File - Psykologi 1, Psykologi B & Svenska C på

Report
Retorik, talkonst och
stilfigurer
”I have a dream”… - Martin Luther King
”Yes, we can!” – Barack Obama
”Kära Örebroare….förlåt, Arboga!” – Carl XVI Gustaf
Kommunikationens nyckel
• Vi kan se ilskna eller ledsna ut, utan att för den delen vara arg
eller ledsen. Utmaningen ligger i bli medveten om det du
sänder ut.
• I all kommunikation är det mottagaren som är det högsta
hönset. Det som blir kvar, det uppfattade budskapet, är det
som är kvar efter mottagarens referensram, fördomar &
erfarenheter.
• Det du förmedlar kan uppfattas på ett helt annan sätt,
beroende på mottagarens fördomar eller erfarenheter.
• Försök förmedla feminism till en ”mansgris”..
• Kortfattat: åt mottagaren kan du inte göra så mycket, åt det
budskap du vill få fram, där kan du göra massor!
Kommunicera med små medel
• Det finns otaliga sätt som påverkar åhörarna: kön, ålder, doft,
dialekt, kläder, yrkestitel m.m. Kroppsspråket är otroligt
viktigt!
• Långsamma, mjuka rörelser, noggrann med ögonkontakt, rak
hållning – ”högstatus”. Lägg till god kontakt där man ”speglar”
andra personers rörelser med avspänt, men ändå starkt,
röstläge och en inbjudande mimik, gör att dina chanser att få
fram ditt budskap ökar!
Retorik – Att övertyga
• Talets syfte har tre delar:
• Delectare – Att behaga. Talaren gör åhörarna välvilliga genom
sin personlighet och att vara förtroendeingivande (ethos)
• Movere – Att röra. Talaren försöker väcka en viss känsla hos
lyssnaren (pathos)
• Docere – Att lära ut, undervisa. Talaren vädjar till åhörarens
förnuft med hjälp av argument (logos)
Retorik – ethos, logos, pathos
• Ethos – begrepp som används för att definiera en talares
trovärdighet. Framstår man i talsituationen som intelligent,
moraliskt god och en person med goda intentioner och tankar
gentemot sina medmänniskor, har man stora chanser att vara
övertygande
• Man har börjat urskilja primär- och sekundärethos.
• Primär ethos – Något som personen har med sig redan innan denne
ställer sig i talsituationen. En president och statsminister har ett
etablerat ethos tack vare sitt ämbete som just statsminister eller
president
• Sekundär ethos – Det som en person försöker förmedla i en
talsituation.
• Individuellt ethos – hög moral, stor utstrålning.
• Organisationsethos – God kultur eller särskild prägel på
organisationen, exempelvis en bra skola.
Retorik – ethos, logos, pathos
• Logos – Vädja till förnuft och fakta. Vid övertygelse hänvisa till fakta
och förnuft skapar trovärdiga och hållbara argument. Siffror och data
kan vara exempel på logos.
• De måste inte nödvändigtvis vara sanna, men i alla fall uppfattas
som rimliga eller sannolika för att åhörarna ska ”köpa det”.
• Man kan använda sig av resonemang i sina logosargument, som inte
måste innehålla bevis.
• ”Man måste inte ta kurser och plugga in en massa böcker för att lära
sig ett nytt språk. Språket lär man sig när man kommer till landet,
och för att ta sig fram där måste man ju prata med folk. För att hitta
hotell, restaurang eller fråga om vägen. Då tränar man ju språk på
riktigt!”.
Retorik – ethos, logos, pathos
• Pathos – Övertyga dina åhörare känslomässigt. Vädja till deras
samvete, känsloargument och liknande. Starka känslor hos
talaren samt de känslor som väcks hos publiken
• Ofta står sinnesrörelsen i samklang med de känslor som
talaren visar. En engagerad och upprörd talare får ofta en
engagerad och upprörd publik.
• Beroende på syftet kan talaren väcka olika känslor: glädje,
ilska, engagemang, hopp, förtvivlan m.m.
• Pathosargument kan vara uttalat genom ord, eller visat som
symbol. Ofta starka ord som skapar associationer. Måla upp
en möjlighet, visa på konsekvensen av ett beslut (positivt &
negativt). Sätten är många i användningen av pathos.
Retorik
• Bilden nedan är från en TV-sänd debatt från Riksdagsvalet 2006 och
visar Fredrik Reinfeldts hand, med ett Pippi-plåster på.
• Detta kan faktiskt tolkas som en symbol för ett pathosargument. På
vilket sätt, tror ni?
• Framförallt riktat till småbarnsföräldrar. ”Jag är inte bara politiker, jag
är pappa också”-budskap. En helt vanlig människa, kort och gott.
Retorik • Pathos kan också skapas genom färger. Du kan väcka känslor,
sympatier, avståndstagande m.m. genom ditt val av färger på
kläder. Färgerna har dock olika innebörd för olika personer:
Röd kan väcka associationerna kommunism,
Socialdemokraterna, fara, kärlek med mera.
• Kort sammanfattat: logos är orden som talaren använder,
bevisen för talarens tanke, ethos är karaktären hos talaren och
pathos är de känslor som väcks. Ett bra tal ska innehålla
allting!
Färger & symbolik
• Snabbtest – Vad får ni för association till följande färger:
Grön?
Röd?
Blå?
Vit?
Svart?
Brun?
Gul?
• Naturligtvis är det individuellt, men som exempel:
• Grön=harmoni, tillväxt, stabilitet.
Röd=energi, kraft, passion, fara,
Blå=lugn, pålitlig.
Vit=ljus, glädje
Svart=styrka, elegans, mysterier
Brun=stabilitet, naturligt, tillgänglighet
Gul=Optimism, lycka, energi, mat.
Retorik – Talarens arbetsgång
• Följande steg, från planering till genomförande, har talet:
• Intellectio (Att förstå) – Vad ska jag tala om? I vilket sammanhang
ska jag tala? Vilka är åhörarna? Vilket syfte har jag? Vad är min
huvudtanke?
• Inventio (att finna) – Inhämta material och stoff. Hitta argument för
och emot.
• Dispositio (Att planera) – Sortera, strukturera och ordna.
Uppbyggnaden:
1. Intressant inledning (exordium)
2. Berättelse för att få fram bakgrunden till talet. (Narratio)
3. Påstående (huvudtanke) – Propositio
4. Argument för att stödja påståendet (argumentatio – probatio)
5. Bevis mot eventuella motargument (refutatio)
6. Sammanfattning med vädjan till lyssnarna (peroratio)
Retorik – Talarens arbetsgång
• Elocutio (Att utsäga, formulera) – Finna de rätta orden, talet
skrivs klart. Stilfigurer kan användas för att ge talet mer kraft.
• Memoria (Att minnas) – Lära sig sitt tal (helst utantill)
• och slutligen..
• Actio (att framföra, agera) – Talet framförs så effektivt som
möjligt, med gester, kroppsspråk, mimik och användningen av
sin röst.
Retorik – Stilfigurer
• Kan delas upp i troper (tankens figur, få lyssnare att se saker
med nya ögon) och figurer (form som ger tanken nya
infallsvinklar, skapa en stilistisk effekt.)
• Luddigt?
• Olika troper:
• Hyperbol – medveten och demonstrativ överdrift. ”Väskan
väger ju ett ton”, ”Skyhöga vågor”.
• Litotes – Underdrift. ”Det var ju mindre kul att förlora med 231”
• Liknelse – Bildspråk. ”Hungrig som en varg”, ”sova som en
stock”
• Metafor – Bildligt uttryckssätt. ”Fotbollsfeber”, ”Stolpskott”
Retorik - Stilfigurer
• Anspelning/allusion: Hänvisa till något som är allmänt känt.
”Att springa eller inte springa – Det är frågan” (allusion till
”Hamlet”)
Tobleronepolitik (allusion till Mona Sahlin, som avslöjades
1995 ha använt statens kontokort för privata utgifter. Bland
utgifterna återfanns två Toblerone)
• Ironi – Säga en sak och mena någon helt annan. ”Skönt väder,
bara -25 grader ute.
• Motsats/antites – Skapa kontrast genom att låta två saker stå i
motsats till varandra. ”Han stod upp för de rika och fattiga”
• Retorisk fråga – Fråga som inte kräver något svar, manar mer
till eftertanke. ”Hur många har de inte sagt att skolan ska få
mer pengar?”
Retorik - Stilfigurer
• Tretalet – Ofta återkommande i uttryck och berättelser. ”Tro,
hopp och kärlek, ”den onde, den gode och den fule”
• Allitteration – Bokstavsrim. ”Volvos värde varar”, ”veni vidi
vici” (jag kom, jag såg, jag segrade, lär ha yttrats av Julius
Caesar efter slaget vid Pontos), ”gå på grund”.
En upprepning av samma inledningsbokstav.
• Anafor – Upprepning av samma ord i början på meningar,
versrad eller stycke. Martin Luther Kings tal ”Jag har en
dröm..”, ”Jag har en dröm..”, ”Jag har en dröm..
• Oxymoron – begrepp sammansatt av ord som står i motsats
till varandra. ”Jätteliten”, ”talande tystnad”.

similar documents