczynie aż gama
kolorów przeszła od koloru
niebieskiego do żółtego lub od
koloru żółtego do
pomarańczowego.
Wyniki analizy twardości węglanowej wody
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Twardość
węglanowej wody
miękka
średnia
średnia
miękka
średnia
Wnioski:
Woda miękka występuje w stawku miejskim w Gryficach i w rzece
Redze na terenie Gryfic, a woda średnia w kąpielisku miejskim, oczku
wodnym i rzece Redze w Płotach.
 Twardość węglanowa podlega okresowym wahaniom i rzutuje na
podstawową równowagę kwasową względnie na zdolność wody do
wiązania kwasów.
 Zbyt niska wartość może powodować gwałtowny spadek pH i
wymieranie ryb, zbyt wysoka lub zbyt niska wartość wpływa
niekorzystnie na wzrost roślin.
Badanie pH w próbkach wody –
metodyka badań
 Naczynie wielokrotnie
przepłukano wodą
przeznaczoną do badania.
 Naczynie napełniono
wodą w ilości 5ml.
 Następnie dodano 4
krople odczynnika,
zamieszano i odstawiono
na 3 minuty.
Wyniki analizy pH wody
Numer
próbki
I
II
III
IV
V
pH wody
7,6
7,4
7,4
7,4
7,6
Wnioski:
 Zarówno w próbce pochodzącej ze stawku miejskiego, oczka
wodnego, kąpieliska miejskiego, rzece Redze na terenach Gryfic, jak i
Płot, woda wykazuje lekko zasadowy odczyn.
Badanie zawartości jonów amonowych w wodzie
– metodyka badań
 Dwa naczynia miernicze płuczemy wodą
przeznaczoną do badania, następnie napełniamy
wodą w ilości 5ml.
 Do jednej z próbek dodajemy odczynniki w
następującej kolejności:
a. 4 krople odczynnika 1 i dobrze mieszamy
b. 4 krople odczynnika 2 i dobrze mieszamy
c. 5 kropli odczynnika, dobrze mieszamy
i odstawiamy na 15 minut.
 Obie próbki umieszczamy w bloku komparatora,
próbkę z dodatkiem odczynników umieszczamy na
gładkim końcu a próbkę bez odczynników na
naciętym końcu bloku komparatora.
 Blok komparatora z próbkami przesuwamy na skali
komparatora i odczytujemy zawartość amonu.
Wyniki analizy obecności jonów amonowych –
metodyka badan
Numer
próbki
I
II
III
IV
V
Obecność
jonów
amonowych
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
Wnioski:
 Amon jest rozkładany przez bakterie nitryfikacyjne. Jego
wysoka zawartość oznacza złą filtrację.
 Przy pH 7 i powyżej większa część amonu jest
przekształcana w amoniak, który jest śmiertelnym
zagrożeniem dla organizmów wodnych.
 Zawartość jonów amonowych w każdej z analizowanych próbek
jest stosunkowo niewielka.
Badanie obecności jonów żelaza w próbkach wody –
metodyka badań




Do dwóch wypłukanych wodą przeznaczoną
do badania naczyń mierniczych wlewamy
po 5 ml wody.
Do jednej z próbek dodajemy 5 kropli
odczynnika Fe, mieszamy i odstawiamy na 5
minut.
Próbkę z dodatkiem odczynników
umieszczamy w komparatorze, a próbkę
bez dodatku odczynników na naciętym
końcu komparatora.
Blok komparatora z obiema próbkami
przesuwamy na skali aż kolor próbki z
odczynnikiem odpowiadać będzie kolorowi
pod próbką bez dodatku odczynników.
Zawartość żelaza odczytujemy na nacięciu
bloku.
Wyniki analizy obecności żelaza w wodzie
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Obecność jonów
żelaza (mg/l)
<0,02
<0,02
0,05
0,4
1,0
Wnioski:
 Zawartość żelaza w badanych próbkach bardzo się różni i waha od <0,02 do 1,0.
Największe stężenie jonów żelaza występuje w wodzie z rzeki Regi pobranej w
miejscowości Płoty. Najmniejsze stężenie występuje w wodzie kąpieliska
miejskiego i stawku w parku w Gryficach.
 Dopuszczone stężenie jonów żelaza w wodzie wynosi 0,5 mg/l, w próbce nr V
zostało ono przekroczona i wynosi 1,0 mg/l.
 Woda w Redze w Płotach ma największe stężenie jonów żelaza. Jony te sprawiają,
że woda ta ma nieprzyjemny smak i zapach. Duże stężenie jonów żelaza wywołuje
zmiany w układzie krążenia kręgowców i bezkręgowców wodnych.
Badanie zawartości fosforanów w pobranych
próbkach wody
 Probówkę oznaczoną symbolem PO4
napełniliśmy pobraną próbką wody do wysokości
oznaczonej na probówce paskiem.
 Dodaliśmy 10 kropli reagentu 1 z butelki
oznaczonej symbolem PO4, potrząsając lekko
wymieszaliśmy zawartość probówki.
 Dodaliśmy 1 kroplę reagentu 2 z butelki
oznaczonej symbolem PO4, potrząsając lekko
wymieszaliśmy zawartość probówki.
 Odczekaliśmy 5 minut i stawiając probówkę na
odpowiednim kwadracie na arkuszu ze skalami
kolorymetrycznymi, odczytaliśmy wartość
badanego parametru.
Wyniki analizy zawartości fosforanów w pobranych
próbkach wody
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Zawartość
fosforanów
<0,02
0,05
0,1
0,05
0,2
Wnioski:
 Zawartość fosforanów w badanych próbkach wody jest niska i wskazuje na I klasę
czystości wody. Stężenie fosforanów w I klasie czystości wody zawiera się w przedziale
0 – 0,2mg/l
 Fosfor jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i rozwoju roślin i zwierząt – jego brak
w wodzie ogranicza wzrost roślin; aby nie dopuścić do eutrofizacji zbiorników
przyjmuje się, że stężenie fosforu nie powinno przekraczać 1 mg/l.
 Poziom fosforanów rośnie przy dużej ilości ryb, podawaniu nawozów, lub pokarmów
bogatych w fosfor.
Badanie zawartości azotanów w pobranych próbkach
wody
 Probówkę oznaczoną symbolem NO3
napełniliśmy pobraną próbką wody do wysokości
oznaczonej na probówce paskiem.
Dodaliśmy 2 miarki reagentu z 1 butelki
oznaczonej symbolem NO3, potrząsając lekko
wymieszaliśmy zawartość probówki.
 Dodaliśmy 1 miarkę reagentu 2 z butelki
oznaczonej symbolem NO3, potrząsając przez 1
minutę wymieszaliśmy zawartość probówki.
 Odczekaliśmy 10 minut i stawiając probówkę
na odpowiednim kwadracie na arkuszu ze skalami
kolorymetrycznymi, odczytaliśmy i oznaczyliśmy
wartość badanego parametru.
Wyniki analizy zawartości azotanów w pobranych
próbkach wody
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Zawartość
fosforanów
0,025
0,1
0,5
0,5
0,4
Wnioski:
 Zawartość azotanów we wszystkich badanych próbkach wody jest niska
i wskazuje na I klasę czystości wód. Stężenie NO3 w I klasie czystości wody
zawiera się w przedziale 0 – 5,0 mg/l.
 Zwiększanie zawartości azotanów w wodach naturalnych może być wywołane
ich spływem z pól nawożonych nawozami azotowymi, źródłem azotanów mogą
byś również ścieki komunalne lub przemysłowe.
Lokalizacja nielegalnych wysypisk śmieci
na terenie Gryfic
<MAPA>
Nielegalne wysypiska śmieci – wnioski i sugestie
 Na naszym terenie znaleźliśmy 5 nielegalnych wysypisk
śmieci. Jest to spowodowane lekkomyślnością ludzi, którzy
swoje śmieci wyrzucają „gdzie popadnie”.
 Nielegalne wysypiska śmieci wpływają negatywnie na stan
gleby i wody w naszym otoczeniu.
 Aby temu zapobiec powinniśmy podjąć działania edukacyjne
zmierzające do podniesienia wiedzy i świadomości
ekologicznej lokalnej społeczności.
 Za wyrzucanie śmieci w miejscach do tego
nieprzeznaczonych powinny obowiązywać dotkliwe kary,
tereny te powinny być częściej monitorowane przez służby
leśne, miejskie i policję.
Piknik młodych naukowców

similar documents