FILLYMOR - Hayaak.com

Report
่ นประกอบทีส
สว
่ ำค ัญ (Ingredients)
-
ผงกาแฟ ( Coffee )
ครี มเทียม ( Creamer )
อินนูลิน ( Inulin )
ใยอาหาร ( Fiber )
สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเล (Marin Collagen Peptide)
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ (รสกาแฟ) ( Coffee Flavor )
สารสกัดถัว่ ขาว ( White Kidney Bean Extract )
การซีเนีย แคมโบเกีย ( Garcinia Cambogia )
ฮุเดีย ( Hoodia )
แอล – คาร์ นิทีน แอล – ทาร์ แทรก ( L – Carnitine L – tartrate )
ซูคราโลส ( Sucralose )
โครเมี่ยมอะมิโน ( Chromium Amino Acid Chelate )
มอลโตเดกซ์ตริ น ( Maltodextrin )
3,000 mg.
7,629.5 mg.
1,000 mg.
1,000 mg.
600 mg.
200 mg.
200 mg.
200 mg.
100 mg.
50 mg.
20 mg.
0.5 mg.
1,000 mg.
่ นประกอบทีส
สว
่ ำค ัญ (Ingredients)
-
ผงกาแฟ ( Coffee )
ครี มเทียม ( Creamer )
อินนูลิน ( Inulin )
ใยอาหาร ( Fiber )
สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเล (Marin Collagen Peptide)
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ (รสกาแฟ) ( Coffee Flavor )
สารสกัดถัว่ ขาว ( White Kidney Bean Extract )
การซีเนีย แคมโบเกีย ( Garcinia Cambogia )
ฮุเดีย ( Hoodia )
แอล – คาร์ ริทีน แอล – ทาร์ แทรก ( L – Carnitine L – tartrate )
ซูคราโลส ( Sucralose )
โครเมี่ยมอะมิโน ( Chromium Amino Acid Chelate )
มอลโตเดกซ์ตริ น ( Maltodextrin )
4,000 mg.
9,629.5 mg.
1,000 mg.
1,000 mg.
600 mg.
200 mg.
200 mg.
200 mg.
100 mg.
50 mg.
20 mg.
0.5 mg.
1,000 mg.
อินนูลน
ิ (Inulin)
เป็ นสารให ้ความหวานแทนน้ าตาล แต่ไม่ถก
ู ย่อยในทางเดิน
อาหารจึงไม่ให ้พลังงานและไม่เพิม
่ ระดับน้ าตาล
ึ และขับสารพิษ ทาให ้ผิวกระจ่างใส
- ชว่ ยในระบบการขับถ่าย ชว่ ยดูดซม
ชว่ ยในการควบคุมน้ าหนัก และป้ องกันโรคมะเร็งลาไส ้
ใยอำหำร (Fiber)
มีประโยชน์ตอ
่ ร่างกายในแง่ชว่ ยให ้การขับถ่ายสะดวก ชว่ ยจับ
ึ พวกน้ าตาล
ไขมันจากอาหาร ลดการดูดซม
ึ ของสารก่อมะเร็ง เพราะขับถ่ายออกได ้เร็ว
- ชว่ ยป้ องกันการดูดซม
ั ผัสต่อผนังลาไส ้
และลดการสม
- ชว่ ยในการลดน้ าหนัก เนือ
่ งจากทาให ้ปริมาณอาหารมากขึน
้ มีการ
ึ อิม
ดูดน้ าเข ้ามาในทางเดินอาหาร ทาให ้รู ้สก
่ เร็ว ลดการบริโภค
อาหารลง
สำรสก ัดคอลลำเจนจำกปลำทะเล (Marin Collagen Peptide) :
- เสริมสร ้างเนือ
้ เยือ
่ คอลลาเจนและอิลาสตินให ้กับผิวได ้อย่างรวดเร็ว
ั ให ้กับผิว
เพิม
่ ความยืดหยุน
่ กระชบ
่ ชน
ื้ เปล่งปลัง่ ไม่แห ้งกร ้าน
- ชว่ ยให ้ผิวอุ ้มน้ าได ้มากขึน
้ สง่ ผลให ้ผิวชุม
- ชะลอการเกิดริว้ รอย
สำรสก ัดถว่ ั ขำว (White Kidney Bean Extract )
สำรสก ัดถว่ ั ขำว (White Kidney Bean Extract )
ื ว่า “ฟำซโิ อลำมิน” (Phaseolamin) ที่
ในถัว่ ขาวมีสารสาคัญชอ
สามารถยับยัง้ การทางานของเอนไซม์อะไมเลส (Amylase) ซงึ่ ทาหน ้าที่
ย่อยคาร์โบไฮเดรต
- สารฟาซโิ อลามีน มีฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ กระบวนการย่อยแป้ งเป็ นน้ าตาลถึง
66% แล ้วขับถ่ายเป็ นแป้ งออกไปทัง้ หมด เหลืออีก 34% ให ้เอ็นไซม์
ย่อยน้ าตาลตามปกติ
- สารสกัดจากถัว่ ขาวจึงมีสว่ นชว่ ยในการลดน้ าหนัก ควบคุมและดูแล
ไม่ให ้น้ าหนักเพิม
่ ขึน
้
- ชว่ ยควบคุมสมดุลของระดับน้ าตาลในเลือด
กำร์ซเี นีย แคมโบเกีย (Garcinia Cambogia) :
้
เป็ นพืชในตระกูลเดียวกับสมแขก
ซงึ่ มีสารHydroxy citric acid
- มีผลในการยับยัง้ เอนไซม์(Enzyme) ทีท
่ าหน ้าทีเ่ ปลีย
่ นแป้ งและ
น้ าตาลให ้เป็ นไขมันแต่จะสะสมเป็ นพลังงานไกลโคเจนทีร่ า่ งกาย
้ ้โดยง่าย
นาไปใชได
- การ์ซเี นียจะลดการสะสมไขมันในร่างกายทาให ้ร่างกายต ้องไปดึง
้
เอาไขมันทีส
่ ะสมไว ้ไปใชงานมากขึ
น
้ ซงึ่ จะสง่ ผลในการควบคุม
ึ อยากอาหารน ้อยลง
น้ าหนักทาให ้ความรู ้สก
ฮูเดีย (Hoodia)
ฮูเดีย (Hoodia)
เป็ นพืชทีใ่ ห ้ปริมาณไฟเบอร์สงู มาก
- ชว่ ยควบคุมอาการอยากอาหาร (Appetite Control)
- ชว่ ยเข ้าไปจับกับโมเลกุลไขมันทีล
่ อยตัวอยูเ่ หนือกระเพาะอาหาร ทา
ั เข ้าไปทางผนังลาไสเล็
้ กได ้ และจะถูก
ให ้ไขมันไม่สามารถถูกดูดซบ
กาจัดออกจากร่างกายโดยการขับถ่าย
- ชว่ ยรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให ้เป็ นปกติ โดยมีกลไกทีท
่ าให ้
ึ เข ้าสูก
่ ระแสเลือดได ้ชาลง
้
อาหารดูดซม
จึงชว่ ยป้ องกันภาวะน้ าตาล
ในเลือดสูงได ้
แอล-คำร์นท
ิ น
ี แอล-ทำร์เทรท (L-Carnitine L-tartrate)
ั ขึน
แอล คาร์นท
ิ น
ี ชว่ ยทาให ้น้ าหนักลด กล ้ามเนือ
้ และหุน
่ กระชบ
้
- ชว่ ยให ้ร่างกายเปลีย
่ นกรดไขมันไปเป็ นพลังงาน ไขมันทีส
่ ะสมใน
ร่างกายจึงลดลง
- ชว่ ยป้ องกันโรคหัวใจ โดยมีผลทาให ้สุขภาพโดยรวมของหัวใจดีขน
ึ้
และชว่ ยป้ องกันการเกิดภาวะหัวใจล ้มเหลว
- ทาให ้การทางานของระบบภูมค
ิ ุ ้มกันดีขน
ึ้
ิ คีเลต (Chromium Amino
โครเมีย
่ ม อะมิโน เอซด
Acid Chelate)
เป็ นแร่ธาตุทจ
ี่ าเป็ นต่อร่างกาย มีผลต่อการเจริญเติบโต และ
การมีสข
ุ ภาพทีด
่ ี
- ชว่ ยป้ องกันอาการขาดน้ าตาลและอ่อนล ้าหมดเรีย
่ วแรง ทางานเป็ น
เกราะป้ องกันโรคเบาหวาน
- ทางานร่วมกับอินซูลน
ิ ในกระบวนการเผาผลาญน้ าตาล และ ป้ องกัน
ความดันโลหิตสูง
ซูครำโลส (Sucralose)
เป็ นสารให ้ความหวานทีไ่ ม่ให ้พลังงาน ซงึ่ ถูกสร ้าง
จากการใชน้ ้ าตาลซูโครสเป็ นสารตัง้ ต ้น แล ้วแทนทีก
่ ลุม
่ ไฮ
ิ 3 ตาแหน่งด ้วยอะตอมสารคลอไรด์ ทาให ้มีสต
ดรอกซล
ู ร
โครงสร ้างคล ้ายกับน้ าตาล แต่รา่ งกายไม่สามารถย่อยได ้ แต่
ยังคงให ้รสชาติหวานและไม่มรี สขมติดลิน
้ ใกล ้เคียงน้ าตาล
่ นประกอบทีส
สว
่ ำค ัญ (Ingredients)
-
คอลลาเจนจากปลาทะเล ( Hydrolyzed Fish Collagen )
แอล-กลูตามีน (L-Glutamine)
แอล-อาร์จน
ี น
ี (L-Arginine)
สารสกัดจากอะเซโรลา เชอร์รี่ (Acerola Cherry Extract)
แอล - กรูตาไธโอน ( L – Glutathione )
ิ เทอีน ( L – Cysteine )
แอล - ซส
ี ( Glycine )
ไกลซน
สารสกัดจากบิลเบอรรี่ ( Billberry Extract )
อัลฟาไลโปอิค (Alpha Lipoic Acid)
โคเอนไซม์ คิวเทน (Coenzyme Q-10)
สารสกัดจากเปลือกสน (Maritime pine bark Extract)
ิ ( Ascorbic Acid )
แอสคอร์บก
ิ แอซด
ิ คีเลต ( Zine Amino Acid Chelate)
ซงิ ค์ อะมิโน แอซด
10,000 mg.
2,000 mg.
1,000 mg.
250 mg.
250 mg.
190 mg.
100 mg.
60 mg.
40 mg.
30 mg.
20 mg.
20 mg.
15 mg.
คอลลำเจนจำกปลำทะเล (Marin Collagen Peptide) :
- เสริมสร ้างเนือ
้ เยือ
่ คอลลาเจนและอิลาสตินให ้กับผิวได ้อย่างรวดเร็ว
ั ให ้กับผิว
เพิม
่ ความยืดหยุน
่ กระชบ
่ ชน
ื้ เปล่งปลัง่ ไม่แห ้งกร ้าน
- ชว่ ยให ้ผิวอุ ้มน้ าได ้มากขึน
้ สง่ ผลให ้ผิวชุม
- ชะลอการเกิดริว้ รอย
แอล กลูตำมีน (L-Glutamine) :
ชว่ ยกระตุ ้นการหลัง่ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (Growth
Hormone) จากต่อมใต ้สมอง และเสริมสร ้างระบบภูมค
ิ ุ ้มกันร่างกาย
ื้ โดยเพิม
ลดการเป็ นหวัด หรือการติดเชอ
่ จานวนของเม็ดเลือดขาว
แอล อำร์จน
ี น
ี (L-Arginine) :
ชว่ ยเพิม
่ การไหลเวียนโลหิตเข ้าสูร่ ะบบและปรับปรุงความไว
ึ ของเซลล์ สง่ เสริมการทางานของระบบภูมค
ต่อความรู ้สก
ิ ุ ้มกันของ
ร่างกาย
ผลไม้ตระกูลเบอร์ร ี่ (Mix Fruit Berry)
ผลไม้ตระกูลเบอร์ร ี่ (Mix Fruit Berry)
ผลไม ้ในตระกูลเบอร์รี่ นอกจากลักษณะผลทีม
่ ค
ี วามสวยงามน่า
ี น
ั สดใส ยังมีคณ
รับประทาน มีรสเปรีย
้ วอมหวาน สส
ุ ค่าอุดมไปด ้วยสาร
ต่อต ้านอนุมล
ู อิสระ ชว่ ยบารุงผิวพรรณ ชะลอความชรา สายตา ชว่ ย
ื่ มของร่างกาย ป้ องกันโรคมะเร็ง ชว่ ยในการหมุนเวียน
ป้ องกันการเสอ
โลหิตดีขน
ึ้ และชว่ ยให ้ระบบการทางานของประสาททางานได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
แอล กรูตำไธโอน ( L – Glutathione )
เป็ นกรดอะมิโนทีส
่ าคัญในการต่อต ้านอนุมล
ู อิสระ และยับยัง้
การสร ้างเม็ดสเี มลานิน ซงึ่ เป็ นสาเหตุของการเกิดกระ, ฝ้ า และจุดด่าง
ดา นอกจากนีพ
้ บว่าผู ้ทีม
่ ส
ี ภาพการทางานของตับบกพร่อง ผู ้ทีท
่ าน
แอลกอฮอล์เป็ นประจา รวมทัง้ ผู ้ป่ วยโรคตับอักเสบและตับแข็ง จะพบ
L-Glutathione (แอลกลูต ้าไธโอน)ในตับมีปริมาณน ้อย ไม่เพียงพอต่อ
้
การนาไปใชประโยชน์
ได ้ จาเป็ นต ้องได ้รับเสริมเข ้าไปโดยตรงจาก
่ ผัก ผลไม ้ เนือ
ั ว์บางชนิด รวมทัง้ ทีอ
แหล่งอาหารอืน
่ ๆ เชน
้ สต
่ ยูใ่ นรูป
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด ้วย
ิ เทอีน ( L – Cysteine )
แอล ซส
ชว่ ยสร ้างเอ็นไซม์ชนิดต่างๆ เพือ
่ ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย
ทัง้ ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ทรี่ า่ งกายได ้รับ
นอกจากนีย
้ งั ชว่ ยในการสร ้างเอ็นไซม์ต ้านอนุมล
ู อิสระ โดยทาหน ้าที่
่ มแซมสารพันธุกรรมทีอ
ร่วมกับวิตามินซ ี ซงึ่ ได ้ร่วมกันซอ
่ าจเปลีย
่ นแปลง
การเป็ นมะเร็งได ้ และยังชว่ ยกระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกันของร่างกาย ยับยัง้ การ
ทางานของเอ็นไซม์ไทซเิ นส(Tysinase) ไม่ให ้สามารถเปลีย
่ นเป็ นโด
ี ้อยลง ทาให ้มี
ปาควินโนน( Dopaquinone) ซงึ่ มีผลทาให ้สร ้างเม็ดสน
ผิวขาวขึน
้
ี ( Glycine )
ไกลซน
ให ้ผลดีตอ
่ การรักษาภาวะต่อมใต ้สมองทางานน ้อย และ
ี ชว่ ยเพิม
เนือ
่ งจากไกลซน
่ ครีเอทีนน
ี ให ้แก่รา่ งกาย (ครีเอทีนน
ี เป็ น
้ ้ผลในการ
สารทีส
่ าคัญต่อการทางานของกล ้ามเนือ
้ ) มันจึงใชได
รักษาโรคกล ้ามเนือ
้ ฝ่ อลีบ และทีน
่ ่าสนใจอีกประเด็นคือ หาก
ี ในปริมาณทีเ่ หมาะสมจะชว่ ยให ้รู ้สก
ึ สดชน
ื่
ร่างกายได ้รับไกลซน
และมีพลังงาน
กรดอ ัลฟำไลโปอิค (Alpha Lipoic Acid) :
กรดอัลฟาไลโปอิค เป็ นสารต ้านอนุมล
ู อิสระภายในร่างกาย
และปกป้ องเซลล์จากการถูกทาลาย อนุมล
ู อิสระเป็ นตัวการสาคัญใน
การทาลายเซลล์
โคเอนไซม์ คิวเทน (Coenzyme Q-10) :
CoQ10 มีประโยชน์อย่างมากทัง้ ในเรือ
่ งของการเป็ นสารทีช
่ ว่ ย
ในการต ้านอนุมล
ู อิสระ (Antioxidant) ลดดารเกิดริว้ รอยแห่งวัย ชะลอ
ื่ มสภาพของเซลล์
ความเสอ
สำรสก ัดจำกเปลือกสน (Maritime pine bark Extract)
สารสกัดจากเปลือกสน ทาหน ้าทีเ่ ป็ นการต่อต ้าน
อนุมล
ู อิสระ ชว่ ยลดอัตราการเกิดอนุมล
ู อิสระ ตัวการสาคัญ
ื่ มต่างๆ นอกจากนีย
ของความแก่ชรา และโรคเสอ
้ ังชว่ ยลด
ี วิ
ความหยาบกร ้านของเซลล์ผวิ ลดปริมาณการสร ้างเม็ดสผ
ี า ทาให ้ผิวพรรณดูขาว กระจ่างใส ไร ้ริว้ รอย
สด
ิ ( Ascorbic Acid )
แอสคอร์บก
ิ แอซด
ิ เป็ นชอ
ื่ ทางวิทยาศาสตร์ของ
สาร “แอสคอร์บค
ิ แอซด
วิตามิน C ละลายในน้ า สลายตัวได ้ง่าย ชว่ ยบารุงผิวพรรณให ้สดใส
นุ่มนวล โดยชว่ ยเสริมสร ้าง คอลลาเจน และต ้านอนุมล
ู อิสระ ตลอดจน
สกัดการสร ้างสารเมลานิน จึงชว่ ยชะลอความเหีย
่ วย่นและลดจุดด่าง
ดาบนผิวหนังและบนใบหน ้า และยังชว่ ยรักษาแผลให ้หายเร็ว
ิ คีเลต (Zinc Amino Acid Chelate) :
ซงิ ค์อะมิโน แอซด
ซงิ ค์ (สงั กะส)ี ชว่ ยย่อย เผาผลาญ และสลายไขมันเก่า ชว่ ยเพิม
่
ิ ธิภาพการทางานของ Growth Hormone และยังชว่ ยในการสร ้าง
ประสท
RNA และ DNA และสงั เคราะห์โปรตีน
่ นประกอบทีส
สว
่ ำค ัญ (Ingredients)
- ผงถั่งเชา่ ( Cordyceps sinensis powder )
400 mg.
- สารสกัดจากโสม ( Ginseng extact )
100 mg.
่
ถง่ ั เชำ
่
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอำหำรถง่ ั เชำ
ื่ ทางวิทยาศาสตร์วา่ Cordyceps
ถัง่ เชา่ หรือ หญ ้าหนอน มีชอ
sinensis เป็ นสมุนไพรทีร่ ู ้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศจีนและชาว
ี พบได ้เฉพาะในแถบภูเขาสูงของจีน ทิเบต ภูฏาน ถัง่ เชา่ มี
เอเชย
ลักษณะพิเศษ เพราะเป็ นการรวมตัวของหนอนกับเห็ดชนิดหนึง่ ซงึ่ ก็
่ วั อ่อนของหนอนผีเสอ
ื้ ทีฝ
ี อยูใ่ ต ้ดิน
คือ สปอร์ของเห็ดเข ้าสูต
่ ั งตัวจาศล
ื้ เห็ดนีจ
้
ั การดูด
ในฤดูหนาว ซงึ่ เชอ
้ ะเจริญเติบโตเป็ นเสนใย
โดยอาศย
สารอาหารและแร่ธาตุจากตัวอ่อนของหนอน เมือ
่ ตัวหนอนตายไป พอ
เข ้าฤดูใบไม ้ผลิ ทีส
่ ว่ นหัวของหนอนจะงอกเป็ นต ้นเห็ด คล ้ายหญ ้างอก
ออกมาต ้นหนึง่ ตัวหนอนทีอ
่ ยูใ่ ต ้ดินและเห็ดทีง่ อกขึน
้ เหนือผิวดิน
รวมกันเรียกว่า ถัง่ เชา่ หรือหญ ้าหนอน
ถัง่ เชา่ เป็ นสมุนไพรจีนธาตุอน
ุ่ มีกลิน
่ หอม รสขมอมหวาน มีสารอาหาร
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ประโยชน์ตอ
่ ร่างกายเรามากมาย ดังนี้
สำรคอร์ไดเซปิ น (Cordycepin)
ิ ธิภาพการไหลเวียน
- มีฤทธิบ
์ ารุงไต เพิม
่ ระดับออกซเิ จนและเพิม
่ ประสท
เลือด
- เสริมพลังให ้กับร่างกาย
- ชว่ ยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด
ิ ธิภาพการทางานของเม็ดเลือดขาวสามารถต ้านเชอ
ื้
- เพิม
่ ประสท
ื้ ง่าย
แบคทีเรียทีก
่ อ
่ โรคได ้หลายชนิด ทาให ้ร่างกายไม่เป็ นโรคติดเชอ
ี (Adenosine)
สำรอดีโนซน
ต ้านการแข็งตัวของเลือด ต ้านการเกิดลิม
่ เลือดในร่างกาย ลด
ี่ งการอุดตันของเสนเลื
้ อดหัวใจและเสนเลื
้ อดในสมอง
ความเสย
ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดอุดตันในสมองซงึ่ เป็ น
สาเหตุของอัมพฤษถ์อม
ั พาต
ิ (Cordycepic Acid)
สำรคอร์ไดเซปิ ค แอซค
เพิม
่ metabolism ของร่างกาย ทาให ้ร่างกายมีพลัง แข็งแรงขึน
้
ไม่เหนือ
่ ยง่าย และฟื้ นตัวเร็ว
สำรซุปเปอร์ออกไซค์ ดิสมูเตส (SOD )
เป็ นสารต ้านอนุมล
ู อิสระซงึ่ สร ้างขึน
้ ในตับทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้ว
ในร่างกายของเรา แต่สร ้างได ้น ้อยลงเมือ
่ เรามีอายุมากขึน
้
ทาให ้ร่างกายเรากาจัดสารอนุมล
ู อิสระได ้ลดน ้อยลงเป็ น
ื่ มก่อนวัยอันควร เกิดฝ้ า กระ ริว้ รอยเหีย
สาเหตุของการเสอ
่ ว
ย่น และโรคเรือ
้ รังขึน
้
สำรโพลีแซคคำไลน์ (Polysaccharides )
ชว่ ยเพิม
่ ภูมค
ิ ุ ้มกันให ้แก่รา่ งกาย โดยเพิม
่ ปริมาณเม็ดเลือดขาว
ื้ โรค สารพิษ
และเพิม
่ ความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวในการต่อสูกั้ บเชอ
่ เซลล์มะเร็ง เป็ นต ้น จึง
และสงิ่ แปลกปลอมทีอ
่ ยูใ่ นร่างกายเราเชน
ื้ ได ้ง่ายๆ
- มีผลทาให ้เราไม่ป่วยเป็ นโรคติดเชอ
- ทาให ้อาการของโรคภูมแ
ิ พ ้ดีขน
ึ้
- ป้ องกันการเกิดเนือ
้ งอกและเซลล์มะเร็งในร่างกาย
สำรคอร์ไดเซปส ์ สเตอรอล(Cordyceps Sterol)
เป็ นสารทีช
่ ว่ ยต ้านการอักเสบจากธรรมชาติชว่ ย
ป้ องกันโรคไตอักเสบ ป้ องกันโรค Lupus Erythematosus
ซงึ่ เป็ นสาเหตุของโรคไตวายเรือ
้ รัง ชว่ ยลดการอักเสบใน
หลอดลม ป้ องกันโรคหอบหืด
สำรไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide)
สารทีจ
่ ะอยูใ่ นเซลล์บผ
ุ นังหลอดเลือด
- ชว่ ยให ้หลอดเลือดขยายตัว สง่ ผลให ้ระบบไหลเวียนโลหิตใน
ร่างกายดีขน
ึ้
- ป้ องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตันในสมองและ
หัวใจ
- ชว่ ยเพิม
่ สมรรถภาพทางเพศ
สำรสก ัดจำกโสม ( Ginseng )
สำรสก ัดจำกโสม ( Ginseng )
ื่ ถือมานานในการปรับสมดุล
โสมได ้รับความนิยมและความเชอ
ของร่างกาย (หยิน-หยาง) เป็ นอย่างดี
- มีสรรพคุณในการบารุงกาลังและมีผลดีตอ
่ ระบบประสาทสว่ นกลาง
- ชว่ ยลดความอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบือ
่ อาหาร
- ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้ องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว
ซงึ่ เป็ นสาเหตุของโรคดวามดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตันใน
ื่ มสมรรถภาพทางเพศ
สมองและหัวใจ ป้ องกันโรคเสอ
สำรสก ัดจำกโสม ( Ginseng )
ิ ธิภาพในการเผาผลาญ
- ชว่ ยควบคุมน้ าตาลในเลือด โดยเพิม
่ ประสท
อาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรด (Metabolism of Carbohydrates)
และขบวนการสร ้างอินซูลน
ิ
- ชว่ ยฟื้ นฟูระบบความต ้านทานทีอ
่ อ
่ นแอให ้กลับมาแข็งแรงเป็ นปกติ มี
ผลให ้ระบบภูมค
ิ ุ ้มกันมีขด
ี ความสามารถถึงระดับสูงสุด
- ชว่ ยให ้ขบวนการเผาผลาญภายในร่างกายเพิม
่ มากขึน
้ ร่างกายจึง
ิ ธิภาพในการออกกาลัง
ปลดปล่อยพลังงานได ้มากขึน
้ เพิม
่ ประสท
กายหรือเล่นกีฬาได ้ยาวนานขึน
้
่ นประกอบทีส
สว
่ ำค ัญ (Ingredients)
-
ผงถัง่ เชา่ ( Cordyceps Sinensis Powder )
ผงใบบัวบก ( Centella asiatica Powder )
ผงขิง ( Ginger Powder )
ผงดอกคาฝอย ( Safflower Powder )
ผงปั กคี้ ( Astragalus membranaceus powder )
ผงเสกตี่ ( Rehmannia glutinosa powder )
ผงเก๋ากี้ ( Angelica sinensis powder )
สารสกัดจากโสม ( Panax ginseng extract )
ผงตังกุย ( Lycium barbarum powder )
ผงเห็ดหลินจือ ( Ganoderma lucidum powder )
สารสกัดจากพริก ( Capsicum extract )
50
20
20
20
80
80
80
54
50
50
50
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
ผลิตภ ัณฑ์สำหร ับผูห
้ ญิง
ผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ สมผสานระหว่างสมุนไพรของไทยและจีนได ้อย่าง
ลงตัว เพือ
่ เสริมความมัน
่ ใจให ้กับคุณผู ้หญิงได ้เป็ นอย่างดี
- ชว่ ยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมน แก ้ปั ญหาสตรีวย
ั ทอง
ื่ มแห่งวัย
- ชว่ ยต่อต ้านความเสอ
่ งคลอดกระชบ
ั หน ้าอกเต่งตึงกระชบ
ั ขึน
- ทาให ้ชอ
้
่ (Cordyceps sinensis powder)
ผงถง่ ั เชำ
่ (Cordyceps sinensis powder)
ผงถง่ ั เชำ
ี เป็ น
สมุนไพรทีแ
่ พร่หลายมากในประเทศจีน และชาวเอเชย
สมุนไพรจีนธาตุอน
ุ่ ให ้กลิน
่ หอม ไร ้พิษ มีรสขมอมหวาน
ิ ธิภาพการไหลเวียน
-มีฤทธิบ
์ ารุงไต เพิม
่ ระดับออกซเิ จนและเพิม
่ ประสท
เลือด
- เสริมพลังให ้กับร่างกาย
- ชว่ ยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด
ิ ธิภาพการทางานของเม็ดเลือดขาวสามารถต ้านเชอ
ื้
- เพิม
่ ประสท
แบคทีเรีย
- ต ้านการแข็งตัวของเลือด
่ (Cordyceps sinensis powder)
ผงถง่ ั เชำ
- ต ้านการเกิดลิม
่ เลือดในร่างกาย เพิม
่ metabolism ของร่างกาย ทา
ให ้ร่างกายมีพลัง แข็งแรงขึน
้ ไม่เหนือ
่ ยง่าย และฟื้ นตัวเร็ ว
- เป็ นสารต ้านอนุมล
ู อิสระ ชว่ ยเพิม
่ ภูมค
ิ ุ ้มกันให ้แก่รา่ งกาย ทาให ้
อาการของโรคภูมแ
ิ พ ้ดีขน
ึ้
- ป้ องกันการเกิดเนือ
้ งอกและเซลล์มะเร็งในร่างกาย
- ชว่ ยลดการอักเสบในหลอดลม ป้ องกันโรคหอบหืด
- ป้ องกันโรคความดันโลหิตสูง
- ชว่ ยเพิม
่ สมรรถภาพทางเพศ
ผงใบบ ัวบก (Centella asiatica powder)
ผงใบบ ัวบก (Centella asiatica powder)
- เป็ นยาบารุงกาลัง ยาอายุวฒ
ั นะ ต ้านอนุมล
ู อิสระ บารุงสมอง ต ้านการ
ื่ มของเซลล์สมอง เพิม
เสอ
่ ความสามารถความจาและการเรียนรู ้
- แก ้ชา้ ใน ทาให ้หายฟกชา้ ได ้ดี แก ้ร ้อนในกระหายน้ า
- ลดอาการปวดศรี ษะข ้างเดียว แก ้ความดันโลหิตสูง
- แก ้อาการอ่อนเพลีย เมือ
่ ยล ้า บารุงหัวใจ
ี หรือบิด แก ้ลมในทางเดินอาหาร
- แก ้ท ้องเสย
ผงขิง (Ginger powder)
ึ คอเลสเตอรอลจากอาหารในลาไส ้ แล ้วปล่อยให ้
- ชว่ ยลดการดูดซม
ร่างกายขับออกทางระบบขับถ่าย
- ออกฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ การเกาะกลุม
่ ของเกล็ดเลือด
- บรรเทาอาการไอ
- ป้ องกันและบาบัดอาการปวดศรี ษะจากไมเกรน
- ลดการหลัง่ กรดของกระเพาะอาหาร
- ชว่ ยลดความอยากของอาการติดยาเสพติด
ื้ แบคทีเรีย
- ต ้านเชอ
ผงดอกคำฝอย (Safflower powder)
้ อด ในหลอดเลือดหัวใจ
ชว่ ยลดและป้ องกันไขมันอุดตันในเสนเลื
ี บารุงหัวใจ
และชว่ ยฟอกเลือด บารุงโลหิตระดู ขับระดู แก ้น้ าเหลืองเสย
บารุงประสาท
ผงปักคี้ (Astragalus membranaceus powder)
บารุงหัวใจ บารุงเลือดลม เสริมภูมต
ิ ้านทานโรค เสริมสร ้าง
ี หอบ อ่อนล ้าไม่มเี รีย
กล ้ามเนือ
้ แก ้อาการหน ้าซด
่ วแรง ระงับเหงือ
่ ขับ
ปั สสาวะ แก ้อาการบวมน้ า บารุงปอดและม ้าม ชว่ ยทาให ้แผล ฝี หนอง
ี าบัด
ทีผ
่ วิ หนังหายเร็วขึน
้ บรรเทาอาการข ้างเคียงจากเคมีบาบัดและรังสบ
ผงเสกตี่ (Rehmannia glutinose powder)
บารุงไต บารุงไขกระดูก บารุงทางเพศ ชว่ ยให ้ผมดาสลวย
บรรเทาอาการอ่อนล ้า โลหิตจาง วิงเวียน หอบ หายใจลาบาก ชว่ ยสตรี
ี าง หรือ
ทีม
่ ป
ี ระจาเดือนมาไม่ตรงกาหนด เลือดประจาเดือนมีสจ
ประจาเดือนมาไม่ปกติ
ผงเก๋ำกี้ (Angelica sinensis powder)
บารุงร่างกาย บารุงโลหิต บารุงสายตา เสริมสร ้างสมรรถภาพ
ทางเพศ ลดน้ าตาลในเลือด ปรับความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด
กล่อมประสาทให ้หลับสบาย ชว่ ยบารุงสายตา ชว่ ยบรรเทาอาการปวด
หลัง ปวดเอว ชว่ ยบาบัดโรคเบาหวาน มีฤทธิต
์ ้านอนุมล
ู อิสระ ชะลอ
ความชรา ชว่ ยให ้ความจาดี
สำรสก ัดจำกโสม (Panax ginseng extract)
สำรสก ัดจำกโสม (Panax ginseng extract)
ื่ ถือมานานในการปรับสมดุล
โสมได ้รับความนิยมและความเชอ
ของร่างกาย (หยิน-หยาง) เป็ นอย่างดี
- มีสรรพคุณในการบารุงกาลังและมีผลดีตอ
่ ระบบประสาทสว่ นกลาง
- ชว่ ยลดความอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบือ
่ อาหาร
- ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้ องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว
ซงึ่ เป็ นสาเหตุของโรคดวามดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตันใน
ื่ มสมรรถภาพทางเพศ
สมองและหัวใจ ป้ องกันโรคเสอ
สำรสก ัดจำกโสม (Panax ginseng extract)
ิ ธิภาพในการเผาผลาญ
- ชว่ ยควบคุมน้ าตาลในเลือด โดยเพิม
่ ประสท
อาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรด (Metabolism of Carbohydrates)
และขบวนการสร ้างอินซูลน
ิ
- ชว่ ยฟื้ นฟูระบบความต ้านทานทีอ
่ อ
่ นแอให ้กลับมาแข็งแรงเป็ นปกติ มี
ผลให ้ระบบภูมค
ิ ุ ้มกันมีขด
ี ความสามารถถึงระดับสูงสุด
- ชว่ ยให ้ขบวนการเผาผลาญภายในร่างกายเพิม
่ มากขึน
้ ร่างกายจึง
ิ ธิภาพในการออกกาลัง
ปลดปล่อยพลังงานได ้มากขึน
้ เพิม
่ ประสท
กายหรือเล่นกีฬาได ้ยาวนานขึน
้
ผงต ังกุย (Lycium barbarum powder)
ผงต ังกุย (Lycium barbarum powder)
ึ คอเลสเตอรอล
- บารุงโลหิต กระตุ ้นระบบไหลเวียนโลหิต ลดการดูดซม
้ อด
ต ้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ป้ องกันโรคไขมันอุดตันในเสนเลื
- ระงับปวดบรรเทาอาการปวดหัว ปวดเมือ
่ ยตามเนือ
้ ตัว
- รักษาแผลฝี หนอง ลดอาการบวม
- เป็ นยาขับระดู ขับน้ าคาวปลา ลดมูกเลือด และประจาเดือนมาไม่ปกติ
แก ้ปวดประจาเดือน
- รักษาสมดุลฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย
- แก ้ท ้องอืด ท ้องเฟ้ อ เป็ นยาระบายอ่อนๆ
ผงเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum powder)
ผงเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum powder)
เป็ นยาอายุวฒ
ั นะ บารุงร่างกาย
-
เพิม
่ ภูมค
ิ ุ ้มกัน กาจัดสารพิษในร่างกาย
กระตุ ้นเซลล์ในร่างกายให ้ทางานเป็ นปกติ
เป็ นสารต ้านอนุมล
ู อิสระ ชะลอความชรา
ชว่ ยลดระดับน้ าตาลในเลือด
ชว่ ยลดคอเลสเตอรอล
ิ ธิภาพของเม็ดเลือดขาวในการจัดการกับไวรัส แบคทีเรีย
เพิม
่ ประสท
ื้ รา และเซลล์กอ
เชอ
่ มะเร็ง
ผงเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum powder)
-
ชว่ ยปรับสมดุลระบบประสาท
ชว่ ยให ้ระบบหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย
้ งสมองทางานดีขน
ึ้
ชว่ ยเพิม
่ ปริมาณออกซเิ จนทีไ่ ปเลีย
้ งสมอง
่ มแซมสว่ นทีส
ึ หรอในผู ้ใหญ่
ชว่ ยเร่งการเจริญเติบโตในเด็ก และซอ
่ ก
สำรสก ัดจำกพริก (Capsicum extract)
มีสารต ้านอนุมล
ู อิสระ ชว่ ยชะลอความชรา
เสริมสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันโรค
ี่ งของการเกิดโรคมะเร็ง
ชว่ ยลดความเสย
้ อด ชว่ ยสลายลิม
ลดการอุดตันของเสนเลื
่ เลือด เพิม
่ การไหลเวียนของ
หลอดเลือดให ้ดีขน
ึ้ เสริมสร ้างผนังหลอดเลือดให ้แข็งแรง เพิม
่ ความ
ยืดตัวของหลอดเลือด
- ชว่ ยลดคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต
ื้ แบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ขับแก๊สในกระเพาะอาหาร
- ชว่ ยฆ่าเชอ
ชว่ ยกระตุ ้นให ้เจริญอาหาร
-
ี ั น เพือ
ยาสฟ
่ เหงือกและฟั นทีแ
่ ข็งแรง ไม่มฟ
ี ลูออไรด์
อ่อนโยนด ้วยสูตร SLS FREE และคุณประโยชน์ครบทุก
่ งปาก ปลอดภัยต่อการเคลือบฟั น
ขัน
้ ตอนของการดูแลชอ
เหมาะสาหรับทุกคนในครอบครัว
SLS คือ สำร Sodium lauryl sulfate
เป็ นสารทาความสะอาด (Detergent/Surfactant) ให ้ฟอง มี
้
่ ยาสระผม ครีมอาบน้ า น้ ายาล ้าง
ใชในผลิ
ตภัณฑ์ประเภทล ้างออก เชน
ั ผ ้า รวมถึงนิยมนามาใชในยาส
้
ี ั นด ้วย ทัง้ นีต
จาน น้ ายาซก
ฟ
้ ้องเป็ นเกรด
่ งปากได ้ นอกจากนี้ สาร SLS จะมีอานาจการทา
ทีส
่ ามารถใชกั้ บชอ
ี คือมีความระคายเคือง
ความสะอาดสูงกว่ากลุม
่ อืน
่ ๆ ราคาถูก แต่ข ้อเสย
่ กัน
สูงกว่าตัวอืน
่ ๆเชน
SLS คือ สำร Sodium lauryl sulfate
้
ี ั นทัว่ ไป
ดังนัน
้ จะพบว่า ในปั จจุบน
ั การใชสาร
SLS ในยาสฟ
ยังคงมีอยู่ ทัง้ ราคาถูก และให ้ฟองมาก ปริมาณการใชขึ้ น
้ กับผลิตภัณฑ์
ี ั น successmore
นัน
้ ๆ ทัง้ นีต
้ ้องไม่เกินตามที่ อย.กาหนด สาหรับยาสฟ
ี ั นทีเ่ น ้นความอ่อนโยนต่อชอ
่ งปาก สามารถใชได
้ ้ทัง้
being เป็ นยาสฟ
ี วฟั น ดังนัน
้
ครอบครัว และผู ้ทีเ่ สย
้ จึงเลือกใชสาร
Sodium Lauroyl
Sarcosinate และ Sodium Coco-Sulfate ซงึ่ เป็ นกลุม
่ ทีอ
่ อ
่ นโยนและ
่ งปากได ้ และ
ปลอดภัยกว่า ลดโอกาสการเกิดความระคายเคืองในชอ
การ claim SLS Free จึงเป็ นจุดดึงดูดของผลิตภัณฑ์ ทีช
่ วนให ้ทดลอง
ใช ้
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน
Topic
1. บรรจุภัณฑ์
Benfite’
- มี 1 รู ปแบบคือหลอด
Dentiste
Gliter/Amway
- มี 2 รู ปแบบ คือ หลอด - มี 1 รู ปแบบคือ หลอด
และ airless pump
2. ลักษณะเนือ้ ตัว - เป็ นเพสท์ครี มสี ฟ้าอ่อน - เป็ นเพสท์ครี มสี เขียว
ให้ความรู ้สึกสะอาด
อ่อน ให้ความรู ้สึกสื่ อถึง
ยา
ทันสมัย
ธรรมชาติ
- เป็ นเพสท์ครี มสี ขาว
ให้ความรู ้สึกไม่แตกต่างจาก
ยาสี ฟันทัว่ ไป
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน
Topic
Benfite’
Dentiste
3. กลุ่มผู้ใช้
- ใช้ได้ท้งั ครอบครัว
- ใช้ได้ท้งั ครอบครัว
4. จุดเด่ น
- ยาสี ฟันของทุกคนในครอบครัว -ยาสี ฟันก่อนนอน ลด
รวมทุกสูตรในหลอดเดียว
กลิ่นปากในตอนเช้า
*รวมทั้งสูตรอ่อนโยน (SLS Free) ต่อเด็ก
ผูม้ ีอาการเสี ยวฟัน ผูท้ ี่มีเหงือกและฟันไม่ *เป็ นสูตร SLS
แข็งแรง สูตรทาความสะอาดเพื่อฟันขาว
และสูตรลดกลิ่นปาก ลมหายใจบูด
Gliter/Amway
- ไม่เหมาะกับเด็กเล็กมาก
เพราะมีสารฟลูออไรด์
ต้องระวังเป็ นพิเศษ เพราะ
ถ้าได้รับมากเกินไปจะไป
รบกวนการสร้างฟันแท้
ทาให้เกิดฟั นตกกระ
-ยาสี ฟันทาความสะอาด
ได้มากกว่าปกติ โดยไม่
ทาลายสารเคลือบฟัน
*เป็ นสูตร SLS
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน
Topic
5. สรรพคุณ
Benfite’
Dentiste
1. ช่วยให้เหงือกแข็งแรง
1.ช่วยให้เหงือกแข็งแรง
- วิตามินซี : เพิ่มการต้านอนุมูล - วิตามินซี
อิสระ
- ครีเอทีน: นอกจากช่วย
Gliter/Amway
1.ช่วยให้เหงือกแข็งแรง
- ไม่มี
กระตุน้ การสร้าง fibroblast ให้
เหงือกแข็งแรงแล้วยังเพิ่มความ
ชุ่มชื่นให้ช่องปากอีกด้วย
2. ลดอาการเสี ยวฟัน
-Potassium nitrate
2. ลดอาการเสี ยวฟัน
-ไม่มี
*รวมไว้ในหลอดเดียวไม่ตอ้ งแยก
เป็ นหลายสูตร
*จะมีในสูตรที่แยกขายเฉพาะ
คือสูตร Night time sensitive
3. ลดการอักเสบ
- Clove oil
- Echinacea extract
3. ลดการอักเสบ
- Clove oil
2. ลดอาการเสี ยวฟัน
- ไม่มี
3. ลดการอักเสบ
- ไม่มี
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน
Topic
Benfite’
5. สรรพคุณ (ต่อ) 4. ทาความสะอาดฟัน ลด
การสะสมของแบคทีเรี ย ลด
กลิ่นปาก
-Hydrated silica: ขนาด
ไมโครเมตร ช่วยขจัด
คราบพลัค เศษอาหาร โดย
ไม่ทาลายเคลือบฟัน
- Nano Triclosan: ขนาด
100 นาโนเมตร เข้าถึงซอก
ฟันได้ง่าย ช่วยยับยั้งเชื้อ
โดยตรง
- Xylitol: สารให้ความ
หวาน ลดโอกาสการสะสม
ของแบคทีเรี ย
Dentiste
Gliter/Amway
4. ทาความสะอาดฟัน ลด
การสะสมของแบคทีเรี ย
ลดกลิ่นปาก
-Hydrated silica
4. ทาความสะอาดฟัน ลด
การสะสมของแบคทีเรี ย
ลดกลิ่นปาก
-Hydrated silica
- CDX: ล้อมดักจับกลิ่นไม่ - ไม่มี
สะอาด
- Xylitol
- ไม่มี
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน
Topic
Benfite’
5. สรรพคุณ (ต่อ) -สมุนไพรธรรมชาติ 4
ชนิดหลักที่โดดเด่น มี
คุณสมบัติ anti-bacteria
และต้านการอักเสบ ได้แก่
Peppermint, Clove, Myrrh
และ Echinacia
Dentiste
Gliter/Amway
- สมุนไพรธรรมชาติ 14 - ไม่มี
ชนิด มีคุณสมบัติ antibacteria ได้แก่ Eucalyptus,
Fennel, Mentha, Catechu,
Cinnamon, Commiphora,
Glycyrrhiza, Ratanhia,
Myrrh, Sage, Clove,
Salvia, Anise, Ginger
* ไม่มีสารสาคัญร่ วมตัวอื่นๆ
เลย ที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ
กระบวนการเกิดโรคในช่ องปาก
ในช่ องปากจะมีการเกิดแบคทีเรียตลอดเวลา ซึ่งจะเติบโตด้ วยนา้ ลายและอาหารที่ทานเข้ าไป
โดยจะเกิดการเกาะติด และสะสมอยู่บนบริเวณผิวเคลือบฟั น
ซึ่งถ้ าไม่ มีการทาความสะอาดฟั น แบคทีเรียเหล่ านีจ้ ะพอกตัวหนาขึน้ จนกลายเป็ นคราบพลัค
โดยแบคทีเรียบนพลัคจะย่ อยเศษอาหารแล้ วปล่ อยกรดออกมา ทาให้ เกิดการสูญเสีย
ของแร่ ธาตุในผิวฟั น และลุกลามไปถึงเนือ้ ฟั นทาให้ เกิดฟั นผุ และส่ งผลต่ อเหงือกบวม
อักเสบ เกิดโรคเหงือกอักเสบ และหินปูน
มากกว่ านั้น ทีส่ ร้ างความกังวลใจและความไม่ มนั่ ใจ ก็คอื กลิน่ ปาก สาเหตุสาคัญอีกอย่ าง
หนึ่งเกิดจากแบคทีเรียทีต่ ายแล้ ว ทาให้ เกิดการบูดเน่ าและปล่ อยก๊ าซซัลเฟอร์ ออกมานั่นเอง
Benfite’ Toothpaste
ช่ วยดูแลเหงือกและฟั นให้ แข็งแรง พร้ อมระงับกลิ่นปาก ฟั นขาวสะอาด ลมหายใจสดชื่น
ลดการสะสมของแบคทีเรีย
ขจัดคราบพลัค ลดคราบหินปูน
ฟั นขาว สะอาด
ช่ องปากชุ่มชื่น
ต้ านการอักเสบ
ลดอาการเสียวฟั น
บารุ งเหงือกและฟั นแข็งแรง
ลดกลิ่นปาก
ลมหายใจ หอม สดชื่น
ส่ วนประกอบสาคัญ
Creatine
Vitamin C
Hydrated silica
Potassium Nitrate
Nano Triclosan
Xylitol
Peppermint
Clove
Myrrh
Echinacea
• ช่ วยปกป้องเยื่อบุในช่ องปาก โดยการป้องกัน
ความเสียหายของเยื่อบุเซลล์
• สามารถกักเก็บนา้ ไว้ ในเยื่อบุช่องปากได้ ทาให้
ปากชุ่มชื่น ลดอาการปากแห้ ง
• ช่ วยต่ อต้ านโรคเหงือกอักเสบ และปริทนั ต์ โดย
การกระตุ้นให้ เกิดการเติบโตของเส้ นใยไฟโบรบ
ลาส (Fibroblast) ทาให้ เหงือกและฟั น
แข็งแรง
• มีประสิทธิภาพในการทาความสะอาดสูง แต่ อ่อนโยนไม่ ทาลายเคลือบ
ฟั น ด้ วยอนุภาคขนาดไมโครเมตร
• ช่ ว ยขจั ด คราบพลั ค และคราบต่ างๆ ได้ ดี จึง ช่ ว ยลดการสะสมของ
แบคทีเรีย สาเหตุของกลิ่นปาก และโรคเหงือก
•นอกจากนีย้ ังมีความปลอดภัย และนิยมใช้ ในสินค้ า premium
•อนุภาคขนาด 100 nm ทีบ่ รรจุสารไตรโครซาน มี
ฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อแบคทีเรียทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคเหงือก
และฟันผุได้ ดี จึงช่ วยลดการก่ อตัวของคราบพลัค และ
ลดกลิน่ ปาก
• จะเข้ าไปช่ วยอุดช่ องเชื่อมต่ อเล็กๆ ที่มีอยู่ระหว่ างผิว
ฟั นกับเส้ นประสาทฟั น จึงช่ วยหยุดยัง้ กระบวนการ
ส่ งผ่ านความรู้ สึกบริเวณปลายประสาทฟั น ทาให้ ลดและ
ป้องกันอาการเสียวฟั นได้ เมื่อใช้ อย่ างต่ อเนื่อง
• ช่ ว ยต่ อ ต้ านอนุ มูล อิส ระ มีคุณ สมบัติ ช่ ว ยเพิ่มภูมิ
ต้ านทานให้ กับร่ างกาย และบารุ งเหงือกให้ แข็งแรง
• นา้ มันหอมระเหยจากมิน้ ท์ ธรรมชาติ เป็ นสมุนไพรที่
มีสรรพคุณช่ วยยับยัง้ เชือ้ โรค รักษาสมดุล และลด
อาการเจ็บปวด
• ให้ กลิ่นหอมเย็นลึก ทาให้ ร้ ู สึกสดชื่น กระตุ้นให้ เกิด
ความกระปรีก้ ระเปร่ า
• นา้ มันหอมระเหยจากดอกกานพลู ช่ วย
บรรเทาอาการปวด และลดการอักเสบ
ของเหงือกและฟั น
• ประกอบไปด้ วยนา้ มันหอมระเหย มีคุณสมบัติ antibacteria ลดการสะสมของแบคทีเรีย จึงช่ วยลดการเกิด
คราบพลัค ป้ องกันโรคเหงือกอักเสบ
• ช่ วยดูแลเหงือกให้ แข็งแรง มีคุณสมบัตติ ้ านการ
อักเสบ บรรเทาอาการปวดของโรคเหงือกอักเสบ
• สารให้ ความหวานแทนน า้ ตาล ที่ ไ ม่ เป็ น
อาหารของแบคทีเรี ย ช่ ว ยลดการสะสม ของ
แบคทีเรียในช่ องปาก จึงช่ วยป้องกันฟั นผุ
Jojoba Oil
น้ ามันโจโจบา มีโครงสร ้างคล ้ายกับไขมันทีเ่ คลือบคลุมผิวหนัง
่ ชน
ื้
และมีวต
ิ ามินอี จึงชว่ ยฟื้ นฟูความแข็งแรงให ้กับผิว และทาให ้ผิวชุม
เรียบเนียน
Glycryrhiza Glabra (Licorice) Root Extract
ชว่ ยปรับสภาพผิวและยับยัง้ การทางานของเอ็นไซม์ Tyrosinase
ทาให ้ผิวใต ้วงแขนแลดูกระจ่างขึน
้
Niacinamide (Vitamin B3)
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น Whitening- Agent ชว่ ยให ้ผิวใต ้วงแขนแลดู
กระจ่างขึน
้
Chamomile Extract
ั ผัส
ปกป้ องผิวจากการระคายเคือง ทาให ้ผิวเรียบเนียน น่าสม
Aluminum Chlorohydrate
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการระงับเหงือ
่ ทีเ่ ป็ นสาเหตุหนึง่ ของการเกิด
กลิน
่ กาย
Isopropyl Methylphenol
กาย
ื้ แบคทีเรีย ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดกลิน
มีคณ
ุ สมบัตย
ิ บ
ั ยัง้ เชอ
่
Mushroom Extract
ี มีคณ
สารสกัดจากเห็นประเทศรัสเซย
ุ สมบัตช
ิ ว่ ยสมานผิว
ั รูขม
่ ชน
ื้ ให ้แก่ผวิ ด ้วย
กระชบ
ุ ขนให ้เล็กลง พร ้อมมอบความชุม
Glycryrhiza Glabra (Licorice) Root Extract
ชว่ ยปรับสภาพผิวและยับยัง้ การทางานของเอ็นไซม์ Tyrosinase
ทาให ้ผิวใต ้วงแขนแลดูกระจ่างขึน
้
Garcinia Mangostana Extract
สารสกัดจากมังคุดทีช
่ ว่ ยปกป้ องการระคายเคือง และการอักเสบ
ของผิว เนือ
่ งจากการโกนหรือถอน เนือ
่ งจากการสะสมของแบคทีเรีย
สาเหตุของการเกิดกลิน
่ กาย
Niacinamide (Vitamin B3)
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น Whitening- Agent ชว่ ยให ้ผิวใต ้วงแขนแลดู
กระจ่างขึน
้
Aluminum Chlorohydrate
กาย
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการระงับเหงือ
่ ทีเ่ ป็ นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดกลิน
่
Isopropyl Methylphenol
กาย
ื้ แบคทีเรีย ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดกลิน
มีคณ
ุ สมบัตย
ิ บ
ั ยัง้ เชอ
่

similar documents