8. Aντιμικροβιακά-χημειοθεραπευτικά: Τρόπος δράσης και αντοχής

Report
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚA –
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚA
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ
Ομιλήτρια: Μαρία Θεοφανίδου
Ν.Α.Δ.Ν Θεσ/νικης
 Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ


Φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών που δρουν
εναντίον άλλων μικροοργανισμών (αντι-βιοτικά).
Σήμερα ο όρος έχει αντικατασταθεί από τον
περισσότερο περιεκτικό αντιμικροβιακά,
γιατί εκτός από τα φυσικά παράγωγα,
περιλαμβάνει τα ημισυνθετικά (χημικές
τροποποιήσεις των φυσικών), καθώς και τα
συνθετικά παράγωγα.



Β- λακταμικά αντιβιοτικα
 Πενικιλίνες
 Κεφαλοσπορίνες
 Καρβαπενέμες
 Μονοβακτάμες
Μακρολίδες
 Αζιθρομυκίνη
 Κλαριθρομυκίνη
 Ερυθρομυκίνη
 Τελιθρομυκίνη
Αμινογλυκοσίδες






Γενταμικίνη
Αμικασίνη
Νεομυκίνη
Νετιλιμικίνη
Στρεπτομυκίνη
Τομπραμυκίνη



Γλυκοπεπτίδια
 Βανκομυκίνη
 Βακιτρακίνη
 Τεϊκοπλανίνη
Φθοριοκινολόνες
 Πρώτης γενιάς
 Δεύτερης γενιάς
 Τρίτης γενιάς
 Τέταρτης γενιάς
Άλλες ομάδες
 Τετρακυκλίνες
 Τριμεθοπρίμη
 Χλωραμφενικόλη
 Λινκοζαμίδες
 Οξαζολιδινόνες
 Πολυμυξίνες
Β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
1. Β Λακταμικά αντιβιοτικά
Σύνδεση με
πενικιλλινοδεσμευτικές
πρωτεϊνες (PBPs)
Ωσμωτική αστάθεια
κυτταρικής μεμβράνης
Λύση κυττάρου
2. Αυτόλυση
ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ
Vancomycin
binds
Η βανκομυκίνη
συνδέεται
μεto
τοD-ala-D-ala;
διπεπτίδιο
Peptidoglycan
synthase
D-ala-D-ala, inhibits
αναστέλλοντας
τη σύνθεση
της
πεπτιδογλυκάνης
Βανκομυκίνη
Βανκομυκίνη
15
Αναστολή του
Inhibition
of
πολυμερισμού
polymerization
Αλυσίδα πεπτιδογλυκάνης
ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

Σύνδεση με 30S ριβοσωμική υπομονάδα
Παρεμπόδιση συναρμολόγησης ριβοσώματος
 Λανθασμένη ανάγνωση γενετικού κώδικα
 Μη διαχωρισμός πολυριβσωμάτιων

ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ


Σύνδεση με 50S
ριβοσωμική υπομονάδα
Αναστολή μετατόπισης
πρωτεϊνικής αλυσίδας
ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ


Σύνδεση με 30S
ριβοσωμική υπομονάδα
Παρεμπόδιση
πρόσδεσης αμινοακυλο-tRNA στο
σύμπλεγμα mRNAριβόσωμα
ΦΘΟΡΙΟΚΙΝΟΛΟΝΕΣ
1. Γυράση DNA (υπερελίκωση DNA)
).
 2. Τοποϊσομεράση IV (αποπεριελιξη DNA)

Αντιγραφή DNA
Τοποϊσομεράση IV
Κινολόν
ες
DNA γυράση
Μεταγραφή DNA
ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ
 Ανταγώνιστες
φυλλικού οξέως
ΑΝΤΟΧΗ

ορίζεται ως η ικανότητα ενός μικροβίου να παραμένει
ζωντανό μετά τη χορήγηση αντιβιοτικών κατάλληλων γι’
αυτό, σε συγκεντρώσεις όπου φυσιολογικά θα έπρεπε να το
έχουν εξοντώσει.
ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗ

Αναφέρεται σε γενετικά καθορισμένα χαρακτηριστικά
των μικροοργανισμών

Αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών

ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΤΟΧΗ


Μεταβολή φυσιολογίας ή δομης του κυττάρου

Αφορά μερικά μόνο στελέχη

Απρόβλεπτη
Η επίκτητη αντοχή αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα
προσαρμογής των βακτηρίων στο νέο οικοσύστημα
ΕΠΊΚΤΗΤΗ ΑΝΤΟΧΉ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΊ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ

Η επίκτητη αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά είναι
αποτέλεσμα βιοχημικών διαδικασιών, οι οποίες οφείλονται σε :

σημειακές μεταλλάξεις του χρωμοσωματικού DNA (mutations) ή / και

απόκτηση εξωγενούς γενετικού υλικού από άλλα βακτήρια (οριζόντια
μεταβίβαση γονιδίων)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (MUTATIONS)

Οι μεταλλάξεις αφορούν το χρωμοσωματικό DNA

ελάχιστα συμβάλλουν στην απόκτηση αντοχής

Συμβαίνουν σπάνια 1: 106- 108 ως τυχαία συμβάματα

Επιλέγονται κάτω από την πίεση των αντιβιοτικών και
προκαλούν ανθεκτικούς πληθυσμούς –κάθετη μεταβίβαση
GENE TRANSFER AND SELECTION OF
ANTIBIOTIC RESISTANCE
A population of bacteria, some
carry a resistance gene to
tetracycline (red), but most don’t.
Gene transfer occurs naturally
through conjugation, but
without selection, there is no
reason to maintain the genes.
Exposure of the population to the antibiotic
provide selective pressure for maintenance of the
resistance gene.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΟΝΙΔΙΩΝ

Πλασμίδια

Τρανσποζόνια

Κασέτες γονιδίων και ιντεγκρόνια
ΠΛΑΣΜΙΔΙΑ

Εξωχρωμοσωμικά γενετικά στοιχεία

Κλειστή αγκύλη DNA

Αναπαράγονται ανεξάρτητα

Ένα ή περισσότερα

Πλασμίδια R

δυνατόν να φέρουν γονίδια αντίστασης για 1 – 6 αντιβιοτικά
(multi drug resistance).
ΤΡΑΝΣΠΟΖΟΝΙΑ



Τμήματα DNA που μεταφέρονται μεταξύ
πλασμιδίων και από πλασμίδια στο χρωμόσωμα ή
και το αντίθετο
Δυνατότητα αναπαραγωγής κατά την ενσωμάτωση
 2 αντίγραφα μόριο-δότη + μόριο δέκτη
Μέσω πλασμιδίου σε διαφορετικό είδος βακτηρίου
 ενσωμάτωση στο χρωμόσωμα ή στα ενδογενή
πλασμίδια 
διασπορά γονιδίων αντοχής σε διαφορετικά είδη
ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΝΤΕΓΚΡΟΝΙΑ
Αποτελούν τη βάση της πολυαντοχής
 Κασέτα: γονίδιο αντοχής προσαρτημένο σε μικρή
αναγνωριστική περιοχή
 Αρκετές κασέτες περιλαμβάνονται σε διάταξη 
ενσωματωμένη σε μεγαλύτερη κινητή μονάδα, ιντεγκρόνιο

Ιντεγκρόνιο
 Μπορεί μέσα σε τρανσποζόνιο
 Γονίδιο ιντεγκράσης (ένζυμο ανασυνδυασμού)
 Εισάγει τις κασέτες γονιδίων σε συγκεκριμένες
θέσεις.
 Σύστημα
τρανσποζόνιο-ιντεγκρόνιο-πολλαπλή
διάταξη κασετών γονιδίων 
μεταφορά πολλαπλής αντοχής
 μεταξύ γενετικών στοιχείων του ίδιου βακτηρίου
 μεταξύ βακτηρίων με τα πλασμίδια
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η οριζόντια μεταφορά
γονιδίων βασίζεται σε
τρεις γενετικούς
μηχανισμούς
α) βακτηριακή
σύζευξη
β) μεταγωγή
γ) μετασχηματισμό.
ΣΥΖΕΥΞΗ (COMJUGATION)
Ο
κυριότερος μηχανισμός μεταβίβασης γονιδίων
αντοχής στα Gram-αρνητικά βακτήρια
 Απαιτείται άμεση επαφή
 Πλασμίδια σύζευξης

Επιφανειακές γέφυρες πρωτεϊνης
 Πλασμίδια
R μπορεί συζευτικά
 Μη συζευκτικά πλασμίδια εκμεταλλεύονται
ευκαιρία σύζευξης
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ E.COLI
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΜΙΚΡΟΣΚΌΠΙΟ)
ΜΕΤΑΓΩΓΗ (TRANSDUCTION)



Πλασμιδιακό DNA προσλαμβάνεται από ένα
βακτηριοφάγο ιό  βακτήριο ίδιου είδους
Δεν είναι αποτελεσματική
Κλινικά σημαντική για σταφυλόκοκκους,
στρεπτόκοκκους.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (TRANSFORMATION)
Η
διαδικασία πρόσληψης από ορισμένα
βακτήρια και ενσωμάτωσης στο γενετικό υλικό
τους, ελεύθερου DNA από το περιβάλλον τους.
 Μόνο
 Δεν
από βακτήρια ίδιου είδους.
παίζει σημαντικό ρόλο
 Συνήθης
σε Gram(+) κόκκους.
 Παράδειγμα
: S. pneumoniae
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
Ενδογενής
αντοχή
Κοινό μονοπάτι μηχανισμών
αντοχής
Επίκτητη
αντοχή
1. Αδρανοποίηση των αντιβιοτικών
(π.χ. παραγωγή β – λακταμασών)
2
Beta-lactamase production
B Lactam
antibiotic
Porin
Peptidoglycan
PBP
Periplasmic space
2
2
2
ß -lactamase
2
2
No cell wall destruction
No bacterial death
Antibiotic resistance
2. ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΌΧΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
(Π.Χ. ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΈΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ –
PBPS)
ß - Lactam
High affinity
for PBP
Inactive PBP
Inhibition of peptidoglycan synthesis
High affinity
for PBP
Cell wall destruction
Bacterial death
ß - Lactam
Low affinity
for PBP
Active PBP
Normal peptidoglycan synthesis
Low affinity
for PBP
No cell wall destruction
No bacterial death
Antibiotic resistance
3. ΜΕΙΩΜΈΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΔΙΑΠΕΡΑΤΌΤΗΤΑ
4. ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΌ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ
outside
inside
antibiotic
outside
inside
outside
Excreted antibiotic
inside
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ

Παραγωγή β λακταμασών


Τροποποίηση PBPs



κύριος μηχανισμός
Μηχανισμός MRSA
Μειωμένη
διαπερατότητα-απώλεια
πορινών
Αντλίες ενεργητικής
αποβολής
Β ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ


Χαρακτηρίζονται από σχετική ειδικότητα υποστρώματος, δηλ.
το κάθε ένζυμο υδρολύει συνήθως μόνο ένα ή μια μικρή ομάδα
αντιβιοτικών
Μηχανισμός δράσης των β-λακταμασών: υδρόλυση του βλακταμικού δακτυλίου
 με την δράση εστέρα της σερίνης (ένζυμα ομάδας σερίνης,
serine β-lactamases)
 με
την δράση ιόντων ψευδαργύρου (ένζυμα ομάδας
ψευδαργύρου, zinc β-lactamases)


ESBLs: Ευρέος φάσματος β‐λακταμάσες
Υδρολύουν όλες τις β‐λακτάμες εκτός από τις
καρβαπενέμες. Ανιχνεύονται με το Double Disk approximation
test (DDST)
Καρβαπενεμάσες: Υδρολύουν όλες τις β‐λακταμες και τις
καρβαπενέμες
 ΜBL: Μεταλλο‐β‐λακταμάσες (VIM) (EDTA τεστ)
 KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemases (τεστ του
βορονικού οξέος)
Οι μικροογανισμοί που τις παράγουν μπορεί
να έχουν MIC μέσα στα όρια της ευαισθησίας.


ampC β-λακταμάσες: Υδρολυουν περισσοτερο τις
κεφαλοσπορίνες
 Ανθεκτικές στους αναστολείς των λακταμασών
 Εντεροβακτηριακά και ψευδομονάδα
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ




Τροποποίηση πρόδρομων μορίων σύνθεσης κυτταρικού
τοιχώματος
Εντερόκοκκοι
Λύση για gram (+) βακτήρια ανθεκτικά σε όλα τα β –
λακταμικά
Διάδοση αντοχής στα άλλα gram (+) θέτει κινδύνους
Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες
• Ενεργής απέκκριση μέσω αντλιών (E. coli)
• Μεθυλίωση του γονιδίου του 16S rRNA (Klebsiella –
Serratia)
• Έκκριση
μετατρεπτικών
εντεροβακτηριακά)
• Αδενυλο-τρανσφεράσες
• Ακετυλο-τρανσφεράσες
• Φωσφο-τρανσφεράσες
ενζύμων
(όλα
τα
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ



Παρουσία αντλίας εκροής
Τροποποιημένη θέση σύνδεσης στην 50S
υπομονάδα
Παρουσία εστεράσης
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ

Ενεργητική εκροή του φαρμάκου

Λιγότερο σημαντικοί μηχανισμοί
Ενζυματική απενεργοποίηση
 Τροποποίηση του στόχου


Αν αντοχή σε μία τετρακυκλίνηαντοχή σε όλες
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

Τροποποιημένη DNA γυράση

Αναστολή σύνθεσης πορινών

Ενεργητική αποβολή φαρμάκου (S.aureus)
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ
ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

Εναλλακτικά
μεταβολικά μονοπάτια


Εξωγενής πρόσληψη
θυμίνης και θυμιδίνης
Παραγωγή ανθεκτικών
ενζύμων
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ -ΧΡΗΣΗ
Το αντιβιογράμμα χρησιμεύει :
 στην επιλογή της κατάλληλης αντιμικροβιακής
θεραπείας
 στην επιτήρηση της δημόσιας υγείας
 στην επιδημιολογική επαγρύπνηση της
βακτηριακής αντοχής, η οποία αργότερα θα
κατευθύνει την πολιτική χρήσης αντιβιοτικών
 στη σύγκριση των φαινοτύπων αντοχής στα
στελέχη νοσοκομειακών λοιμώξεων
 στη βακτηριακή ταυτοποίηση βάσει των
φαινοτύπων αντοχής.
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:
 οι κλασικές
 διάχυση δίσκων
 αραιώσεις σε ζωμό ή άγαρ
 οι νεότερες
 E-test
 αυτοματοποιημένες μέθοδοι
 μοριακές
Αρχή μεθόδου διάχυσης αντιβιοτικού στο άγαρ.Το
αντιβιοτικό μετακινείται από περιοχές μεγαλύτερης πυκνότητας σε περιοχές
μικρότερης πυκνότητας. Η συγκέντρωση του αντιβιοτικού μειώνεται όσο η
απόσταση από το δισκίο αυξάνεται
ΖΩΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Η ζώνη αναστολής σχηματίζεται όταν η συγκέντρωση του
αντιβιοτικού, ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη ανασταλτική
πυκνότητα (MIC), επιδρά σε ένα αρκετά μεγάλο βακτηριακό
πληθυσμό για να επιτύχει την αναστολή του.
 Ανατρέχοντας στους ερμηνευτικούς πίνακες που συντάσσει
ετησίως η επιτροπή CLSI, χαρακτηρίζουμε έναν μικροοργανισμό
ως ευαίσθητο, μετρίως ευαίσθητο ή ανθεκτικό, συγκρίνοντας τις
διαμέτρους των ζωνών αναστολής με εκείνες που προτείνει η
επιτροπή CLSI για κάθε αντιβιοτικό ανάλογα με το είδος του
μικροβίου.
 Το CLSI έχει στατιστικά αναλύσει τη διάμετρο ζώνης αναστολής με
την ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα

Διάμετρος Ζώνης
Ερμηνεία βάσει πινάκων CLSI
ευαίσθητο
Μετρίως ευαίσθητο
ανθεκτικό
MIC
Υλικά Kirby-Bauer
Τρυβλία –θρεπτικό
υλικό
 Θρεπτικός ζωμός
(TSB-MHB)
 0.9% NaCL


Δίσκοι αντιβιοτικών
Απαραίτητα


Βαμβακοφόροι στυλεοί
Κλίμακα McFarland 0.5
Τεχνικός εξοπλισμός




Λαβίδα, διανεμητής
Χάρακας, παχύμετρο, κάμερα
Κινητός φωτισμός
Vortex
Τρυβλία

Ομοιόμορφο πάχος θρεπτικού υλικού 4 mm

Διατηρούνται σε θερμοκρασία 2-8 ΟC

Χρησιμοποιούνται μέσα σε 7 ημ.-4 εβδομ.

Πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνά
(κλίβανος Ο2 10-30 min)


Ελέγχονται για στειρότητα
Καθοριστικός παράγων
το πάχος του υλικού
Ζώνη αναστολής
4 mm
Μεγάλες ζώνες
<4 mm
Μικρές ζώνες
>4 mm
επιφάνεια
βάση
Θρεπτικό υλικό
▪ Μη
απαιτητικά : MUELLER-HINTON άγαρ
▪ Απαιτητικά :
Mueller-Hinton + 5% αίμα προβάτου
(στρεπτόκοκκοι, μηνιγγιτιδόκοκκος)
Haemophilus test medium, HTM
(αιμόφιλος)
GC agar base + 1% supplement
(γονόκοκκος)
Διαδικασία Kirby-Bauer
Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum)
Ενοφθαλμισμός θρεπτικού υλικού
Τοποθέτηση αντιβιοτικών
Επώαση
Ανάγνωση αποτελεσμάτων
Παρασκευή μικροβιακού
εναιωρήματος (inoculum)
•4-5 αποικίες,
• μεμονωμένες,
• παρόμοιας μορφολογίας
Άμεσο εναιώρημα αποικίας
24ώρο καλλιέργημα από μη εκλεκτικό υλικό
Παρασκευή μικροβιακού
εναιωρήματος (inoculum)
Θολερότητα
0.5 κλίμακας McFarland
( 1-2 Χ 108 CFU/ml )
ή με φωτόμετρο
0.5McF
E.coli
ATCC 25922
Ενοφθαλμισμός υλικού
Τοποθέτηση αντιβιοτικών
•Λαβίδα ή διανεμητής
•Απόσταση=24 mm (ή κατά περίπτωση)
•16 δίσκοι/τρυβλία 120Χ120 mm
•12 δίσκοι/τρυβλία 150 mm
•5 δίσκοι/τρυβλία 100 mm
•Δεν μετακινούμε δισκίο που έχει τοποθετηθεί
Επιλογή αντιβιοτικών
Προτεινόμενα από την επιτροπή CLSI
Ανάλογα με το είδος του μικροβίου
Ανάλογα με τη θέση της λοίμωξης
Χρόνος επώασης
16-18 ώρες
20-24 ώρες: Streptococcus spp.
N. gonorrhoeae / N. meningitidis
Acinetobacter spp
B. cepacia
S. maltophilia
24 ώρες:
σταφυλόκοκκος (οξακιλλίνη )
εντερόκοκκος/σταφυλόκοκκος (βανκομυκίνη)
στελέχη Ps. aeruginosa κυστικής ίνωσης
ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ
TABLE 1. Zone diameter interpretative standards for Staphylococcus species (3)
TABLE 2. Zone diameter interpretative standards for Pseudomonas aeruginosa and other nonfermenting gram-negative rods (3)
ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Οποιαδήποτε μικροβιακή ανάπτυξη μέσα στη ζώνη αναστολής
θεωρείται αντοχή.

Αγνοούμε τον ερπυσμό μέσα στις ζώνες αναστολής του Proteus spp,

Όταν μέσα στη ζώνη αναστολής στις σουλφοναμίδες, τριμεθοπρίμη
και το συνδυασμό τους, παρατηρείται λεπτή ανάπτυξη, αυτή
αγνοείται εάν είναι μέχρι 20% ή λιγότερο του ταπητίου ανάπτυξης.

Μεμονωμένες αποικίες μέσα στη ζώνη αναστολής συνήθως
δηλώνουν μικτό καλλιέργημα ή ανθεκτικούς μεταλλάκτες, οπότε
ανακαλλιεργούνται, ταυτοποιούνται και επανελέγχονται.
Αναφορά αποτελεσμάτων
Δεν ελέγχουμε και δεν αναφέρουμε
Κεφαλοσπορίνες 1ης-2ης
Κεφαμυκίνες
Αμινογλυκοσίδες
Κεφαλοσπορίνες, Κλινδαμυκίνη,
TMP-SXT, Αμινογλυκοσίδες
Salmonella spp.,
Shigella spp.
Enterococcus
spp.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Σταφυλόκοκκοι: αντοχή στην οξακιλλίνη ή
κεφοξιτίνη  αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά
αντιβιοτικά
ΕSBLs (+) στελέχη Ε.coli, K.pneumoniae,
K.oxytoca, P.mirabilis: αντοχή σε πενικιλλίνες
κεφαλοσπορίνες, αζτρεονάμη με εξαίρεση την
κεφοξιτίνη (ανάδειξη μηχανισμών αντοχής)
Αντιβιοτικά στον έλεγχο ευαισθησίας Gram αρνητικών
(Α) Έλεγχος και αναφορά
 Αμπικιλλίνη
 Κεφαζολίνη
 Κεφουροξίμη
 Γενταμικίνη
(Ο) Επιπλέον για τα ούρα
 Ναλιδιξικό οξύ
 Νορφλοξασίνη
οφλοξασίνη
 Νιτροφουράνια
 Κο-τριμοξαζόλη
(Β) Έλεγχος και επιλεκτική αναφορά
 Πιπερακιλλίνη (Εμπορικά δεν υπάρχει)
 Τικαρκιλλίνη (Εμπορικά δεν υπάρχει)
 Αμοξυκιλλίνη+κλαβ. ή αμπικιλλίνη+σουλμπ.
 Πιπερακιλλίνη+ταζομπακτάμη
 Τικαρκιλλίνη+κλαβουλανικό
 Κεφοξιτίνη
 Κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη
 Κεφταζιδίμη
 Κεφεπίμη
 Αζτρεονάμη
 Ιμιπενέμη ή μεροπενέμη
 Ερταπενέμη
ή
 Σιπροφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη
 Κο-τριμοξαζόλη
 Αμικασίνη
 Νετιλμικίνη
 Τομπραμυκίνη
 Τετρακυκλίνη
 Χλωραμφαινικόλη
Αντιβιοτικά στον έλεγχο ευαισθησίας
σταφυλοκόκκων
(Α) Έλεγχος και αναφορά
 Κεφοξιτίνη
(30μg)
ή Oxacillin
(1 μg)
 Πενικιλλίνη (10 u)
 Ερυθρομυκίνη (15μg)
 Κλινδαμυκίνη (2μg)
 Φουσιδικό οξύ (10μg)
 Σουλφαμεθοξαζόλη-Τριμεθοπρίμη
(1,25/23,75μg)
(Ο) Επιπλέον για τα ούρα
 Νορφλοξασίνη
(10μg)
 Νιτροφουραντοΐνη (300μg)
(Β) Έλεγχος και επιλεκτική αναφορά
 Γενταμικίνη
(10μg)
 Καναμυκίνη
(30μg)
 Νετιλμικίνη
(30μg)
 [Τομπραμυκίνη] (10μg)
 Βανκομυκίνη
(30μg)
 Τεϊκοπλανίνη (30μg)
 Σιπροφλοξασίνη (5μg)
 Ριφαμπικίνη
(5μg)
 Τετρακυκλίνη (30μg)
 Λινεζολίδη
(30μg)
 Κινοπριστίνη/Δαλφοπριστίνη (15μg)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ MIC:
 Σε
μηνιγγίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα.
 Στα
στελέχη σταφυλόκοκκων με διάμετρο της ζώνης
αναστολής στη βανκομυκίνη ≤14 mm.
 Στους
εντεροκόκκους όταν η διάμετρος της ζώνης
αναστολής στη βανκομυκίνη είναι 15-16 mm, ή / και
η γενταμικίνη υψηλής περιεκτικότητας (120 μg) έχει
διάμετρο 7-9 mm.
 Στους
πρασινίζοντες στρεπτόκοκκους, όταν αυτοί
απομονώνονται από στείρες περιοχές.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ MIC:

Στον πνευμονιόκοκκο, όταν απομονώνεται από το ΕΝΥ,
καθώς και όταν η διάμετρος στην οξακιλλίνη 1 μg είναι
≤19 mm.

Στο μηνιγγιτιδόκοκκο, προκειμένου να ελέγξουμε την
πενικιλίνη και αμπικιλλίνη. Η μέθοδος διάχυσης των
δίσκων είναι παντελώς αναξιόπιστη.

Τέλος, κάθε φορά όπου τα βακτήρια χαρακτηρίζονται
ως «μη ευαίσθητα» από το CLSI.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

similar documents