innen

Report
Rekombináns fehérjék előállítása
bakteriális expressziós rendszerben
In vivo expressziós rendszerek
Prokarióta
E. coli: széles körben alkalmazott, egyszerűen kontrollálható, magas hozam, nem lehetséges a
transzláció utáni módosítás, aktivitás elveszhet, endotoxinok
S. aureus: a termelődő fehérje a tápoldatba szekretálódik, nem magas a hozam
Eukarióta
Élesztő: kevés az endogén eredetű fehérjetermelődés, fermentáció olcsó, glikoziláció és
diszulfidhidak kialakulhatnak, bonyolult kontrollálhatóság, a glikoziláció nem az emlős sejtes
Rovarsejtek /Bakulovírus/: poszttranszlációs módosítások, magas hozam, biztonságos, az aktivitás
nem mindig lesz meg
Emlős sejtek: nagy mennyiségben alkalmazható, sejtek kezelése nehezebb, kis hozam
Gomba: fermentáció jól kivitelezhető, biztonságos, kis hozam, klónozó vektorok hiánya
E. coli expressziós rendszer
Az Escherichia coli (E. coli)
1885: Theodor Escherich
Pálcika alakú, 2 μm hosszú és 0,5 μm átmérőjű Gram-negatív baktérium
Peritrich csillós, lehet csillótlan (atrich)
Tokja általában nincs, de lehet tokos.
Aerob, fakultatív anaerob
Könnyen és jól tenyészthető
A veszélytelen törzsek a melegvérű állatok emésztőrendszerének
normális flórájához tartoznak
Főként cukorral és bizonyos aminosavakkal táplálkozik.
Centrális dogma
Replikáció
DNS
Transzkripció
RNS
Transzláció
Fehérje
In Vivo fehérje expresszió: E. coli mint expressziós rendszer
Mire van szükségünk?
E. Coli
Expresszálandó fehérjét kódoló cDNS
Erről át is tudjon íródni
Nagy mennyiségben keletkezzen a célfehérje
Célfehérjét könnyen el tudjuk különíteni a sejt többi fehérjéjétől
Plazmidok
Kétszálú cirkuláris extrakromoszomális DNS, főleg bakteriális szervezetekben elterjedt. →
csupasz vírusok, ma ezeket a molekulákat sem tartjuk élőlénynek.
Méretük 1-1000kbp. A sejten belül 1-1000 kópiaszámban léteznek.
A szekvenciájában lévő replikációs origónak köszönhetően a sejtben osztódva generációról
generációra fennmarad.
Sejtről sejtre a konjugációnak nevezett folyamat során terjednek.
Interspecifikus terjedés! Horizontális géntranszfer
A sejt védekezik az idegen DNS terjedése
ellen: enzimek ismerik fel a „betolakodó”
DNS-t, és feldarabolva hatástalanítja
Plazmidok géntechnológiai felhasználása:
Meghatározott DNS darabot
beleintegrálva képesek vagyunk
felszaporítani (klónozó vektor)
Ha a plazmid lehetővé teszi, akkor a
DNS-ről fehérjét is termelhetünk
(expressziós vektor)
A plazmidokat a génjeik funkciója szerint szokták
csoportosítani:
• R-plazmidok (Rezisztencia plazmidok): antibiotikumok
elleni védelmet biztosít. Laborban leggyakrabban használt
plzmidok Amp, Kan, Tet, Chl.
• Col-plazmidok: A többi sejtre mérgező, de a plazmidot
tartalmazó sejt számára ártalmatlan anyag terelése
(kolicin)
• F-plazmidok: fertilitási plazmidok, pilus növesztésével,
lehetővé teszi, hogy érintkező sejtek között
génkicserélődés történjen.
• Degradatív plazmid: új anyagcsereutat lehetővé tevő
gének, így a sejt képes lesz új táplálékforráson megélni.
• Virulencia plazmid: hatására a sejt patogenné válik → új
táplálékforrás nyílik meg előtte!
Expressziós vektorok
Expressziós vektorok:
Speciális genetikai környezet, mely lehetővé teszi, hogy a beépített DNS-ről fehérje íródjon át
A konstrukció tervezésénél fontos, hogy az inszert a megfelelő leolvasási keretben épüljön
be, különben a fehérje szekvenciája nem lesz megfelelő!!
Promoter
Transzlációs
starthely
Operátor régió
transzkripció
terminációs hely
Riboszóma kötőhely
klónozó
hely
PCR
Polimeráz lánc reakció: A DNS molekula egy meghatározott darabjának felszaporítására
alkalmas módszer. Kihasználjuk, hogy a DNS polimerizációja nem de novo folyamat, az
iniciációhoz primer szükséges!
Mitől lesz ez a rendszer alkalmas arra, hogy a DNS egy meghatározott darabját
amplifikálja? Mitől lesz ez lánc reakció?
5’
3’
3’
*
3’
*
*
*
3’
*
*
3’
*
3’
*
3’
A 3. ciklustól kezdve a megjelenik az a DNS fragmentum, amit a reakcióhoz adott két primer határol.
A következő ciklusban 8db (*-gal jelölt) ugyanilyen szekvencia szintetizálódik! Az 5. ciklusban pedig 64! A
tipikus PCR reakció 30 ciklusának végeztére elméletileg 227db keletkezik! (limitálja: polimeráz
mennyisége/denaturációja, dNTP) A „nemkívánatos” termékek mennyisége csak lineárisan, míg az
amplifikálni kívánt termék mennyisége exponenciálisan nő!
Restrikciós endonukleázok
A sejt védekezik az idegen DNS terjedése ellen: enzimek ismerik fel a „betolakodó” DNS-t, és
feldarabolva hatástalanítja → meghatározott szekvencia után következik be a hasítás.
Ragadós vagy tompa véget eredményez a hasítás. → a PCR-rel felszaporított DNS szakasz
meghatározott helyre, meghatározott orientációban beépíthető!
Géntechnológiai felhasználás:
Olyan megszekvenált plazmidokat használunk, melyekben jól meghatározott helyeken
meghatározott restrikciós felismerő helyeket tartalmaznak. (multi cloning site)
A PCR reakciót olyan oligonukleotidokkal végezzük, melyek restrikciós felismerőhelyeket
hordoznak → beépül a végtermékbe!
NdeI
PCR
KpnI
5’ plazm...ca
tatg...insz... g
gtacc...plazm 3’
3’ plazm...gtat
ac...insz... ccatg
g...plazm 5’
Ligáz
5’ plazm...catatg...insz... ggtacc...plazm 3’
3’ plazm...gtatac...insz... ccatgg...plazm 5’
Ha felismer 6bp-s szakaszt, akkor
valószínűsége: 46-on, azaz 4096bponként fordul elő egy ilyen
szekvencia.
A coli genom: 4.600.000bp →
~1000 hasítóhely: meg kell védeni
a saját genomot!
Védelem: metilázok → a DNS
metilálása
meghatározott
helyeken, gátolja a nukleáz
felismerését, vagy a DNS kötését!
DNS konstrukció előállításának sémája
Primerek + Templát
PCR reakció
Szekvenálás
Vektor
Emésztés / Felnyitás
Agaróz
gélelektroforézis
Gélből izolálás
Tisztítás
Ligálás
Miniprepscreen
Emésztés
Agaróz
gélelektroforézis
Tisztítás
Transzformálás
DH5a sejtekbe
Telepscreen
Agaróz
gélelektroforézis
Pozitív telepekről
miniprep
Tisztítás
Expressziós vektorok
Speciális genetikai környezet, mely lehetővé teszi, hogy a beépített DNS-ről fehérje íródjon át.
A nem kívánt expresszió elnyomjuk, majd a megfelelő pillanatban (megfelelő sejtszám)
indukáljuk → indukálható promoterek
Lac promoter mögé helyezett gének csendesek, amíg a laktóz, vagy laktóz analóg IPTG nincs a
közegben.
1) A vektorban T7 promóter talalható, amihez csak a T7 RNS polimeráz tud kapcsolodni, aminek a génje az E. coil
genomba van integrálva egy LacI operátor mögé (DE3).
2) Lac represszor gátolja az átírást, mind a vektoron, mind a T7 polimeráz gén előtt.
3) IPTG-vel történő indukció során a represszor leválik, így lehetővé téve a T7 polimeráz termelését, ami aztán az inszert
gén átírását végzi.
4) A pLysS vektorról átíródó T7 lizozim amellett, hogy a sejtek feltárását segíti a sejtfal bontása altal, kötődik, az indukció
előtt kis mértékben termelődő T7 polimerázhoz, inaktiválja azt, igy növelve az indukció specifikusságát.
TC5b esettanulmánya
A TC5b egy 20 aminosavas minifehérje, azaz RÖVID
„Közvetlen” expresszálás esetén
konformációs problémák miatt a sejt proteázai feltehetőleg megemésztenék
Tiszítási problémák
Fúziós partnerrel történő expresszálás esetén
Ez azt jelenti, hogy egy másik fehérjével kovalens kapcsolatban lenne a TC5b –
GST, MBP, TrxA
Hasítási problémák
Thrombin, EnterokinázA, Xa faktor , TEV
Aminosavakat hagynának az N- vagy a C-terminálison
Drágák(kivéve TEV)
Méretproblémák: kitermelési hatékonyság romlik
Az Ubikvitin fúziós expressziós rendszer jelent megoldást:
76 aminosav + linker + HIS6 (11 kDa)
Ubikvitin hidroláz
Termeltethető E. coliban
Specifikus, nem igényel a hasítási hely kialakítását
Nem hagy aminosavat
TC5b esettanulmánya
A mi ubiquitines vektorunk,
amelyet a Zerbe-éktől kaptunk:
pET-19B alapú
Kanamycin rezisztencia
Bele lett építve az ubiquitin és a
dekahisztidin-tag
Ebbe kell beépítenünk a
célfehérjét kódoló DNS szakaszt,
ahogyan a képen látható az
ubiquitin és egy BamHI hely közé
(előbbi nem látható)
TC5b esettanulmánya
Tehát a megrendelendő két oligó (azaz oligonukleotid):
5’ vég: AATCTGTATATTCAGTGGTTAAAAGATGGCGGTCC
3’ vég: ACTCGGCGGTGGACGCCCA GAGCTAGGACCGCCATC
Hogyan illesztjük be a vektorba?
neve
5’
N257
3’
N258
helye
Szekvencia
AATCTGTATATTCAGTGGTTAAAAGATGGCGGTCC
+stop+BamHI
aa ggatcc tta ACTCGGCGGTGGACGCCCA GAGCTAGGACCGCCATC
Ha megfigyeljük a klónozó szakasz ábráját, látható, hogy az ubiquitin és a TC5b között nincsen
tag, vagyis az ubiquitin utolsó aminosava után a TC5b első aminosava következik vagyis az
ubiquitin és a TC5b egymáshoz illesztendő vége tompa vég!
Hogy csinálunk tompa véget? 1. Inszertoldalról oligorendeléssel 2. Vektoroldalról Mung Bean
nukleázzal
TC5b esettanulmánya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A két oligonukleotid által meghatározott DNS darabot PCR segítségével amplifikáljuk
A TC5b cDNS-t BamHI restrikciós endonukleázzal emésztjók
Felnyitjuk a pUBK vektort: NsiI, Mung Bean endonukleáz, BamHI
A cDNS-t és a vektort „össze”ligáljuk
A ligátumot DH5a sejtekbe transzformáljuk
A felnövő telepeket inszertspecifikus oligonukleotidokkal screeneljük
A pozitív telepeket (klónokat) elszaporítjuk, és kinyejük belőlük a pUBK-TC5b vektort
Szekvenálás
A fehérjemunka
Az expressziós vektor transzformálása BL-21 sejtekbe
Egy telepről folyadékkultúra indítása
Nagyexpresszió
Stock készítés
Táptalaj: jelöletlen v. jelölt
Sejtek elszaporítása, majd indukálás
Sejtek megsemmisítése
Célfehérje tisztítása
MS
Nagyexpresszió:
Vektortól a kultúra indításáig
1. A megfelelő expressziós vektor transzformálása kompetens BL-21 sejtekbe
2. Egy (!) telepről kis folyadékkultúra indítása (3-5 ml
 Telep =! Sejt
 Monoklonalitás fontossága
3. A kis folyadékkultúrából indítjuk a nagyexpressziót (liter)
Táptalaj
Jelöletlen fehérjék termelésére: LB, 2YT
Összetétele ismeretlen: darált élesztő, emésztett fehérjék, só
Jelölt fehérjék termelésére: M9 minimál
Összetétele ismert:
MgSO4, CaCL2, Na2HPO4, KH2PO4, NaCl
NH4Cl, Glükóz
Antibiotikum
Nyomelemmix
Sejtek növesztése és indukálása 1.
Sejtek növesztése
E. Coli optimális növekedési hőmérséklete 37C
Rázatás (50-200 rpm)
Megfelelő edény
Erlenmeyer lombik vs. Fernbach flaska
Térfogati szabály: (edényméret)/5=táptalaj mennyisége
Sejtek növekedésének (szaporodásának) követése
OD600 (1OD ~10^9 baktérium)
MacFarrland (MF): 1MF=0,23 OD600
Megfelelő denzitás elérésekor indukáljuk a sejteket
Sejtek indukálása
Megfelelő denzitás elérésekor – ökölszabály: OD600=0,8 (MF=3,2)
Indukálószer: IPTG
Nagyexpresszió indítása előtt ki kell tesztelni
Indukálószer koncentrációját (mM)
Indukálás hőmérsékletét (10-37) és időtartamát (3-24)
Sejtek növesztése és indukálása 2.
Nagyexpresszió vége = Indukálás vége
Lecentrifugáljuk a sejteket (10-15 perc, 3000-5000 rpm)
Meggyőződünk arról, hogy a sejtek termeltek a fehérjét: SDS-PAGE
Mivel a sejtekben van a fehérje, ezért azokat ki kell nyerni – fel kell őket tárni
Homogenizációs (extrakciós) pufferben: ionerő, pH, redukálószer, nehézfémkelátor
Célfehérje védése
Proteáz inhibitor
A műveleteket jégen végezzük
Módszerek
1. Enzimatikusan:
Lizozim: glikánhidroláz (muramidáz), hidrolizálja a peptidoglükán
murein komponensének 1,4b glikozidos kötéseit (N-acetilglüköz-amin és N-acetilmuraminsav)
Streptomycin szulfát (30%): aminocsoportjai kötnek a foszfát-csoportokhoz,
azaz a DNS-hez és foszfolipidekhez, ezáltal azok
aggregálódnak
DNase
2. Mechanikai: Fagyasztás, Frech pump, Ultrahangos roncsoló (szonikátor)
3. Kémiailag: NaOH, MetOH, detergensek
A célfehérje izolálása
Feltárás után centrifugálással elkülönítjük a szolubilis frakciót a csapadéktól
•20 perc, 18000 rpm
•Mindkét frakcióból mintát veszünk, és SDS-PAGE-t végzünk velük
•Fő kérdés, hogy melyik fázisban van a célfehérje, meghatározza a későbbitisztítási
lépések folyamatát:
Szolubilis fázis:
Tisztítás natív körülmények között
Csapadék fázis:
A fehérje inklúziós testekbe (IBS) került, tisztítás
denaturáló körülmények között, refoldálási lépés
szükséges
Célfehérje izolálását a sejt többi fehérjéjétől nagyban meghatározza az expressziós
vektor felépítése, illetve hogy melyik fázisba „került”
(Gél)elektroforézis
Különböző fehérjék adott pH-n más-más töltéssel rendelkeznek. Vizes oldatban,
elektromos erőtér hatására vándorlásra késztethetőek. Eltérő relatív töltésük miatt
különböző sebességgel mozognak, azaz elválaszthatók egymástól.
Elválasztás történhet: relatív töltés, méret, izoelektromos potn alapján
Poliakrilamid-Gélelektroforézis
Akrilamid: katalizátor és iniciátor hatására gyökös polimerizációra képes, ezáltal nagy mólsúlyú
lineáris polimer jön létre
Hidrofil, kémiailag inert és stabil
Neutrális (töltésektől mentes)
Fizikailag ellenálló
Áttetsző
Megfelelő keresztkötő ágens hatására térhálós szerkezetet hozhatunk létre. A koncentráció
révén a pórusméret szabályozható: molekulaszűrőt hozhatunk létre
PoliAkrilmaid GélElektroforézis: Nagy felbontóképesség, szeparálás relatív
töltés, méret és alak alapján
Poliakrilamid-Gélelektroforézis
A gél elkészítése
Akrilamid : biszakrilamid oldat – pórusméret!
Megfelelő pH-jú pufferoldat
Katalizátor (Ammónium-Peroxidiszulfát) és Iniciátor
(TEtraMetilEtilén-Diamin)
Az APS vizes közegben spontán bomlik, szabad gyökök
keletkeznek. Ezek azonban nem képesek az akrilamid kettős
kötését felhasítva elindítani annak gyökös polimerizációját. Viszont
gerjeszti a TEMED-et, melyből ekkor szabad gyökök alakulnak ki –
ezek indítják el a polimerizációt
Kialakítás: üvegampullák vagy két üveglap közé
A gélelektroforézis sikerét két dolog befolyásolja
Akrilamid koncentráció
pH helyes megválasztása
Fehérjék esetében a pI-nél mgasabb pH-n dolgozunk, így a fehérje negatív
töltésű, az anód fele vándorol
Puffer
Állandó pH-t biztosít
Ionjai végzik az áramvezetést: A fehérjék minimálisan vesznek ebben részt – ha túl
alacsony a [puffer], akkor a fehérje is részt vesz az áramvezetésben, ez elkenődött
sávokat eredményez. Ha magas a [puffer], akkor viszont kicsi a fehérje mobilitása
Poliakrilamid-Gélelektroforézis
Pufferrendszerek
Folytonos (diszkontinuus)
Ugyanaz a puffer a gélben és a tankban
Egyszerű, de rossz a felbontása
Diszkontinuus
2 gél
Szeparáló
Koncentráló
Alacsony [akrilamid] miatt nem érvényesül a molekulaszűrő hatás
3 puffer – két különböző anion
A két gélben az anion egy erős sav maradéka, amelynek disszociációs foka nem függ a
közeg pH-jától, azaz töltése széles pH tartományban állandó
A tank pufferben az anion egy gyenge sav savmaradéke, glicinát anion
Pufferrendszer hatása
Tankban a pH 8,3, a koncentráló (felső) gélben pH 6,5-6,8
A koncentráló gélben a glicin ikerionos állapotban van, lecsökken a töltéssel rendelkező
molekulák száma, megnöveli az elektromos ellenállást – állandó az áramerősség, megnő a
térerő (Ohm-törvény)
Fehérjék vándorlása emiatt felgyorsul, amíg eléri a kloridionokban gazdag frontot, itt
összetorlódnak a fehérjék
A szeparáló (alsó) gélben a pH 8,8-9,0
a glicin töltése negítív, így megszűnik a koncentráló hatás, tehát a fehérjék fajlagos töltésük
szerint vándorolnak, illetve érvényesül a gél molekulaszűrő hatása
Gélelektroforézis – Felhasználási területek
Natív-PAGE: Natív fehérjék elválasztása
A közeg natív, tehát megmaradhat pl. az enzimaktivitás a natív szerkezet
A gél pH-jánál alacsonyabb pI értékű fehérjék vizsgálhatóak: puffer megválasztásának fontossága!
A mozgékonyság itt önmagában nem ad információt a méretről illetve a töltésmennyiségről
SDS-PAGE: Denatruált fehérjék elválasztása molekulatömeg szerint
SDS: Nátrium-dodecil-szulfát – anionos detergens és fehérjedenaturáló szer
Izoelektromos fókuszálás: Fehérjék elválasztása izoelektromos pont szerint
Minden fehérje addig vándorol, míg a környezet pH-ja meg nem egyezik a pI értékével
pH gradienst tartalmazó gél
2D-PAGE: Izoelektromos fókuszálás + SDS-PAGE
Agaróz gélelektroforézis: nagyobb nukleinsavak méret szerinti elválasztása
A poliakrilamid gél pórusmérete kicsi, emiatt agaróz gélt használnak
Festék: etídium-bromid, SyberGreen
SDS-Poliakrilamid-Gélelektroforézis
SDS-PAGE: Denatruált fehérjék elválasztása molekulatömeg szerint
•SDS: Nátrium-dodecil-szulfát
•anionos detergens és fehérjedenaturáló szer
•Forralás hatására köt a fehérjéhez egyenes arányban az aminosavtagszámmal
•Marker: Fehérjelétra
•Brómfenolkék (3',3",5',5" tetrabromophenolsulfonphthalein)
•Coomassie Brilliant Blue (C45H44N3NaO7S2)
A célfehérje izolálása
Célfehérje tisztítása két lépésben:
1. Sejt többi fehérjéjétől való elkülönítés
2. Mérésre alkalmas minta előállítása
Durva frakcionálás
•Differenciál centrifugálás: Szedimentációs koefficiens
•Kisózás-Besózás (ammónium-szulfát)
•Dialízis
•Frakcionálás szerves oldószerrel
•Szekeltív denaturáció
Tisztítási lehetőségek:
Biológus kromatográfia
Ioncsere
•Töltéssel rendelkező molekulák egyik leghatékonyabb elválasztási technikája
•Oldhatatlan hordozó (mátrix) felszínéhez kovelensen töltött csoportok vannak kötve
•A mátrix
•Hidrofób: szubsztituált polisztirol, vízlágyításra jó, a fehérjéket többnyire kicsapja
•Hidrofil: cellulóz, dextrán (Sephadex), szintetikus polimer (monoBead, TSK)
•Töltött csoportok:
•Ha pozitív töltésű, akkor negatívat köt: Anioncsere – Q, DEAE, QAE
•Ha negatív töltésű, akkor pozitívat köt: Kationcsere – CM, SP, S
Gélszűrés
•Töltet 10-300 um átmérőjű porózus, hidrofil gélszemcsékből áll
•Két folyadéktér alakul ki
•Gélszemcséken kívüli szabadon mozgó (gyors)
•Gélszemcséken belüli korlátozottan mozgó (lassú)
•A molekulák mozgása attól függ, hogy képes e bejutni diffúzóval a gélszemcse belsejébe
Reverz fázisú kromatográfia (RPC), Hidrofób kölcsönhatás kromatográfia (HIC)
•Hidrofil gélek felszínénz kovalensen kötött alkil szubsztituensek
•RPC: C4-C18 szubsztituenssel, szubsztitúció foka magas
•HIC: C2-C8 szubsztituens, szubsztitúció foka alcsony
Tisztítási lehetőségek:
Affinitás kromatográfia
Affinitás:
Antitest – Antigén
Enzim – Szubsztrát, Szubsztrátanalóg
Hormon – Receptor
Glutation – GST
Fém-kelát – HIS-tag
IMAC = Immobilized Metal Affinity Chromatography
•Agaróz gyantához kapcsolva nitirtilotriecetsav képes fémionok megkötéséreA hisztidin
imidazol oldallánca deprotonált állapotban képes koordinációs kötést létesíteni
fémionokkal
•Fehérjék kötésére használt fémionok: Cu, Co, Ni
•Foszforilált fehérjék kötésére használt fémionok: Fe, Zn, Ga
Tisztítási lehetőségek:
IMAC
Folyamata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Szobahőmérsékletűre „melegítjük”
3-4 oszloptérfogatnyi dH2O-val eltávolítjuk a tárolásra használt 20% etanolt
3-4 oszloptérfogatnyi pufferrel egyensúlyba hozzuk az oszloptöltetet
Felvisszük rá a mintánkat
• a mintát előzőleg fecskendőszűrővel átszűrjük,
• minél lassabban visszük fel a mintát, annál jobban járhatunk a kötődést illetően
3-4 oszloptérfogatnyi mosó pufferrel eltávolítjuk az oszlopról a nem-specifikusan
kötődő fehérjéket
3-4 oszloptérfogatnyi eluáló pufferrel eltávolítjuk a célfehérjét
3-4 oszloptérfogatnyi dH2O-val mossuk az oszlopot
2-3 oszloptérfogatnyi 20% EtOH-val mossuk az oszlopot, majd a hűtőbe rakjuk
Eluálás
Lépcsős vs. Gradiens
Imidazol vs. pH
Tisztítási lehetőségek:
IMAC
Pufferek – Natív fehérjék tisztításához
Egyensúlyba hozás: Natív Feltáró pH8 (50mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 0,2g Na-azid)
Mosó puffer: pH8, 50mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 0,2g Na-azid, 5mM imidazol
Eluálás: eluáló puffer (50mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 250 mM imidazol, 0,2g Na-azid
Pufferek – Denaturált fehérjék tisztításához
Egyensúlyba hozás: 6M Gdn.HCl, 50mM NaH2PO4, 300mM NaCl, pH8
Mosó puffer: 6M Gdn.HCl, 50mM NaH2PO4, 300mM NaCl, pH6
Eluáló puffer: 6M Gdn.HCl, 50mM NaH2PO4, 300mM NaCl,
„Profinity IMAC resin” kémiai kompatibilitása
Ajánlott, hogy a pufferben legyen 50mM NaH2PO4, és 300mM NaCl
Nikkeltelenítés: EDTA
Redukálószerek : b-merkaptoetanol max 30mM, DTT max 5mM, TCEP 5mM
Denaturálószerek : 6M Gdn.HCl, 8M Urea, 1% SDS
A TC5b esettanulmánya
Az expresszálódó célfehérje: His-Ubiquitin-TC5b
Tapasztalatok alapján a szolubilis fázisba kerül – natív állapotban tisztítható
Első tisztítási lépés: Ni-affinitás-kromatográfia
Fúziós fehérje hasítása Ubiquitin hidrolázzal
Második tisztítási lépés: Ni-affinitás-kromatográfia
Harmadik tisztítási lépés: HPLC
A TC5b esettanulmánya
Transzformálás – Telep – Folyadékkultúra indítása
Nagyexpresszió
Sejtek feltárása
SDS-PAGE: HIS-UBQ-TC5b a szolubilis fázisban
Ni-affinitás kromatográfia
Dialízis – imidazol eltűntetése
Hidrolázos (YUH) emésztés
„anti-His-tag” kromatográfia
HPLC
MS

similar documents