sumarstvo2

Report
Šumarstvo i drvna
industrija u svijetu
• Šumarstvo je grana gospodarstva i
znanost koja se bavi uzgojem, njegom,
zaštitom i iskorištavanjem šuma.
• Drvna industrija je grana koja se bavi
mehaničkom i kemijskom preradbom
drva.
Prostorni razmještaj šuma po kontinentima 2000. godine
Kontinent
Ukupna površina
šuma(u mil. ha)
% od svjetske Šumske plantaže
površine šuma
(u mil. ha)
Europa
1039
27
32
Azija
548
14
116
Afrika
650
17
8
Sjeverna i Srednja
Amerika
549
14
18
Južna Amerika
886
23
10
Australija s Oceanijom
198
5
3
Svijet
3870
100,0
187
Osnovne skupine
• Prirodne ili izvorne šume
• Kultivirane ili umjetno uzgojene šume
Tipovi prirodnih šuma
• Tropske šume (tik, palisandar, ebanovina,
mahagonij, sandalovina)
• Šume umjerenog pojasa
• Borealne šume (smreka, jela, bor, ariš)
Eksploatacija šuma
• Proizvodnja celuloze i papira (meko
crnogorično drvo)
• Proizvodnja prirodnog kaučuka
• Proizvodnja ogrjevnog drva
• Proizvodnja industrijskog drva (tvrdno
listopadno drvo)
Vodeće zemlje u proizvodnji industrijskog i
ogrjevnog drva 2000. godine (u mil. m)
Drvna industrija
• Primarna preradba drva
(pilane)
• Sekundarna preradba drva
(proizvodnja papira, građevne stolarije, namještaja)
Pilanarstvo
• Pilanarstvo je jedna od najstarijih ljudskih
djelatnosti.
• Razvoj modernog pilanarstva i obrade drveta
počinje izumom parnog stroja, a svoj vrhunac
doživljava izumom elektromotora.
Proizvodnja papira
• Papir je plošni proizvod dobiven iz vodene
suspenzije biljnih vlakana.
• Osnovna je sirovina za proizvodnju papira
celuloza.
• Papirna industrija u svijetu jedna je od
najrazvijenijih industrija uopće.
Proizvodnja namještaja
• Oko 60% svjetske proizvodnje namještaja
odvija se u samo sedam industrijaliziranih
zemalja.
• Tradicionalni namještaj zauzima više od 70%
globalnog tržišta.
Hvala na pažnji

similar documents