Seminarie forensische psychologie

Report
INTERNERING?
Ontoerekeningsvatbaar (misdaad en internering)
Verloop internering
Internering en hulpverlening in Vlaanderen
PROGRAMMA
-
Inleiding
-
Forensische psychiatrie
-
- In enkele begrippen
- In cijfers
- In de praktijk
Forensische pilootprojecten
-
- PC Sint Jan Baptiste Zelzate
- OPZC Rekem
- (UPC Sint Kamillus Bierbeek)
Een ervaringsdeskundige aan het woord
PROGRAMMA (VERVOLG)
-
Multidisciplinair team en de rol van psycholoog
-
Competenties van de forensische hulpverleners
-
Casus
MISDAAD
Arrestatie
Gerechtelijk onderzoek
Eindvordering
GERECHTSDESKUNDIGE
(PSYCHIATER, PSYCHOLOOG)
GERECHTSDESKUNDIGEOPDRACHT
BeveiligingsMaatregel
Straf
Voorwaarden internering:
• ernstige bewezen feiten
• sociale gevaarlijkheid
• krankzinnigheid,
• ernstige graad van geestesstoornis en/of
• zwakzinnigheid
KRANKZINNIGHEID
Psychiatrische stoornis
Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV)
As-1 stoornissen
ERNSTIGE
GEESTESSTOORNIS
Psychiatrische stoornis
Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV)
As-2 stoornissen
• Persoonlijkheidsstoornissen
Psychopathie
ZWAKZINNIGHEID
Intelligentie (IQ) en zelfredzaamheid
VERLOOP
INTERNERING
Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CBM)
Ruime bevoegdheid
• Uitvoering internering
• Voorwaarden
• In vrijheidsstelling
• Justitieassistenten
VERLOOP
INTERNERING
Hoog
risico
High risk
Gemiddeld risico
Medium risk
Laag
risico
Low risk
ENKELE CIJFERS
•
•
•
Aantal geïnterneerden in België: 3942
Stijgende trend
Gevangenispopulatie
KRITIEK
Veroordelingen Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Geen aangepaste behandeling, onvoldoende zorg op maat
- Gerechtsexpertises
• Standaardvergoeding nl 375 euro
• “Voor mijn werk in het proces- De Gelder heb ik twee euro per
uur gekregen” Citaat Paul Cosyns uit artikel DS ‘met
geesteszieke daders win je geen stemmen’
• Geen kwaliteitscontrole
• Geen opleidingen
• Geen Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum
(POKO)
• Zwart-wit verhaal rond on/toerekeningsvatbaarheid
- Onduidelijke termijn
2001
OPSTART FORENSISCHE
PILOOTPROJECTEN
PC Bierbeek
POZ Rekem
PC Zelzate
BIERBEEK-REKEM-ZELZATE
N: 234
Intake
Crisis- en
hervalzorg
50
OPZ
Observatie
Intensieve behandeling
1
Voortgezette behandeling
1
Intensieve behandeling
2
Voortgezette behandeling
2
Dagkliniek
Woontraining
Polikliniek
Outreach
60
Forensisch PVT Rekem
Gesloten
Open kamers
Forensisch PVT
A’pen
Forensisch BW Rekem
PVT Min
24
Oefenhuis
BW Min
70
Beschut wonen
20
Open studio’s
Minimaal
toezichtswonen
Reguliere zorg
BW Rekem
10
EEN
ERVARINGSDESKUNDIGE
AAN HET WOORD
MULTIDISCIPLINAIR
TEAM EN DE ROL VAN
PSYCHOLOGEN
Afdelingshoofd / Verpleegkundige leidinggevende
Psychiater
Psycholoog
Begeleiding/ sociotherapeuten (verpleegkundigen /
zorgkundigen)
Criminoloog
Sociale dienst
Therapeuten
AANTALLEN BINNEN
MDT
verpleging
norm
norm
project
ander
17,63
project
project 5 crisisbedden
45,26
17,63
24,00
24,00
3,63
3,63
45,26
paramedici
norm
norm
project
ander
4,32
project
14,07
4,32
9,75
9,75
14,07
administratie
ande r
0,00
project
0,00
0,00
0,00
TOTAAL
psychiaters
norm
21,95
37,38
0,00
59,33
norm
project
outreach
2,20
0,33
project (45h per w eek)
0,33
1,87
1,87
outreach
TOTAAL
0,00
22,28
39,25
0,00
61,53
0,00
PSYCHOLOOG IN EEN
FORENSISCHE KLINIEK
“Binnen een multidisciplinair team is de klinisch psycholoog
verantwoordelijk voor het onderzoeken en begeleiden van de
psychologische en relationele processen van de individuele
patiënt, de groepsdynamieken alsook hun omgeving. Dit
heeft tot doel deze processen en hun omgeving te
analyseren, te ondersteunen, te verbeteren en/of het hieraan
gerelateerde gedrag aan te passen.
Daarnaast is de klinisch psycholoog mede verantwoordelijk
voor de uitbouw en vertaling van de visie van de zorglijn
omtrent de therapeutische setting van deze zorglijn.
De klinisch psycholoog dient te beschikken over de
capaciteiten om een team aan te sturen.”
PSYCHOLOOG IN EEN
FORENSISCHE KLINIEK
(VERVOLG)
-
Direct patiëntgebonden activiteiten
-
Diagnosestelling, inventarisatie en rapportage van
psychologische noden van de patiënt (excl. risicotaxatie)
•
•
•
•
•
-
Individuele psychodiagnostiek
In kaart brengen van bv. autoanamneses
Risicotaxatie
Persoonlijke administratie patiëntendossier
Verslagen maken betreffende patiënten
Opbouw en uitbouw van een therapeutisch klimaat
•
•
•
•
•
Inhoudelijk vormgeven van therapieprogramma’s
Vertalen van visie naar afdelingsstructuur
Ontwikkelen en bewaken afdelingsvisie
Samenstelling van patiëntengroep binnen de afdeling
Opstelling afdelingsreglementen
PSYCHOLOOG IN EEN
FORENSISCHE KLINIEK
(VERVOLG)
- Therapeutisch begeleiden van de patiënt
•
•
•
•
•
•
-
Individuele gesprekstherapie
Individuele psychotherapie
Groepstherapie
Allerlei vormen van relatietherapie – familietherapie
Hanteren van therapeutische instrumenten zoals
tokenkaarten en signaleringsplannen
Relaxatie-autogene training
Opvolging van de therapeutische begeleiding van de
patiënt
•
•
•
Deelname aan patiëntbespreking vanuit eigen discipline
Multidisciplinair overleg betreffende werking
Zorginhoudelijke supervisie aan
verpleegkundigen/therapeuten + intervisie met
verpleegkundigen
PSYCHOLOOG IN EEN
FORENSISCHE KLINIEK
(VERVOLG)
-
Niet direct patiëntgebonden activiteiten
•
•
•
•
•
•
-
Intervisie met collega’s van de vakgroep
Therapeutische continuïteit binnen psychologen binnen
de eigen zorglijn verzorgen
Aanbod ontwikkelen nieuwe zorgbehoeften
Relevante vakliteratuur blijven raadplegen
Stagebegeleiding van stagiair-psychologen
Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek
Organisatorische verantwoordelijkheden
•
•
•
Maandelijkse deelname aan beleidsvergaderingen
(zorglijn/cluster)
Adviesverlening aan het beleid m.b.t. klinisch relevante
thema’s (zorgeenheid) op ziekenhuisniveau
Over potentieel beschikken om een team aan te sturen
COMPETENTIES VAN
FORENSISCHE
HULPVERLENERS
-
Exploratief onderzoek in kader van masterproef in
samenwerking met KEFOR
-
Welke competenties en waarden typeren de ideale
forensische hulpverlener?
COMPETENTIES VAN
FORENSISCHE
HULPVERLENERS (VERVOLG)
Belang
Leerbaarheid
COMPETENTIES VAN
FORENSISCHE
HULPVERLENERS (VERVOLG)
-
Focusgroep patiënten en bewoners
Focusgroep I (Ego – zwakke individuen)
Focusgroep II (Ego – sterke individuen)
Opvolging
Opvolging
Zeggen wat ik moet doen
Zeggen wat ik moet doen (beslissen/
(beslissen/directiviteit))
directiviteit)
Luisteren
Luisteren
Helpen (praktisch en probleemoplossend)
Helpen (praktisch en probleemoplossend)
Intermenselijke omgang
Intermenselijke omgang
Voorkomen
Voorkomen
Informatie
Informatie
Inleving / aandacht
Motiveren
Ervaring
Eerlijkheid
Ingesteldheid
COMPETENTIES VAN
FORENSISCHE
HULPVERLENERS (VERVOLG)
-
Delphi – studie forensische experts: Welke competenties
zijn in jullie ogen belangrijk?
-
90 competenties
Consensusnorm = 80%
8 uitermate belangrijk
-
Conflicthantering (89,3%)
Situatie – inschatting (89,3%)
Benadering van de patiënt (85,7%)
Persoonlijke binding (85,7%)
Kennis sociaal netwerk van de patiënt (85%)
Betrouwbaarheid (85%)
Grenzen bewaken (afstand – nabijheid) (82,1%)
Sociaal aanvoelen (80%)
COMPETENTIES VAN
FORENSISCHE
HULPVERLENERS (VERVOLG)
Conclusies:
-
HRM-beleid anders?
-
Specifiek competentieprofiel?
-
Screening aanpassen?
-
VTO?
-
…
CASUS
CONTACTGEGEVENS
-
Kevin Pesout
-
-
[email protected]
Vanessa Baetens
-
[email protected]

similar documents