DUM č. VY_32_INOVACE_32 - Masarykova obchodní akademie Jičín

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Český jazyk
Tematický okruh
Mluvnice
Téma
Mluvnické kategorie sloves
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_32
Jméno autora
Mgr. Marcela Rašková
Datum vytvoření
6. září 2013
Anotace
Výklad tématu
MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVES
Mluvnické kategorie sloves
– osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída, vzor
– Některé slovesné tvary nevyjadřují některé
slovesné kategorie
• Které kategorie vyjadřují následující sloves.tvary?
 INFINITIV
 PŘECHODNÍK
Osoba
• tři osoby ve dvou číslech
• autorský plurál – autor k sobě přičlenuje čtenáře (My zde o
povaze jazyka českého krátce promluvíme)
• plurál majestáticus: My, z boží milosti král český jsme
rozhodli…
• plurál skromnosti: Jsme toho názoru, že …..
– Autor nechce zdůrazňovat sám sebe
• onikání – projev úcty k oslovené osobě či podřízenosti vůči ní:
„Pane rado, jsou té dobroty, ustrnou se prosím nade mnou.“
• Onkání – k dětem, služebným…, jimž nebylo vhodné tykat:
„Vzala si koláč, šel,…“
Slovesný čas
• PRÉZENS, PRÉTERITUM, FUTURUM
– přítomný: vyjadřuje se jednoduchými tvary
určitými (píši, píšeš)
– minulý: vyjadřuje se složenými tvary:
příčestí minulé + přítomné tvary slov.být (psal, psal jsem)
– budoucí: tvary přítomnými (napíši)
budu, budeš… + infinitiv (budu psát)
Po-, pů-, na- … + jednoduchý tvar (poteče, půjdu,
napíše…)
Slovesný způsob
• Oznamovací – INDIKATIV - lze ho užít:
– Ve spojení s intonací naznačující rozkaz, varování,
výhružku, pak nahrazuje rozkazovací způsob, v písmu je
vykřičník (Jdeme, jdeme! Mlčíš!)
• Ve spojení s částicí ať – vyjadřuje (ve 3.os.) nepřímý rozkaz (Ať se
dostavíš k zápisu!
• rozkazovací – IMPERATIV - mluvčí rozkazuje, fci
rozkazovacího zp.může plnit i infinitiv (Vstát!)
• Podmiňovací – KONDICIONÁL - vyjadřuje děj možný
KONDICIONÁL
– vyjadřuje děj, jehož realizace je závislá na splnění určité
podmínky, nebo děj jako podmínku
– můžeme jím vyjádřit i postoj k ději: přání, zdvořilou žádost,
rozkaz (Kéž by už byly prázdniny! Otevřel bys okno?)
– vyjadřuje zdvořilost, skromnost mluvčího (Přišel bys prosím
zítra?), ale i jeho nejistotu (že bych se byl mýlil?)
KONDICIONÁL PŘÍTOMNÝ
KONDICIONÁL MINULÝ
vyjadřuje děj přítomný, budoucí
vyjadřuje děj minulý, ale
neuskutečněný, či nesplnitelný
kdybych splnil, mohl bych
kdybych byl (býval) splnil, byl bych
(býval) mohl
POZOR NA PRAVOPIS: KDYBYCHOM, ABYSTE !!!
Slovesný rod
• AKTIVUM, PASIVUM
– činný: co činí podmět
– trpný: vyjadřuje děj, který činí někdo jiný než
podmět (byly vyrobeny, vyrábějí se)
• opisná podoba: příčestí trpné + být, bývat
• zvratná podoba: se mlátí
Slovesný vid
• Dokonavý – děj probíhající, neohraničený:
zpívám, běží, psal…
– POMŮCKA: ve futuru lze vložit BUDU
• Nedokonavý – děj pojatý jako celistvý,
ohraničený: zazpívám, přiběhl, napsal,…
• OBOUVIDOVÁ – vidově nevyhraněná:
věnovat, soustředit se, jmenovat
Slovesné třídy
1. TŘÍDA
2. TŘÍDA
-e
3. TŘÍDA
4. TŘÍDA
5. TŘÍDA
- je
-í
-á
- ne
nese
tiskne
kryje
prosí
bere
mine
kupuje
trpí
maže
začne
Peče
umře
sází
dělá

similar documents