ห้องสมุดดิจิตอล (Digital library)

Report
Digital Library
An Overview
Company
Jhfljlhvlhblj
LOGO
ห้ องสมุดดิจิทลั คือ 1 ใน 10 เทคโนโลยีที่จะ
เปลีย่ นชีวติ ของคุณ
อันดับ 10
HTTP://WWW.LIBRARYHUB.IN.TH/2011/05/16/DIGITAL-LIBRARY-1-10TECHNOLOGIES-THAT-WILL-TRANSFORM-YOUR-LIFE
/
10 เทคโนโลยีทจี่ ะเปลีย่ นชีวติ ของคุณ
อันดับที่ 10 Digital Libraries (ห้องสมุดดิจิทลั )
อันดับที่ 9 Gene Therapy and/or Stem Cells (เซลล์ตน้ กำเนิด)
อันดับที่ 8 Pervasive Wireless Internet (อินเทอร์เน็ตไร้สำย)
อันดับที่ 7 Mobile Robots (หุ่นยนต์ที่สำมำรถควบคุมได้)
อันดับที่ 6 Cheaper Solar Cells (เครื่ องเปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์เป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำ)
อันดับที่ 5 Location-Based Computing (เทคโนโลยีกำรระบุพ้นื ที่)
อันดับที่ 4 Desktop 3-D Printing (กำรพิมพ์ภำพแบบสำมมิติ)
อันดับที่ 3 Moore’s Law Upheld (กฎของมัวร์ในเรื่ องประสิ ทธิภำพและขนำดของชิป)
อันดับที่ 2 Therapeutic Cloning (กำรโคลนนิ่ง)
อันดับที่ 1 The Hydrogen Economy (พลังงำนน้ ำ, พลังงำนทดแทน)
What is a digital library?
ความแตกต่าง
ห้องสมุดแบบเดิม
-Walk in
-Printed materials
-Keep and preservation
ห้องสมุดดิจท
ิ ัล
-Internet
-Digital content
-Real time
anytime
anywhere
สงิ่ ทีเ่ หมือนก ัน
การจ ัดหา
การรวบรวม
การจ ัดเก็บ
การเข้าถึง
Definition
 ห้องสมุดดิจิทลั (Digital
Library: DL) คือ กำรเก็บ
รวบรวมเอกสำรในฟอร์แมตดิจิทลั
เป็ นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในกำร
สื บค้นและเข้ำถึง โดยอำจจะพัฒนำ
ระบบหรื อซอฟต์แวร์บริ หำรจัดกำร
(DL Management
System: DLMS) ขึ้นมำเอง
หรื อจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็ จรู ปก็ได้
 ห้องสมุดดิจิทลั คือ Collection
ของวัตถุดิจิทลั –ข้อควำม ภำพนิ่ง
ภำพเคลื่อนไหว เสี ยง ข้อมูล ที่มีกำร
จัด มีวิธีกำรสื บค้น และเมทำเดทำ ที่
ช่วยให้สำมำรถค้นพบ และนำเสนอที่
สนับสนุนกำรวิจยั และกำรสอน โดย
ให้ควำมสนใจกับสถำปั ตยกรรม กำร
คงอยู่ ควำมยัง่ ยืน และกำรสงวน
รักษำดิจิทลั
ห้องสมุดดิจิทลั เป็ นห้องสมุดแห่งอนำคต และมีหน้ำที่ในกำรสนองตอบผูใ้ ห้ และสร้ำง
ควำมพึ่งพอใจให้กบั ผูใ้ ช้ ห้องสมุดดิจิทลั ให้สำรนิเทศได้ทุกเวลำและในทุกที่ที่ตอ้ งกำร
และต่ำงก็มีควำมพยำยำมในกำรทำให้ผใู ้ ช้รู้สึกมีควำมพอใจที่เข้ำมำใช้ระบบแต่ ก็จ
พิจำรณำกำรใช้ระบบของผูใ้ ช้ไปพร้อมๆ กันด้วย
Digital library
1. ห้ องสมุดทีม่ กี ารจัดหาหรือสร้ างข้ อมูล Information contents ให้ เป็ น
Digital objects.
2. ห้ องสมุดทีม่ กี ารจัดการข้ อมูลในรูปแบบดิจิตอลทีเ่ รียกว่ า เป็ น Digital objects เริ่ ม
จำกมีกำรจัดกำร กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลและกำรใช้ขอ้ มูลที่จดั เก็บไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์หลักหรื อ
ในหลำย ๆ แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Repositories) ผ่ำนระบบเครื อข่ำย
3. ผู้ใช้ เรียกใช้ ข้อมูลได้ โดยตรงเป็ นเนือ้ หาเต็มรูปโดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งมำที่อำคำรห้องสมุดและไม่ใช้
ข้อมูลผ่ำนผูใ้ ห้บริ กำรหรื อบรรณำรักษ์
4. ห้ องสมุดดิจิตอล มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีกำรสื่ อสำร กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรติดต่อกับผูใ้ ช้
5. ห้ องสมุดดิจิตอลมีการจัดหมวดหมู่ให้ เป็ นระบบในลักษณะ Metadata เพื่อควำมสะดวก
ในกำรค้นหำและเพื่อให้กำรจัดกำรข้อมูลดิจิตอลมีมำตรฐำนในกำรใช้ขอ้ มูลดิจิตอลร่ วมกัน
รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
Digital library
 ในมุมมองของบรรณำรักษ์ มีจุดเน้นที่แนวคิดหรื อมุมมองใหม่
เปลี่ยนไปจำกห้องสมุดที่เน้นกำยภำพคือสถำนที่สู่กำรเป็ นห้องสมุดไร้
พรมแดน ไม่มีพรมแดนทำงกำยภำพ เป็ นแหล่งเข้ำถึงและสื บค้นผ่ำน
เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้โดยไม่จำกัดสถำนที่ ระยะทำงและระยะเวลำ
 เป็ นแหล่งรวมทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั ทั้งในรู ปแฟ้ มข้อมูลข้อควำม
แฟ้ มข้อมูลเสี ยง แฟ้ มข้อมูลภำพลักษณ์
 มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นหลักในกำรสร้ำง จัดหำ แปลงรู ป
กำรจัดเก็บ จัดทำเครื่ องมือช่วยค้น สงวนรักษำ และอนุรักษ์ ช่วยให้
ผูใ้ ช้สำมำรถเข้ำถึงและค้นคืนสำรสนเทศได้อย่ำงเป็ นระบบ
 ห้ องสมุดดิจิตอล (Digital library) ใช้ในควำมหมำยที่
ใกล้เคียงกับคำว่ำ ห้ องสมุดเสมือน (Virtual library) และ
ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic library)
ห้องสมุดยุคใหม่
 ห้องสมุดยุคใหม่ ได้พยำยำม ปรับระบบกำรบริ หำรกำรจัดกำรทรัพยำกร
และกำรสงวนรักษำโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีกำรใช้เครื อข่ำย
โดยเฉพำะ Internet ในกำรให้บริ กำรเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆ
 Digital Library
 Hybrid Library
 Virtual Library
 ควำมแตกต่ำงคือเป็ นห้องสมุด ที่มีกำรจัดกำรและให้บริ กำรเนื้อหำของ
ข้อมูลอยูใ่ นรู ปแบบดิจิตอลที่ผใู ้ ช้เข้ำถึงเนือ้ หาเอกสารเต็มรูป (Full –
text) ได้ โดยตรง
 มีกำรสร้ำง หรื อจัดหำข้อมูลดิจิตอลมำจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบเพื่อควำม
สะดวกในกำรสื บค้นและให้บริ กำรผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ต
 มีเป้ ำหมำยเพื่อให้บริ กำรข้อมูลเช่นเดียวกับ ห้องสมุดแบบดั้งเดิม
 ทรัพยำกร ในห้องสมุดดิจิตอลมำจำกหลำยสื่ อทั้งที่อยูใ่ นรูปสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
โสตทัศน์ และข้อมูลดิจิตอลในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
่ ู ปแบบดิจิตอลมีหลำยรู ปแบบได้แก่ ข้อมูลที่แปลงมำจำก
 ข้อมูลที่อยูร
ข้อมูลในสิ่ งพิมพ์ ข้อมูลที่สร้ำงขึ้นใหม่ให้อยูใ่ นรู ปแบบดิจิตอล
ข้อมูลจำกซีดีรอม ข้อมูลในวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์และจำกฐำนข้อมูลออนไลน์
 ในห้องสมุดดิจิตอลมีกำรผสมผสำนกำรให้บริ กำรข้อมูลจำกสื่อทุก
ประเภททั้งรู ปแบบ ของกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในกำรจัดกำร
ระบบงำนห้องสมุดและกำรพัฒนำห้องสมุด ดิจิตอลเพื่อจัดเก็บและ
ให้บริ กำรข้อมูลที่ผใู ้ ช้เข้ำถึงเนื้อหำได้โดยตรง
ห้องสมุดยุคใหม่ที่ผสมผสำนกำรจัดกำรสื่ อกำรเรี ยนรู ้ทุกรู ปแบบทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อโสตทัศน์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เรี ยกว่ำห้องสมุดผสมหลำยสื่ อ
(Hybrid Library) โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติในกำร
จัดกำรทรัพยำกรตำมมำตรฐำนและกระบวนกำรทำงำน เพื่อให้ผใู้ ช้เข้ำถึง
สำรสนเทศที่ตอ้ งกำรได้สะดวกและรวดเร็ว
 ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยและห้ องสมุดเฉพาะทุกแห่ ง ของไทยมีกำรบริ กำร
ทรัพยำกรในรู ป Hybrid Library และมีกำรบริ กำรสื บค้นข้อมูล
ดิจิทลั ในรู ป Digital Library รวมเรี ยกว่ำ Electronic
Library หรื อ e-Library เช่นเดียวกับห้องสมุดโรงเรี ยนและ
ห้องสมุดประชำชนอีกหลำยแห่งกำลังพัฒนำเพื่อไปสู่จุดนั้นในกำร
บริ กำรผูใ้ ช้ และมำกไปกว่ำนั้นคือควำมร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่ำยเพื่อ
ประโยชน์ในกำรใช้ทรัพยำกรร่ วมกัน
ีั นทึกในรู ปแบบดิจิตอล
 ห้องสมุดติจิตอล เกิดขึ้นเนื่องจำกสำรสนเทศปั จจุบนบั
(ดิจิทลั )มำกขึ้ ึ น ในขณะเดียวกันสำรสนเทศใหม่ๆก็มีแนวโน้มที่จะบันทึกอยูใ่ นรู ป
ดิจิทลั แทนสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรสื บค้น กำรประมวลผล
ประหยัดเนื้อที่ในกำรจัดเก็บ และสำมำรถส่ งถ่ำยข้อมูลควำมรู ้ เผยแพร่ไปสู่ บุคคล
ต่ำงๆได้ทุกสถำนที่ ทุกเวลำบนโลกนี้โดยผ่ำนเครื อข่ำยกำรสื่ อสำรสำกล หรื อ
อินเทอร์เน็ต
 ห้องสมุดดิจิทลั ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเหมือน จึงเป็ นห้องสมุดอีก
รู ปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทลั ที่มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรสำรสนเทศของผูอ้ ่ำนได้
อย่ำงรวดเร็ ว โดยไม่จำกัด เวลำ และสถำนที่
เมื่อเรำรู ้วำ่ ห้องสมุดดิจิทลั สำคัญต่อกำรใช้ชีวิตของคนแล้ว
พวกเรำในฐำนะคนทำงำนห้องสมุดและบรรณำรักษ์ขอสัญญำ
ว่ำจะพัฒนำวิชำชีพนี้ต่อไป
เพื่อให้หอ้ งสมุดตอบสนองกำรใช้ชีวิตของคนในสังคมต่อไป
33 เหตุผลทีบ่ รรณารักษ์ และห้ องสมุดยังคงมี
ความสาคัญ
HTTP://WWW.LIBRARYHUB.IN.TH/2010/01/22/33-REASONS-WHY-LIBRARIES-ANDLIBRARIANS-ARE-STILL-IMPORTANT/

similar documents