ภาพนิ่ง 1 - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

Report
้ า่ กลาง
การประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการใชค
้ ร ัง
ในการดาเนินงานป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
สุวลีร ัตน์ เพชรล้อม
กลุม
่ พ ัฒนาภาคีเครือข่าย
ค่ากลาง คือ อะไร
ชือ
่ เต็ม :
คากลางที
ค
่ าดหวังของ
่
แผนงาน/โครงการดาน
้
สาธารณสุข
จากแผนทีท
่ างเดินยุทธศาสตร ์ พบวา่
“แผนงาน/โครงการทีด
่ ป
ี ระกอบดวย
5 มิตแ
ิ ละ
้
ในแตละมิ
ตป
ิ ระกอบด
กิจวย
่
้ กร 7 กิจกรรม”
รม
มิต ิ
สร้าง
นวัตกรรม
หาคากลางของงานใน
่
7 กิจกรรม เพือ
่
ยกระดับแผนงาน/
โครงการ
(บรรจุลงในตาราง 11
ช่อง)
การกาหนดคากลางของ
่
แผนงาน/
โครงการ
100
%
65
0
ความถีส
่ งู สุด
ของงานทีพ
่ บ
จากการสารวจ
กาหนดให้งานทีม
่ ค
ี วามถีไ่ มน
่ ้ อยกวา่ 65
% ของความถีส
่ งู สุดเป็ นคากลางของ
่
โครงการ ไดแก
่ 6789
้ งานที
่
1
2
3
4
5
6
7
8
(ก) การสารวจใช้แบบสอบถาม แบบเปิ ด
(ข) วิเคราะห ์ แยกชนิดงานทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั จ
ิ ริงใน
พืน
้ ทีส
่ ารวจ
9
งาน



งานทีอ
่ ยูเหนื
อเส้น 65% (เส้นคากลาง)
่
่
ต้องมีไมน
่ ้ อยกวา่ 3 งาน (ประมาณ3-5)
งานเหลานี
่ ้มโี อกาสถูกกาหนดให้เป็ นคา่
กลาง
งานทีก
่ าหนดให้เป็ นคากลางต
่
้องมีอยาง
่
น้อย 1 งานทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ด
ั ความสาเร็จ
(KPI) แตถ
่ ามี
้ มากก็ยง่ิ ดี
งานทีไ่ มให
่ อ
ี ยูแล
่ ้ KPI ทีม
่ ว
้ ควรละ
เว้นไมก
่ าหนดให้เป็ นคากลางในอนาคต
่


พิจารณางานทีต
่ า่ กวาเส
อ
่
่ ้ นคากลางเพื
่
ยกระดับให้อยูเหนื
อเส้น โดยเฉพาะงานที่
่
บขัน
้ ตอน
ให้ KPI และงานทีส
่ อดคลองกั
้
การเปลีย
่ นพฤติกรรม
บันทึกขอมู
่
้ ลการตัดสิ นใจไวเพื
้ อ
ตรวจสอบภายหลังเมือ
่ มีการประเมินผล
ทุกตาบลจะต้องดาเนินงาน ๕ งาน ด ังนี้
๑. อสม. คปสอ. คณะกรรมการกองทุน ร ับการอบรม
เรือ
่ งแผนทีท
่ างเดินยุทธศาสตร์
๒. จ ัดเวทีเพือ
่ ทาแผนทีท
่ างเดินยุทธศาสตร์และ
ประกาศใชร้ ว
่ มก ันในภาคี
๓. วางแผนในการดาเนินงานร่วมก ับ อสม./อบต./เทศบาล
้ ที่
๔. จ ัดเวทีประชาคมเพือ
่ ทราบปัญหาในพืน
๕. จ ัดอบรมให้ความรูเ้ พิม
่ เติมก ับผูด
้ าเนินงาน
ทุกตาบลจะต้องดาเนินงาน ๔ งาน ด ังนี้
๑. อบรมให้ความรู ้ อสม.แกนนาอย่างต่อเนือ
่ ง/
ั
แบ่งเขตร ับผิดชอบ/พ ัฒนาศกยภาพท
ักษะ
ี่ ง
การค ัดกรองแกนนาสุขภาพ/ในกลุม
่ เสย
ให้อสม.ให้ความรูเ้ พือ
่ ปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรม
๒. เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาแก่กลุม
่ เป้าหมายที่
ี่ ง/ป่วย (ความหมายนีเ้ จ้าหน้าทีต
เสย
่ อ
้ ง
สามารถเป็นผูใ้ ห้คาปรึกษาถึงระด ับ
counseling ได้)
๓. ปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรมผูบ
้ ริโภคแนะนาปร ับเปลีย
่ น
พฤติกรรม ๓ อ. ๒ ส. ( การร ับประทานอาหาร/
ออกกาล ังกาย/อารมณ์/สุรา/สารเสพติด)
เฝ้าระว ังพฤติกรรมสุขภาพโดยทีม care giver
จ ัดกิจกรรมเข้าค่ายปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรมในกลุม
่
ี่ ง (BMI เกิน) โดยหล ักสูตร
เสย
* DPAC
*ศูนย์ให้คาปรึกษา (HCC : Health Care Center)
ี่ งแยกกลุม
ี่ ง/
๔. ตรวจค ัดกรองความเสย
่ สย
จ ัดทาทะเบียนค ัดกรอง /ค ัดกรองในชุมชน
โดย อสม. และเจ้าหน้าที่
ทุกตาบลจะต้องดาเนินการ ๖ งาน ด ังนี้
๑. ประชาชนมีกจ
ิ กรรมออกกาล ังกายอย่างน้อย
ั
สปดาห์
ละ ๓ ครงๆ
ั้ ละ ๓๐ นาที
ิ ชมรม/ประชาชน
๒. ชมรมแต่ละชมรม/สมาชก
มีกจ
ิ กรรมการออกกาล ังกายอย่างต่อเนือ
่ ง
่ มีกจ
๓. หมูบ
่ า้ นต้นแบบ เชน
ิ กรรมการทาอาหาร
ลดกะทิ ของหวาน ม ัน เค็มโดยกลุม
่ แม่บา้ น
เมนูชูสข
ุ ภาพ
่ จนท. อสม. แกนนาสุขภาพ
๔. บุคคลต้นแบบ เชน
ผูน
้ าชุมชน
่
้ งสุรา เครือ
๕. งดการเลีย
่ งดืม
่ ทีม
่ แ
ี อลกอฮอล์ เชน
งานบุญ งานบวช งานศพ
๖. มีการออกกาล ังกายเพือ
่ สุขภาพทีเ่ หมาะสม
ก ับว ัย
ทุกตาบลจะต้องดาเนินการ ๔ งาน ด ังนี้
๑. การสร้างภาคีเครือค่าย อปท. อสม.
โรงเรียน ผูน
้ าชุมชน เจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุข
ว ัด (มีเวทีทบทวนและปร ับแผนร่วมก ันของ
ภาคีเครือข่ายโดยใช ้ SRM /แผนสุขภาพ
ตาบล)
๒. บรรจุแผนงานเรือ
่ งเบาหวาน,ความด ันโลหิตสูง
ลงในแผนของ อปท.(แผน 3 ปี , แผน 5 ปี )
๓. จ ัดทาแผนงานโครงการเพือ
่ ของบจากกองทุน
สปสช.
๔. ประเมินผลงานและติดตามผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
ทุกตาบลจะต้องดาเนินงาน ๕ งาน ด ังนี้
๑. ติดตาม /เฝ้าระว ัง /ฟื้ นฟู กลุม
่ เป้าหมาย
๒. การจ ัดสถานที/
่ ลานออกกาล ังกาย
สาธารณะในแต่ละตาบลอย่างน้อย ๑
แห่ง/ตาบล
๓. จ ัดอบรม อสม แกนนาสุขภาพ
่ เสริมการปลูกผ ักในคร ัวเรือนปลอดสารพิษ
๔. สง
และร ับประทานเอง
่ เสริมภูมป
๕. สง
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ ในการดูแลสุขภาพ
การสือ่ สารและสารสนเทศ
ทุกตาบลจะต้องดาเนินงาน ๕ งาน ด ังนี้
ื่ บุคคล
๑. สอ
ี
@ ทีมเยีย
่ มบ้านสหวิชาชพ
@ ปากต่อปาก
่ ยเพือ
๒. เพือ
่ นชว
่ น / แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
การสือ่ สารและสารสนเทศ
ื่ สาธารณะ เชน
่ หอกระจายข่าว
๓. สอ
วิทยุชุมชน สปอร์ตโฆษณา
ั ันธ์ เชน
ื่ เผยแพร่ประชาสมพ
่ บอร์ด
๔. สอ
ป้าย แผ่นพ ับ วงล้อสุขภาพ ฯลฯ
สั ญญาไว้........ เราจะรวมมื
อกัน
่

ให้ประชาชนทุกคน มีสุขภาพดี ลด ละ เลิก
พฤติกรรมเสี่ ยง ปลอดภัยจากโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
.............ตัง้ แตวั
่ นนี้เป็ นต้นไป
อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อปท
รพสต
อสม
ผูน้ ำชุมชน
กองทุนฯตำบล
สวัสดี

similar documents