Preuzmi

Report
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Драгољуб Дрндаревић
Висока пословно-техничка школа Ужице
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА
Рад је намењен обуци студената информатичког и машинског профила из
области пројектовања информационих система за безбедност и здравље
на раду. Изнети су главни елементи Правилника о евиденцијама у области
безбедности и здравља на раду, на коме се базира информациони систем.
Информациони систем је пројектован са коришћењем CASE алата BPwin и
ERwin и омогућује евидентирање, праћење, претраживање и извештавање
свих догађаја везаних за безбедност и здравље на раду и то по
запосленим, радним местима и опреми. Исход обуке је оспособљеност
студената за пројектовање и рад са информационим системима за
безбедност и здравље на раду.
Кључне речи: безбедност
пројектовање, CASE алати
и
здравље,
информациони
системи,
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
Циљеви информационог система за безбедност и здравље на раду:
•Евидентирање свих елемената који утичу на безбедност и здравље на раду (повреда,
професионалних обољења, штетности по здравље запослених и околину, мера
заштите од повреда, обољења и штетности, контролних прегледа, поправки и
одржавања опреме и заштитних средстава, лекарских прегледа особља и др.).
•Претраживање база података по захтеваним параметрима (на пример, броја и врсте
повреда по машинама или по организационим целинама, прегледа заштитне опреме
на одређеној машини – број, време прегледа, извештај о прегледу и др.).
•Формирање различитих врста извештаја за доношење одлука од стране менаџмента
у циљу побољшања безбедности и здравља на раду, пријава инспекцији рада, као и
за формирање Акта о процени ризика.
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
У систему су дате евиденције о:
- радним местима са повећаним ризиком;
- запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским
прегледима запослених распоређених на та радна места;
- повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом;
- запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад;
- опасним материјама које се користе у току рада;
- извршеним испитивањима радне околине;
- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и средстава и опреме за
личну заштиту на раду;
- пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду.
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
Слика 1. Дијаграм целине
Слика 1. Дијаграм целине
ТЕМПУС 158781,
USED AT:
БЗР ПРЕДАВАЊА,
AUTHOR: Drndarevic D
DATE: 4/18/2011
WORKING
PROJECT: BZR
REV:
DRAFT
5/7/2011
ШКОЛСКА 2010/11
READER
DATE CONTEXT:
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Akt o proceni rizika
Zakon o BZR
Plan preventivnih m era
Zahtev za korektivne mere
PUBLICATION
A-0
Pravilnik o
bezbednos ti mas ina
Pravilnik o evidenciji
iz oblas ti BZR
Izves taj o preventivnim merama
PREVENTIVNE I
KOREKTIVNE MERE
$0
Izves taj o korektivnim m erama
1
Izves taj o
pregledu
opreme
Spis ak opreme
INSPEKCIJSKI
NADZOR
Plan pregleda opreme
Spis ak dokumentacije
$0
Izves taj o
pregledu
dokumentacije
2
EVIDENTIRANJE
I IZVESTAVANJE
Obras ci za evidenciju
Izves taji
Zahtev za izves taj
$0
Zapos leni
NODE:
Prijava povreda,
profes ionalnih oboljenja i
opas nih pojava ins pekciji
rada
TITLE:
Spec. s luzbe
Ins pekcija rada
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
3
SUBP
NUMBER:
A0
Слика 2. Декомпозициони дијаграм на другом нивоу
ТЕМПУС 158781,
USED AT:
БЗР ПРЕДАВАЊА,
AUTHOR: Drndarevic D.
DATE: 4/18/2011
WORKING
PROJECT: BZR
REV:
DRAFT
5/7/2011
ШКОЛСКА 2010/11
READER
DATE CONTEXT:
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUBLICATION
Izves taj o
preventivnim
meram a
PREVENTIVNE
MERE
Plan preventivnih m era
$0
1
KOREKTIVNE
MERE
Zahtev za korektivne mere
$0
NODE:
A0
TITLE:
PREVENTIVNE I KOREKTIVNE MERE
Izves taj o
korektivnim m erama
2
NUMBER:
A1
Слика 3. Декомпозициони дијаграм на трећем нивоу – Превентивне и корек
ТЕМПУС 158781,
USED AT:
БЗР ПРЕДАВАЊА,
AUTHOR: Drndarevic D.
DATE: 4/18/2011
WORKING
PROJECT: BZR
REV:
DRAFT
5/14/2011
ШКОЛСКА 2010/11
READER
DATE CONTEXT:
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUBLICATION
A0
Spis ak opreme
Izves taj o pregledu
opreme
PREGLED
OPREME
Plan pregleda opreme
$0
1
$0
NODE:
TITLE:
Izves taj o pregledu
dokumentacije
PREGLED
DOKUMENTACIJE
Spis ak dokumentacije
INSPEKCIJSKI NADZOR
2
NUMBER:
A2
Слика 4. Декомпозициони дијаграм на трећем нивоу – Инспекцијски надзор
ТЕМПУС 158781,
USED AT:
БЗР ПРЕДАВАЊА,
AUTHOR: Drndarevic D.
DATE: 4/18/2011
WORKING
PROJECT: BZR
REV:
DRAFT
5/14/2011
ШКОЛСКА 2010/11
READER
DATE CONTEXT:
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUBLICATION
A0
Izves taj o preventivnim merama
Izves taj o korektivnim m erama
Izves taj o pregledu opreme
Evidencija
EVIDENTIRANJE
Izves taj o pregledu dokumentacije
Obras ci za evidenciju
$0
1
Prijava povreda, profes ionalnih
oboljenja i opas nih pojava ins pekciji
rada
IZVESTAVANJE
Zahtev za izves taj
Izves taji
$0
NODE:
TITLE:
EVIDENTIRANJE I IZVESTAVANJE
2
NUMBER:
A3
Слика 5. Декомпозициони дијаграм на трећем нивоу – Евидентирање и извештавањ
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
Слика 6. Основни екран ЕРwин-а
ТЕМПУС 158781,
RADNA OKOLINA
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
OSPOSOBLJAVANJE
Radna okolina ID: CHAR(18)
PREDHODNI LEKARSKI PREGLEDI
Osposobljavanje ID: CHAR(18)
Zaposleni ID: CHAR(18) (FK)
Ispitivani parametri: CHAR(18)
Broj strucnog nalaza: CHAR(18)
Datum ispitivanja: CHAR(18)
Datum sledeceg ispitivanja: CHAR(18)
Predhodni pregled ID: CHAR(18)
Lekarski pregled ID: CHAR(18) (FK)
Zaposleni ID: CHAR(18) (FK)
Opis poslova: CHAR(18)
Razlog osposobljavanja: CHAR(18)
Datum osposobljavanja: CHAR(18)
Datum provere: CHAR(18)
D:R
Datum predhodnog pregleda: CHAR(18)
I:R
I:R
I:SN
RADNO MESTO
Radno mesto ID: CHAR(18)
D:R
ZAPOSLENI
D:R
I:R Zaposleni ID: CHAR(18)
U:R Radno mesto ID: CHAR(18) (FK)
D:R
Ime: CHAR(18)
Prezime: CHAR(18)
JMBG: CHAR(18)
D:R
Adresa: CHAR(18)
Datum rodjenja: CHAR(18)
D:R
Kvalifikacija: CHAR(18)
D:R
U:C
Naziv: CHAR(18)
Broj zaposlenih: CHAR(18)
Sifra opasnosti: CHAR(18)
Radna okolina ID: CHAR(18) (FK)
D:R
I:SN
OPASNA MATERIJA
I:R
Prijava ID: CHAR(18)
Povreda ID: CHAR(18) (FK)
Zaposleni ID: CHAR(18) (FK)
Profesionalno oboljenje ID: CHAR(18) (FK)
Bolest ID: CHAR(18) (FK)
Naziv: CHAR(18)
Hemijsko ime: CHAR(18)
Brojcana oznaka: CHAR(18)
Klasa: CHAR(18)
Nacin upotrebe: CHAR(18)
Dnevna kolicina: CHAR(18)
Radno mesto ID: CHAR(18) (FK)
Predmet: CHAR(18)
Datum: CHAR(18)
Lekarski pregled ID: CHAR(18)
Zaposleni ID: CHAR(18) (FK)
Intrval pregleda-meseci: CHAR(18)
Datum sledeceg pregleda: CHAR(18)
Broj lekarskog izvestaja: CHAR(18)
Ocena zdr. sposobnosti: CHAR(18)
Preduzete mere: CHAR(18)
PRIJAVA
Opasna materija ID: CHAR(18)
D:R
LEKARSKI PREGLED
POVREDA
I:R Povreda ID: CHAR(18)
Zaposleni ID: CHAR(18) (FK)
I:R
I:R
D:R Datum i cas nastanka: CHAR(18)
Vrsta: CHAR(18)
Ocena tezine: CHAR(18)
Izvor - medjunarodna sifra: CHAR(18)
Uzrok - medjunarodna sifra: CHAR(18)
I:R
D:R
PROFESIONALNO OBOLJENJE
OPREMA
PREGLED OPREME
Oprema ID: CHAR(18)
Pregled opreme ID: CHAR(18)
Oprema ID: CHAR(18) (FK)
Broj strucnog nalaza: CHAR(18)
Datum pregleda: CHAR(18)
Datum sledeceg pregleda: CHAR(18)
I:R
Profesionalno oboljenje ID: CHAR(18)
Zaposleni ID: CHAR(18) (FK)
Vrsta: CHAR(18)
Fabricki broj: CHAR(18)
D:R Godina proizvodnje: CHAR(18)
Lokacija: CHAR(18)
Namena: CHAR(18)
I:R Dijagnoza: CHAR(18)
Medjunarodna sifra: CHAR(18)
Naziv zdr. ustanove: CHAR(18)
Stepen tel. ostecenja: CHAR(18)
Preostala radna sposobnost: CHAR(18)
SREDSTVA ZA LICNU ZASTITU
D:R Bolest ID: CHAR(18)
Zaposleni ID: CHAR(18) (FK)
BOLEST
PREGLED SREDSTAVA ZA LICNU ZASTITU
Pregled SLZ ID: CHAR(18)
Sredstvo za licnu zastitu ID: CHAR(18) (FK)
Datum pregleda: CHAR(18)
Datum sledeceg pregleda: CHAR(18)
Izvrsio pregled: CHAR(18)
Sredstvo za licnu zastitu ID: CHAR(18)
I:R
Vrsta: CHAR(18)
D:R Fabricki broj: CHAR(18)
Godina proizvodnje: CHAR(18)
Слика 7. Ентитетни дијаграм
Dijagnoza: CHAR(18)
Medjunarodna sifra: CHAR(18)
I:R Naziv zdr. ustanove: CHAR(18)
Stepen tel. ostecenja: CHAR(18)
Preostala radna sposobnost: CHAR(18)
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
ЗАКЉУЧАК
У раду је дат поступак пројектовања дела информационог система једног
пословног система који се односи на безбедност и здравље на раду помоћу
CASE алата. Као основа за пројектовање информационог система коришћени су
актуелни законски прописи који регулишу послове безбедности и здравља на
раду. Активности и послови који су наведени у датим законским прописима су
моделовани софтверским алатима Bpwin и Erwin и као резултат добијен је модел
базе података у изабраном систему за управљање базама података.
Моделовање система, односно функционално моделовање по стандарду
IDEF0, реализовано са софтверским алатом Bpwin, даје модел процеса у облику
дијаграма. Модел процеса се у информационом моделовању пребацује у Erwin,
који је базиран на стандарду IDEF1X и његов коначан резултат је модел података
у облику ER дијаграма. Даље се апликативним моделовањем за добијени модел
података врши дефинисање физичког дизајна и шеме базе података, што
уствари представља избор одговарајућег система ѕа управљање базама
података и аутоматско креирање апликације у изабраној бази података.
Пројектовање информационог система за послове безбедности и здравља
на раду помоћу CASE алата представља систематичан поступак, који омогућава
ефикасно сакупљање, обраду и дистрибуцију података у циљу управљања датим
пословима, као и добру документованост система, што је неопходно за овакву
врсту послова.
Може се закључити да рад треба да служи у склопу обуке студената у
пројектовању информационих система за стицање потребних знања из области
информационих система за безбедност и здравље на раду.
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
ЛИТЕРАТУРА
[1] Вељовић А., Моделовање информационих система, Компјутер
библиотека, Чачак, 2005.
[2] BPwin Methods Guide - Logic Works
[3] ERwin Methods Guide - Logic Works
[4] Закон о безбедности и здрављу на раду, „Службени гласник РС“, бр.
101/05.
[5] Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду,
“Службени гласник РС”, бр. 62/07.
ТЕМПУС 158781,
БЗР ПРЕДАВАЊА,
ШКОЛСКА 2010/11
ХВАЛА НА ПАЖЊИ

similar documents