Yüzme Suyu Uygulamalarında Yeni Direktifle Gelen Değişiklikler

Report
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI
KURUMU
ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
Uzm. Biyolog Zinnet OĞUZ
22 Nisan 2014
SUNUM İÇERİĞİ
 AB Yüzme suyu direktifleri
 Yüzme Suyu Direktifi uyum takvimi
 2006/7/EC Direktifi
 Direktifin Ana hükümleri
 Temel değişiklikler ve yenilikler
 Yüzme Suyu Web Sayfası
AB YÜZME SUYU DİREKTİFLERİ
76/160/EEC
2006/7/EC
• Yüzme Suyu Kalitesi Direktifidir.
• Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
ile Uyumu yapılmıştır.
• Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimine
Dair Direktiftir.
• 76/160/EEC Direktifini
yürürlükten kaldırmıştır.
2006/7/EC UYUMU-ÜYE ÜLKELER
15 Şubat 2006
2006/7/EC
Direktifi
yayımlanmıştır.
24 Mart 2008
31 Aralık 2014
Üye Ülkelerin
Direktifin uyumuna Uygulanması için
yönelik kanunları,
Üye Ülkelere
yönetmelikleri ve
tanınan son tarihtir.
idari hükümleri
yürürlüğe koymaları
istenmiştir.
2006/7/EC Uyumu-Türkiye
Ulusal Programda uyum tarihi 2011 sonrası
2006/7/EC Direktifine neden ihtiyaç duyuldu ? (1)
 76/160/EEC Direktifinin 1970’li yılların bilgi ve
deneyimini yansıtması
 Günümüzde yüzme sularına ilişkin bilimsel ve teknik
bilginin değişmiş olması
 Su kalitesinin ve insan sağlığının korunması ve
sürdürülmesi gerekliliği
 İnsan faaliyetlerine karşı yüzme sularının sınırlı
düzeyde yenilenebilir olması
 Halk Sağlığını korumak amacıyla mikrobiyolojik sağlık
riskinin öngörülmesi
2006/7/EC Direktifine neden ihtiyaç duyuldu ? (2)
 En güvenilir gösterge parametrelerini uygulamada
bilimsel kanıtların kullanılması gerektiği
 Direktifin su ile ilgili diğer mevzuatlarla koordine
edilmesi gerektiğinin benimsenmesi
 Gerçekçi bir yüzme suyu sınıflandırmasına sahip
olabilmek için uzun bir sürede gözlemleme ve kalite
değerlendirmesinin gerekli olması
 Sağlık tehlikelerini önlemek için izleme sonuçları ve
risk yönetimine dair alınan önlemler konusunda
kamunun zamanında bilgilendirilmesi gerekliliği
2006/7/EC DİREKTİFİ
çevre kalitesini
korumak
sürdürmek
AMAÇ
geliştirmek
insan sağlığını
korumak
2006/7/EC DİREKTİFİ
Ana Hükümler
yüzme suyu kalitesinin
izlenmesi ve
sınıflandırılması
yüzme suyu kalitesinin
yönetilmesi
kamuya yüzme suyu kalitesi
ile ilgili bilgi sağlanması
TEMEL DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER
 İZLEME:
2 bakteriyolojik parametre için rutin izleme
yüzme suyu profiline göre siyanobakteri ve makroalg izlemi
 YENİ SINIFLAMA
İstatistiksel hesaplamaya göre sınıflama
 YÜZME SUYU PROFİLLERİ
Her yüzme alanı için çevresel baskıların belirlenmesi
 İDARİ ÖNLEMLER
Tahmini ve mevcut kirliliklere karşı maruziyetin önlenmesi
 HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Su kalitesi, profiller, kısa dönemli kirlilikler, yasaklamalar
İZLEME (1)
Parametreler:
 E.coli ve intestinal enterokok izlenecektir.
 Toplam koliform izlemi sonlandırılmıştır.
 Kimyasal parametre izlemi yoktur.
 Görsel inceleme maruziyetin önlenmesi için yapılır,
sınıflamada kullanılmaz.
 Profile göre çoğalma potansiyeli var ise siyanobakteri
ve makroalg izlemi maruziyetin önlenmesi için
gereklidir.
İZLEME (2)
 Sezon öncesi numune : Numune alma takvimi
başlangıcından 15-20 gün önce alınmalıdır.
 İzleme sıklığı: İki örneklem arası en fazla 1 ay
 Minimum numune sayısı: Bir sezonda en az 4
Sezon 8 haftayı aşmıyor ise veya özel coğrafik kısıtlılık var ise
3 örnek
İZLEME (3)
 Kısa Dönemli kirlilik:
Kısa dönem kirlilik net bir şekilde saptanabilir nedenleri olan
Yüzme suyunu 72 saatten fazla etkilemesi beklenmeyen
mikrobiyolojik kirlilik
Yüzme alanı kapatılır, izlemeye devam edilir .
Profili belirlenen yüzme suyundan alınan kötü sonuç ihmal
edilebilir (tüm sezon için %15)
 Anormal durumlar:
Yüzme suyu kalitesini etkiler ve her beş yılda 1 kereden fazla
meydana gelmesi öngörülmez.
Anormal durumlarda izleme askıya alınır.
YENİ SINIFLAMA
Analiz sonuçlarının logaritmik değerlerinin istatistiksel
hesaplamaya göre yüzde değerlendirmesi:
Sınıflandırma istatistiksel göstergeler üzerine kuruludur.
Verilerin 10 tabanlı logaritması üzerine dayalı bir
hesaplama ile, her bir fekal kontaminasyon göstergesi
parametrenin (EC ve IE) 90’lık ve 95’lik yüzdelikleri
belirlenir.
YENİ SINIFLAMA
4 yıllık veri seti değerlendirilir : İçinde bulunulan sezon
ile birlikte 3 sezon öncesine ait analizler
Örnek: 2015’in sınıflandırması 2012, 2013, 2014 ve 2015
sonuçları üzerinden oluşturulur.
4 kalite seviyesi : Mükemmel, İyi, Yeterli, Zayıf
Yüzme alanı noktasının nihai sınıflandırılması en
uygunsuz parametrenin sınıfına denk gelir.
YENİ SINIFLAMA
KALİTE SINIFLARI
76/160/EEC
2006/7/EC
tatlı sular
Parametre
Mükemmel
kalite
İyi kalite
yeterli
Parametre
Zorunlu
Değerler (z)
Kılavuz
Değerler
(k)
İntestinal
enterekok
(cfu/100ml)
200(*)
400(*)
330
(**)
Toplam
koliform
/100 ml
10 000
500
E.coli(cfu/1
00ml)
500(*)
1000(*)
900
(**)
Fekal koliform
/100 ml
2 000
100
Fekal
streptekok
/100 ml
-
100
(*) % 95 lik değerlendirmeye
dayanmaktadır.
(**) %90 lık değerlendirmeye
dayanmaktadır.
2006/7/EC
kıyı ve geçiş suları
Parametre
Mükemmel
kalite
İyi kalite
yeterli
İntestinal
enterekok
(cfu/100ml)
200(*)
400(*)
330 (**)
E.coli
(cfu/100ml)
500(*)
1000(*)
900 (**)
16
YÜZME SUYU PROFİLLERİ
1. Aşama
• Mevcut durumun tanımlanması
• Veri toplama
2. Aşama
• Kirleticilerin belirlenmesi
• Tanı koyma
3. Aşama
• İdari önlemler
• Eylem planları
Profillerin güncellenmesi
Yüzme suyu
Mükemmel İyi
sınıflandırması
Yeterli
Zayıf
Gözden
süresi
3 yılda bir
2 yılda bir
geçirme Gerektiğinde 4 yılda bir
İdari Önlemler
 Yüzenlerin kirliliğe maruz kalmasının önlenmesi
(yüzmenin yasaklanması/ yüzme alanının kapatılması)
 Su kalitesinin iyileştirilmesi için harekete geçmek
(çevresel baskıların azaltılması ve önlenmesi için eylem
planını ve uygulama)
 Su kalitesi ve alınan önlemler hakkında halka bilgi
sunulması
HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Yüzme suyu kalitesi verilerinin yüzme sezonu boyunca
yüzme alanında halkın erişimine sunulması zorunludur.
panolar ve internet gibi araçlarla




Yüzme suyu analiz sonuçları
Yüzme alanı kalitesi
Yüzme suyu profili özeti
Kısa dönem kirlilik ve olağanüstü durumlara ilişkin
bilgi (yapısı ve süresi)
 Yasaklama gerekçeleri
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/yuzmeyayinv5
TEŞEKKÜRLER
[email protected]

similar documents